Hotărârea nr. 324/2011

324/27.09.2011 privind preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat aparţinând Municipiului Timişoara de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara
Hotararea Consiliului Local 324/27.09.2011
privind preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat aparţinând Municipiului Timişoara de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2011 - 19934/078.09.2011 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sanatate, protecţie sociala, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 6 lit. h) din Legea Poliţiei Locale nr.155/22.07.2010;
Având în vedere prevederile art. 22 din Hotărârea Guvenului nr. 1.332/23.12.2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 441/20.12.2010 privind înfiinţarea instituţiei publice de interes local cu personalitate juridică - Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare,
Având în vedere prevederile art.2 şi 52 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6), lit. a), pct.7 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat aparţinând Municipiului Timişoara de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obictive a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Paza şi protecţia obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat aparţinând Municipiului Timişoara se asigură gratuit.

Art. 3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă:
- Hotararea Consiliului Local nr. 427/27.11.2007 privind preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara de către agenţii de poliţie comunitară şi personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Public - Direcţia Poliţia Comunitară;
- Hotararea Consiliului Local nr. 433/28.10.2008 privind aprobarea tarifului minim pentru paza obiectivelor stabilite pe bază de contracte de prestări servicii.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ANEXĂ

la HCL nr. ______ din __________

privind preluarea și asigurarea pazei și protecției obiectivelor și a bunurilor de interes public și privat aparținând Municipiului Timișoara de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcției Poliției Locale Timișoara

 • 1. Sediul Primăriei Municipiului Timișoara - str. C-D. Loga nr.1;

 • 2. Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara - str. Mihai Eminescu nr. 2B

 • 3. Direcția Poliției Locale Timișoara - str. Avram Imbroane nr. 54

 • 4. Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara - str. Eminescu nr. 11

 • 5. Grădina Zoologică - Pădurea Verde;

 • 6. Fundația Organizațiilor Umanitare 1989, str. Splaiul Nic. Titulescu nr.2;

 • 7. Casieria Birou Chirii, str. Oituz nr.1;

 • 8. Casieria Birou Chirii, str. 16 Decembrie 1989 nr. 38;

 • 9. Vila Bistra, județul Caraș Severin:

 • 10. Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara - Depozitul de Alimente str. Ioan Plavoșin nr.21;

DIRECTOR EXECUTIV

Jr. DORU SPĂ TARU

ȘEF SERVICIU PAZĂ OBIECTIVE LUNGU PETRU


ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALE

Număr operator de date cu caracter personal: 5082

Str. Avram Imbroane nr. 54, 300136 Timișoara;

Tel./Fax: +40-256-246112 ; E-mail : dpctim@gmail.com Web : www.polcomtim.ro


Nr. 3482/06.09.2011

SC 2011 - 19934/08.09.2011                       A P R O B A T

PRIMAR

DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T

Având în vedere dispozițiile art. 6 lit. h) din Legea Poliției Locale nr. 155 /22.07.2010, dispozițiile art. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 1.332/23.12.2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a poliției locale, precum și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 441/20.12.2010 privind înființarea instituției publice de interes local cu personalitate juridică - Direcția Poliției Locale Timișoara, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare.

Ca urmare a scăderii numărului de personal a Serviciului Pază Obiective din cadrul Direcției Poliției Locale Timișoara, pentru funcționarea în condiții optime a direcției și pentru asigurarea unui serviciu eficient de pază și protecție obiectivelor și a bunurilor de interes public și privat aparținând Municipiului Timișoara, în interesul comunității, conform prevederile art.2 și 52 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor propunem:

- asigurarea pazei și protecției obiectivelor și a bunurilor de interes public și privat aparținând Municipiului Timișoara, conform planurilor de pază și ordine publică, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcției Poliția Locale Timișoara la următoarele obiective:

 • 1. Sediul Primăriei Municipiului Timișoara - str. C-D. Loga nr.1;

 • 2. Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara - str. Mihai Eminescu nr. 2B

 • 3. Direcția Poliției Locale Timișoara - str. Avram Imbroane nr. 54

 • 4. Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara - str. Eminescu nr. 11

 • 5. Grădina Zoologică - Pădurea Verde;

 • 6. Fundația Organizațiilor Umanitare 1989, str. Splaiul Nic. Titulescu nr.2;

 • 7. Casieria Birou Chirii, str. Oituz nr.1;

 • 8. Casieria Birou Chirii, str. 16 Decembrie 1989 nr. 38;

 • 9. Vila Bistra, județul Caraș Severin:

 • 10. Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara - Depozitul de Alimente str. Ioan Plavoșin nr.21;

  DIRECTOR EXECUTIV

  Jr. DORU SPĂ TARU


ȘEF SERVICIU PAZĂ OBIECTIVE LUNGU PETRU

ÎNTOCMIT

AVIZAT JURIDIC

SORIN CHIRA


Cj. BLAJIN MARIN

Cod FP 53 - 01, ver.1