Hotărârea nr. 323/2011

323/27.09.2011 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Ion Slavici nr. 56, datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru perioada 01.01.2011-31.07.2011, Parohiei Romano-Catolica Timisoara VII Freidorf
Hotararea Consiliului Local 323/27.09.2011
privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Ion Slavici nr. 56, datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru perioada 01.01.2011-31.07.2011, Parohiei Romano-Catolica Timisoara VII Freidorf


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. E22011-018503/09.08.2011- al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In baza prevederilor art. 250 alin.(1) pct. 19 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se acorda scutirea de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Ion Slavici nr. 56, in cuantum de 2.573 lei, datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru perioada 01.01.2011-31.07.2011, Parohiei Romano-Catolica Timisoara VII Freidorf, cu sediul in Timisoara str. Ion Slavici nr. 54, CUI 7322763.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Fiscala a Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Parohiei Romano- Catolica Timisoara VII Freidorf;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

R O M Â N I A Județul Timis Municipiul Timișoara


Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara

Timișoara, B-dul Mihai Eminescu nr. 2B, C.I.F. 21666630, Tel 0256-408.100/fax 0256-408.191, www.dfmt.ro

SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE I

Nr. E22011-018503/09.08.2011

APROBAT

PRIMAR

DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timișoara str. Ion Slavici nr. 56, datorat bugetului local al municipiului Timișoara pentru perioada 01.01.2011-31.07.2011, Parohiei Romano-Catolica Timisoara VII Freidorf

In data de 06.07.2011, prin cererea inregistrata la Directia Fiscala a Municipiului Timisoara sub nr.E22011-018503/06.07.2011, Parohia Romano-Catolica Timisoara VII Freidorf, cu sediul in Timisoara, str. Ion Slavici nr. 54, CUI 7322763, in baza art. 250 alin.(1) pct.19 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, solicita acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara, str. Ion Slavici nr.56, datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2011.

Potrivit art. 250 alin.(1) pct.19 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal „Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt, după cum urmează: (...) 19. clădirile utilizate pentru activități social-umanitare, de către asociații, fundații și culte, potrivit hotărârii consiliului local.” Mentionam faptul ca, scutirea prevazuta de art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003, se acorda prin Hotarare a Consiliului Local, in cazul in care este indeplinita conditia instituita de art.250 alin. (1) pct. 19, constand in utilizarea cladirilor de catre asociatii, fundatii si culte pentru activitati social-umanitare.

In baza Contractului de comodat din data de 01.01.2009, anexat cererii, Parohia Romano-Catolica Timisoara VII Freidorf a dat in folosinta cu titlu gratuit Federatiei Caritas a Diecezei Timisoara, cu sediul in Timisoara str. Corbului nr. 2. cod fiscal 5016482, cladirea situata in Timisoara str. Ion Slavici nr. 56. Potrivit contractului mentionat, cladirea situata in Timisoara, str. Ion Slavici nr. 56, este data in folosinta cu titlu gratuit Federatiei Caritas a Diecezei Timisoara, pe perioada existentei proiectului - Centrul rezidential „ Casa Mama Copil”.

Precizam ca, potrivit dispozitiilor Ordonantei nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii:

  • > art. 83 alin. (2) “Uniunile, federațiile sau gruparile de persoane juridice, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 21/1924, își păstrează personalitatea juridică și, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, li se va aplica regimul juridic al federațiilor prevăzut de aceasta din urma.”

  • >  art. 35 alin. (1) ”Doua sau mai multe asociații sau fundații se pot constitui în federatie.”

  • > art. 35 alin.(2) „Federațiile dobândesc personalitate juridică proprie și funcționează în condițiile prevăzute de prezenta ordonanța pentru asociațiile fără scop patrimonial, condiții care li se aplica în mod corespunzător, ...”

Potrivit Sentinței Civile nr. 26/ 22. 06.1993 ramasa definitiva si irevocabila, Federația Caritas a Diecezei Timișoara, cu sediul in Timișoara str. Corbului nr. 2, cod fiscal 5016482 este persoana juridica constituita in baza Legii nr. 21/1924 pentru persoane juridice (Asociatii si Fundatii) din : Asociatia Caritas Banat Sanctus Gerhadus Bacova; Asociatia Caritas Banat Sanctus Gerhadus- Arad; Asociatia Caritas a Diecezei Timisoara -Filiala Caransebes; Asociatia Caritas Banat Sanctus Gerhadus- Resita; Asociatia Caritas Banat Sanctus Gerhadus-Ciacova; Asociatia Caritas Banat Sanctus Gerhadus- Lipova; Societatea de Binefacere Caritas -Orsova.

Prin decizia nr. 171/05.02.2009 a Comisiei de Acreditare a Furnizorilor de servicii Sociale Timis, Federatia Caritas a Diecezei Timisoara a fost acreditata ca furnizor de servicii sociale constand in centre de tip rezidential.

Prin declaratia pe proprie raspundere din data de 11.07. 2011, inregistrata la Direcia Fiscala a Municipiului Timisoara sub nr. E 12011-019422/12.07.2011, reprezentantul Parohiei Romano-Catolica Timisoara VII Freidorf, d-nul Wonerth Laszlo, posesor al CI seria TM nr.828123, declara urmatoarele: „in imobilul situat in Timisoara, str. Ion Slavici nr. 56, functioneaza Centrul rezidential „ Casa Mama Copil” administrat de catre Federatia Caritas a Diecezei Timisoara, avand ca activitate educatia si ingrijirea copiilor in aflati in plasament. In anul 2011 nu s-a modificat activitatea desfasurata de Federatia Caritas a Diecezei Timisoara in cadrul cladirii situate in Timisoara str. Ion Slavici nr. 56 ”

In vederea verificarii indeplinirii conditiei de acordare a scutirii de la plata impozitului pe cladiri pe anul fiscal 2011, aferent cladirii indicate mai sus, conditie prevazuta de art. 250 alin.1 pct. 19 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, constand in utilizarea cladirii pentru activitati social-umanitare, in data de 11.07.2011, in baza art. 57 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, organul fiscal a efectuat o cercetare la fata locului, respectiv la cladirea situata in Timisoara, str. Ion Slavici nr. 56, intocmind in acest sens Procesul verbal incheiat la data de 11.07.2011. In cadrul efectuarii cercetarii la fata locului, organul fiscal a constatat faptul ca, in cladirea situata in Timisoara, str. Ion Slavici nr. 56, functioneaza Centrul rezidential „Casa Mama Copil”, care asigura gazduire pentru copiii aflati in plasament.

Mentionam faptul ca, potrivit evidentei fiscale, cladirea situata in Timisoara str. Ion Slavici nr. 56, ce face obiectul cererii de scutire de la plata impozitului pe cladiri, a fost dobandita in proprietate de catre Parohia Romano-Catolica Timisoara VII Freidorf in baza Deciziei nr.1834/31.07.2008. In data de 13.07.2011, in baza Contractului de donatie nr.3534/13.07.2011, Parohia Romano-Catolica Timisoara VII Freidorf a donat cladirea in cauza, Federatiei Caritas a Diecezei Timisoara.

Confor art. 254 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal:

  • > alin. (2) „În cazul unei clădiri care a fost înstrăinată, demolată sau distrusă, după caz, în cursul anului, impozitul pe clădire încetează a se mai datora de persoana respectivă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost înstrăinată, demolată sau distrusă.”

  • >  alin. (3) „În cazurile prevăzute la alin. (1) sau (2), impozitul pe clădiri se recalculează pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei persoane.”

Astfel, incepand cu data de intai a lunii urmatoare instrainarii, respectiv 01.08.2011, Parohia Romano-Catolica Timisoara VII Freidorf nu mai datoreaza impozit pe cladiri pentru cladirea situata in Timisoara str. Ion Slavici nr. 56. In speta, Parohia Romano-Catolica Timisoara VII Freidorf, datoreaza impozit pe cladiri aferent cladirii in cauza doar pentru perioda 01.01.2011-31.07.2011. Mentionam faptul ca impozitul pe cladiri aferent cladirii situate in Timișoara str. Ion Slavici nr. 56, datorat bugetului local al Municipiului Timișoara pentru perioada 01.01.2011-31.07.2011 (perioada pentru care impozitul revine Parohiei Romano-Catolica Timișoara VII Freidorf) este in cuantum de 2.573 lei.

In concluzie, avand in vedere cele prezentate mai sus, respectiv avand in vedere faptul ca, imobilul situat in Timisoara str. Ion Slavici nr. 56, a fost utilizat in periada 01.01.201113.07.2011, de catre Federatia Caritas a Diecezei Timisoara cu titlu gratuit in baza Contractului de Comodat din data de 01.01.2009, pentru activitati social-umanitare constand in gazduirea, ingrijirea si educarea copiilor aflati in plasament in cadrul Centrului rezidential „Casa Mama Copil”, consideram ca pentru cladirea situata in Timisoara str. Ion Slavici nr. 56, sunt indeplinite conditiile de acordare a scutirii de la plata impozitului pe cladiri in baza art.250 alin. 1 pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Avand in vedere cele de mai sus,

PROPUNEM:

Acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Ion Slavici nr.56 în cuantum de 2.573 lei, datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru perioada 01.01.2011-31.07.2011, Parohiei Romano-Catolica Timisoara VII Freidorf, cu sediul in Timisoara str.Ion Slavici nr. 54 , CUI 7322763, in baza art. 250 alin.(1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

DIRECTOR EXECUTIV

SEF SERVICIU

GABRIELA CIOINIAC


EC. ADRIAN BODO

AVIZAT JURIDIC