Hotărârea nr. 322/2011

322/27.09.2011 privind modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 142/19.04.2011 - privind punerea la dispoziţia Comisiei municipale de fond funciar Timişoara a suprafeţei de 33,0059 ha teren agricol situată în parcelele cu numerele cadastrale A 672, A 671, A (Ps) 679, A 643 şi A 666, din păşunea, care se află în proprietatea privată a Municipiului Timişoara, şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 322/27.09.2011
privind modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 142/19.04.2011 - privind punerea la dispoziţia Comisiei municipale de fond funciar Timişoara a suprafeţei de 33,0059 ha teren agricol situată în parcelele cu numerele cadastrale A 672, A 671, A (Ps) 679, A 643 şi A 666, din păşunea, care se află în proprietatea privată a Municipiului Timişoara, şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011-18410/22.08.2011 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 33, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată şi modificată;
Ţinând cont de prevederile art. 3, alin. (1) din Legea nr.1/2000, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi a Legii nr.169/1997 cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. (c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată şi modificată ;
În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 142/19.04.2011 - privind punerea la dispoziţia Comisiei municipale de fond funciar Timişoara a suprafeţei de 33,0059 ha teren agricol situată în parcelele cu numerele cadastrale A 672, A 671, A (Ps) 679, A 643 şi A 666, din păşunea, care se află în proprietatea privată a Municipiului Timişoara, şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, care va avea următorul conţinut:
"Art. 1. Se aprobă punerea la dispoziţia Comisiei municipale de fond funciar Timişoara a suprafeţei de 33,5459 ha teren agricol situată în parcelele cu numerele cadastrale A 672, A 671, A (Ps) 679 şi A 1979, în păşunea din zona Mehala, care se află în proprietatea privată a Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în vederea punerii în posesie în baza Titlurilor IV-VI din Legea nr. 247/2005 a numiţilor: Zarin Nemenia; Bogoeviciu Carmen-Lia; Zbegan Gheorghe; Vancea Ligia-Margareta; Bistreanu Elena-Cecilia-Daniela, Otoi Violeta- Agneta, Bogosav Ionel şi Asociaţia Agricola "AVRAM IANCU"."


Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează Serviciul Administrare Fond Funciar din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.


Art.3: Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Administrare Fond Funciar;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SE APROBĂ PRIMAR, GHEORGHE CIUHANDU


SERVICIUL ADMINISTRARE FOND FUNCIAR

NR. SC2011-18410/22.08.2011

REFERAT

privind modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 142/19.04.2011

Prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Timișoara nr. 142/19.04.2011- a avut loc punerea la dispoziția Comisiei municipale de fond funciar Timișoara a suprafeței de 33,0059 ha teren agricol situată în parcelele cu numerele cadastrale A 672, A 671, A (Ps) 679, A 643 și A 666, din pășunea Zona Mehala, care se află în proprietatea privată a Municipiului Timișoara, și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, hotărâre care nu a fost pusă în aplicare. În baza ei nu s-a făcut nici un demers în vederea emiterii titlurilor de proprietate.

În urma analizelor efectuate în cadrul ședinței Comisiei municipale de fond funciar din data de 13.07.2011 s-a constatat faptul că, în cuprinsul Hotărârii nr. 142/19.04.2011, au fost identificate greșit nr. cadastrale A 643 și A 666, acestea fiind substituite cu nr. cadastral A 1979, motiv pentru care se impune corectarea nr. cadastrale A 643 și 666, de asemenea este necesară includerea numitului Bogosav Ionel cu suprafața de 0,54 ha pășune în vederea punerii în posesie, conform Sentinței Civile nr. 14849/28.09.2010 emisă de Judecătoria Timișoara, astfel ca și suprafața să fie modificată de la 33,0059 ha la 33,5459 ha.

Conform proiectului înregistrat la OCPI sub nr. 1538/30.11.2004 și avizat de O.C.P.I.- Timiș, numerele cadastrale A 643 și A 666 sunt corespunzătoare numărului cadastral A 1979, înscris în CF nr. 135381 Timișoara.

În baza sentințelor civile ale Judecătoriei Timișoara, definitive și irevocabile, referitoare la drepturile de proprietate asupra pășunii, Comisia municipală de fond funciar Timișoara este obligată să pună în posesie cu suprafața de 33,5459 ha pășune (suprafață validată de Comisia județeană de fond funciar Timiș), conform tabelului de mai jos:

Nr.

Crt.

Numele și prenumele

Anexa/ poziția

Suprafața ha

Sentință civilă

Decizie civilă

1

Zarin Nemenia

22/1

0,1861

S.C. nr. 10597/07.07.2009

D.C. nr.86/R/26.01.2009

2

Bogoeviciu Carmen-Lia

22/2

0,9912

S.C. nr. 6294/14.05.2008

D.C. nr. 1248/R/24.10.2008

3

Bogosav Ionel

22/6

0,5400

S.C. nr. 14849/28.09.2010

4

Zbegan Gheorghe

22/7

1,7596

S.C. nr. 9280/16.06.2009

D.C. nr. 277/R/04.03.2010

5

Vancea Ligia-Margareta

22/8

0,2900

S.C. nr. 8172/27.05.2009

D.C. nr. 1310/R/26.11.2009

6

Bistreanu Elena-Cecilia-Daniela Oțoi Violeta- Agneta

22/6

0,2790

S.C. nr. 2044/01.02.2010

D.C. nr. 1113/R/26.10.2010

7

Asociația Agricolă

’   „AVRAM IANCU”

391/1

29,5000

S.C. nr. 8864/30.06.2008

D.C. nr. 1225/R/15.11.2010

TOTAL

33,5459

Suprafața de 33,5459 ha teren agricol, face parte din pășunea din zona Mehala, pășune care a fost trecută în proprietatea Municipiului Timișoara, și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara - conform Ordinului Prefectului nr. 947/1999, emis în baza Legii nr. 18/1991, republicată.

Potrivit art. 33 din Legea nr. 18/1991 cu modificările și completările ulterioare, pășunile au trecut în proprietatea privată a comunelor, orașelor sau, după caz, a municipiilor și în administrarea primăriilor.

Potrivit art. 3 alin (1) din Legea nr. 1/2000 cu modificările și completările ulterioare - Comisia locală de fond funciar dispune de totalitatea terenurilor proprietate privată a unității administrativ -teritoriale respective.

Suprafața de 33,5459 ha teren agricol, supusă restituirii, va fi măsurată și delimitată din suprafața totală de 61,7625 ha situată în parcelele cu nr. cadastrale A 671 - 6,00 ha, A 672 - 24,86 ha, A (Ps) 679 - 6,66 ha și A 1979 - 24,2425 ha, în pășunea din zona Mehala, printr-o lucrare topo-cadastrală de dezmembrare.

Având în vedere cele de mai sus, propunem modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 142/19.04.2011 care va avea următorul cuprins: „Se aproba punerea la dispoziția Comisiei municipale de fond funciar Timișoara a suprafeței de 33,5459 ha teren agricol situată în parcelele cu numerele cadastrale A 672, A 671, A (Ps) 679 și A 1979, în pășunea din zona Mehala, care se afla în proprietatea privata a Municipiului Timisoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, în vederea punerii în posesie în baza Titlurilor IV-VI din Legea nr. 247/2005 a numiților: Zarin Nemenia; Bogoeviciu Carmen-Lia; Zbegan Gheorghe; Vancea Ligia-Margareta; Bistreanu Elena-Cecilia-Daniela, Otoi Violeta- Agneta, Bogosav Ionel și Asociația Agricola "AVRAM IANCU".”

SECRETAR

IOAN COJOCARI


ptr. ȘEF SERVICIU

GHEORGHE DUMITRESCU

ARHITECT ȘEF,

ARH. CIPRIAN SILVIU CADARIU


ȘEF SERVICIU BANCA DE DATE URBANĂ ȘI CADASTRU

DAN ROBESCU


AVIZAT JURIDIC

MIRELA LASUSCHEVICI

RED. D.G..

DACT. D.G.

EX.2