Hotărârea nr. 321/2011

321/27.09.2011 privind corectarea Art. 2 şi Art. 4 al Hotărârii Consiliului Local nr.264/26.07.2011, în vederea atribuirii în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 719 mp catre Parohia Ortodoxă Română Calea Lugojului
Hotararea Consiliului Local 321/27.09.2011
privind corectarea Art. 2 şi Art. 4 al Hotărârii Consiliului Local nr.264/26.07.2011, în vederea atribuirii în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 719 mp catre Parohia Ortodoxă Română Calea Lugojului


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.UR2011-11569/23.08.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara - domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 264/26.07.2011 - privind alipirea parcelei cu nr. top 5545/2 înscrisă în C.F. nr. 423115 Timişoara cu parcela cu nr. topo 5545/1 înscrisă în C.F. nr. 401381 Timişoara şi apoi dezlipirea din parcela nou creată în urma unificării a terenului în suprafaţă de 719 mp. din Piaţa Badea Cârţan, în vederea atribuirii către Parohia Ortodoxă Fabric Est Timişoara.
Luând în considerare Cererea depusă de Arhiepiscopia Ortodoxă a Timişoarei, Parohia Calea Lugojului Timişoara cu nr.UR11569/07.06.2011;
Având în vedere prevederile Legii nr.7/1966 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată:
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1:Se modifică Art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.264/26.07.2011, care va avea următorul conţinut:
"Se aprobă dezlipirea parcelei cu nr.topo nou în suprafaţă totală de 14665 mp în două parcele astfel:
- parcela cu nr.topo nou în suprafaţă de 13946 mp teren proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara;
- parcela cu nr.topo nou în suprafaţă de 719 mp teren proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara.
Alipirea şi dezlipirea terenului se va face conform proiectului întocmit de SC GAUSS SRL din 2011.
Cheltuielile pentru notarea operaţiilor cadastrale la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară vor fi suportate de către Parohia Ortodoxă Română Timişoara Calea Lugojului".

Art.2:Se modifică Art.4 din Hotărârea Consiliului Local nr.264/26.07.2011, care va avea următorul conţinut:
"Se atribuie în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei, parcela cu nr.topo nou, în suprafaţă de 719 mp, în favoarea Parohiei Ortodoxe Române Timişoara Calea Lugojului, pentru construirea unei biserici şi a turnului clopotniţă, din Piaţa Badea Cârţan".

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Instituţia Arhitectului Şef - Serviciul Banca de Date Urbană şi Cadastru.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Parohiei Ortodoxe Române Timişoara Calea Lugojului;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMANIA                                 SE APROBĂ

JUDEȚUL TIMIS                                PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                  dr.ing.GHEORGHE CIUHANDU

INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

SERVICIUL BANCA DE DATE URBANĂ ȘI CADASTRU

UR2011-11569/23.08.2011

REFERAT

Privind corectarea Art. nr.2 și Art. nr.4 al HCL nr.264/26.07.2011 în vederea atribuirii în folosință gratuită a terenului în suprafață de 719 mp catre Parohia Ortodoxă Română Calea Lugojului

Se propune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, materialul întocmit de Instituția Arhitectului Șef, Serviciul Banca de Date Urbană și Cadastru ca urmare a cererii depuse de Arhiepiscopia Ortodoxă a Timișoarei, Parohia Timișoara, Calea Lugojului cu nr.11569/07.06.2011.

Conform HCL nr.46/01.10.1996 s-a atribuit în folosință gratuită, pe durata existenței construcției, terenul în suprafață de 500 mp situat în Timișoara, Piața Badea Cârțan, înscris în CF nr.423115(CF vechi 114604, adus din CF nr.2 Timișoara, cu nr.topo 5545/2, Parohiei Ortodoxe Române Timișoara Fabric Est, pentru construirea unei biserici.

Prin hotărârea Consiliului Eparhial din 04.05.2000, Parohia Fabric Est s-a împărțit în Parohia Timișoara Calea Lugojului și Parohia Fabric Est, iar biserica din Piața Badea Cârțan aparține Parohiei Române Calea Lugojului Timișoara cu sediul în Piața Badea Cârțan.

În prezent lucrările de construcție a bisericii sunt finalizate, însă poziționarea în teren a acesteia s-a făcut din eroare pe ambele parcele parcele. In vederea reglementarii situatiei juridice a terenului pe care este amplasata biserica in vedrea inscrierii acesteia in cartea funciara se impune suplimentarea suprafetei de teren atribuite anterior. Este necesară obținerea autorizației de construire pentru turnul clopotniță care nu mai poate fi edificat pe vechiul amplasament.

Pentru buna desfățurare a activităților bisericești și pentru construirea turnului clopotniță Parohia Ortodoxă Română Timișoara Fabric Est solicită atribuirea în folosință gratuită pe durata existenței construcției, în completarea suprafeței de 500 mp(atribuiți conform HCL nr.46/1996), a unei suprafețe de 219 mp teren din parcela cu nr.topo 5545/1 înscrisă în CF nr.401381, CF vechi nr.2 Timișoara, în suprafață totală de 14165 mp, proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara.

Conform adreselor de la Serviciul Juridic cu nr. UR2011-11569/23.06.2011, de la Serviciul Administrare Fond Funciar nr. . UR2011-11569/22.06.2011, și de la Serviciul Administrare Imobile nr. . UR2011-11569/.28.06.2011., ni se aduce la cunoștință că asupra acestui imobil nu există litigii și nici cereri de revendicare.

Se propune alipirea parcelei cu nr. topo 5545/1 în suprafață de 14165 mp, teren proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara, cu parcela cu nr.topo 5545/2 în suprafață de 500 mp teren proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara(atribuită deja conform HCL nr.46/1996), rezultând parcela cu nr.topo nou în suprafață de 14665 mp teren proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara.

Se propune dezlipirea parcelei de mai sus în suprafață de 14665 mp în două parcele astfel:

- parcela cu nr.topo nou în suprafață de 13946 mp teren proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara;

  • - parcela cu nr.topo nou în suprafață de 719 mp teren proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara.

Se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.46/01.10.1996.

Din eroare, în HCL nr.264/26.07.2011, la Art.2, s-a menționat că, cheltuielile pentru notarea operațiilor cadastrale la OCPI vor fi suportate de către Parohia Ortodoxă Română Timișoara Fabric Est, în loc de Parohia Ortodoxă Română Timișoara Calea Lugojului.

Propunem modificarea Art. nr.2 din HCL nr.264/26.07.2011, care va avea următorul conținut:” Se aprobă dezlipirea parcelei de mai sus în suprafață totală de 14665 mp în două parcele astfel:

  • - parcela cu nr.topo nou în suprafață de 13946 mp teren proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara;

  • - parcela cu nr.topo nou în suprafață de 719 mp teren proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara.

Cheltuielile pentru notarea operațiilor cadastrale la OCPI vor fi suportate de către Parohia Ortodoxă Română Timișoara Calea Lugojului”.

Din eroare, în HCL nr.264/26.07.2011, la Art.4 s-a atribuit terenul în suprafață de 719 mp, în folosință gratuită pe durata existenței construcției, către Parohia Ortodoxă Română Timișoara Fabric Est în loc de Parohia Ortodoxă Română Timișoara Calea Lugojului .

Propunem modificarea Art. nr.4 din HCL nr.264/26.07.2011, care va avea următorul conținut: “ Se atribuie în folosință gratuită, pe durata existenței construcției, parcela cu nr.topo nou, în suprafață de 719 mp, în favoarea Parohiei Ortodoxe Române Timișoara Calea Lugojului, pentru construirea unei biserici și a turnului Clopotniță, din Piața Badea Cârțan”.

Menționăm că restul articolelor rămân neschimbate.

ARHITECT ȘEF

SEF SERVICIU B.D.U.

ING.DAN ROBESCU


ARH.CIPRIAN SILVIU CADARIU

DIRECȚIA PATRIMONIU ec.maRtin STAIA

ȘEF SERV.ADM. .IMOBILE

CONSILIER

AVIZAT JURIDIC JR.


ING.LIGIA BĂLĂNESCU

Red.Dact.L.B./2EX.

FP 53-01,Ver.1