Hotărârea nr. 32/2011

32/15.02.2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională
Hotararea Consiliului Local 32/15.02.2011
privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-2573/08.02.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr.962/09.06.2010 privind necesitatea absorbţiei fondurilor nerambursabile aferente POR 2007-2013, Axa prioritară 1 ,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.137/27.04.2010 - privind aprobarea "Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara";
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr.7/17.05.2010;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit. b), alin. (4), lit. a) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă bugetul multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Serviciului Proiecte cu Finanţare Internaţională;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

ROMÂNIA

Se aprobă, PRIMAR

Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DEZVOLTARE serviCiul PROIECTE CU FINANȚARE

INTERNAȚIONALĂ

Nr. SC2011-2573/08.02.2011

REFERAT

privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanțare internațională

Prin HG nr. 998/2008 Municipiul Timișoara, a fost desemnat unul dintre cei 7 poli naționali de creștere în care se realizează cu prioritate investiții din programele cu finanțare comunitară și națională în vederea asigurării creșterii economice și creării de locuri de muncă.

Pentru încurajarea dezvoltării polilor de creștere au fost alocate fonduri nerambursabile prin Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere” a Programului Operațional Regional (POR) al cărui obiectiv general îl reprezintă creșterea calității vieții și crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum și prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor și a antreprenoriatului.

Pentru accesarea fondurilor nerambursabile prin Axa prioritară 1, Municipiul Timișoara a elaborat Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de creștere Timișoara (PID), care împreună cu lista proiectelor prioritare au fost avizate de către Comitetului de Management pentru Coordonarea instrumentelor structurale (C.M.C.) prin Decizia nr. 7 din data de 17.05.2010.

Implementarea planurilor integrate de dezvoltare urbană pe termen mediu sau lung, are ca scop regenerarea arealelor urbane (zone de acțiune urbană), clar delimitate spațial în cadrul orașelor, cu impact atât asupra dezvoltării de ansamblu a orașului, cât și a zonei înconjurătoare.

PID este un document de planificare pe termen mediu a dezvoltării Polului de creștere Timișoara care, pe baza analizei diagnostic, propune strategia de dezvoltare pe termen mediu și planul de acțiune pentru implementarea acesteia. Planul de acțiune cuprinde proiecte a căror realizare au un impact major în atingerea obiectivelor strategice.

Dorința generală desprinsă din PID este dezvoltarea unei zone moderne si atractive, cu un confort urban unitar la nivelul polului, plăcută atât pentru locuitorii ei, cât și pentru turiști, oamenii de afaceri si investitori, dinamice din punct de vedere economic, iar scopul final este îmbunătățirea calității vieții locuitorilor.

Concentrarea populației, a principalelor activități economice și culturale ale regiunii în Timișoara, precum și faptul că orașul este un important nod de transport multimodal conferă acestuia rolul de principal centru polarizator, nu numai al zonei sale de influență, ci și al întregii regiuni de vest a României. Nivelul de dezvoltare al regiunii vest este direct influențat de gradul și dinamica de dezvoltare a Timișoarei, prin multitudinea de funcții de grad superior pe care orașul, ca nucleu al polului le îndeplinește, acesta acționând ca centru de creștere economică.

Însă, pentru asigurarea dezvoltării economice durabile, dinamice și competitive este necesară, în primul rând, atragerea de fonduri nerambursabile, în acest context autoritățile administrațiilor publice locale trebuind să găsească soluții viabile care să permită în continuare dezvoltarea orașului, prin alocarea de sume de la bugetul local în vederea reabilitării, modernizării și reorganizării zonelor reprezentative ale orașului. Cum fondurile locale sunt insuficiente, oportunitatea atragerii de fonduri nerambursabile în vederea implementării proiectelor, a devenit esențială.

Având în vedere cele menționate mai sus,

Propunem :

1. Aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanțare internațională, conform Anexei 1 la prezentul referat

Director Direcția Economică Ec. Smaranda Haracicu


Director Direcția Dezvoltare

Arh. Aurelia Junie

Șef Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională

Ec. Cristina Scutariu

Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională

Cons. Andreea Bălan

Avizat juridic

Cons. Juridic Mirela Lasuschevici