Hotărârea nr. 318/2011

318/27.09.2011 privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al SC Colterm SA aprobata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 33/27.01.2009, modificată
Hotararea Consiliului Local 318/27.09.2011
privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al SC Colterm SA aprobata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 33/27.01.2009, modificată


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011- 20632/19.09.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 33/27.01.2009 - privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al S.C. Colterm S.A.;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 94/24.02.2009 - privind componenţa Consiliului de Administraţie la S.C. Colterm S.A.;
Având în vedere adresa Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Timiş nr. 729/15.09.2011;
Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 - privind societăţile comerciale, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, modificată;
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice a funcţionarilor publici şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit.a) şi alin.(3), lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică componenţa Consiliului de Administraţie al S.C. Colterm S.A. aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 33/27.01.2009 modificată, prin înlocuirea doamnei Bociu Patricia cu doamna Crăciunescu Gabriela.

Art. 2: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 33/27.01.2009 modificată, rămân neschimbate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri şi Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. Colterm S.A..

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Compartimentul Control Intern;
- Biroul Managementul Calităţii;
- S.C. Colterm S.A.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI