Hotărârea nr. 316/2011

316/27.09.2011 privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara aprobata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 89/24.02.2009
Hotararea Consiliului Local 316/27.09.2011
privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara aprobata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 89/24.02.2009


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011- 20633/19.09.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 89/24.02.2009 privind componenţa Consiliului de Administraţie la Regia Autonomă de Transport Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.253/29.06.2010 privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 21/26.01.2010 privind desemnarea preşedintelui Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara;
Având în vedere adresa Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Timiş nr. 731/15.09.2011;
Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 - privind societăţile comerciale, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, modificată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice a funcţionarilor publici şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit.a) şi alin.(3), lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică componenţa Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 89/24.02.2009 - privind componenţa Consiliului de Administraţie la Regia Autonomă de Transport Timişoara, prin înlocuirea doamnei Buşe Simona cu domnul Cianca Daniel.

Art. 2: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 89/24.02.2009 rămân neschimbate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri şi Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Compartimentul Control Intern;
- Biroul Managementul Calităţii;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DRUMURI ȘI TRANSPORTURI

SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE

Se aprobă

Primar,

Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu

NR.__________________________________________________________________

Bd.C.D.Loga nr 1,300030 Timisoara,tel:+40256 490 635 e-mail:Primariatm@primaria.ro internet:www.primariatm.ro


REFERAT privind modificarea componenței Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport Timișoara aprobata prin Hotărârea Consiliului Local nr.

89/24.02.2009


Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 89/24.02.2009 s-a aprobat componența Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport Timișoara, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 253/29.06.2010 s-a modificat componența Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport Timișoara.

De asemenea, prin Hotarârea Consiliului Local nr. 21/26.01.2010 s-a desemnat presedintele Consiliului de Administratie al Regiei Autonome de Transport Timișoara.

Prin adresa nr. 731/15.09.2011, Partidul Social Democrat - Organizația Județeană Timiș a solicitat înlocuirea reprezentantului acestora - doamna Bușe Simona - din Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport Timișoara cu domnul Cianca Daniel.

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990, privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, actualizată, de prevederile Legii nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice a funcționarilor publici și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, precum și de prevederile art. 36, alin. 3, litera c și art. 45 din Legea nr. 215/2001 republicată privind administrația publică locală;

Ținând cont de cele prezentate, propunem modificarea componenței Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport Timișoara prin înlocuirea doamnei Bușe Simona cu domnul Cianca Daniel.


VICEPRIMAR,


DIRECTOR ,


SORIN GRINDEANU


ING. CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU,

ING. ADRIAN COLOJOARĂ


CONSILIER,

Jr. NASTASIA MIRCEA


AVIZAT JURIDIC,