Hotărârea nr. 315/2011

315/27.09.2011 privind numirea auditorului financiar la S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.
Hotararea Consiliului Local 315/27.09.2011
privind numirea auditorului financiar la S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-20627/19.09.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. RE2011-002193/30.08.2011 a S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timişoara;
Având în vedere oferta S.C. "EXPERT CONTABIL MINDA" S.R.L. nr. 35/24.06.2011, oferta PFA BEJERIŢĂ FLORIN - EXPERT CONTABIL nr. 103/21.06.2011 şi oferta S.C. ŢINGĂU S.R.L. nr. 84/10.06.2011;
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 15/1990 - privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată;
Având în vedere prevederile art. 19 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, auditorul financiar la S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. va fi S.C. "EXPERT CONTABIL MINDA" S.R.L., pentru o perioadă de 1 an.
Art. 2: Se împuterniceşte conducerea executivă a S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. cu întocmirea şi semnarea contractului de audit financiar.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Dezvoltare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Serviciului Audit Public Intern;
- S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timişoara;
- SC Expert Contabil Minda SRL;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECTIA TEHNICĂ

SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.yrimariatm.ro

R E F E R A T

privind numirea auditorului financiar la S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.

Prin adresa cu numărul RE2011-002193/30.08.2011 S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. solicită numirea unui auditor financiar;

Având în vedere oferta S.C. „Expert Contabil Minda” S.R.L. cu numărul 35/24.06.2011 potrivit căreia valoarea contractului este de 33.943,2 lei/an (conform curs BNR din data de 05.09.2011, 1 Euro = 4,2429lei) echivalentul a 8.000 euro/an (exclusiv TVA), astfel că se încadrează în prevederile art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, potrivit căruia: „Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziției, estimată conform prevederilor secțiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depășește echivalentul în lei a 15.000 euro pentru fiecare achiziție de produse, servicii sau lucrări. Achiziția se realizează pe bază de document justificativ, care în acest caz se consideră a fi contract de achiziție publică, iar obligația respectării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se limitează numai la prevederile art. 204 alin. (2).”

Ținând cont de prevederile Legii nr. 15/1990, privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, actualizată;

Luând în considerare art. 111 alin (2) lit. b1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, care specifică faptul că adunarea generală este obligată să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

Ținând cont de prevederile art. 160 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, care specifică faptul că situațiile financiare ale societăților comerciale supuse obligației legale de auditare vor fi auditate de către auditori financiari -persoane fizice sau persoane juridice;

Având în vedere Nota justificativă privind atribuirea contractului de servicii pentru numirea auditorului financiar la SC ADP SA cu numărul SC2011-20490/16.09.2011;

În conformitate cu prevederile art. nr. 36, alin. 2, lit. a) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;

Având în vedere cele prezentate anterior, propunem:

  • -  contractarea auditorului financiar, respectiv SC EXPERT CONTABIL MINDA SRL, pentru o perioadă de 1 an;

  • -  împuternicirea conducerii executive a SC Administrarea Domeniului Public SA pentru întocmirea și semnarea contractului de audit financiar.

VICEPRIMAR,

SORIN GRINDEANU

DIRECTOR ,

ING. CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU,

CONSILIER,

Jr. NASTASIA MIRCEA


ING. ADRIAN COLOJOARĂ

AVIZAT JURIDIC,