Hotărârea nr. 314/2011

314/27.09.2011 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în Timişoara, str. Eugeniu de Savoya nr.1, la preţul de 630.000 euro
Hotararea Consiliului Local 314/27.09.2011
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în Timişoara, str. Eugeniu de Savoya nr.1, la preţul de 630.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011-19175/30.08.2011, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr.DP2011-4414/12.07.2011, înregistrată la Direcţia Patrimoniu de către domnul Ţigu Gheorghe-Sabin-Milenco, prin care solicită ca Primăria Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în str. Eugeniu de Savoya nr.1, înscris în C.F. nr.402075-C1 (conversie a C.F. nr.88-Timişoara), nr. topo.347, la preţul de 630.000 euro;
Având în vedere Adresa nr.1266/ 27.06.2011, emisă de către Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a Judeţului Timiş;
Având în vedere Adresa nr.SC2011-6528 /02.08.2011, primită de la Direcţia Dezvoltare, Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitare Cartiere Istorice din Timişoara;
Având în vedere Adresa nr.SC2011-3013/15.06.2011, primită de la Direcţia Economică, din cadrul Primăriei Municipiul Timişoara;
Având în vedere procura specială de vânzare imobile, autentificată sub nr.2854 din 05.10.2009, la Biroul Notarial "Doroş-Golban-Curuţi"-Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara, nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea imobilului situat în Timişoara str. Eugeniu de Savoya nr.1, înscris în C.F. nr.402075-C1 (conversie a C.F. nr.88-Timişoara), nr. topo.347, la preţul de 630.000 euro.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu- Biroul Administrare Imobile din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Domnului Ţigu Gheoghe-Sabin-Milenco;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA

NR. SC2011-19175 din 30.08.2011

APROBAT:

PRIMAR,

Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat în Timișoara, str. Eugeniu de Savoya nr.1, la prețul de 630.000 euro.

Direcția Patrimoniu prin Biroul Administrare Imobile :

Având în vedere adresa nr.DP2011-4414 din 12.07.2011, înregistrată la Direcția Patrimoniu de către domnul Țigu Gheorghe-Sabin-Milenco, prin care solicită ca Primăria municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune, la intenția de înstrăinare a imobilului situat în str. Eugeniu de Savoya nr.1, înscris în C.F. nr.402075-C1 (conversie a C.F. nr.88-Timișoara), nr. topo.347, la prețul de 630.000 euro;

Având în vedere adresa nr.1266 din 27.06.2011, emisă de către Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a județului Timiș, prin care ne informează că, nu își exercită dreptul de preemțiune, asupra imobilului situat în Timișoara str. Eugeniu de Savoya nr.1, inclus în Situl urban ”Cartierul cetatea Timișoara”, cod TM-II-s-A-06095, poz.60, în Lista Monumentelor Istorice-2010;

Având în vedere adresa nr.SC2011-6528 din 02.08.2011, primită de la Direcția Dezvoltare, Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitare Cartiere Istorice din Timișoara, prin care ne informează că, nu își exercită dreptul de preemțiune, asupra imobilului situat în Timișoara str. Eugeniu de Savoya nr.1;

Având în vedere adresa nr.SC2011-3013 din 15.06.2011, primită de la Direcția Economică, prin care ne informează că, nu există prevederi bugetare, în bugetul aprobat pe anul 2011, în ceea ce privește exercitarea dreptului de preemțiune;

Având în vedere procura specială de vânzare imobile, autentificată sub nr.2854 din 05.10.2009, la Biroul Notarial ”Doroș-Golban-Curuți”-Timișoara;

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Cod FP 53-01, ver.1

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune privitor la cumpărarea imobilului situat în Timișoara str. Eugeniu de Savoya nr.1, înscris în C.F. nr.402075-C1 (conversie a C.F. nr.88-Timișoara), nr. topo.347, la prețul de 630.000 euro.

DIRECTOR, Ec. Martin Staia


ȘEF BIROU ADMINISTRARE IMOBILE, Ing. Călin-Nicușor Pîrva

AVIZAT:

SERVICIUL JURIDIC,

Cod FP 53-01, ver.1