Hotărârea nr. 313/2011

313/27.09.2011 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă (SAD nr.2), în suprafaţă de 69,04 mp., la preţul de 30.000 euro, situat în imobilul din str. E. Gojdu nr.13
Hotararea Consiliului Local 313/27.09.2011
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă (SAD nr.2), în suprafaţă de 69,04 mp., la preţul de 30.000 euro, situat în imobilul din str. E. Gojdu nr.13


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011-19176 din 30.08.2011, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr.DP2011-4684 din 25.07.2011, înregistrată la Direcţia Patrimoniu de către doamna Cristali Maria Ecaterina Vilhelmina, prin care solicită ca Primăria Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă (SAD nr.2), în suprafaţă de 69,04 mp., la preţul de 30.000 euro, înscris în C.F. nr.400938-C1-U9 (conversie a C.F. nr.123851-Timişoara), nr. topo.17178/XVII, situat în imobilul din str. E. Gojdu nr.13;
Având în vedere Adresa nr.1481 din 19.07.2011, emisă de către Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a Judeţului Timiş;
Având în vedere adresa nr.SC2011-6528 din 02.08.2011, a Direcţiei Dezvoltare, Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitare Cartiere Istorice din Timişoara;
Având în vedere Adresa nr.SC2011-3013 din 15.06.2011, a Direcţiei Economice, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara, nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă (SAD nr.2), în suprafaţă de 69,04 mp., la preţul de 30.000 euro, înscris în C.F. nr.400938-C1-U9 (conversie a C.F. nr.123851-Timişoara), nr. topo.17178/XVII, situat în imobilul din str. E. Gojdu nr.13.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, prin Biroul Administrare Imobile din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Doamnei Cristali Maria Ecaterina Vilhelmina;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

NR. SC2011-19176 din 30.08.2011

APROBAT:

PRIMAR,

Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD nr.2), în suprafață de 69,04 mp., la prețul de 30.000 euro, situat în imobilul din str. E. Gojdu nr.13.

Direcția Patrimoniu prin Biroul Administrare Imobile :

Având în vedere adresa nr.DP2011-4684 din 25.07.2011, înregistrată la Direcția Patrimoniu de către doamna Cristali Maria-Ecaterina-Vilhelmina, prin care solicită ca Primăria municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD nr.2), în suprafață de 69,04 mp., la prețul de 30.000 euro, înscris în C.F. nr.400938-C1-U9 (conversie a C.F. nr.123851-Timișoara), nr. topo.17178/XVII, situat în imobilul din str. E. Gojdu nr.13;

Având în vedere adresa nr.1481 din 19.07.2011, emisă de către Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a județului Timiș, prin care ne informează că, nu își exercită dreptul de preemțiune, asupra spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD nr.2), situat în imobilul din str. E. Gojdu nr.13, inclus în Situl urban ”Vechiul cartier Iosefin”, cod TM-II-s-B-06098, poz.63, în Lista Monumentelor Istorice-2010;

Având în vedere adresa nr.SC2011-6528 din 02.08.2011, primită de la Direcția Dezvoltare, Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitare Cartiere Istorice din Timișoara, prin care ne informează că, nu își exercită dreptul de preemțiune, asupra spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD nr.2), situat în imobilul din str. E. Gojdu nr.13;

Având în vedere adresa nr.SC2011-3013 din 15.06.2011, primită de la Direcția Economică, prin care ne informează că, nu există prevederi bugetare, în bugetul aprobat pe anul 2011, în ceea ce privește exercitarea dreptului de preemțiune;

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune privitor la cumpărarea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD nr.2), în suprafață de 69,04 mp., la prețul de 30.000 euro, înscris în C.F. nr.400938-C1-U9 (conversie a C.F. nr.123851-Timișoara), nr. topo.17178/XVII, situat în imobilul din str. E. Gojdu nr.13.

DIRECTOR, Ec. Martin Staia


ȘEF BIROU ADMINISTRARE IMOBILE, Ing. Călin-Nicușor Pîrva

AVIZAT:

SERVICIUL JURIDIC,

Cod FP 53-01, ver.1