Hotărârea nr. 312/2011

312/27.09.2011 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD nr.2, nr.3, nr.15 şi nr.19, situate în imobilul din str. Ştefan cel Mare nr.7
Hotararea Consiliului Local 312/27.09.2011
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD nr.2, nr.3, nr.15 şi nr.19, situate în imobilul din str. Ştefan cel Mare nr.7


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011-19545/02.09.2011, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresele nr.DP2011-4196, 4194, 4195 şi 4191 din 04.07.2011, înregistrate la Direcţia Patrimoniu de către domnul Mateescu Răzvan-Cosmin, prin care solicită ca Primăria Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune, la intenţia de înstrăinare a următoarelor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă: SAD nr.2, în suprafaţă de 24,53 mp., la preţul de 18.000 euro, înscris în C.F. nr.400621-C1-U3 (conversie a C.F. nr.146317-Timişoara), nr. topo.6837/II, SAD nr.3, în suprafaţă de 22,67 mp., la preţul de 25.000 euro, înscris în C.F. nr.400621-C1-U4 (conversie a C.F. nr.145168/A-Timişoara), nr. topo.6837/III, SAD nr.15, în suprafaţă de 20,98 mp., la preţul de 35.000 euro, înscris în C.F. nr.400621-C1-U1 (conversie a C.F. nr.146318-Timişoara), nr. topo.6837/VIII şi SAD nr.19, în suprafaţă de 22,09 mp., la preţul de 35.000 euro, înscris în C.F. nr.400621-C1-U2 (conversie a C.F. nr.145168/A-Timişoara), nr. topo.6837/IX, situate în imobilul din str. Ştefan cel Mare nr.7;
Având în vedere Adresele nr.445, 446, 447 şi 448 din 27.05.2011, emise de către Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a Judeţului Timiş;
Având în vedere Adresa nr.SC2011-6528 /19.07.2011, primită de la Direcţia Dezvoltare, Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitare Cartiere Istorice din Timişoara, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr.SC2011-3013/ 15.06.2011, primită de la Direcţia Economică, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara, nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea următoarelor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă:
(1) - SAD nr.2, în suprafaţă de 24,53 mp., la preţul de 18.000 euro, înscris în C.F. nr.400621-C1-U3 (conversie a C.F. nr.146317-Timişoara), nr. topo.6837/II;
(2) - SAD nr.3, în suprafaţă de 22,67 mp., la preţul de 25.000 euro, înscris în C.F. nr.400621-C1-U4 (conversie a C.F. nr.145168/A-Timişoara), nr. topo.6837/III;
(3) - SAD nr.15, în suprafaţă de 20,98 mp., la preţul de 35.000 euro, înscris în C.F. nr.400621-C1-U1 (conversie a C.F. nr.146318-Timişoara), nr. topo.6837/VIII;
(4)- SAD nr.19, în suprafaţă de 22,09 mp., la preţul de 35.000 euro, înscris în C.F. nr.400621-C1-U2 (conversie a C.F. nr.145168/A-Timişoara), nr. topo.6837/IX, situate în imobilul din Timişoara, str. Ştefan cel Mare nr.7.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu- Biroul Administrare Imobile din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Domnului Mateescu Răzvan-Cosmin;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

NR. SC2011-19545 din 02.09.2011

APROBAT:

PRIMAR,

Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință SAD nr.2, nr.3, nr.15 și nr.19, situate în imobilul din str. Ștefan cel Mare nr.7.

Direcția Patrimoniu prin Biroul Administrare Imobile :

Având în vedere adresele nr.DP2011-4196, 4194, 4195 și 4191 din 04.07.2011, înregistrate la Direcția Patrimoniu de către domnul Mateescu Răzvan-Cosmin, prin care solicită ca Primăria municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune, la intenția de înstrăinare a următoarele spații cu altă destinație decât aceea de locuință: SAD nr.2, în suprafață de 24,53 mp., la prețul de 18.000 euro, înscris în C.F. nr.400621-C1-U3 (conversie a C.F. nr.146317-Timișoara), nr. topo.6837/II, SAD nr.3, în suprafață de 22,67 mp., la prețul de 25.000 euro, înscris în C.F. nr.400621-C1-U4 (conversie a C.F. nr.145168/A-Timișoara), nr. topo.6837/III, SAD nr.15, în suprafață de 20,98 mp., la prețul de 35.000 euro, înscris în C.F. nr.400621-C1-U1 (conversie a C.F. nr.146318-Timișoara), nr. topo.6837/VIII și SAD nr.19, în suprafață de 22,09 mp., la prețul de 35.000 euro, înscris în C.F. nr.400621-C1-U2 (conversie a C.F. nr.145168/A-Timișoara), nr. topo.6837/IX, situate în imobilul din str. Ștefan cel Mare nr.7;

Având în vedere adresele nr.445, 446, 447 și 448 din 27.05.2011, emise de către Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a județului Timiș, prin care ne informează că, nu își exercită dreptul de preemțiune, asupra spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD nr.2, nr.3, nr.15 și nr.19), situate în imobilul din str. Ștefan cel Mare nr.7, inclus în Situl urban ”Fabric”, cod TM-II-s-B-06096, poz.61, în Lista Monumentelor Istorice-2010;

Având în vedere adresa nr.SC2011-6528 din 19.07.2011, primită de la Direcția Dezvoltare, Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitare Cartiere Istorice din Timișoara, prin care ne informează că, nu își exercită dreptul de preemțiune, asupra spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință SAD nr.2, nr.3, nr.15 și nr.19, situate în imobilul din str. Ștefan cel Mare nr.7;

Având în vedere adresa nr.SC2011-3013 din 15.06.2011, primită de la Direcția Economică, prin care ne informează că, nu există prevederi bugetare, în bugetul aprobat pe anul 2011, în ceea ce privește exercitarea dreptului de preemțiune;

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune, privitor la cumpărarea următoarelor spații cu altă destinație decât aceea de locuință: SAD nr.2, în suprafață de 24,53 mp., la prețul de 18.000 euro, înscris în C.F. nr.400621-C1-U3 (conversie a C.F. nr.146317-Timișoara), nr. topo.6837/II, SAD nr.3, în suprafață de 22,67 mp., la prețul de 25.000 euro, înscris în C.F. nr.400621-C1-U4 (conversie a C.F. nr.145168/A-Timișoara), nr. topo.6837/III, SAD nr.15, în suprafață de 20,98 mp., la prețul de 35.000 euro, înscris în C.F. nr.400621-C1-U1 (conversie a C.F. nr.146318-Timișoara), nr. topo.6837/VIII și SAD nr.19, în suprafață de 22,09 mp., la prețul de 35.000 euro, înscris în C.F. nr.400621-C1-U2 (conversie a C.F. nr.145168/A-Timișoara), nr. topo.6837/IX, situate în imobilul din Timișoara, str. Ștefan cel Mare nr.7.

DIRECTOR, Ec. Martin Staia


ȘEF BIROU ADMINISTRARE IMOBILE, Ing. Călin-Nicușor Pîrva

AVIZAT:

SERVICIUL JURIDIC,