Hotărârea nr. 310/2011

310/27.09.2011 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a boxelor nr. 5 şi 6, în suprafaţă de 73,13 mp., la preţul de 83.700 lei, situate în imobilul din Piaţa Unirii nr.6
Hotararea Consiliului Local 310/27.09.2011
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a boxelor nr. 5 şi 6, în suprafaţă de 73,13 mp., la preţul de 83.700 lei, situate în imobilul din Piaţa Unirii nr.6


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-15376/15.07.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr.19 din 29.06.2011, înregistrată la Direcţia Patrimoniu cu nr.DP2011-4089 din 29.06.2011, de către doamna Ruji Angela, în calitate de administrator unic al S.C. TEX-TIM 3R S.A., cu sediul în Timişoara Piaţa Unirii nr.6, prin care solicită ca Primăria municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune, la intenţia de înstrăinare a boxelor nr.5 şi 6, în suprafaţă de 73,13 mp., înscrise în C.F. nr.404987-C1-U2(conversie a C.F. nr.137396-Timişoara, nr. topo.419/II, situate în imobilul din Piaţa Unirii nr.6;
Având în vedere adresa nr.978 din 14.06.2011, emisă de către Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a Judeţului Timiş;
Având în vedere adresa nr.SC2011-6528 din 06.07.2011, primită de la Direcţia Dezvoltare, Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitare Cartiere Istorice din Timişoara;
Având în vedere adresa nr.SC2011-3013 din 15.06.2011, primită de la Direcţia Economică, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara, nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea boxelor nr.5 şi 6, în suprafaţă de 73,13 mp., la preţul de 83.700 lei, înscrise în C.F. nr.404987-C1-U2 (conversie a C.F. nr.137396-Timişoara), nr. topo.419/II, situate în imobilul din Piaţa Unirii nr.6, proprietar S.C. TEX-TIM 3R S.A. - Timişoara.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, prin Biroul Administrare Imobile din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- S.C. TEX-TIM 3R S.A. - Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA                             APROBAT:

JUDEȚUL TIMIȘ                            PRIMAR,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA       Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU

NR. SC2011-15376/15.07.2011

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a boxelor nr.5 și 6, în suprafață de 73,13 mp., la prețul de 83.700 lei, situate în imobilul din Piața Unirii nr.6.

Direcția Patrimoniu prin Biroul Administrare Imobile :

Având în vedere adresa nr.19 din 29.06.2011, înregistrată la Direcția Patrimoniu cu nr.DP2011-4089 din 29.06.2011, de către doamna Ruji Angela, în calitate de administrator unic al S.C. TEX-TIM 3R S.A., cu sediul în Timișoara Piața Unirii nr.6, prin care solicită ca Primăria municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune, la intenția de înstrăinare a boxelor nr.5 și 6, în suprafață de 73,13 mp., la prețul de 83.700 lei, înscrise în C.F. nr.404987-C1-U2(conversie a C.F. nr.137396-Timișoara, nr. topo.419/II, situate în imobilul din Piața Unirii nr.6;

Având în vedere adresa nr.978 din 14.06.2011, emisă de către Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a județului Timiș, prin care ne comunică, că nu își exercită dreptul de preemțiune asupra boxelor, situate în imobilul din piața Unirii nr.6, imobil inclus în situl urban "Cartierul Cetatea Timișoara”, cod TM-II-s-A-06095, poz.60, în Lista Monumentelor Istorice-2004;

Având în vedere adresa nr.SC2011-6528 din 06.07.2011, primită de la Direcția Dezvoltare, Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitare Cartiere Istorice din Timișoara, prin care ne comunică, că nu își exercită dreptul de preemțiune asupra boxelor nr.5 și 6, situate în imobilul din Piața Unirii nr.6;

Având în vedere adresa nr.SC2011-3013 din 15.06.2011, primită de la Direcția Economică, prin care ne comunică, că nu există prevederi bugetare, în bugetul aprobat pe anul 2011, în ceea ce privește exercitarea dreptului de preemțiune;

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune privitor la cumpărarea boxelor nr.5 și 6, în suprafață de 73,13 mp., la prețul de 83.700 lei, înscrise în C.F. nr.404987-C1-U2(conversie a C.F. nr.137396-Timișoara, nr. topo.419/II, situate în imobilul din Piața Unirii nr.6, proprietar S.C. TEX-TIM 3R S.A. - Timișoara.

p. DIRECTOR, ȘEF BIROU ADMINISTRARE IMOBILE,

Ec. Martin Staia


Ing. Călin-Nicușor Pîrva


AVIZAT:

SERVICIUL JURIDIC,