Hotărârea nr. 31/2011

31/15.02.2011 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011
Hotararea Consiliului Local 31/15.02.2011
privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2011 - 2623/08.02.2011 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea nr. 286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.b) si alin.4 lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;HOTARASTEArt.1: Se aproba bugetul local al Municipiului Timisoara pe anul 2011 conform Anexei nr.1 - bugetul general al unităţii administrativ-teritoriale pe anul 2011; Anexei nr. 2 - bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole titluri, articole de cheltuieli, subcapitole si paragrafe, pe anul 2011; Anexei nr. 3 - programul de investiţii (bugetul local, credite, alte surse) pe anul 2011; Anexei nr. 4 - bugetul instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2011; Anexei nr. 5 - buget credite interne - anul 2011;
Anexele nr.1, 2, 3, 4 şi 5 fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2: În anul 2011, în vederea încadrării în nivelul maxim al cheltuielilor de personal, aprobate prin Ordin al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al Ministerului Finanţelor Publice nr. 7/57/2011, nu se aplică prevederile art. 14 din Legea 285/2010.

Art.3: Se aprobă utilizarea excedentului anului 2010 conform Anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Patrimoniu, Instituţia Arhitectului Şef, Direcţia Dezvoltare, Direcţia Comunicare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Instituţiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Biroul Control Intern si Managementul Calităţii;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA ECONOMICA

SERVICIUL BUGET


BUGET CREDITE

2011


mii lei


Anexa nr.5

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

TOTAL CHELTUIELI

1

0,00

CHELTUIELI CURENTE

2

01

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

3

70

0,00

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

4

96.

0,00

REZERVE

5

97.

0,00

EXCEDENT

6

98.

0,00

DEFICIT

7

99.

0,00

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

TOTAL CHELTUIELI

1

19.194,90

CHELTUIELI CURENTE

2

01

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

3

70

19.194,90

TITLULXI ACTIVE NEFINANCIARE

4

71

19.194,90

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

5

69.07

700,81

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

6

70.07

700,81

CHELTUIELI CURENTE

7

01

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

8

70

700,81

TITLULXI ACTIVE NEFINANCIARE

9

71

700,81

Din total capitol

Alimentare cu apa .si amenajari hidrotehnice

10

70.07.05

700,81

Alimentare cu apa

11

70,07.05.01

700,81

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

12

70.07.50

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

13

79.07

18.494,09

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

14

80.07

17.722,44

CHELTUIELI CURENTE

15

01

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

CHELTUIELI DE CAPITAL

16

70

17.722,44

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

17

71

17.722,44

Din total capitol

/      ]Combustibili si energie (cod 81.07.06'

18

2. 7. {ZV

17.722,44

19

Transporturi

20

84.07

771,65

CHELTUIELI CURENTE

21

01

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

22

70

771,65

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

23

71

771,65

Din total capitol

Transport rutier

24

84.07.03

771,65

Drumuri si poduri

25

84.07.03.01

0,00

Străzi

26

84.07.03.03

771,65

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

27

96.07

0,00

REZERVE

28

97.07

0,00

EXCEDENT

29

98.07

0,00

DEFICIT

30

99.07

19.194,90

DR.ING.GH


IHEQIWHIANDU,


EC. SMARANDA.HARACICU,


EC. STELIANA ȘTANCIU,


Anexa nr.6

Repartizare sold neutilizat și excedent buget local:

Sold neutilizat

5.851,73

mii lei

Excedent buget local 31.12.2010

1.094,86

mii lei

TOTAL:

6.946,59

mii lei

- din care:

Prefinanțare proiect FEN "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de boli Infecțioase și Pneumoftiziologie dr. Victor Babeș Timișoara

456,04

mii lei

Stație monitorizare hemodinamică

UMF HG 1168/2010

200,00

mii lei

Reamenajare Parcul Lotusului

200,00

mii lei

Reabilitare P-ța losefin, HCL

414/2002 HCL 350/2009

1.500,00

mii lei

Modernizare Calea Torontalului și extindere HCL 247/2008, HCL 467/2009

2.356,83

mii lei

Restituire Clolegiul Econmic

24,00

mii lei

Acoperire goluri temporare de casă

2.209,72

mii lei


DIRECTOR ECONOMIC

Ec.SMARANDA HARACICU


ȘEF SERVICIU BUGET Ec.Stelia Stanciu


ȘEF BIROU CO ABILITATE
ROMANIA


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA ECONOMICĂ NR, SC 2011          708.02.:

privind aprobarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timișoara pe anul 2011

Având în vedere:

  • ■  Legea bugetului de stat pe anul 2011 cu nr. 286 / 2010;

  • ■  Adresa nr. 576 / 19.01.2011 a D.G.F.P. Timiș, Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică, privind repartizarea sumelor în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 a finanțelor publice locale:

  • 1. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate

Cod 11.02.02                                     111.667 mii Ici

din care:

o cheltuieli de personal pentru învățământ 100.646 mii Iei

o Finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizații lunare                   8.536 mii lei

o Ajutor încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibili petrolieri, crese, serv, publice de evidenta populației, materiale de natura obiectelor de inventar ale instituțiilor sau unităților de invatamant preuniversitar de stat                           2.485 mii lei

  • 2. sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06)

~ 275 mii Iei

  • 3. cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

(04.02.04)                                             - 896 mii lei

Cheltuielile bugetului general al Municipiului Timișoara pe anul 2011 au fost fundamentate și dimensionate pe cele doua secțiuni ale bugetului: secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, urmărindu-se asigurarea secțiunii de funcționare în sumă de 437.603,50 mii lei, reprezentând 73,77% din bugetul general și asigurarea resurselor pentru secțiunea de dezvoltare în sumă de 155.603,10, aceasta reprezentând 26,23% din bugetul general. Excedentul anului precedent este în suma de 1.094,87 mii lei și soldul neutilizat în sumă de 5.851,73 utilizate conform anexei nr.6.

De asemenea, precizăm că, în conformitate cu Ordinul MFP si MAI nr.7/12.01.2011, nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat este în sumă de 276.843,00 mii lei.

Sumele alocate pentru bunuri și servicii au fost asigurate astfel încât prioritatea o reprezintă prevederile pentru acoperirea cheltuielilor de electricitate, gaz, încălzire, apă, salubritate pentru toți ordonatorii de credite ai bugetului local impunându-se măsuri de economicitate și eficiență în utilizarea resurselor.

Pentru realizarea obiectivelor de investiții noi și în continuare, achiziții de bunuri și servicii pentru alte cheltuieli de investiții, precum si proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în sumă de 176.888,33 mii lei

Ținând cont de propunerile serviciilor din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara si unităților de subordonare locală, precum și în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.l, art. 5, art.19, alin.l si art. 20 alin.l si Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, lit. b și alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.l, lit. c și alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune aprobarea bugetului local pe anul 2010 conform anexelor:

  • ■  Anexa nr. 1 - Bugetul general al unității administrativ-teritoriale pe anul 2011;

  • ■  Anexa nr,2 - Bugetul local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole și paragrafe, pe anul 2011;

  • ■  Anexa nr.3 - programul de investiții (bugetul local, credite, alte surse) pe anul 2011;

  • ■  Anexa nr.4 - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011;

  • ■  Anexa nr,5 buget credite interne - anul 2011;

• Anexa nr.6 - repartizarea excedentului anului 2011 conform destinațiilor prevăzute în anexă.

DIRECTOR ECONOMIC, SMARANDA HARACICU

SEF SERVICIUL BUGET,

STELIANA STANCIU

ROMÂNIA

JUDEȚUL TnVilȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

sc 201dD/f

PROGRAM DEZVOLTARE 2011


APROBAT,
Anexa 3mii lei

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2011

ALTE

SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE

PROPRH

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

o

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL GENERAL

177,322.25

2,090.33

4,712.87

882.92

80,761.38

19,194.90

69,679.85

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A

45,487.50

486.46

4,312.87

0.00

2,979.46

696.03

37,012.68

LUCRĂRI NOI - B

108,817.55

1,603.87

200.00

0.00

75,409.06

18,498.87

13,105.75

DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE ÎNV. - C

23,017.20

0.00

200.00

882.92

2,372.86

0.00

19,561.42

TOTAL GENERAL

177,322.25

2,090.33

4,712.87

882.92

80,761.38

19,194.90

69,679.85

din care pe capitole

Capitolul 51.02 Autorități Executive și Acțiuni

Externe

1,184.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,184.40

51.02.01.03 Autorități executive

1,184.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,184.40

A.Lucrări în continuare

106.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

106.92

Amenajare spatii PMT (corp II si sediu Banc Post), HOL 103/2007,HOL 335/2008

106.92

0.00

106.92

B. <crări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. Dotări independente și alte investită

1,077.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,077.48

Dotări independente

166.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

166.12

Dotări Primărie

78.74

0.00

78.74

Dotări direcția Fiscala

87.38

87.38

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

596.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

596.00

Sistem infogeografic de administrare a PMT

596.00

596.00

Cheltuieli de expertiza , proiectare si execuție privind consolidări si intervenții

315.36

0.00

0.00

0.00

0.00

315.36

PT Reparații capitale corp clădire V.AIecsandri

nr.1

163.03

0.00

163.03

PT Reabilitare imobil P-ta Libertății nr.l HCL 464/2009

152.33

0.00

152.33

Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale

2,045.15

0.00

0.00

316.50

0.00

0.00

1,728.65

5^ 2.10 Servicii publice comunitare de evidență a populației

2,045.15

0.00

0.00

316.50

0.00

0.00

1,728.65

A.Lucrări în continuare

1,728.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,728.65

Casa căsătoriilor si direcția de evidenta a persoanelor, HCL 597/2006

1,728.65

0.00

1,728.65

C. Dotări independente si alte investită

316.50

0.00

0.00

316.50

0.00

0.00

Dotări independente

316.50

0.00

0.00

316.50

0.00

0.00

Dotări

316,50

316.50

0.00

Capitolul 61.02. Ordine publică și siguranța națională

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26.00

61.02.03.Ordine publică

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26.00

61.02.03.04 Poliție comunitară

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26.00

C. Dotări independente și alte investiții

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26.00

Dotări independente

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26.00

Dotări

26.00

26.00

Capitolul 65.02 învățământ

586.52

0.00

0.00

566.42

0.00

0.00

20.10

65.02.03 învățământ preșcolarși primar

56.85

0.00

0.00

36.75

0.00

0.00

20.10

65.02.03.01. învățământ preșcolar

20.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.10

C.Dotări independente și alte investiții

20.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.10

Dotări independente

20.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.10

Achiziție si montare CT la GR. PP 12

20.10j

20.10


DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE

PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

2

3

4

5

6

7

65.02.03.02 învățământ primar

36.75

0.00

0.00

36.75

0.00

0.00

0.00

C.Dotări independente și aite investiții

36.75

0.00

0.00

36.75

0.00

0.00

0.00

Dotări independente

36.75

0.00

0.00

36.75

0.00

0.00

0.00

Dotări

36.75

36.75

0.00

65.02.04 învățământ secundar

529.67

0.00

0.00

529.67

0.00

0.00

0.00

65.02.04.02 învățământ secundar superior

529.67

0.00

0.00

529.67

0.00

0.00

0.00

C. Dotări independente și alte investiții

529.67

0.00

0.00

529.67

0.00

0.00

0.00

Dotări independente

529.67

0.00

0.00

529.67

0.00

0.00

0.00

Dotări

529.67

529.67

0.00

Capitolul 66.02 Sănătate

9,008.38

0.00

656.04

0.00

5,588.08

0.00

2,764.26

66.02.06 Spitale

9,008.38

0.00

656.04

0.00

5,588.08

0.00

2,764.26

A. Lucrări în continuare

3,664.04

0.00

456.04

0.00

2,979.46

0.00

228.54

Reabilitarea,modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului spitalului Clinic de Boli Infectioase Dr.Victor Babes, HCL 409/2010

3,664.04

456.04

2,979.46

228.54

B. Lucrări noi

3,205.82

0.00

0.00

0.00

2,608.62

0.00

597.20

Reabilitarea,modernizarea si echiparea ambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio- Maxilo -Faciala din cadrul Spitalului Clinic Municipal, HCL 41   010

3,205.82

2,608.62

597.20

C. Dotări independente și alte investiții

2,138.52

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

1,938.52

Dotări independente

2,000.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

1,800.00

Aparat computer tomograf pentru Spitalul Municipal

1,800.00

1,800.00

Achiziție Statie de monitorizare hemodinamica la UMF "V.Babes", HG 1168/2010

200.00

200.00

0.00

Studii și proiecte

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli de expertiza , proiectare si execuție privind consolidări si intervenții

138.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

138.52

DALI +PT Reabilitare anexa Spital Dermato

Venerice Str.Marasesti nr.5

78.52

78.52

DALI+PT Reabilitare termica + telefonie, Spital Clinic Dr.Victor Babes

60.00

60.00

Capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie

9.604.68

0.00

200.00

0.00

3,176.43

0.00

6,228.25

67.02.03.04 Instituții publice de spectacole și concerte

199.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

199.40

C. Dotări independente și alte investiții

199.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

199.40

Dotări independente

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

Dotări Filarmonica

1.00

1.00

Studii și proiecte

198.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

198.40

DAL +PT Reabilitare fațada, intrări, sonorizare, climatizare si extindere sala C.Jude

198.40

198.40

67.02.05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

9,405.28

0.00

200.00

0.00

3,176.43

0.00

6,028,85

67.02.05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de. agrement

9,405.28

■ 0.00

200.00

0.00

3,176.43

0.00

6,028.85

A. Lucrări în continuare

2,816.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,816.25

Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2006,

HCL 123/2008

611.83

611.83

Modernizare Scuar Arcidava, HCL 490/2007

157.38

157.38

Modernizare Scuar Păun Pinciof Sf, Nicolae) HCL 486/2007

3.38

3.38

Modernizare Parcul Carmen Syiva (Doina), HCL 553/2008

2,043.66

2,043.66

B. Lucrări noi

5,855.87

0.00

200.00

0.00

3,176.43

0.00

2,479.44

Clădire educaționala multifuncționala la Gradina Zoologica Timișoara

380.00

0.00

0.00

380.00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE

PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

Biodiversitalea si protecția mediului - o abordare responsabila a problemelor de mediu a doua orașe infratite - BIOTOWNS HURO/0901/128/1,3.4

180.00

176.40

3.60

0 abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilor si aglomerării urbane largi, pentru participarea la Convenția Pimailor - CONURBANT, CIP - IEE -2010, nr.271380

40.00

30.00

10.00

Modernizarea Parcului Rozelor, HCL 180/2007

3,555.87

2,970.03

585.84

Reamenajare Parcul Lotusului conform HG 1168/22,11.2010

200.00

0.00

200.00

0.00

Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor Ion

Creanga HCL 305/2009

1,500,00

0.00

1,500.00

C. Dotări independente și alte investiții

733.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

733.16

Studii și proiecte

733.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

733.16

DALI +PT Modernizare Parcul Lidia (Pădurice Giroc)

88.04

88.04

SF+PT Reconstrucția ecologică a bălții de pe strada Lămâiței

104.59

104.59

SF T Amenajare parcare ecologica Intrarea

Castanilor nr. 1 - 2 si Hărniciei nr. 3

45.00

45.00

SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Circumvalatiunii nr. 37

11.01

0.00

0.00

0,00

11.01

SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Intrarea

Sabinei nr 1, 2, 3 si Str, Muzicescu nr. 12

45.00

45.00

SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Zarand

nr.3, 5, 7, 9

20.73

0.00

0.00

0.00

20.73

SF+PT Amenajare parcare ecologica b-dul

Dambovita nr. 80

21.24

21.24

SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita Calea Buziasului

0.50

0.00

0.00

0.00

0.50

SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str.

Orion

0.50

0.50

SF + PT Amenajare loc de joaca intrarea Doinei

43.80

0.00

0.00

0.00

43.80

SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str.Mureș

0.50

0.50

Amenajament silvic

22.59

22.59

D7 ' + PT Reamenajarea Parcului Rozelor

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DAlI + PT Modernizarea Parcului Justiției

102.92

0.00

102.92

PT Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor I. Creanga

123.82

0.00

123.82

DALI+ PT IVI ode mizare a Parcului Alpinet

102,92

0.00

102.92

Capitolul 68.02 Asigurări și Asistența Socială

2,327.17

0.00

0.00

0.00

2,016.57

0.00

310.60

68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii

2,327.17

0,00

0.00

2,016.57

0.00

310.60

68,02.06 Centrul pentru voi

40.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40.05

C. Dotări independente și alte investiții

40.05

0.00

0.00

0.00

0.00

40.05

Cheltuieli de expertiza , proiectare si execuție privind consolidări si intervenții

40.05

0.00

0.00

0.00

0.00

40.05

DALI+PT Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protecția Copilului si Familiei (str. Platanilor nr.2)

40,05

40.05

68.02.15.01 Centru comunitar

180.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

180.35

C. Dotări independente și alte investiții

180.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

180.35

Studii și proiecte

180,35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

180.35

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE

PROPRsî

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

DALi+PT Reabilitare si mansardare Centrul de zi pentru copii cu clizabilitati Podul Lung

80.35

80.35

DALI+PT Reabilitare Cămin pentru persoane vârstnice (str.Plavosin nr.21)

100.00

100.00

68.02.15.02 Cantine de ajutor social

42.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42.661

C Dotări independente și alte investiții

42.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42.66

Studii și proiecte

42.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42.66

DALI + PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane tara Adăpost, situat in Timișoara, str Telegrafului nr.8

42.66

42.66

68,06.15.50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

2,064.11

0.00

0.00

0.00

2,016.57

47.54

B. Lucrări noi

2,064.11

0.00

0.00

0.00

2,016.57

47.54

BARRABARRIPEN

2,064.11

2,016.57

47.54

Capitolul 70.02 Locuințe , servicii si dezvoltare publica

45,825.05

2,090.33

1,500.00

0.00

17,000.23

700.81

24,533.68

70,02.03 Locuințe

3,795.62

2,090.33

0.00

0.00

0.00

0.00

1,705,29

70. ...03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe

3,684.93

2,090.33

0.00

0.00

0.00

0.00

1,594.60

A.Lucrări în continuare

1,251.43

486.46

0.00

0.00

0.00

0.00

764.97

Reabilitare termică Piața Mărăști nr. 1-2

258.36

102.39Î

155.97

Reabilitare termică Calea Al. loan Cuza, nr.8

4.53

4.53

0.00

Reabilitare termică Bv. 16 Decembrie 1989, nr.47

333.03

10.00 î

323.03

Reabilitare termică str.A.lpătescu,nr.16-Fructelor,

nr.8

9.25

9.25

0.00

Reabilitare termică Intrarea Zenit, nr. 8

4.17

4.17

0.00

Reabilitare termică str.Dinu Lipatti, nr. 2

37.15

37.15

0.00

Reabilitare termică str. Constantin Stere nr. 10, bl.

18

6.25

6.25

0.00

Reabilitare termică str. Hotinului nr. 1

4.96

4.96

0.00

Reabilitare termică str. învățătorului nr. 5

27.70

27.70

0.00

Reabilitare termică Aleea Scurtă, nr.2, bl. 94

40.28

24.88

15.40

Reabilitare termică str. Perlei, nr. 10

25.60

25.60

0.00

Reabilitare termică str Mareșal Averescu, nr.35, bl.

99

53.82

27.50

26.32

Rr Uitare termică str. Lidia, nr.104, sc.B+C

12.05

12.05

0.00

Reabilitare termică Calea Martirilor, nr.37, sc A+B

1.34

1.34

0.00

Reabilitare termică str. Cosminului nr. 31, sc. A+B

2.00

2.00

0.00

Reabilitare termică Bv. Lîviu Rebreanu nr. 132, sc.

A+B

3.49

3.49

0.00

Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 25

16.72

16.72

0.00

Reabilitare termică str. Aron Cotruș, nr. 2. bl.D 9/6

21.91

21.91

0.00

Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 27

4.00

4.00

0.00

Reabilitare termică str. Meziad, nr.2

1.10

1.10

0.00

Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1 A, bl. 15/2

24.28

24.28

0.00

Reabilitare termică str. Cornel Grofșoreanu nr. 14,

sc.B

121.81

0.00

121.81

Reabilitare termică str. Cornel Grofșoreanu nr. 14,

sc. A

133.04

10.60

122.44|

Reabilitare termică str. Zarand nr. 3-S-7-9

5.22

5.22

0.00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2011

ALTE

SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE

PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

Reabilitare termică str. Virgil Birou, nr.3

0.90

0.90

0.00

Reabilitare termică str. Miorița, nr.2, bl.3

1.71

1.71

0.00

Reabilitare termică str. Burebista, nr. 1

53.72

53.72

0.00

Reabilitare termică str. Burebista, nr. 3

43.04

43.04

0.00

B. Lucrări noi

2,346.25

1,603.87

0.00

0.00

0.00

742.38

Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr. 1

5.00

0.00

5.00

Reabilitare termică str. Coriolan Brecliceanu, nr. 13-15

5.00

0.00

5.00

Reabilitare termică Calea Circumvalațiunii, nr.26

758.87

531.21

227.66

Reabilitare termică str. Stelelor, nr.6

5.00

0.00

5.00

Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl.74

5.00

0.00

5.00

Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl. E17

5.00

0.00

5.00

Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40

279.03

195.32

83.71

Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7

5.00

0.00

5.00

Reabilitare termică Calea TorontaîuIui nr. 14, bl. 7B, sc. A+B

5.00

0.00

5.00

Reabilitare termică str. Uranus, nr. 27, bl. 87

5.00

0.00

5.00

Reabilitare termică str. Azuga, nr. 1, Bl. 17

430.11

301.08

129.03

Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A

5.00

0.00

5.00

R jilitare termică str. Ana Ipătescu, nr. 9

254.84

178.39

76.45

Reabilitare termică str. Ion Slavici, bl.18

5.00

0.00

5.00

Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+B

5.00

0.00

5.00

Reabilitare termică str. Corneliu Coposu, nr.32, sc

A+B

318.24

222.76

95.48

Reabilitare termică P-ța Bihor, nr.14

250.16

175.11

75.05

C, Dotări independente și alte investiții

87.25

0.00

0.00

0.00

0.00

87.25

Studii și proiecte

87.25

0.00

0.00

0.00

0.00

87.25

Asistenta tehnica la 72 imobile

87.25

0.00

87.25

70.02.03.30 Alte servicii in domeniul locuințelor

110.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

110.69

C. Dotări independente si alte investiții

110.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

110.69

Dotări

110.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

110.69

Dotări Sala Olimpia Complex Bega

110.69

110.69

70.02.05 Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice

7,060.34

0.00

0.00

0.00

0.00

700.81

6,359.53

70.02.05.01 Alimentări cu apă

7,060.34

0.00

0.00

0.00

0.00

700.81

6,359.53

A ’icrări în continuare

6,485.34

0.00

0.00

0.00

0.00

696.03

5,789.31

Extindere rețele apa canal Plopi Suci, Str. 2-5, HCL 101/2007

254.24

0.00

254.24

Extindere rețele apa cartier Kuntz, HCL 239/2008

216.27

0.00

216.27

Alimentari cu apa industriala fântâni ornamentale si zone verzi HCL 280/2008

76.54

0.00

76.54

0.00

Extindere rețele apa-canal Ronat ( zona Comoarei)

HCL 281/2008

1,686.86

0.00

1,686.86

Extindere rețele apa-canal zona Blascovici 513/2008

192.80

192.80

Extindere rețele apa-canal Plopi-zona Repin

514/2008

662.29

662.29

Extindere rețele canal Plopi- zona Parang 509/2008

295.29

295.29

Extindere rețele apa-canal Plopi-zona Martir Ion

Tanase 511/2008

676.29

676.29

Extindere rețele apa cartier Plopi HCL 222/2009

1,470.26

550.22

920.04

Extindere rețele canal Fratelia zona Cercului

557/2008

376.34

376.34

Extindere rețele apa-cartier Ghirocla 558/2008

99.22

69.27

29.95,

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

j

2

3

4

5

6

7

Extindere rețele apa-canal Mehala - zona Mesteacănul 512/2008

478.94

478.94

B. Lucrări noi

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.78

495.22

Execuție canalizare menajera Calea Sagului etapa l

HCL 139/2009

100.00

0.00

0.00

0.00

4.78

95.22

Extindere rețele canal Ciarda Roșie - zona Matei Millo 510/2008

100.00

100.00

Extindere rețele canal cartier Ciarda Rosie-zona Calea Buziasului HCL 220/2009

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

Extindere rețele canal cartier Ciarda Rosie-zona Urseni HCL 219/2009

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

Extindere relele apa cartier Ciarda Roșie HCL 223/2009

100.00

0.00

100.00

C. Dotări independente și alte investiții

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75.00

Studii și proiecte

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75.00

SF+PT Reabilitare rețea de apa zona Ronat triaj si canal Calea Ghirodei

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

SF întregiri relele apa - canal Municipiul Timișoara et. II

25.00

0.00

0.00

0.00

0,00

25.00

St. j privind capacitatea de transport a rețelei de canalizare din zonele cu risc de inundabilitate din Municipiul Timișoara

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

70.02.06. iluminat public și electrificări rurale

8,182.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,182.64

A. Lucrări în continuare

8,182.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,182.64

Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 136/2005

4,612.64

0.00

0.00

4,612.64

Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 136/2005

3,570.00

0.00

3,570.00

70.02.50 Alte servicii în domenii’e locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

26,786.45

0.00

1,500.00

0.00

17,000.23

0.00

8,286.22

A. Lucrări în continuare

2,434.82

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

934.82

Reabilitare P-ța losefin , HCL 414/2002HCL 350/2009

1,500.00

1,500.00

0.00

Reabilitarea și revitalizarea fortificației Cetății Timișoara - Bastionul Therezia, HCL 156/2007

934.82

0.00

934.82

B. crări noi

18,756.25

0.00

0.00

0.00

14,627.37

0.00

4,128.88

Reaoilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timișoara, HCL 352/2010

7,125.24

0.00

6,104.01

1,021.23

Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orașului Timișoara (CETATE ), HCL 355/2010

6,539.04

0.00

5,411.65

1,127.39

Sistem agro-logistic regional integrat, HCL 242/2010

1,966.87

1,927.53

39.34

Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita-lncubator de afaceri, HCL 302/2010

2,515.46

1,184.18

1,331.28

Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010

609.64

609.64

C. Dotări independente și alte investiții

5,595.38

0.00

0.00

0.00

2,372.86

0.00

3,222.52

Dotări independente

2,949.76

0.00

0.00

0.00

2,372.86

0.00

576.90

Asociația pentru Management Energetic - aport capital

1.00

1.00

Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri informative, HCL 303/2010

2,948.76

2,372.86

575.90

Studii și proiecte

2,645.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,645.62

Consultanta + Studii si proiecte pentru accesare fonduri europene

500.00

0.00

500.00|

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2011

ALTE

SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE

PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

Studiu de oportunitate si Cerere finanțare pt."Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni -panouri informative", HCL 303/2010

60.00

60.00

Studiu de oportunitate si cerere de finanțare pt. Sistemul de supraveghere pentru creșterea siguranței si prevenirea criminalității in municipiul Timișoara

58.11

58.11

Studiu de oportunitate, PUZ, SF+PT Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010

0.00

0.00

SF+PT Trafic management si supraveghere video

237.38

237.38

CF+ Documentație pentru modernizarea stafiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creștere Timișoara

135.00

135.00

SF+ PT Studiu privind valorificarea potențialului de trafic naval pe Canalul Bega

0.00

0.00

0.00

Actualizare SF + PT, Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orașului Timișoara (CETATE )

0.00

0.00

0.00

SF+DT Centru Regional de Competente ' si De.. altare a Furnizorilor în Sectorul Automotive

183.60

183.60

Studiu privind reducerea nivelului de zgomot folosind asfalt cauciucat

37.82

37.82

PUG Municipiul Timișoara

984.62

984.62

Consultanta pentru verificarea si modificarea conceptului general de dezvoltare urbana a municipiului Timișoara

79.10

79.10

PUZ- Complexul Studențesc

100.00

100.00

PUZ Piața 700

80.00

80.00

DALI + PT Reabilitare imobil Regele Carol I Nr.23

55.43

0.00

0.00

0.00

0.00

55.43

SF + PT Spațiu depozitare arhiva si utilitati la Parc Industrial Freidorf (inclusiv generator curent)

134.56

0.00

0.00

0.00

0.00

134.56

Capitolul 81.02 Combustibili si energie

66,123.54

0.00

0.00

0.00

43,920.76

17,722.44

4,480.34

81.02.06 Energie termică

66,123.54

0.00

0.00

0.00

43,920.76

17,722.44

4,480.34

A. Lucrări în continuare

4,218.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,218.70

Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distribuție a   .rgiei termice in municipiul Timișoara

4,218.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,218.70

Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termiceCT BUZIAS HCL 556/2006

1,143.31

1,143.31

Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT Dunarea prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice HCL 556/2006

1,186.95

1,186.95

Reabilitare RTS Zona Soarelui HCL 288/2008

39.21

39.21

Reabilitare RTS Cartierul GiroculuiHCL 289/2008

57.73

57.73

Reabilitare RTS Campus Universitar HCL 290/2008

50.77

50.77

Reabilitare RTS Zona Calea Aradului, HCL 92/2004

50.40

50.40

Reabilitare RTS ZONA Circumvalațiunii, HCL 275/2006

53.63

53.63

Reabilitare RTS ZONA Lipovei, HCL 276/2006

155.61

155.61

Reabilitare RTS ZONA Lunei HCL 291/2008

68.39

68.39

Reabilitare rețele primare de termoficare din municipiul Timișoara , HCL 166/2004

1,072.25

1,072.25

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2011

ALTE

SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE

PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

Reabilitare modernizare rețele termice secundare in municipiul Timișoara, HCL 557/2006

340.45

340.45

B. Lucrări noi

61,643.20

0.00

0.00

0.00

43,920.76

17,722.44

0.00

Reabilitarea sistemului de termoficare in municipiul Timișoara, in vederea îndeplinirii standardelor de mediu privind emisiile de gaze si creșterea eficientei energetice a sistemului de furnizare a agentului termic HCL 347/29.09.2009

61,643.20

43,920.76

17,722.44

0.00

C. Dotări independente și alte investită

261.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

261.64

Studii și proiecte

261.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

261.64

DALI+PT Reabilitare termica clădiri - proiectare obiective Municipiul Timișoara

156.64

156.64

DALI+PT Reabilitare termica clădiri - proiectare obiective Municipiul Timișoara

5.00

5.00

DALI+PT Reabilitare termica clădiri conform OG 69/2010

100.00

100.00

Capitolul 84.02 Transporturi

40,591.36

0.00

2,356.83

0.00

9,059.31

771.65

28,403.57

84.02.03 Transport rutier

40,591.36

0.00

2,356.83

0.00

9,053.31

771.65

28,403.57

84.02.03.02 Transportul în comun

2,678.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,678.14

C. oțărî independente și alte investiții

2,678.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,678.14

Dotări independente

1,209.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,209.05

Mașini, echipamente si mijloace de transport

1,209.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,209.05

Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar

525.55

0.00

0.00

0.00

0.00

525.55

Tramvaie folosite

583.50

0.00

0.00

0.00

0.00

583.5

Achiziții tramvaie noi

100.00

100.00

Studii șî proiecte

1,469.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,469.09

Studii si proiecte Primărie

626.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

626.58

SF+PT Modul inel IV sector aleea CFR Calea

Lipovei si racordul inelului IV cu str Demetriade

626.58

626.58

Studii si proiecte RATT

842.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

842.51

SF + PT Statie intermodala Dambovita

48.91

48.91

SF+PT Extindere rețea troleibuz Dumbrăvița (accesabilitatea zonei prin extinderea rețelei de troleibuz Timisoara-Dumbrăvița)

301.32

301.32

SF+ PT Extindere rețea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea rețelei de troleibuz Tm+oara-Ghiroda)

327.36

327.36

Srt.m privind valorificarea potențialului de trafic naval pe Canalul Bega

53.32

53.32

SF + PT Extindere linie cale tramvai Mosnita (Accesibilizarea zonei prin extinderea liniei de tramvai Timisoara-Albina)

111,60

0.00

111.60

84.02.03.01 Drumuri si poduri

4,394.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,394.20

A. Lucrări în continuare

3,326.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,326.92

Consolidare pasaj Cal. Șagului, HCL 94/2007

3,326.92

0.00

3326.92

B. Lucrări noi

70.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70.63

PT + Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 22/2005;HCL 396/2009

70.63

70.63

C. Dotări independente și alte investiții

996.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

996.65

Studii și proiecte

996.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

996.65

Expertiza Podul Ștefan cel Mare

58.28

58.28

Expertiza Podul Muncii

64.48

64,48

Expertiza Podul Tinereții

58.28

58.28

S.F.+ PT Amenajare Complex rutier zona Michelangelo

757.33

757.33

Expertiza Podul Eroilor

58.28

0.00

58.28

84.02.03.03 Străzi

25,956.14

0.00

2,356.83

0.00

9,059.31

771.65

13,768.35|

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2011

ALTE

SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE

PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

A. Lucrări în continuare

11,271.79

0.00

2,356.83

0.00

0.00

0,00

8,914.96

Amenajare str. Busuioc, HCL 274/2006

331.63

0.00

331.63

Amenajare str. Pius Brânzeu, HCL 403/2006

0,10

0.00

0.10

Amenajare str Berzei, HCL 405/2006

3,00

o.ooi

3.00

Amenajare str Gr Alexandrescu, HCL 417/2006

6.97

0.00

6.97

Amenajare str Vânătorilor, HCL 413/2006

181.32

0.00

181.32

Amenajare str. Bârzava, HCL 416/2006

2.20

0.00

2.20

Amenajare str. Liege, HCL 158/2008

7.58

7.58

Amenajare zona Polona HCL 466/2009

1,805.51

1,805.51

Amenajare strada Moise Dobosanf Calimanesti)

HCL 160/2008

2,113.48

2,113.48

Modernizare Calea Torontalului si extindere HCL

247/2008;HCL 467/2009

6,820,00

2,356.83

4,463.17

B. Lucrări noi

14,375.42

0.00

0.00

0.00

9,059.31

771.65

4,544.46

Modernizare str.Cloșca si extindere la 4 benzi pe sectorul Bv.CetatiFstr Ovidiu Balea, HCL 439/2010

5,933.74

5,433.74

500.00

PT + Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009

271.38

271.38

PT + Amenajare strada Steaua HCL 260/2009

888.45

888.45

Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins ini. B-dul Regele Carol si bd. 16 Decembrie HCL 304/2010

5,803.13

3,625.57

771.65

1,405.91

Amenajare str. Neculce HCL 25/2010

1,478.72

1,478.72

C. Dotări independente și alte investiții

308.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

308.93

Studii și proiecte

308.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

308.93

SF+PT Amenajare str. Brazilor

6.16

6.16

SF+PT Amenajare str. Cronicar Neculce

13.64

13.64

SF+PT Amenajare str. Gladioielor

17.40

17.40

SF+PT Amenajare Zona Câmpului

72.43

72.43

SF+PT Amenajare zona Petuniei -Magnoliei

37.59

37.59

SF+PT Amenajare zona Weismuller-Laurențiu

Nicoară

47.17

47.17

SF+PT Amenajare str. Anul 1848

47.70

47.7

SF+PT Reamenajare geometrie intersecție P-ta

Balcescu

36,46

36.46

SF+PT Amenajare str. Gh. Cotoșman

30.38

30.38

84.02.50    Alte    cheltuieli    in    domeniul

transporturilor

7,562.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,562.88

C. tari independente si alte investită

7,562.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,562.88

Dotări independente

7,562.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,562.88

Achiziții mijloace de transport HCL 47/2004

7,562.88

0.00

7562.88

DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SC 201

Anexa 3a

APROBAT, $

f


a) INVESTIȚII 2011

--—-----

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2011

ALTE

SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE

PROPRII

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

68,212.51

2,090.33

4,256.83

882.92

700.81

60,281.62

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A

40,888.64

486.46

3,856.83

0.00

696.03

35,849.32

LUCRĂRI NOI -B

7,255.43

1,603.87

200.00

0.00

4.78

5,446.78

DOTĂRI 1NDEPEND. SI ALTE INV. - C

20,068.44

0.00

200.00

882.92

0.00

18,985.52

TOTAL GENERAL

68,212.51

2,090.33

4,256.83

882.92

700,81

60,281.62

din care pe capitole

Capitolul 51.02 Autorități Executive și Acțiuni Externe

1,184.40

0.00

0.00

0.00

0.00

1,184.40

51.02.01.03 Autorități executive

1,184.40

0.00

0.00

0.00

0.00

1,184.40

A.Lucrări în continuare

106.92

0.00

0.00

0.00

0.00

106.92

Amenajare spații PMT (corp II si sediu Banc Post), HCL 103/2007,HCL 335/2008

106.92

0.00

106.92

B. Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. Dotări independente și alte investiții

1,077.48

0.00

0.00

0.00

0.00

1,077.48

Dotări independente

166.12

0.00

0.00

0.00

0.00

166.12

Dotări Primărie

78.74

0.00

78.74

Dotări direcția Fiscala

87.38

87.38

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

596.00

0.00

0.00

0.00

0.00

596.00

Sistem infogeografic de administrare a PMT

596.00

596.00

Cheltuieli de expertiza , proiectare si execuție privind consolidări si intervenții

315.36

0.00

0.00

0.00

315.36

PT Reparații capitale corp clădire V.Alecsandri

nr.1

163.03

0.00

163.03

PT Reabilitare imobil P-ta Libertății nr.lHCL 464/2009

152.33

0.00

152.33

Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale

2,045.15

0.00

0.00

316.50

0.00

1,728.65

54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a populației

2,045.15

0.00

0.00

316.50

0.00

1,728.65

A.Lucrări în continuare

1,728.65

0.00

0.00

0.00

0.00

1,728.65

Casa căsătoriilor si direcția de evidenta a persoanelor, HCL 597/2006

1,728.65

0.00

1,728.65

C. Dotări independente si alte investiții

316.50

0.00

0.00

316.50

0.00

Dotări independente

316.50

0.00

0.00

316.50

0.00

Dotări

316.50

316.50

0.00

Capitolul 61.02. Ordine publică și siguranța naționala

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26.00

61.02.03.0rdine publică

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26.00

61.02.03.04 Politie comunitară

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26.00

C. Dotări independente și alte investiții

25.00

0.00

0.00

0.00

26.00

Dotări independente

26.00

0.00

0.00

0.00

26.00

Dotări

26.00

26.00

Capitolul 65.02 învățământ

586.52

0.00

0.00

566.42

0.00

20.10

65.02.03 învățământ preșcolar și primar

56.85

0.00

0.00

36.75

0.00

20.10

65.02.03.01. învățământ preșcolar

20.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20.10

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2011

ALTE

SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE

PROPRII

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

C.Dotări independente și alte investiții

20,10

0.00

0.00

0.00

0.00

20.10

Dotări independente

20.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20.10

Achiziție si montare CT la GR, PP 12

20,10

20.10

65.02.03.02 învățământ primar

36.75

0.00

0.00

36.75

0.00

0.00

C.Dotări independente și alte investiții

36.75

0.00

0.00

36.75

0.00

0,00

Dotări independente

36.75

0.00

0.00

36.75

0.00

0.00

Dotări

36.75

36.75

0.00

529.67

0.00

0.00

529.67

0.00

0.00

65.02.04 învățământ secundar

65.02.04.02 învățământ secundar superior

529.67

0.00

0.00

529.67

0.00

0.00

C. Dotări independente și alte investiții

529.67

0.00

0.00

529.67

0.00

0.00

Dotări independente

529.67

0.00

0.00

529.67

0.00

0.00

Dotări

529.67

529.67

0.00

Capitolul 66.02 Sănătate

2,138.52

0.00

200.00

0.00

0.00

1,938.52

66.02.06 Spitale

2,138.52

0.00

200.00

0.00

0.00

1,938.52

C. Dotări independente și alte investiții

2,138.52

0.00

200.00

0.00

0.00

1,938.52]

Dotări independente

2,000.00

0.00

200.00

0.00

0.00

1,800.00|

Aparat computer tomograf pentru Spitalul Municipal

1,800.00

1,800.00

Achiziție Statie de monitorizare hemodinamica la

UMF "V.Babes", HG 1168/2010

200.00

200.00

0.00

Studii și proiecte

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli de expertiza , proiectare si execuție privind consolidări si intervenții

138.52

0.00

0.00

0.00

0.00

138.52

DALI +PT Reabilitare anexa Spital Dermato

Venerice Str.Marasesti nr.5

78.52

78.52

DALI+PT Reabilitare termica + telefonie, Spital

Clinic Dr.Victor Babes

60.00

60.00

Capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie

5,448.81

0.00

200.00

0.00

0.00

5,248.81

67.02.03.04 Instituții publice de spectacole și concerte

199.40

0.00

0.00

0.00

0.00

199.40

C. Dotări independente și alte investiții

199.40

0.00

0.00

0.00

0.00

199.40

Dotări independente

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

Dotări Filarmonica

1.00

1.00

Studii și proiecte

198.40

0,00

0.00

0.00

0.00

198.40

DAL +PT Reabilitare fațada, intrări, sonorizare, climatizare si extindere sala C.Jude

198.40

198.40

67.02.05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de aqrement

5,249.41

0.00

200.00

0.00

0.00

5,049.41

67,02.05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de aqrement

5,249.41

0.00

200.00

0.00

0.00

5,049.41

A. Lucrări în continuare

2,816.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2,816.25

Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2006,

HCL 123/2008

611.83

611.83

Modernizare Scuar Arcidava, HCL 490/2007

157.38

157.38

Modernizare Scuar Păun Pincioț Sf. Nicolae) HCL 486/2007

3.38

3.38

Modernizare Parcul Carmen Syiva (Doina), HCL 553/2008

2,043.66

2,043.66

B. Lucrări noi

1,700.00

0,00

200.00

0.00

0,00

1,500.00

Reamenajare Parcul Lotusului conform HG 1168/22.11,2010

200.00

0.00

200.00

0.00

Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor Ion

Creanga HCL 305/2009

1,500.00

0.00

1,500.00

C. Dotări independente și alte investiții

733.16

0.00

0.00

0.00

0.00

733.16

Studii și proiecte

733.16

0.00

0.00

0.00

0.00

733.16

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2011

ALTE

SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE

PROPRII

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

DALi +PT Modernizare Parcul Lidia (Pădurice Giroc)

88.04

88.04

SF+PT Reconstrucția ecologică a bălții de pe strada Lămâiței

104.59

104.59

SF+PT Amenajare parcare ecologica Intrarea

Castanilor nr, 1 - 2 si Hărniciei nr. 3

45.00

45.00

SF+PT Amenajare parcare ecologica str,

Circumvalatiunii nr. 37

11.01

0.00

0.00

11.01

SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Intrarea

Sabinei nr 1,2, 3 si Str. Muzicescu nr. 12

45.00

45.00

SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Zarand nr.3, 5, 7, 9

20.73

0.00

0.00

20.73

SF+PT Amenajare parcare ecologica b-dul

Dambovita nr. 80

21.24

21.24

SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita Calea Buziasului

0.50

0.00

0.00

0.50

SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str. Orion

0.50

0.50

SF + PT Amenajare loc de joaca intrarea Doinei

43.80

0.00

0.00

43.80

SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str.Mureș

0.50

0.50

Amenajament silvic

22.59

22.59

DALI + PT Reamenajarea Parcului Rozelor

0.00

0.00

0.00

0.00

DALI + PT Modernizarea Parcului Justiției

102.92

0.00

102.92

PT Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor I. Creanga

123.82

0.00

123.82

DALI+ PT Modernizarea Parcului Alpinei

102.92

0.00

102.92

Capitolul 68.02 Asigurări și Asistența Socială

263.06

0.00

0.00

0.00

0.00

263.06

68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii

263.06

0.00

0,00

0.00

0.00

263.06

68.02.06 Centrul pentru voi

40.05

0.00

0.00

0.00

0.00

40.05

C. Dotări independente și alte investiții

40.05

0.00

0.00

0.00

40.05

Cheltuieli de expertiza , proiectare si execuție privind consolidări si intervenții

40.05

0.00

0.00

0.00

40.05

’DALI+PT Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protecția Copilului si Familiei (str. Platanilor nr.2)

40.05

40.05

68.02.15.01 Centru comunitar

180.35

0.00

0.00

0.00

0.00

180.35

C. Dotări independente și alte investiții

180.35

0.00

0.00

0.00

0.00

180.35

Studii și proiecte

180.35

0.00

0.00

0.00

0.00

180.35

DALI+PT Reabilitare si mansardare Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati Podul Lung

80.35

80.35

DALI+PT Reabilitare Cămin pentru persoane

vârstnice (str.Plavosin nr.21)

100.00

100.00

68.02.15.02 Cantine de ajutor social

42.66

0.00

0.00

0.00

0.00

42.66

C Dotări independente și alte investiții

42.66

0.00

0.00

0.00

0.00

42.66

Studii și proiecte

42.66

0.00

0.00

0.00

0.00

42.66

DALI + PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adăpost, situat in Timișoara, str Telegrafului nr.8

42.66

42.66

Capitolul 70.02 Locuințe , servicii si dezvoltare publica

23,185.22

2,090.33

1,500.00

0.00

700.81

18,894.08

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

ALTE

EXCEDENT

SURSE

CREDITE

BUGET

2011

SURSE

2010

PROPRII

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

70.02.03 Locuințe

3,795.62

2,090.33

0.00

0.00

0.00

1,705.29

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe

3,684.93

2,090.33

0.00

0.00

0.00

1,594.60

A.Lucrări în continuare

1,251.43

486.46

0.00

0.00

0.00

764.97

Reabilitare termică Piața Mărăști nr. 1-2

258.36

102.39

155.97

Reabilitare termică Calea Al. loan Cuza, nr.8

4.53

4.53

0.00

Reabilitare termică Bv. 16 Decembrie 1989, nr.47

333.03

10.00

323.03

Reabilitare termică str.A.lpătescu,nr.16-Fructelor,

nr.8

9.25

9.25

0.00

Reabilitare termică Intrarea Zenit, nr. 8

4.17

4,17

0.00

Reabilitare termică str.Dinu Lipatti, nr. 2

37.15

37.15

0.00

Reabilitare termică str. Constantin Stere nr. 10, bl.

18

6.25

6.25

0.00

Reabilitare termică str. Hotinului nr. 1

4.96

4.96

0.00

Reabilitare termică str. învățătorului nr. 5

27.70

27.70

0.00

Reabilitare termică Aleea Scurtă, nr.2, bl. 94

40.28

24.88

15.40

Reabilitare termică str. Perlei, nr. 10

25.60

25.60

0.00

Reabilitare termică str Mareșal Averescu, nr.35, bl.

99

53.82

27.50

26.32

Reabilitare termică str. Libia, nr. 104, sc.B+C

12.05

12.05

0.00

Reabilitare termică Calea Martirilor, nr.37, sc A+B

1.34

1.34

0.00

Reabilitare termică str. Cosmicului nr. 31, sc. A+B

2.00

2.00

0.00

Reabilitare termică Bv. Liviu Rebreanu nr. 132, sc.

A+B

3.49

3.49

0.00

Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 25

16.72

16.72

0.00

Reabilitare termică str. Aron Cotruș, nr. 2. bl.D 9/6

21.91

21.91

0.00

Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 27

4.00

4.00

0.00

Reabilitare termică str. Meziad, nr.2

1.10

1.10

0.00

Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1 A, bl. 15/2

24.28

24.28

0.00

Reabilitare termică str. Cornel Grofșoreanu nr. 14, sc.B

121.81

0.00

121.81

Reabilitare termică str. Cornel Grofșoreanu nr. 14, sc. A

133.04

10.60

122.44

Reabilitare termică str. Zarand nr. 3-S-7-9

5.22

5.22

0.00

Reabilitare termică str. Virgil Birou, nr.3

0.90

0.90

0.00

Reabilitare termică str. Miorița, nr.2, bl.3

1.71

1.71

0.00

Reabilitare termică str. Burebista, nr. 1

53.72

53.72

0.00

Reabilitare termică str. Burebista, nr. 3

43.04

43.04

0.00

B. Lucrări noi

2,346.25

1,603.87

0.00

0.00

742.38

Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr. 1

5.00

0.00

5.00

Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13-

15

5.00

0.00

5.00

Reabilitare termică Calea Circumvalațiunii, nr.26

758.87

531.21

227.66

Reabilitare termică str. Stelelor, nr.6

5.00

0.00

5.00

Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl.74

5.00

0.00

5.00

Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl. E17

5.00

0.00

5.00

Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40

279.03

195.32

83.71

Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7

5.00

0.00

5.00

Reabilitare termică Calea Torontaluluî nr. 14, bl. 7B,

sc. A+B

5.00

0.00

5.00

Reabilitare termică str. Uranus, nr. 27, bl. 87

5.00

0.00

5.00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2011

ALTE

SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE

PROPRII

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

Reabilitare termică str. Azuga, nr. 1, BL 17

430.11

301.08

129.03

Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A

5.00

0.00

5.00

Reabilitare termică str. Ana Ipătescu, nr. 9

254.84

178.39

76.45

Reabilitare termică str. Ion Slavici, bl.18

5.00

0.00

5.00

Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, ScA-i-B

5.00

0.00

5.00

Reabilitare termică str. Corneliei Coposu, nr.32, sc

A+B

318.24

222.76

95.48

Reabilitare termică P-ța Bihor, nr.14

250.16

175.11

75.05

C. Dotări independente și alte investiții

87.25

0.00

0.00

0.00

87.25

Studii și proiecte

87.25

0.00

0.00

0.00

87.25

Asistenta tehnica la 72 imobile

87.25

0.00

87.25

70.02.03.30 Alte servicii in domeniul locuințelor

110.69

0.00

0.00

0.00

0.00

110.69

C. Dotări independente si alte investiții

110.69

0.00

0.00

0.00

0.00

110.69

Dotări

110.69

0.00

0.00

0.00

0.00

110.69

Dotări Sala Olimpia Complex Bega

110.69

110.69

70.02.05 Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice

7,060.34

0.00

0.00

700.81

6,359.53

0.00

70.02.05.01 Alimentări cu apă

7,060.34

0.00

0.00

0.00

700.81

6,359.53

A. Lucrări în continuare

6,485.34

0.00

0.00

0.00

696.03

5,789.31

Extindere rețele apa canal Plopi Sud, Str. 2-5, HCL 101/2007

254.24

0.00

254.24

Extindere rețele apa cartier Kuntz, HCL 239/2008

216.27

0.00

216.27

Alimentari cu apa industriala fântâni ornamentale si zone verzi HCL 280/2008

76.54

0.00

76.54

0.00

Extindere rețele apa-canal Ronat ( zona Comoarei)

HCL 281/2008

1,686.86

0.00

1,686.86

Extindere rețele apa-canal zona Blascovici

513/2008

192.80

192.80

Extindere rețele apa-canai Plopi-zona Repin

514/2008

662.29

662.29

Extindere rețele canal Plopi- zona Parang 509/2008

295.29

295.29

Extindere rețele apa-canal Plopi-zona Martir Ion

Tanase 511/2008

676.29

676.29

Extindere rețele apa cartier Plopi HCL 222/2009

1,470.26

550.22

920.04

Extindere rețele canal Fratelia zona Cercului 557/2008

376.34

376.34

Extindere rețele apa-cartier Ghiroda 558/2008

99.22

69.27

29.95

Extindere rețele apa-canal Mehala - zona

Mesteacănul 512/2008

478.94

478.94

B. Lucrări noi

500.00

0.00

0.00

0.00

4.78

495.22

Execuție canalizare menajera Calea Sagului etapa I

HCL 139/2009

100.00

0.00

0.00

0.00

4.78

95.22

Extindere rețele canal Ciarda Roșie - zona Matei

Millo 510/2008

100.00

100.00

Extindere rețele canal cartier Ciarda Rosie-zona

Calea Buziasului HCL 220/2009

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

Extindere rețele canal cartier Ciarda Rosie-zona

Urseni HCL 219/2009

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

Extindere rețele apa cartier Ciarda Roșie HCL

223/2009

100.00

0.00

100.00

C. Dotări independente și alte investiții

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75.00

Studii și proiecte

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75.00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2011

ALTE

SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE

PROPRII

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

SF+PT Reabilitare rețea de apa zona Ronat triaj si canal Calea Ghirodei

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

SF întregiri rețele apa - canal Municipiul Timișoara et. II

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

Studiu privind capacitatea de transport a rețelei de canalizare din zonele cu risc de inundabililate din Municipiul Timișoara

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

70.02.06. Iluminat public și electrificări rurale

8,182.64

0.00

0.00

0.00

0.00

8,182.64

A. Lucrări în continuare

8,182.64

0.00

0.00

0.00

0.00

8,182.64

Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 136/2005

4,612.64

0.00

4,612.64

Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL

136/2005

3,570.00

0.00

3,570.00

70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

4,146.62

0.00

1,500.00

0 00

0.00

2,646.62

A. Lucrări în continuare

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

Reabilitare P-ța losefin , HCL 414/2O02HCL

350/2009

1,500.00

1,500.00

0.00

C. Dotări independente și alte investiții

2,646.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2,646.62

Dotări independente

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

Asociația pentru Management Energetic - aport capital

1.00

1.00

Studii și proiecte

2,645.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2,645.62

Consultanta + Studii si proiecte pentru accesare fonduri europene

500.00

0.00

500.00

Studiu de oportunitate si Cerere finanțare pt."Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni -panouri informative", HCL 303/2010

60.00

60.00

Studiu de oportunitate si cerere de finanțare pt. Sistemul de supraveghere pentru creșterea siguranței si prevenirea criminalității in municipiul Timișoara

58.11

58.11

Studiu de oportunitate, PUZ, SF+PT Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010

0.00

0.00

SF+PT Trafic management si supraveghere video

237.38

237.38

CF+ Documentație pentru modernizarea stafiilor de transport public intermodai la nivelul Polului de Creștere Timișoara

135.00

135.00

SF+ PT Studiu privind valorificarea potențialului de trafic naval pe Canalul Bega

0.00

0.00

0.00

Actualizare SF + PT, Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orașului Timișoara (CETATE), HCL 355/2010

0.00

0.00

0.00

SF+PT Centru Regional de Competerte si

Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive

183.60

183.60

Studiu privind reducerea nivelului de zgomot folosind asfalt cauciucat

37.82

37.82

PUG Municipiul Timișoara

984.62

984.62

Consultanta pentru verificarea si modificarea conceptului general de dezvoltare urbana a municipiului Timișoara

79.10

79.10

PUZ- Complexul Studențesc

100.00

100.00

[PUZ Piața 700

80.00

80.00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE

PROPRII

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

DALI + PT Reabilitare imobil Regele Carol 1 Nr.23

55.43

0.00

0.00

0.00

0.00

55.43

SF + PT Spațiu depozitare arhiva si utilitati la Parc

Industrial Freidorf (inclusiv generator curent)

134.56

0.00

0.00

0.00

0.00

134.56

Capitolul 81.02 Combustibili si energie

4,480.34

0.00

0.00

0.00

0.00

4,480.34

81.02.06 Energie termică

4,480.34

0.00

0.00

0.00

0.00

4,480.34

A. Lucrări în continuare

4,218.70

0.00

0.00

0.00

0.00

4,218.70

Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distribuție a energiei termice in municipiul Timișoara

4,218.70

0.00

0.00

0.00

0.00

4,218.70

Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termiceCT BUZIAS HCL 556/2006

1,143.31

1,143.31

Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT Dunarea prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice HCL 556/2006

1,186.95

1,186.95

Reabilitare RTS Zona Soarelui HCL 288/2008

39.21

39.21

Reabilitare RTS Cartierul GiroculuiHCL 289/2008

57.73

57.73

Reabilitare RTS Campus Universitar HCL 290/2008

50.77

50.77

Reabilitare RTS Zona Calea Aradului, HCL 92/2004

50.40

50.40

Reabilitare RTS ZONA Circumvalațiunii, HCL

275/2006

53.63

53.63

Reabilitare RTS ZONA Lipovei, HCL 276/2006

155.61

155.61

Reabilitare RTS ZONA Lunei HCL 291/2008

68.39

68.39

Reabilitare rețele primare de termoficare din municipiul Timișoara , HCL 166/2004

1,072.25

1,072.25

Reabilitare modernizare rețele termice secundare in municipiul Timișoara, HCL 557/2006

340.45

340.45

C. Dotări independente și alte investiții

261.64

0.00

0.00

0.00

0.00

261.64

Studii și proiecte

261.64

0.00

0.00

0.00

0.00

261.64

DALI+PT Reabilitare termica clădiri - proiectare obiective Municipiul Timișoara

156.64

156.64

DALI+PT Reabilitare termica clădiri - proiectare obiective Municipiul Timișoara

5.00

5.00

DALI+PT Reabilitare termica clădiri conform OG 69/2010

100.00

100.00

Capitolul 84.02 Transporturi

28,854.49

0.00

2,356.83

0.00

0.00

26,497.66

84.02.03 Transport rutier

28,854.49

0.00

2,356.83

0.00

0.00

26,497.66

84.02.03.02 Transportul în comun

2,678.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2,678.14

C. Dotări independente și alte investiții

2,678.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2,678.14

Dotări independente

1,209.05

0.00

0.00

0.00

0.00

1,209.05

Mașini, echipamente si mijloace de transport

1,209.05

0.00

0.00

0.00

0.00

1,209.05

Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar

525.55

0.00

0.00

0.00

0.00

525.55

Tramvaie folosite

583.50

0.00

0.00

0.00

0.00

583.5

Achiziții tramvaie noi

100.00

100.00

Studii și proiecte

1,469.09

0.00

0.00

0.00

0.00

1,469.09

Studii si proiecte Primărie

626.58

0.00

0.00

0.00

0.00

626.58

SF+PT Modul inel IV sector aleea CFR Calea

Lipovei si racordul inelului IV cu str Demetriade

626.58

626.58

Studii si proiecte RATT

842.51

0.00

0.00

0.00

0.00

842.51

SF + PT Statie intermodala Dambovita

48.91

48.91

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

ALTE

EXCEDENT

SURSE

CREDITE

BUGET

2011

SURSE

2010

PROPRH

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

SF+PT Extindere rețea troleibuz Dumbrăvița (accesabilitatea zonei prin extinderea rețelei de troleibuz Timisoara-Dumbrăvița)

301.32

301.32

SF+ PT Extindere rețea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea rețelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda)

327.36

327.36

Studiu privind valorificarea potențialului de trafic naval pe Canalul Bega

53.32

53.32

SE + PT Extindere linie cale tramvai Mosnita (Accesibilizarea zonei prin extinderea lin ei de tramvai Timisoara-Albina)

111.60

0.00

111.60

84.02.03.01 Drumuri si poduri

4,394.20

0.00

0.00

0.00

0.00

4,394.20

A. Lucrări în continuare

3,326.92

0.00

0.00

0.00

0.00

3,326.92

Consolidare pasaj Cal. Șagului, HCL 94/2007

3,326.92

0.00

3326.92

B. Lucrări noi

70.63

0.00

0.00

0.00

0.00

70.63

PT + Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 22/2005;HCL 396/2009

70.63

70.63

C. Dotări independente și aite investiții

996.65

0.00

0.00

0.00

0.00

996.65

Studii și proiecte

996.65

0.00

0.00

0.00

0.00

996.65

Expertiza Podul Ștefan cel Mare

58.28

58.28

Expertiza Podul Muncii

64.48

64.48

Expertiza Podul Tinereții

58.28

58.28

S.F.+ PT Amenajare Complex rutier zona Michelangelo

757.33

757.33

Expertiza Podul Eroilor

58.28

0.00

58.28

84.02.03.03 Străzi

14,219.27

0.00

2,356.83

0.00

0.00

11,862.44

A. Lucrări în continuare

11,271.79

0.00

2,356.83

0.00

0.00

8,914.96

Amenajare str. Busuioc, HCL 274/2006

331.63

0.00

331.63

Amenajare str. Pius Brânzeu, HCL 403/2006

0.10

0.00

0.10

Amenajare str Berzei, HCL 405/2006

3.00

0.00

3.00

Amenajare str Gr Alexandrescu, HCL 417/2006

6.97

0.00

6.97

Amenajare str Vânătorilor, HCL 413/2006

181.32

0.00

181.32

Amenajare str. Bârzava, HCL 416/2006

2.20

0.00

2.20

Amenajare str. Liege, HCL 158/2008

7.58

7.58

Amenajare zona Polona HCL 466/2009

1,805.51

1,805.51

Amenajare strada Moise Dobosan( Calimanesti)

HCL 160/2008

2,113.48

2,113.48

Modernizare Calea Torontalului si extindere HCL

247/2008;HCL 467/2009

6,820.00

2,356.83

4,463.17

B. Lucrări noi

2,638.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2,638.55

PT + Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009

271.38

271.38

PT + Amenajare strada Steaua HCL 260/2009

888.45

888.45

Amenajare str. Neculce HCL 25/2010

1,478.72

1,478.72

C. Dotări independente și alte investiții

308.93

0.00

0.00

0.00

0.00

308.93

Studii și proiecte

308.93

0.00

0.00

0.00

0.00

308.93

SF+PT Amenajare str. Brazilor

6.16

6.16

SF+PT Amenajare str. Cronicar Neculce

13.64

13.64

SF+PT Amenajare str. Gladioielor

17.40

17.40

SF+PT Amenajare Zona Câmpului

72.43

72.43

SF+PT Amenajare zona Petuniei -Magnoliei

37.59

37.59

SF+PT Amenajare zona Weismuller-Laurențiu

Nicoară

47.17

47.17

SF+PT Amenajare str. Anul 1848

47.70

47.7

SF+PT Reamenajare geometrie intersecție P-ta Balcescu

36.46

36.46

SF+PT Amenajare str. Gh. Cotoșman

30.38

30.38

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2011

ALTE

SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE

PROPRII

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

84.02.50    Alte    cheltuieli    in    domeniul

transporturilor

7,562.88

0.00

0.00

0.00

0.00

7,562.88

C.Dotări independente si alte investiții

7,562.88

0.00

0.00

0.00

0.00

7,562.88

Dotări independente

7,562.88

0.00

0.00

0.00

0.00

7,562.88

Achiziții mijloace de transport HCL 47/2004

7,562.88

0.00

7562.88

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SC 201 v^Z3/D^-OZ.20^


Anexa 3b

APROBAT, pOiAW f)

Dr. Ing. GheorghefauMt^J^

V,


1 / b) PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POST ADERARE 20)11/

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2011

EXCEDEN

T 2010

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

°

1

2

3

4

5

TOTAL GENERAL

109,109.74

456.04

80,761.38

18,494.09

9,398.23

Capitolul 66.02 Sănătate

6,869.86

456.04

5,588.08

0.00

825.74

66.02.06 Spitale

6,869.86

456.04

5,588.08

0.00

825.74

Reabilitarea,modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului spitalului Clinic de Boli Infectioase Dr.Victor Babes.HCL 409/2010

3,664.04

456.04

2,979.46

228.54

Reabilitarea,modernizarea si echiparea ambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio- Maxilo -Faciala din cadrul Spitalului Clinic Municipal, HCL 410/2010

3,205.82

2,608.62

597.20

Capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie

4,155.87

0.00

3,176.43

0.00

979.44

67.02.05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

4,155.87

0.00

3,176.43

0.00

979.44

67.02.05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de aqrement

4,155.87

0.00

3,176.43

0.00

979.44

B. Lucrări noi

4,155.87

0.00

3,176.43

0.00

979.44

Clădire educaționala multifuncționala la Gradina Zoologica Timișoara

380.00

0.00

0.00

380.00

Biodiversîtatea si proiecția mediului - o abordare responsabila a problemelor de mediu a doua orașe infratite - BIOTOWNS HURO/0901/128/1.3.4

180.00

176.40

3.60

O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilor sî aglomerării urbane largi, pentru participarea la Convenția Pimailor - CONURBANT, CIR - IEE -2010, nr.271380

40.00

30.00

10.00

Modernizarea Parcului Rozelor, HCL 180/2G07

3,555.87

2,970.03

585.84

Capitolul 68.02 Asigurări și Asistența Socială

2,064.11

0.00

2,016.57

0.00

47.54

68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii

2,064.11

0.00

2,016.57

0.00

47.54

68.06.15.50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

2,064.11

0.00

2,016.57

47.54

BARRABARRIPEN

2,064.11

2,016.57

47.54

Capitolul 70.02 Locuințe , servicii si dezvoltare publica

22,639.83

0.00

17,000.23

0.00

5,639.60

70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

22,639.83

0.00

17,000.23

0.00

5,639.60

Reabilitarea și revitalizarea fortificației Cetății Timișoara - Bastionul Therezia, HCL 156/2007

934.82

0.00

934.82

Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timișoara, HCL 352/2010

7,125.24

0.00

6,104.01

1,021.23

Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orașului Timișoara (CETATE ), HCL 355/2010

6,539.04

0.00

5,411.65

1,127.39

Sistem agro-iogistic regional integrat, HCL 242/2010

1,966.87

1,927.53

39.34

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2011

EXCEDEN

T 2010

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita-lncubator de afaceri, HCL 302/2010

2,515.46

1,184.18

1,331.28

Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010

609.64

609.64

Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri informative, HCL 303/2010

2,948.76

2,372.86

575.90

Capitolul 81.02 Combustibili si energie

61,643.20

0.00

43,920.76

17,722.44

0.00

81.02.06 Energie termică

61,643.20

0.00

43,920.76

17,722.44

0.00

Reabilitarea sistemului de termoficare in municipiul Timișoara, in vederea îndeplinirii standardelor de mediu privind emisiile de gaze si creșterea eficientei energetice a sistemului de furnizare a agentului termic HCL 347/29.09.2009

61,643.20

43,920.76

17,722.44

0.00

Capitolul 84.02 Transporturi

11,736.87

0.00

9,059.31

771.65

1,905.91

84.02.03 Transport rutier

11,736.87

0.00

9,059.31

771.65

1,905.91

84.02.03.03 Străzi

11,735.87

0.00

9,059.31

771.65

1,905.91

Modernizare str.Cloșca si extindere la 4 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str Ovidiu Balea, HCL 439/2010

5,933.74

5,433.74

500.00

Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Caro! si bd. 16 Decembrie HCL 304/2010

5,803.13

3,625.57

771.65

1,405.91

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ Smaranda HARACICD A.

A A-A * / / v f //' ;

Verificat SEF SERXZMlUj-INVESTIȚII Gabriqlâ,JB>ICA /■>

<   7ÎNTOCMIT

Sorin 7TRUTA


DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICA

Smaranda HARACICU/^/^ / // /

Verificai SEF SERVICIUL INVESTIȚII Ga briei a bIg'A /w / / IZ


DIRECTOR DIRECȚIAtoEZVOLTARE

Aurelia JLJME^ , s "\\\ WÎNTOCMIT^ \

Sorin YIRtlȚA \

Țk/T


DIRECTOR DIRECȚIA ECON^IQĂ

Smaranda HARACICUft /\

j

Verificat SEF SERVICIUL INVESTIȚII

Gabrieia B1CA         :

DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE Aurelia JUNIEȚ^

ÎNTOCMIT Sorin TRUTA
MUNICIFiUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA ECONOMICA

SERVICIUL BUGET


mii lei


BUGET LOCAL

2011


Anexa nr.2 CU AMENDAMENTE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

440.176,50

TOTAL VENITURI

2

00.01

440.176,50

VENITURI PROPRII

3

48.02

386.280,34

I, VENITURI CURENTE

4

00.02

429.193,90

A. VENITURI FISCALE

5

00.03

473.700,98

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

6

00.04

248.481,15

A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

7

00.05

4.326,60

Impozit pe profit

8

01.02

876,28

Impozit pe profit de ia agenții economici

9

01.02.01

876,28

Impozit pe venit

10

03.02

3.450,32

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

11

03.02.18

3.450,32

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

12

00.06

243.265,47

Cote sî sume defalcate din impozitul pe venit

13

04.02

243.265,47

Cote defalcate din impozitul pe venit

14

04.02.01

242.369,47

Sume alocate de la consiliu! județean pentru echilibarea bugetelor locale

15

04.02.04

896,00

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

16

00.07

889,08

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

17

05.02

889,08

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

18

05.02.50

889,08

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

19

00.09

80.713,30

Impozite si taxe pe proprietate

20

07.02

80.713,30

Impozit pe clădiri

21

07.02.01

66.712,13

Impozit pe clădiri - PF

22

07.02.01.01

16.867,52

Impozit pe clădiri - PJ

23

07.02.01.02

49.844,61

Impozit pe terenuri

24

07.02.02

8.049,53

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

<u

CT> O

CL

Impozit pe terenuri - PF

25

07.02.02.01

3.524,49

Impozit pe terenuri - PJ

26

07.02.02.02

4.287,28

Impozit pe terenurile extravilane

27

07.02.02.03

237,76

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru ~ La bugetul de stat = restante anii anteriori =

28

07.02.03

5.802,84

Alte impozite si taxe de proprietate

29

07.02.50

148,80

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

30

00.10

143.861,16

Sume defalcate din TVA

31

11.02

117.015,00

Sume defalcate din TVA pt finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, mun. si sectoarele mun. București

32

11.02.02

116.740,00

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

33

11.02.06

275,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

34

12.02

1.033,05

Taxe hoteliere

35

12.02.07

1.033,05

Taxe pe servicii specifice

36

15.02

528,72

impozit pe spectacole

37

15.02.01

188,05

Alte taxe pe servicii specifice

38

15.02.50

340,67

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

39

16.02

25.284,39

Taxa asupra mijloacelor de transport

40

16.02.02

19.078,28

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

41

16.02.02.01

10.853,34

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

42

16.02.02.02

8.224,94

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

43

16.02.03

111,97

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

6.094,14

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

45

00.11

645,37

Alte impozite si taxe fiscale

46

18.02

645,37

Alte impozite si taxe

47

18.02.50

645,37

C, VENITURI NEFISCALE

48

00.12

-44.507,08

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

49

00.13

17.168,25

Venituri din proprietate

50

30.02

17.135,41

Venituri din concesiuni si închirieri

51

30.02.05

17.135,41

Chirie de la sala

52

30.02.05.01

17.135,41

Venituri din dobânzi

53

31.02

32,84

Alte venituri din dobânzi

54

31.02.03

32,84

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

55

00.14

-61.675,33

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

56

33.02

235,40

Venituri din prestări de servicii

57

33.02.08

0,20

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

58

33.02.12

235,05

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

59

33.02.28

0,15

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

60

34.02

2.539,82

Taxe extrajudiciare de timbru

61

34.02.02

2.539,82

Amenzi, penalîtati si confiscări

62

35.02

8.848,44

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

63

35.02.01

8.827,20

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

64

35.02.02

0,20

Alte amenzi, penalitati si confiscări

65

35.02.50

21,04

Diverse venituri

66

36.02

802,45

Alte venituri

67

36.02.50

802,45

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

68

37.02

-74.101,44

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

69

37.02.03

-74.101,44

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

70

00.16

6.922,60

Incasari din acordarea imprumuturilor acordate

71

40.02

6.922,60

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

72

40.02.11

2.209,73

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare*’)

73

40.02.14

4.712,87

IV. SUBVENȚII

74

00.17

4.060,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

75

00.18

4.060,00

Subvenții de la bugetul de stat

76

42.02

4.060,00

B. Curente

77

4.060,00

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatiî

78

42.02.41

4.060,00

TOTAL CHELTUIELI

79

50.02

440.176,50

CHELTUIELI CURENTE

80

01

417.957,24

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

81

10

161.523,99

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

82

20

168.832,21

TITLUL HI DOBÂNZI

83

30

27.000,00

TITLUL IV SUBVENȚII

84

40

40.000,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

85

51

1.923,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCI ALT

86

57

17.163,04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

87

59

1.515,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

88

70

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

89

81

22.219,26

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

90

50,02

60.724,93

Autoritati publice si acțiuni externe

91

51.02

31.484,68

CHELTUIELI CURENTE

92

01

31.484,68

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

93

10

19.187,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

94

20

11.932,68

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

95

59

365,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

96

70

0,00

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

97

51.02.01

31.484,68

Autoritati executive

98

51.02.01.03

31.484,68

Alte servicii publice generale

99

54.02

2.240,25

CHELTUIELI CURENTE

100

01

2.240,25

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

101

20

317,25

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

102

51

1.923,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

103

70

0,00

Din total capitol

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contracte/garantate de administrațiile publice locale

104

54.02.07

0,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

105

54.02.10

1.923,00

Alte servicii publice generale

106

54.02.50

317,25

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

107

55.02

27.000,00

CHELTUIELI CURENTE

108

01

27.000,00

TITLUL III DOBÂNZI

109

30

27.000,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

110

70

0,00

Din total capitol

Partea a ii-a APARARE, ORDINE PUBLICAȘI SIGURANȚA NAȚIONALA

111

59.02

11.265,81

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Ordine publica si siguranța naționala

112

61.02

11.265,81

CHELTUIELI CURENTE

113

01

11.265,81

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

114

10

7.118,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

115

20

3.697,81

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

116

59

450,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

117

70

0,00

Din total capitol

Ordine publica

118

61.02.03

10.761,12

Politie comunitara

119

61.02.03.04

10.761,12

Protecție civila si protecția contra incendiilor

120

61.02.05

504,69

Partea a 111-a CHELTUIELI SOCiAL-CULTURALE

121

63.02

223.597,91

Invatamant

122

65.02

134.521,26

CHELTUIELI CURENTE

123

01

134.521,26

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

124

10

105.719,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

125

20

27.602,26

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

126

57

500,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

127

59

700,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

128

70

0,00

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

129

65.02.03

55.784,70

Invatamant preșcolar

130

65.02.03.01

18.778,80

Invatamant primar

131

65.02.03.02

37.005,90

Invatamant secundar

132

65.02.04

78.251,82

Invatamant secundar inferior

133

65.02.04.01

5.824,48

Invatamant secundar superior

134

65.02.04.02

64.224,28

Invatamant profesional

135

65.02.04.03

8.203,06

invatamant postîiceal

136

65.02.05

484,74

Sanatate

137

66.02

7.371,02

CHELTUIELI CURENTE

138

01

7.371,02

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

139

10

4.060,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

140

20

3.311,02

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

CHELTUIELI DE CAPITAL

141

70

0,00

Din total capitol

Servicii medicale in unitatî sanitare cu paturi

142

66.02,06

2.479,92

Spitale generale

143

66.02.06.01

2.479,92

Servicii de sanatate publica

144

66.02.08

4.891,10

Cultura, recreere si religie

145

67,02

46,506,29

CHELTUIELI CURENTE

146

01

46.506.29

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

147

10

11.500,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

148

20

35.006,29

CHELTUIELI DE CAPITAL

149

70

0,00

Din total capitol

Servicii culturale

150

67.02.03

16.437,53

Instituții publice de spectacole si concerte

151

67.02.03.04

12.997,55

Case de cultura

152

67.02.03.06

3.439,98

Servicii recreative si sportive

153

67.02.05

29.685,86

Sport

154

67.02.05.01

4.879,41

Tineret

155

67.02.05.02

0,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

156

67.02.05.03

24.806,45

Servicii religioase

157

67.02.06

0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerîi si religiei

158

67.02.50

382,90

Asigurări si asistenta sociala

159

68.02

35.199,34

CHELTUIELI CURENTE

160

01

35.199,34

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

161

10

13.789,99

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

162

20

4.746,31

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

163

57

16.663,04

CHELTUIELI DE CAPITAL

164

70

0,00

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli sî invalidități

165

68.02.05

961,79

Asistenta sociala in caz de invaliditate

166

68.02.05.02

961,79

Asistenta sociala pentru familie si copii

167

68.02.06

2.830,05

Crese

168

68.02.11

1.320,98

DENUMIREA INDICATORILOR

cn

T5

O o

Cod indicator

Program

Prevenirea excluderii sociale

169

68.02.15

23.916,60

Ajutor sociai

170

68.02.15.01

22.278,90

Cantine de ajutor social

171

68.02.15.02

1.637,70

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

172

68.02.50

6.169,92

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

173

69.02

65.282,08

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

174

70.02

48.059,44

CHELTUIELI CURENTE

175

01

25.840,18

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

176

20

25.840,18

CHELTUIELI DE CAPITAL

177

70

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

178

81

22.219,26

Din total capitol

Locuințe

179

70.02.03

0,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

180

70.02.03.01

0,00

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

181

70.02.03.30

0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

182

70.02.05

13.038,45

Alimentare cu apa

183

70.02.05.01

13.038,45

Iluminat public si electrificări rurale

184

70.02.06

6.580,04

Alimentare cu gaze naturale in localitati

185

70.02.07

0,00

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

186

70.02.50

28.440,95

Protecția mediului

187

74.02

17.222,64

CHELTUIELI CURENTE

188

01

17.222,64

TITLUL il BUNURI SI SERVICII

189

20

17.222,64

CHELTUIELI DE CAPITAL

190

70

0,00

Din total capitol

Salubritate sî gestiunea deșeurilor

191

74.02.05

17.222,64

Salubritate

192

74.02.05.01

9.229,89

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

193

74.02.05.02

7.992,75

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

194

74.02.06

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

195

79.02

79.305,77

Combustibili si energie

196

81.02

20.000,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

CHELlUIELI CURENTE

197

01

20.000,00

TITLUL IV SUBVENȚII

198

40

20.000,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

199

70

0,00

Din total capitol

Energie termica

200

81.02.06

20.000,00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

201

83.02

229,10

CHELTUIELI CURENTE

202

01

229,10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

203

10

150,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

204

20

79,10

CHELTUIELI DE CAPITAL

205

70

0,00

Din total capitol

Agricultura

206

83.02.03

229,10

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

207

83.02.03.30

229,10

Transporturi

208

84.02

59.076,67

CHELTUIELI CURENTE

209

01

59.076,67

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

210

20

39.076,67

TITLUL IV SUBVENȚII

211

40

20.000,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

212

70

0,00

Din total capitol

Transport rutier

213

84.02.03

59.076,67

Drumuri si poduri

214

84.02.03.01

0,00

Transport in comun

215

84.02.03.02

20.000,00

Străzi

216

84.02.03.03

39.076,67

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

217

84.02.50

0,00

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

218

96.02

0,00

REZERVE

219

97.02

0,00

EXCEDENT

220

98.02

0,00

DEFICIT

221

99.02

0,00

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

158.103,10

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

TOTAL VENITURI

2

00.01

158.103,10

VENITURI PROPRII

3

48.02

521,68

1. VENITURI CURENTE

4

00.02

74.101,44

C. VENITURI NEFISCALE

5

00.12

74.101,44

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

6

00.14

74.101,44

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

7

37.02

74.101,44

Varsaminte din secțiunea de funcționare

8

37.02.04

74.101,44

II. VENITURI DIN CAPITAL

9

00.15

521,68

Venituri din valorificarea unor bunuri

10

39.02

521,68

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

11

39.02.03

467,71

Venituri din vanzarea unor bunuri apartînand domeniului privat

12

39.02.07

17,88

Depozite speciale pentru construcții de construinte

13

39.02.10

36,09

IV. SUBVENȚII

14

00.17

83.479,98

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

15

00.18

83.479,98

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

16

45.02

83.479,98

Fondul European de Dezvoltare regionala

17

45.02.01

83.479,98

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

18

45.02.01.01

80.554,98

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

19

45.02.01.02

2.730,00

Prefinantari

20

45.02.01.03

195,00

TOTAL CHELTUIELI

21

50.02

158.103,10

CHELTUIELI CURENTE

22

01

84.166,42

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

23

56

84.166,42

CHELTUIELI DE CAPITAL

24

70

73.936,68

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

25

71

73.936,68

Partea La SERVICII PUBLICE GENERALE

26

50.02

2.913,05

Autoritati publice si acțiuni externe

27

51.02

1.184,40

CHELTUIELI CURENTE

28

01

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

29

70

1.184,40

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

30

71

1.184,40

Din total capitol

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Autoritati executive si legislative

31

51.02.01

1.184,40

Autoritati executive

32

51.02.01.03

1.184,40

Alte servicii publice generale

33

54,02

1.728,65

CHELTUIELI CURENTE

34

01

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

35

70

1.728,65

TITLULXI ACTIVE NEFINANCIARE

36

71

1.728,65

Din total capitol

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contracte/garantate de administrațiile publice locale

37

54.02.07

0,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

38

54.02.10

1.728,65

Alte servicii publice generale

39

54.02.50

0,00

Partea a 1 l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

40

59.02

26,00

Ordine publica si siguranța naționala

41

61.02

26,00

CHELTUIELI CURENTE

42

01

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

43

70

26,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

44

71

26,00

Din total capitol

Ordine publica

45

61.02.03

26,00

Politie comunitara

46

61.02.03.04

26,00

Protecție civila si proiecția contra incendiilor

47

61.02.05

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

48

63.02

23,909,33

Invatamant

49

65.02

2.774,10

CHELTUIELI CURENTE

50

01

2.754,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

51

56

2.754,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

52

70

20,10

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

53

71

20,10

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

54

65.02.03

20,10

Invatamant preșcolar

55

65.02.03.01

20,10

Invatamant primar

56

65.02.03.02

0,00

Invatamant secundar

57

65.02.04

2.754,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Invatamant secundar inferior

58

65.02.04.01

0,00

Invatamant secundar superior

59

65.02.04.02

2.754,00

Invatamant profesional

60

65.02.04.03

0,00

Invatamant postliceal

61

65.02.05

0,00

Sanatate

62

66.02

9.008,38

CHELTUIELI CURENTE

63

01

6.044,12

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

64

56

6.044,12

CHELTUIELI DE CAPITAL

65

70

2.964,26

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

66

71

2.964,26

Din total capitol

Servicii medicale in unîtati sanitare cu paturi

67

66.02.06

9.008,38

Spitale generale

68

66.02.06.01

9.008,38

Servicii de sanatate publica

69

66.02.08

0,00

Cultura, recreere si religie

70

67.02

9.604,68

CHELTUIELI CURENTE

71

01

3.176,43

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

72

56

3.176,43

CHELTUIELI DE CAPITAL

73

70

6.428,25

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

74

71

6.428,25

Din total capitol

Servicii culturale

75

67.02.03

199,40

Instituții publice de spectacole si concerte

76

67.02.03.04

199,40

Case de cultura

77

67.02.03.06

0,00

Servicii recreative si sportive

78

67.02.05

9.405,28

Sport

79

67.02.05.01

0,00

Tineret

80

67.02.05.02

0,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

81

67.02.05.03

9.405,28

Servicii religioase

82

67.02.06

0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

83

67.02.50

0,00

Asigurări si asistenta sociala

84

68.02

2.522,17

CHELTUIELI CURENTE

85

01

2.211,57

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

86

56

2.211,57

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

CHELTUIELI DE CAPITAL

87

70

310,60

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

88

71

310,60

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

89

68.02.05

0,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

90

68.02.05.02

0,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

91

68.02.06

40,05

Crese

92

68.02.11

0,00

Prevenirea excluderii sociale

93

68.02.15

418.01

Ajutor social

94

68.02.15.01

375,35

Cantine de ajutor social

95

68.02.15.02

42,66

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

96

68.02.50

2.064,11

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

97

69.02

43.033,91

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

98

70.02

43.033,91

CHELTUIELI CURENTE

99

01

17.000,23

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

100

56

17.000,23

CHELTUIELI DE CAPITAL

101

70

26.033,68

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

102

71

26.033,68

Din total capitol

Locuințe

103

70.02.03

1.705,29

Dezvoltarea sistemului de locuințe

104

70.02.03.01

1.594,60

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

105

70.02.03.30

110,69

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

106

70.02.05

6.359,53

Alimentare cu apa

107

70.02.05.01

6.359,53

Iluminat public si electrificări rurale

108

70.02.06

8.182,64

Alimentare cu gaze naturale în localitati

109

70.02.07

0,00

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor sî dezvoltării comunale

110

70.02.50

26.786,45

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

111

79.02

88.220,81

Combustibili si energie

112

81.02

48.401,10

CHELTUIELI CURENTE

113

01

43.920,76

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

114

56

43.920,76

CHELTUIELI DE CAPITAL

115

70

4.480,34

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

TITLULXI ACTIVE NEFINANCIARE

116

71

4.480,34

Din total capitol

Energie termica

117

81.02.06

48.401,10

Transporturi

118

84.02

39.819,71

CHELTUIELI CURENTE

119

01

9.059,31

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

120

56

9.059,31

CHELTUIELI DE CAPITAL

121

70

30.760,40

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

122

71

30.760,40

Din total capitol

Transport rutier

123

84.02.03

32.256,83

Drumuri si poduri

124

84.02.03.01

4.394,20

Transport in comun

125

84.02.03.02

2.678,14

Străzi

126

84.02.03.03

25.184,49

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

127

84.02.50

7.562,88

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

128

96.02

0,00

REZERVE

129

97.02

0,00

EXCEDENT

130

98.02

0,00

DEFICIT

131

99.02

0,00

PRIMAR, f        /I

DRJNG.dH&âRG^E CiyiHANDU

DIRECTOR ECONOMIC,

ec. smarand/haracicu

SEF SERVICIU BUGET,


EC. STELIANATSTANCIUJ U DEȚUL:ȚiMIS__________

Unitatea administrativ-teritorialâ:MUN]C[P[UL TIMIȘOARA

Formular:        + -i


Anexa nr.1


BUGETUL GENERAL AL UNITĂȚII ADMIN1STRATIV-TERITQRIALE PE ANUL 2011

- mii lei -

Cod rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor

Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Total

Transferuri între bugete") (se scad)

Total buget general

externe

interne

A

0

2

3

4

5

6

7=1+2+3+4+6+c

8

5=7-8

VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23)

□ 1

598.279,60

198.395,48

-

-

19.194,90

-

815.869,98

1.923,00

813.946,98

Venituri curente (rd.03+17)

02

503.295,34

191.777,31

-

-

-

-

695.072,65

-

695.072,65

Venituri fiscale (rd.O4+C>6+09+10+11+16)

03

473.700,38

-

-

-

-

473.700.98

-

473.700,98

Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane juridice, din care:

04

876,28

-

-

-

876.28

-

876,28

impozit pe profit

os

676,28

676,28

876,28

impozit pe venit, profit si câștiguri din capftal de ia persoane fizice (rd.07+ rd.08) , din care:

06

246.715,73

-

-

-

-

246.715,79

246,715,79

Impozitul pe veniturile din transferul proprietarilor imobiliare din patrimoniul personal *)

07

3.450,32

3.450,32

3.450,32

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

08

243.265.47

243.265.47

243.265,47

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

OS

889,08

889,08

889,08

Impozite și taxe pe proprietate

10

80.713,30

80.713,30

80.713,30

Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.15)

11

143 861,16

-

-

-

-

143.861,16

-

143.861,16

Sume defalcate din TVA

12

117.015,00

117.015.00

117.015,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

13

1.033,05

1.033,05

1.033,05

Taxe pe servicii specifice

528,72

528,72

528,72

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

15

25.284,39

25.284,39

25,284,39

Alte impozite si taxe fiscale

16

645,37

645,37

645,37

Venituri nefiscale

17

20.594,36

191.777,31

221.371,67

221.371,67

Venituri din capital

18

521,68

521,68

521,68

Operațiuni financiare

19

6.922,60

6.922,60

6.922,60

Subvenții (rd.21+22)

20

4.060,00

2,234,00

-

-

*

-

6.294,00

1.923,00

4.371,00

Subvenții de Ia bugetul de stat

21

4.060,00

4.060.00

4.060,00

Subvenții de la alte administrații

22

2.234,00

2.234,00

1.923,00

311,00

Sume primite de la UE în contul plăților efectuate

23

83.479,98

4.384,17

87.864,15

87.864,15

CHELTUIELI - TOTAL (rd.24+35+36+39+40)

23

593.279,60

198.395,48

-

*

19.194,90

-

815.869.98

1.923,00

813.946,98

Cheltuieli curente frd.25 la rd.34)

24

502.123,66

193.835,22

-

-

-

695 958.88

1.923,00

694.035,88

Cheltuieli de personal

25

161.523,99

109.944,20

271.468,19

271.468,19

Cod rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții dîn bugetul local

Bugetul instituțiilor publice iicantate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor

Bugetul fondurilor externe nerambursabile

1 otal

Transferuri între bugete"*) (se scad)

Total buget general

externe

interne

A

G

1

2

3

4

5

6

7=1+2+3+4+5+6

8

9=7-8

Bunuri si servicii

26

168.832,21

79.174,89

248.007,10

248.007.10

Dobânzi

27

27.000,00

1,50

27.001,50

27.001,50

Subvenții

28

40.000,00

40.000,00

40.000,00

Fonduri de rezerva

29

-

Transferuri intre unitari ale administrației publice

3C

1.923,00

1.923,00

1.923,00

Alte transferuri

31

Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile oostaderare

32

84.166,42

4.384,17

88.550,59

88.550,59

Asistenta sociala

33

17.163.04

318,80

17.481,84

17.481,84

Alte cheltuieli

34

1.515,00

11,66

1.526,66

1.526,66

Cheltuieli de capital

35

73.936,68

4.559,26

19.194,90

97.630,84

97.690,84

Operațiuni financiare (rd.37+38)

36

22.219,26

1,00

-

-

-

-

22.220,26

22 220,26

împrumuturi acordate

37

1,00

1,00

1,00

Rambursări de credite externe si interne

38

22.219,26

22.219,26

22.219,26

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

39

Rezerve

40

-

EXCEDENT(+)/DEFIClT(-) 11 (rd.01-rd.23)

41

-

-

-

-

-

PE CAPITOLE:

42

598.279,60

198.395,48

-

19.194,90

-

815.869,98

815.869 98

Autoritati publice si acțiuni externe

43

32 669,08

-

-

-

-

32.669,08

32.669,08

Secțiunea de funcționare

44

31.484,68

31.484,68

31.484.68

Secțiunea de dezvoltare

45

1.184,40

1.184,40

1.184,40

Alte servicii publice generale

46

3 968,90

3.686,03

-

-

-

-

7.654,93

7.654,93

Secțiunea de funcționare

47

2 240,25

3.369,53

5.609,78

5.609,78

Secțiunea de dezvoltare

48

1.728,65

316,50

2.045,15

2.045.15

Tranzacții privind datoria publicași împrumuturi

49

27.000,00

-

-

-

27.000,00

27.000.00

Secțiunea de funcționare

50

27.000,00

27.000,00

27.000,00

Secțiunea de dezvoltare

51

-

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației

52

*

-

-

-

-

Secțiunea de funcționare

53

-

Secțiunea de dezvoltare

54

-

Apa rare

55

-

-

-

-

-

-

-

Secțiunea de funcționare

56

-

Secțiunea de dezvoltare

57

-

Ordine publica si siguranța naționala

58

11.291,81

-

-

-

-

11.291,81

11.291,81

Secțiunea de funcționare

59

11.265,81

11.265,81

11.265,81

Secțiunea de dezvoltare

60

26,00

26,00

26.00

Invatamant

61

137.295,36

15.109,26

-

-

-

-

152.404,62

152.404.62

Secțiunea de funcționare

62

134.521,26

14.542.84

149.064,10

149.064,10

Cod rând

1

Bugetul local

jugetul instituțiilor publice finanțate dîn venituri proprii si subvenții din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral dîn venituri proprii

r—     n

Bugetul împrumuturilor

Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Total

Transferuri între bugete*’) (se scad)

Total buget general

externe

interne

A

0

1

2

3

4

5

6

7=1 +2"?"3"r-'H’5"r G

8

9=7-0

Secțiunea de dezvoltare

63

2.774,10

566,42

3.340,52

3.340,52

Sanatate

64

16.373,40

175.092,91

-

-

-

-

191.472,31

191.472,31

Secțiunea de funcționare

65

7.371,G2

169.152,73

176.523,75

176,523,75

Secțiunea de dezvoltare

66

9.008,38

5.940,13

14.948,56

14,948,56

Cultura, recreere si religie

67

56.110,97

1.495,00

-

-

-

57.605,97

57.605,97

Secțiunea de funcționare

63

46.506,29

1,465,00

47.971,29

47,971,29

Secțiunea de dezvoltare

63

9.604,68

30,00

0.634,68

9.634,68

Asigurări si asistenta sociala

70

37.721,51

921,95

-

-

-

38.643,46

38.643,46

Secțiunea de funcționare

71

35.199,34

921,95

36.121,29

36.121,29

Secțiunea de dezvoltare

72

2.522,17

2.522,17

2.522,17

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

73

91.093,35

2.090,33

-

-

700,81

-

93,884,49

93 884,49

Secțiunea de funcționare

74

48.059,44

48.059,44

48.059,44

Secțiunea de dezvoltare

75

43.033,91

2.090,33

700,81

45.825,05

45.825,05

Protecția mediului

76

17.222,64

-

-

-

-

17.222,64

17.222,64

Seciiunea de funcționare

77

17.222,64

17.222,64

17.222,64

Secțiunea de dezvoltare

70

-

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

79

-

-

-

-

-

-

-

Secțiunea de funcționare

BD

-

Secțiunea de dezvoltare

Bl

-

Combustibili si energie

32

68.401,10

-

-

-

17.722.44

86.123,54

86.123,54

Secțiunea de funcționare

33

20.000.00

20.000,00

20.000,00

Secțiunea de dezvoltare

34

48.401,10

17.722,44

66.123,54

66.123,54

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

85

229,10

-

■ -

-

-

-

229,10

229,10

Secțiunea de funcționare

86

229,10

229,10

229,10

Secțiunea de dezvoltare

37

-

Transporturi

83

98.896,38

-

-

-

771,65

-

99,668,03

99.668,03

Secțiunea de funcționare

39

59.076,67

59.076,67

59.076,67

Secțiunea de dezvoltare

90

39.819,71

771,65

40.591,36

40.591,36

Alte acțiuni economice

91

-

-

.

-

-

-

Secțiunea de funcționare

92

Secțiunea de dezvoltare

33

-

-


DIRECTOR ECON/DMIC

EC. SMARANDA HARACiGU

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

mii iei


direcția economica Bugetul înstituțiHor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri SERViCiUL BUGET                                                    nrnnrÎE

2011

Anexa nr.4 cu amendamente

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

189.452,05

TOTAL VENITURI

2

00.01

189.452,05

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

187.218,05

C, VENITURI NEFÎSCALE

4

00.07

187.218,05

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

5

00.08

1.513,43

Venituri din proprietate

6

30.10

1.513,43

Venituri din concesiuni si închirieri

7

30.10.05

1.428,00

Alte venituri din proprietate

8

30.10.50

85,43

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

9

00.09

185.704,62

Venituri din prestări de servicii si alte activitatî

10

33.10

188.331,88

Taxe si alte venituri in invatamant

11

33.10.05

2.324,25

Venituri din prestări de servicii

12

33.10.08

2.340,09

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

13

33.10.14

8.832,00

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

14

33.10.16

1,02

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

15

33.10.17

5,81

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

16

33.10.19

216,00

Venituri din cercetare

17

33.10.20

63,02

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

18

33.10.21

149.004,51

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

19

33.10.30

19.421,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitatî

20

33.10.50

6.124,18

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

21

34.10

1.600,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

22

34.10.50

1.600,00

Diverse venituri

23

36.10

332,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Alte venituri

24

36.10.50

332,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

25

37.10

-4.559,26

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

26

37.10.03

-4.559,26

IV. SUBVENȚII

27

00.12

2.234,00

Subvenții de la alte administrații

28

43.10

2.234,00

Subvenții pentru instituții publice

29

43.10.09

2.234,00

TOTAL CHELTUIELI

30

49.10

189.452,05

CHELTUIELI CURENTE

31

01

189.451,05

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

32

10

109.944,20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

33

20

79.174,89

TITLUL III DOBÂNZI

34

30

1,50

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

35

57

318,80

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

36

59

11,66

CHELTUIELI DE CAPITAL

37

70

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

38

80

1,00

Partea La SERViCII PUBLICE GENERALE

39

50.10

3.369,53

Alte servicii publice generale

40

54.10

3.369,53

CHELTUIELI CURENTE

41

01

3.369,53

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

42

10

1.923,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

43

20

1.446,53

CHELTUIELI DE CAPITAL

44

70

0,00

Din total capitol

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

45

54.10.10

3.369,53

Partea a lll-a CHELTUIELI SOC1AL-CULTURALE

46

64.10

186.082,52

Invatamant

47

65.10

14.542,84

CHELTUIELI CURENTE

48

01

14.541,84

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

49

10

1.319,28

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

50

20

13.201,60

TITLUL III DOBÂNZI

51

30

1,50

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

52

57

7,80

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

53

59

11,66

CHELTUIELI DE CAPITAL

54

70

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

55

80

1,00

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

56

65.10.03

5.869,71

Invatamant preșcolar

57

65.10.03.01

5.300,60

Invatamant primar

58

65.10.03.02

569,11

Invatamant secundar

59

65.10.04

4.479,93

Invatamant secundar inferior

60

65.10.04.01

53,80

Invatamant secundar superior

61

65.10.04.02

3.798,13

Invatamant profesional

62

65.10.04.03

628,00

Invatamant postliceal

63

65.10.05

991,50

Servicii auxiliare pentru educație

64

65.10.11

3.201,70

Internate si cantine pentru elevi

65

65.10.11.03

3.201,70

Alte servicii auxiliare

66

65.10.11.30

0,00

Sanatate

67

66.10

169,152,73

CHELTUIELI CURENTE

68

01

169.152,73

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

69

10

106.503,92

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

70

20

62.648,81

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

70

0,00

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

72

66.10.06

169.152,73

Spitale generale

73

66.10.06.01

169.152,73

Cultura, recreere si religie

74

67.10

1.465,00

CHELTUIELI CURENTE

75

01

1.465,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

76

10

198,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

77

20

1.267,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

78

70

0,00

Din total capitol

Servicii culturale

79

67.10.03

1.465,00

Instituții publice de spectacole si concerte

80

67.10.03.04

855,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Case de cultura

81

67.10.03.06

610,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

82

67.10.50

0,00

Asigurări si asistenta sociala

83

68.10

921,95

CHELTUIELI CURENTE

84

01

921,95

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

85

20

610,95

TITLUL IX ASISTENTA SOCI ALT

86

57

311,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

87

70

0,00

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

88

68.10.05

610,95

Asistenta sociala in caz de invaliditate

89

68.10.05.02

610,95

Asigurări si asistenta sociala

90

68.10.06

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

91

68.10.50

311,00

Rezerva de stat

92

68.10.50.01

311,00

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEF1C1T

93

96.10

0,00

REZERVE

94

97.10

0,00

EXCEDENT

95

98.10

0,00

DEFICIT

96

99.10

0,00

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

8.943,43

TOTAL VENITURI

2

00.01

8.943,43

L VENITURI CURENTE

3

00.02

4.559,26

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

4.559,26

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

5

00.09

4.559,26

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

6

37.10

4.559,26

Varsaminte din secțiunea de funcționare

7

37.10.04

4.559,26

IV. SUBVENȚII

8

00.12

4.384,17

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

9

45.10

4.384,17

Fondul European de Dezvoltare regionala

10

45.10.01

4.384,17

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

11

45.10.01.01

4.384,17

TOTAL CHELTUIELI

| 12

49.10

8,943,43

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

41

56

4.384,17

CHELTUIELI DE CAPITAL

42

70

1.556,01

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

43

71

1.556,01

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

44

66.10.06

5.940,18

Spitale generale

45

66.10.06.01

5.940,18

Cultura, recreere si religie

46

67.10

30,00

CHELTUIELI CURENTE

47

01

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

48

70

30,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

49

71

30,00

Din total capitol

Servicii culturale

50

67.10.03

30,00

Instituții publice de spectacole si concerte

51

67.10.03.04

30,00

Case de cultura

52

67.10.03.06

0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

53

67.10.50

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

54

69.10

2.090,33

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

55

70.10

2.090,33

CHELTUIELI CURENTE

56

01

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

57

70

2.090,33

TITLUL X! ACTIVE NEFINANCIARE

58

71

2.090,33

Din total capitol

Locuințe

59

70.10.03

2.090,33

Dezvoltarea sistemului de locuințe

60

70.10.03.01

2.090,33

Partea a Vîl-a REZERVE, EXCEDENT/DEFIC1T

61

96.10

0,00

REZERVE

62

97.10

0,00

EXCEDENT

63

98.10

0,00

DEFICIT

64

99.10

0,00


DIRECTOR ECONOMIC,/;

/ // / /