Hotărârea nr. 309/2011

309/27.09.2011 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru imobilele în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ - Colegiul Naţional Bănăţean, Liceul Sârbesc D. Obradovici şi Colegiul Tehnic de Vest
Hotararea Consiliului Local 309/27.09.2011
privind prelungirea contractelor de închiriere pentru imobilele în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ - Colegiul Naţional Bănăţean, Liceul Sârbesc D. Obradovici şi Colegiul Tehnic de Vest


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011-17924/13.09.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Deciziile nr.657/23.12.2005, nr 656/23.12.2005, nr. 660/23.12.2005 şi nr.659/23.12.2005 ale Comisiei de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România , emise în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 republicată;
Având în vedere Contractul de închiriere nr. 2902/29.11.2006 modificat prin actul adiţional încheiat în 12.12.2007, Contractul de închiriere nr. 2903/29.11.2006 modificat prin actul adiţional încheiat în 12.12.2007, Contractul de închiriere nr. 2904/29.11.2006 modificat prin actul adiţional încheiat în 12.12.2007 şi Contractul de închiriere nr.1918/ 25.07.2006 modificat prin actul adiţional încheiat în 15.12.2007;
Având în vedere Adresele nr. SC2011-13590/24.06.2011 şi SC2011-17924/12.08.2011 ale Episcopiei Romano - Catolică de Timişoara;
Ţinând seama de prevederile art. 3 şi art. 5 alin. (7) din Legea bugetului de stat nr. 286/28.12.2010 şi prevederile art. 103 alin. (2) şi art. 104 alin. (2) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/05.01.2011;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) şi alin. (6) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere prin acte adiţionale, încheiate cu Episcopia Romano - Catolică de Timişoara, pentru imobilele cu destinaţia de învăţământ în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean, Liceul Sârbesc D. Obradovici şi Colegiul Tehnic de Vest, de la data de 23.12.2010 până în data de 23.12.2011 şi anume:
(1) - Contractul de închiriere nr. 2902/29.11.2006 modificat prin actul adiţional din data de 12.12.2007 pentru imobilul situat în Timişoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 26 , înscris în CF nr. 143295 cu nr. top 17161, în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean şi Liceul Sârbesc D. Obradovici, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
(2) - Contractul de închiriere nr. 2903/29.11.2006 modificat prin actul adiţional din data de 12.12.2007 pentru imobilul situat în Timişoara Bv. Gen. Dragalina nr. 4, înscris în CF nr. 143296 cu nr. top 17154, în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean şi Liceul Sârbesc D. Obradovici, conform actului adiţional care constituie Anexa nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre;
(3) - Contractul de închiriere nr. 2904/29.11.2006, modificat prin actul adiţional din data de 12.12.2007 pentru imobilul situat în Timişoara, Bv. Gen. Dragalina nr. 6 înscris în CF nr.143297 cu nr. top nr.17151şi nr. top .17152,în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean şi Liceul Sârbesc D. Obradovici conform actului adiţional care constituie Anexa nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre; ;
(4) - Actul adiţional la Contractul de închiriere nr. 1918/25.07.2006 modificat prin actul adiţional din data de 15.12.2007 pentru imobilul situat în Timişoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 30, înscris în CF nr. 143294 cu nr. top 17158, în care funcţionează cantina şi spălătoria Colegiului Tehnic de Vest, act adiţional care constituie Anexa nr.4, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Toate celelalte prevederi ale contractelor de închiriere şi cuantumul chiriei calculată conform Hotărârii de Guvern nr.343/11.04.2001, rămân neschimbate.
Art. 2: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara să avizeze actele adiţionale la contractele de închiriere prevăzute la art 1.
Art. 3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică - Serviciul Învăţământ şi Serviciul Juridic din cadrul Primariei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
-Episcopiei Romano - Catolică de Timişoara;
- Colegiului Naţional Bănăţean;
- Liceului Sârbesc D. Obradovici;
- Colegiului Tehnic de Vest;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Anexa 4 la HCL

EPISCOPIA ROMANO CATOLICĂ

TIMIȘOARA

str. Augustin Pacha nr. 4

Nr.....................................


COLEGIUL TEHNIC DE VEST

TIMIȘOARA

Bd. Regele Carol I nr. 11

Nr......................................


ACT ADIȚIONAL

la contractul de închiriere nr. 1918 din 25.07.2006 modificat prin actul adițional încheiat în data de 15.12.2007

Prezentul act adițional se încheie azi............................în baza Hotărâri

Consiliului Local nr................................a municipiului Timișoara.

 • 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

A. Episcopia Romano-Catolică de Timișoara, cu sediul în Timișoara, str. Augustin Pacha nr. 4, având codul fiscal RO 4250689, reprezentată de Msgr. Dirschl Johann, vicar general, în calitate de mandatar al „Ordinului Călugărițelor de Notre Dame“ pe baza procurii speciale din 06.04.2006, în calitate de proprietar (Locator);

B. Colegiul Tehnic de Vest fost Grup Școlar Construcții Montaj, cu sediul în Timișoara, Bd. Regele Carol I nr.11, reprezentat de director Olariu Valeria în calitate de utilizator ( Locatar);

 • 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl reprezintă imobilul situat în Municipiul Timișoara, Bd. 16 Decembrie 1989 nr. 30, înscris în CF ind. nr. 143294 a localității Timișoara, cu nr. top 17158, având suprafață construită desfășurată de 1.073 mp și 1.366 mp teren conform cărții funciare. Suprafața totală construită este compusă din corp imobil cantină și corp imobil spălătorie. Imobilul a făcut obiectul Deciziei de retrocedare nr. 659/23.12.2005.

 • 3. Contractul de închiriere nr. 1918 / 25.07.2006 modificat prin actul adițional încheiat în data de 15.12.2007 se completează la pct. III art.4 cu punctul 4.1. care va avea următorul cuprins:

„4.1. Termenul de închiriere a imobilului se prelungește pe o perioadă de 12 (douăsprezece) luni începând cu data de 23.12.2010 și până la data de 23.12.2011.”

4 Celelalte clauze ale contractului de închiriere nr. 1918/25.07.2006 rămân valabile. Cuantumul chiriei rămâne în continuare de 8390,00 lei/lună stabilit conform Guvernului României nr. 343 din 11.04.2007, prevăzută la art. 5 pct. 5.5. din actul adițional încheiat în data de 15.12.2007, la contractul de închiriere 1918/25.07.2006.

5. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de închiriere nr. 1918/25.07.2006 , modificat prin actul adițional încheiat în data de 15.12.2007, are 2 (două) pagini și s-a încheiat în 4 exemplare .

LOCATOR                        LOCATAR

Episcopia Romano-Catolică de Timișoara              Colegiul Tehniv de Vest

prin Vicar General                                 prin Director

Msgr. Dirschl Johann                                Olariu Valeria

AVIZAT MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIN PRIMAR Dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ Ec. Smaranda Haracicu

SERVICIUL JURIDIC

EPISCOPIA ROMANO CATOLICĂ

TIMIȘOARA

str. Augustin Pacha nr. 4

Nr.....................................

Anexa 3 la HCL.............

COLEGIUL NAȚIONAL BANAȚEAN

TIMIȘOARA

Bd. Regele Carol I nr. 11

Nr..................................

ACT ADIȚIONAL

la contractul de închiriere nr. 2904 din 29.11.2006 modificat prin actul adițional încheiat în data de 12.12.2007

 • 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • A. Episcopia Romano-Catolică de Timișoara, cu sediul în Timișoara, str. Augustin Pacha nr. 4, având codul fiscal RO 4250689, reprezentată de Msgr. Dirschl Johann, vicar general, în calitate de mandatar al „Ordinului Călugărițelor de Notre Dame“ pe baza procurii speciale din 06.04.2006, în calitate de proprietar (Locator).

 • B. Colegiul Național Bănățean cu sediul în Timișoara, Bd. 16 Decembrie 1989 nr. 26 reprezentat de Director Pușcaș Maria, în calitate de utilizator ( Locatar).

 • 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl reprezintă imobilul - construcții și teren situat în Municipiul Timișoara, Bd. Gen. Dragalina nr. 6, înscris în CF ind. nr. 143297 a localității Timișoara, nr. top 17151 și nr. top 17152, cu suprafață construită desfășurată de 8.728,51 mp și 9.038 mp teren conform cărții funciare. Suprafața totală construită este compusă din: parter și 2 etaje. Imobilul a făcut obiectul Deciziei de retrocedare nr. 657/23.12.2005.

 • 3. Contractul de închiriere nr. 2904/2006 modificat prin actul adițional încheiat în data de 12.12.2007 se completează la pct. III art.4 cu punctul 4.1. care va avea următorul cuprins:

„4.1. Termenul de închiriere a imobilului se prelungește pe o perioadă de 12 (douăsprezece) luni începând cu data de 23.12.2010 și până la data de 23.12.2011.”

 • 4. Celelalte clauze ale contractului de închiriere nr. 2904/29.11.2006 rămân valabile. Cuantumul chiriei rămâne în continuare de 35.533,02 lei/lună, stabilită conform Hotărâri Guvernului României nr. 343/11.04.2007, chirie prevăzută la art.5 pct. 5.5. din actul adițional încheiat în data de 12.12.2007 la contractul de închiriere 2904/29.11.2006.

 • 5. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de închiriere nr. 2904/29.11.2006, modificat prin actul adițional încheiat în data de 12.12.2007, are 2 (două) pagini și s-a încheiat în 4 exemplare .

LOCATOR,

LOCATAR, Colegiul Național Bănățean prin Director Pușcaș Maria


Episcopia Romano-Catolică de Timișoara prin Vicar General Msgr. Dirschl Johann

AVIZAT, MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIN PRIMAR

Dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ Ec. Smaranda Haracicu

SERVICIUL JURIDIC

EPISCOPIA ROMANO CATOLICA

TIMIȘOARA

str. Augustin Pacha nr. 4

Nr.....................................

COLEGIUL NAȚIONAL BANAȚEAN

TIMIȘOARA

Bd. Regele Carol I nr. 11

Nr..................................

ACT ADIȚIONAL

la contractul de închiriere nr. 2903 din 29.11.2006 modificat prin actul adițional încheiat în data de 12.12.2007

Prezentul act adițional se încheie azi............................în baza Hotărâri

Consiliului Local nr................................a municipiului Timișoara.

1. pArțile contractante

 • A. Episcopia Romano-Catolică de Timișoara, cu sediul în Timișoara, str. Augustin Pacha nr. 4, având codul fiscal RO 4250689, reprezentată de vicar general Msgr. Dirschl Johann, în calitate de mandatar al „Ordinului Călugărițelor de Notre Dame“ împuternicit în baza procurii speciale din 06.04.2006, în calitate de proprietar (Locator);

 • B. Colegiul Național Bănățean cu sediul în Timișoara, Bd. 16 Decembrie 1989 nr. 26 reprezentat de Director Pușcaș Maria, în calitate de utilizator ( Locatar).

 • 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl reprezintă imobilul - construcții și teren situat în Municipiul Timișoara, Bd. Gen. Dragalina nr. 4, înscris în CF ind. nr. 143296 a localității Timișoara, nr. top 17154, cu suprafață construită desfășurată de 2.861,5 mp și 2.224 mp teren conform cărții funciare. Suprafața totală construită este compusă din: subsol, parter și 2 etaje. Imobilul a făcut obiectul Deciziei de retrocedare nr. 656/23.12.2005.

 • 3. Contractul de închiriere 2903/ 29.11.2006 modificat prin actul adițional încheiat în data de 12.12.2007 se completează la pct. III art.4 cu punctul 4.1. care va avea următorul cuprins:

„4.1. Termenul de închiriere a imobilului se prelungește pe o perioadă de 12 (douăsprezece) luni începând cu data de 23.12.2010 și până la data de 23.12.2011.”

 • 4. Celelalte clauze ale contractului de închiriere nr. 2903/29.11.2006 rămân valabile. Cuantumul chiriei rămâne în continuare de 14.144,50lei/lună, stabilită conform Hotărâri Guvernului României nr. 343/11.04.2007, chirie prevăzută la art.5 pct. 5.5. din actul adițional încheiat în data de 12.12.2007 la contractul de închiriere 2903/29.11.2006.’

 • 5. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de închiriere nr. 2903/29.11.2006, modificat prin actul adițional încheiat în data de 12.12.2007, are 2 (două) pagini și s-a încheiat în 4 exemplare .

LOCATOR,

LOCATAR, Colegiul Național Bănățean prin Director Pușcaș Maria


Episcopia Romano-Catolică de Timișoara prin Vicar General

Msgr. Dirschl Johann

AVIZAT MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIN PRIMAR Dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ Ec. Smaranda Haracicu

SERVICIUL JURIDIC

EPISCOPIA ROMANO CATOLICĂ

TIMIȘOARA

str. Augustin Pacha nr. 4

Nr.....................................

COLEGIUL NAȚIONAL BANAȚEAN

TIMIȘOARA

Bd. Regele Carol I nr. 11

Nr..................................

ACT ADIȚIONAL

la contractul de închiriere nr. 2902 /29.11.2006, modificat prin actul adițional încheiat în data de 12.12.2007

Prezentul act adițional se încheie azi............................în baza Hotărâri

Consiliului Local nr................................a municipiului Timișoara.

 • 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • A. Episcopia Romano-Catolică de Timișoara, cu sediul în Timișoara, str. Augustin Pacha nr. 4, având codul fiscal RO 4250689, reprezentată de Msgr. Dirschl Johann, vicar general, în calitate de mandatar al „Ordinului Călugărițelor de Notre Dame“ pe baza procurii speciale din 06.04.2006, în calitate de proprietar (Locator);

 • B. Colegiul Național Bănățean cu sediul în Timișoara, Bd. 16 Decembrie 1989 nr. 26 reprezentat de Director Pușcaș Maria, în calitate de utilizator ( Locatar);

 • 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl reprezintă imobilul - construcții și teren situat în Municipiul Timișoara bd. 16 Decembrie 1989 nr. 26, înscris în CF ind. nr. 143295 a localității Timișoara, nr. top 17161, cu suprafață construită desfășurată de 1.874,7 mp și 1.767 mp teren conform cărții funciare. Suprafața totală construită este compusă din: clădire școală și cabină poartă. Imobilul a făcut obiectul Deciziei de retrocedare nr. 660/23.12.2005.

Contractul de închiriere nr. 2902/29.11.2006 modificat actul adițional încheiat în data de 12.12.2007se completează astfel:

 • 3. Contractul de închiriere nr. 2902 /29.11.2006, modificat prin actul adițional încheiat în data de 12.12.2007 se completează la pct. III art.4 cu punctul 4.1. care va avea următorul cuprins:

„4.1. . Termenul de închiriere a imobilului se prelungește pe o perioadă de 12 (douăsprezece) luni începând cu data de 23.12.2010 și până la data de 23.12.2011”

 • 4. Celelalte clauze ale contractului de închiriere nr. 2902/29.11.2006 rămân valabile. Cuantumul chiriei rămâne în continuare de 10.925,10 lei/lună, stabilită conform Hotărâri Guvernului României nr. 343/11.04.2007, chirie prevăzută în la art. 5 pct 5.5 din actul adițional încheiat în data de 12.12.2007 la contractul de închiriere 2902/29.11.2006.

 • 5. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de închiriere nr. 2902/29.11.2006, modificat prin actul adițional încheiat în data de 12.12.2007, are 2 (două) pagini și s-a încheiat în 4 exemplare .

LOCATOR

LOCATAR

Colegiul Național Bănățean prin Director Pușcaș Maria


Episcopia Romano-Catolică de Timișoara prin Vicar General

Msgr. Dirschl Johann

AVIZAT MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIN PRIMAR Dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ Ec. Smaranda Haracicu

SERVICIUL JURIDIC

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

APROBAT PRIMAR

Dr. ing Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA PATRIMONIU birouL ADMINISTRARE IMOBILE

Nr.SC2011-17924/13. 09.2011

REFERAT

Privind prelungirea contractelor de închiriere pentru imobilele în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ - Colegiul Național Bănățean, Liceul Sârbesc D. Obradovici și Colegiul Tehnic de Vest

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara materialul întocmit de Direcția Patrimoniu, Biroul Administrare Imobile, urmare a adreselor cu nr. SC2011-13590/24.06.2011 Și nr. SC2011-17924/12.08.2011 ale Episcopiei Romano - Catolice de Timișoara în calitate de mandatar al Ordinul Călugărițelor de la Notre - Dame privind încheierea unui act adițional la contractele de închiriere , prin care să se prelungească perioada de închiriere în aceleași condiții contractuale, pentru imobilele în care își desfășoară activitatea Colegiul Național Bănățean împreună cu Liceul Sârbesc „D. Obradovici” și Colegiul Tehnic de Vest, până la data definitivării altor contracte.

Imobilele - construcții și teren situate în Timișoara, Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 26, Bv. Gen. Dragalina nr. 4 și Bv. Gen. Dragalina nr. 6, în care își desfășoară activitatea Colegiul Național Bănățean împreună cu Liceul Sârbesc „D. Obradovici”, au fost retrocedate Ordinului Călugărițelor de la Notre - Dame cu Deciziile nr.657/23.12.2005, 656/23.12.2005, 660/23.12.2005, emise în baza O.U.G. nr. 94/2000 republicată, privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România.

De asemene, imobilul în care funcționează cantina și spălătoria Colegiului Tehnic de Vest situat în Timișoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 30 a fost retrocedat Ordinului Călugărițelor de la Notre - Dame cu Decizia nr. 659/23.12.2005.

Pentru aceste imobile, titularul dreptului de proprietate - Ordinul Călugărițelor de la Notre -Dame a avut obligația de a menține afectațiunea de interes public - unitate de învățământ pe o perioadă de 5 ani de la data emiteri deciziilor de restituire cu tarifele de chirie prevăzută de HG. nr.1886/2006 modificată și completată cu HG nr.343/11.04.2007.

În acest sens, pentru fiecare din aceste imobile au fost încheiate contracte de închiriere pe o perioadă de 5 ani, de la data deciziilor de retrocedare după cum urmează:

 • 1. Pentru imobilul în care funcționează Colegiul Național Bănățean și Liceul Sârbesc „ D. Obradovici”;

 • - Contract de închiriere nr. 2902/29.11.2006 modificat prin actul adițional încheiat în

 • 12.12.2007 pentru imobilul situat în Timișoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 26, înscris în CF nr. 143295 cu nr. top 17161, contract care a expirat în 23 .12.2010;

 • - Contract de închiriere nr. 2903/29.11.2006 modificat prin actul adițional încheiat în

 • 29.11.2007 pentru imobilul situat în Timișoara Bv. Gen. Dragalina nr. 4, înscris în CF nr. 143296 cu nr. top 17154, contract care a expirat în23 .12.2010;

 • - Contract de închiriere nr. 2904/29.11.2006. modificat prin actul adițional în încheiat

 • 29.11.2007 pentru imobilul situat în Timișoara, Bv. Gen. Dragalina nr. 6 înscris în CF nr.143297 top nr.17151și 17152, contract care a expirat în 23 .12.2010;

 • 2. Pentru imobilul în care funcționează cantina și spălătoria Colegiului Tehnic de Vest fost Grup Școlar Construcții Montaj

- Contract de închiriere nr. 1918/25 25.07.2006 modificat prin actul adițional încheiat în

 • 15.12.2007 pentru imobilul situat în Timișoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 30, înscris în CF nr. 143294 cu nr. top 17158, contract care a expirat 23 .12.2010;

Menționăm că actele adiționale la contractele de închiriere au fost încheiate datorită faptului că au fost modificate tarifele de chirie conform HG nr.343/11.04.2007.

Prin adresa nr. CDP2010-406/29.10.2010 Colegiul Național Bănățean și prin adresa nr. DP2010-8969/29.10.2010 Colegiul Tehnic de Vest au solicitat sprijinul Municipiului Timișoara pentru încheierea unor noi contracte de închiriere cu Ordinul Călugărițelor de la Notre - Dame, prin Episcopia Romano - Catolică de Timișoara pentru imobilele cu destinația de unității de învățământ mai sus amintite.

Prin adresa nr. DP2010-8390/06.10.2010 Episcopia Romano - Catolică de Timișoara și-a exprimat disponibilitatea de a încheia contracte de închiriere, pe termen lung pentru aceste unități de învățământ în condiții contractuale avantajoase pentru ambele părți.

Conform adresei Direcției Economice nr.DP2011-3540/02.08.2011, cheltuielile cu plata chirilor pentru unitățile de învățământ sunt alocate de către autoritățile administrației publice locale conform prevederilor Legii bugetului de stat nr.286/28.12.2010 , art. 3 „Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanțare, iar în cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate de cheltuieli și art.5 alin. 7 „Pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) și (4), cu excepția celor pentru plata cheltuielilor cu salariile, stabilite prin lege, și contribuțiile aferente acestora, ale instituțiilor sau ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, autoritățile administrației publice locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și sume din bugetele locale ale acestora ”, totodată aceste cheltuieli sunt prevăzute și de art. 103 alin 2 și art.104 alin. 2 lit. „d” din Legea educației naționale nr.1/05.01.2011.

În vederea încheieri unor noi contracte de închiriere pe termen mai lung, prin HCL nr. 458/20.12.2010 a fost împuternicită Comisia de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara să negocieze cu Ordinul Călugărițelor de la Notre - Dame prin Episcopia Romano -Catolică de Timișoara, contractele de închiriere pentru imobilele mai sus menționate.

Până în prezent negocierea nu a fost finalizată întrucât propunându-se o închiriere pe termen lung, contractele de închiriere trebuie analizate și din punct de vedere al clauzelor contractuale în ceea ce privește lucrările de construcții care sunt permise a se efectua de către Municipiul Timișoara, în favoarea unui tarif de chirie mai mic.

Având în vedere că Episcopia Romano - Catolică de Timișoara nu a mai încasat chiria din data de 01.01.2011, a solicitat prin adresele nr. SC2011-13590/24.06.2011 și SC2011-17924/12.08.2011 încheierea unor acte adițional la contractele de închiriere care au expirat în luna decembrie 2010, prin care să se prelungească contractele de închiriere în aceleași condiții contractuale începând din data de 23.12.2010 până în data de 31.12.2011 dată până la care se va definitiva și negocierea noilor contracte de închiriere.

Având în vedere cele de mai sus;

Propunem;

Emiterea unei hotărâri de consiliul local care să aprobe:

1. Prelungirea contractelor de închiriere prin acte adiționale, încheiate cu Episcopia Romano -Catolică de Timișoara, pentru imobilele cu destinația de învățământ în care funcționează Colegiul Național Bănățean, Liceul Sârbesc „D. Obradovici”și Colegiul Tehnic de Vest de la data de 23 .12.2010 până în data de 23.12.2011 și anume:

 • - Contractul de închiriere nr. 2902/29.11.2006 modificat prin actul adițional în 12.12.2007 pentru imobilul situat în Timișoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 26 , înscris în CF nr. 143295 cu nr. top 17161, imobil în care funcționează Colegiul Național Bănățean și Liceul Sârbesc „D. Obradovici”;

 • - Contractul de închiriere nr. 2903/29.11.2006 modificat prin actul adițional în 29.11.2007 pentru imobilul situat în Timișoara Bv. Gen. Dragalina nr. 4, înscris în CF nr. 143296 cu nr. top 17154, imobil în care funcționează Colegiul Național Bănățean și Liceul Sârbesc D. Obradovici;

 • - Contractul de închiriere nr. 2904/29.11.2006. modificat prin actul adițional în 29.11.2007 pentru imobilul situat în Timișoara, Bv. Gen. Dragalina nr. 6 înscris în CF nr.143297 cu nr. top nr.17151și nr. top .17152, imobil în care funcționează Colegiul Național Bănățean și Liceul Sârbesc D. Obradovici ;

 • - Contractul de închiriere nr. 1918/25 25.07.2006/25.07.2006 modificat prin actul adițional în 15.12.2007 pentru imobilul situat în Timișoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 30, înscris în CF nr. 143294 cu nr. top 17158, imobil în care funcționează cantina și spălătoria Colegiului Tehnic de Vest.

Toate celelalte prevederii ale contractelor de închiriere și cuantumul chiriei calculată conform Hotărâri de Guvern nr.343/11.04.2001, rămân neschimbate.

2 Împuternicirea Primarului Municipiului Timișoara să avizeze actele adiționale la contractele de închiriere prevăzute la pct. 1.


Viceprimar,


Ing. Adrian Orza


Direcția Patrimoniu, Director

Ec. Martin Staia


Direcția Economică


Director , Ec. Smaranda Haracicu


Pt Șef. Birou, Ing. Călin Pârva


Întocmit, Ing. Ioana Ciucur


Avizat, Serviciul juridic