Hotărârea nr. 308/2011

308/27.09.2011 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara a unor mijloace fixe care fac parte din sistemul de tratare al apelor în vederea scoaterii din funcţiune, valorificare şi după caz casare
Hotararea Consiliului Local 308/27.09.2011
privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara a unor mijloace fixe care fac parte din sistemul de tratare al apelor în vederea scoaterii din funcţiune, valorificare şi după caz casare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-11944/14.09.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 - privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 - privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 277/28.07.2009 privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Timişoara, prin atribuire directă operatorului regional S.C. Aquatim S.A. Timişoara;
Având în vedere Decizia Consiliului de Administraţie al S.C. Aquatim S.A. cu nr.20/09.05.2011 şi Adresele nr. 10528/DAPC-SADM/19.05.2011 şi nr.11403/DAPC-SADM/01.06.2011, prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timişoara, scoaterea din funcţiune, valorificarea şi după caz casarea mijloacelor fixe ce fac parte din sistemul de tratare al apelor, evidenţiate în Anexa;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unităţilor administrativ-teritoriale;
Având în vedere Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara a unor mijloace fixe care fac parte din staţia de tratare a apelor şi care se află în evidenţa contabilă a mijloacelor fixe a Primăriei Municipiului Timişoara şi în administrarea S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, evidenţiate în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 2: Se aprobă scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea mijloacelor fixe prevăzute la art. 1 şi cuprinse în Anexa la prezenta hotărâre.
Art. 3: Procedura de scoatere din funcţiune, valorificare şi după caz casarea mijloacelor fixe prevăzute la art. 1 şi cuprinse în Anexa la prezenta hotărâre va fi pusă în aplicare de către S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, iar sumele încasate prin valorificarea mijloacelor fixe vor fi vărsate la bugetul local.
Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează S.C. AQUATIM S.A.Timişoara, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara
Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţia Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Copartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- S.C. AQUATIM S.A.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ANEXA


MIJLOACE FIXE PROPUSE PENTRU TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TIMISOARA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI IN VEDEREA SCOATEREII DIN FUNCTIUNE, VALORIFICARII SI CASARII

Nr. crt.

Nr.

Inv

Denumire mijloc fix

Cod

clasificare

Dat in

functiune

Amortizare

Valoare inventar PMT

1

20279

A.AUTOTRAFO ATP 1600KWA/6KW

2.1.16.3.1.

1994

409.66

409.66

2

20281

A.CELULE TETRAPOLARE 6KW

2.1.16.5.

1994

785.36

785.36

3

20282

A.CELULE TETRAPOLARE 6KV

2.1.16.5.

1994

785.36

785.36

4

21004

CAZAN B-AR;800/870 cu ARZATOR GAZ BGN150

2.1.17.1.2.

1997

8,962.21

8,962.21

5

21014

STATIE TRATARE APA NOBEL AS 60/S

2.1.24.4.

1998

630.31

630.31

6

10788

C-TII SPECIALE POMPARE

1.8.12.

1968

1,302,470.59

1,330,165.45

7

10047

COS DE FUM

1.1.12.

1914

42.00

42.00

8

12096

COLECTOR PRINCIPAL SUD EXTIND.ST.POMPARE

1.8.7.

1984

117,477.59

249,866.98

9

13503

A.RETELE ILUMINAT EXTERIOR

1.7.1.2.

1998

430.95

1,456.25

10

13505

A.IMPREJMUIRI ST.EPURARE+LUCRARI IRET

1.6.3.2.

1998

4,860.90

11,167.87

11

13732

A.CANAL DE EV.IN EMISAR(EXT.ST.EPUR) (+LEA /13

5 1.8.13.

2000

423,055.29

483,055.28

12

13733

A.RETELE BIOGAZ-METANTANCURI(EXT.ST.EPURA)

1.9.3.

2000

105,698.89

145,167.55

13

13774

STATIE SUFLANTE - EPURARE

1.8.15.

2000

92,327.10

362,180.02

Total:

2,594,674.30

Director,

Ec. Martin Staia


Pt. Sef Serviciu,

Ing. Ioan Mihai Costa

Intocmit,

Ec. Adriana Madalina Sandu

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL ADMINISTRARE SPAȚII

Nr. SC2011 - 11944 / 14.09.2011

Aprobat

Primar

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al municipiului Timișoara, a unor mijloace fixe care fac parte din Stația de Epurarea apelor, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificare și după caz casare

Prin adresa SC. AQUATIM S.A cu nr. 10528/DAPC-SADM/19.05.2011, completată cu adresa nr. 11403/DAPC-SADM/01.06.2011, înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara sub nr. DP2011-003188/20.05.2011, respectiv nr. DP2011-003416/01.06.2011 ni se comunică derularea unor lucrări de reabilitare a stației de epurare în cadrul cărora se necesită scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe ca și componente a vechii stații și care nu mai pot fi folosite sau adaptate la noile tehnologii de epurare a apei, astfel fiind necesară scoaterea lor din funcțiune, valorificarea și casarea.

Aceste mijloace fixe fac parte din domeniul public al Municipiului Timișoara, fiind atestate prin HG 977/2002, poz. 522 din Anexa nr. 2 la aceasta, și în administrarea SC AQUATIM SA, în baza Contractului de concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru municipiul Timișoara, încheiat în data de 03.07.2007.

Consiliul de administrație al SC AQUATIM SA, prin Decizia nr. 20/09.05.2011, a aprobat transmiterea către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, a listei ce cuprinde mijloacele fixe ce fac parte din stația de epurare, propuse pentru scoatere din funcțiune, valorificare și casare.

Valoarea totală de inventar a mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcțiune, valorificare si după caz casare, este de 2.594.674,30 lei.

Pentru a putea scoate din funcțiune, valorifica și după caz casa aceste mijloace fixe, este necesar trecerea acestora din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al municipiului Timișoara, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ teritoriale;

Prin dezmembrare, materialele vor fi valorificate, iar veniturile care rezultă din valorificarea acestor active, după deducerea cheltuielilor cu dezmembrarea lor, se vor vărsa la bugetul local;

Față de cele de mai sus:

PROPUNEM:

Emiterea unui HCL care să aprobe:

  • 1. Trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al municipiului Timișoara, a unor mijloace fixe aflate în concesiunea SC AQUATIM SA Timișoara, mijloace fixe evidențiate în Anexa care fac parte integrantă din prezentul referat;

  • 2. Aprobarea scoaterii din funcțiune, valorificarea și după caz casarea mijloacelor fixe prevăzute în Anexa;

  • 3. Procedura de scoatere din funcțiune, valorificarea și după caz casarea mijloacelor fixe cuprinse în Anexa la prezentul referat va fi pusă în aplicare de către SC AQUATIM SA Timișoara, iar sumele încasate prin valorificarea mijloacelor fixe vor fi vărsate la bugetul local.

    Viceprimar,


Direcția Patrimoniu Director,

Ec. Martin Staia


Ing. Adrian Orza

Pt. Șef Serviciu

Ing. Ioan Mihai Costa

Intocmit,

Ec. Adriana Mădălina Sandu

AVIZAT,

Direcția Economică,


Serviciul Juridic,


Direcția Tehnică,


Ec. Smaranda Haracicu

Ing. Marius Onețiu