Hotărârea nr. 307/2011

307/27.09.2011 privind subapartamentarea imobilului situat în Timişoara, str. Gheorghe Doja nr.3, ap.7
Hotararea Consiliului Local 307/27.09.2011
privind subapartamentarea imobilului situat în Timişoara, str. Gheorghe Doja nr.3, ap.7


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. DP2011-004563/30.08.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată;
Având în vedere prevederile art.84 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară aprobat prin Ordinul nr.633/13.10.2006 al Ministerului Administraţiei şi Internelor-Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
Având în vedere documentaţia tehnică de subapartamentare nr.61/2010 a apartamentului nr.7, din imobilul, situat în Timişoara, str.Gheorghe Doja nr.3, înscris în C.F. nr. 412419-C1-U7-Timişoara, provenită prin conversia C.F.nr.34289-Timişoara, cu nr.top. 12170/7, întocmită de PFA ing. Livius Lupulescu;
Avînd în vedere Adresa cu nr. DP2011-004563 din 19.07.2011 a d-nei Găluşcan Lixandra;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă, subapartamentarea imobilului, situat în Timişoara, str.Gheorghe Doja nr.3, ap.7, înscris în C.F.nr. 412419-C1-U7-Timişoara, provenită prin conversia C.F.nr.34289-Timişoara, cu nr.top. 12170/7, compus din cinci boxe (respectiv şapte încăperi), în felul următor: Boxa nr 7/a, nr.top.12170/VII/a -o încăpere, Boxa nr 7/b, nr.top.12170/VII/b -o încăpere, Boxa nr 7/c, nr.top.12170/VII/c -două încăperi, Boxa nr 7/d, nr.top.12170/VII/d -două încăperi, Boxa nr 7/e, nr.top.12170/VII/e-o încăpere, menţinându-se administrarea operativă a ICRAL Timişoara înscrisă în Cartea Funciară, în conformitate cu Documentaţia tehnică de subapartamentare nr.61/2010, întocmită de PFA ing. Livius Lupulescu.
Cheltuielile aferente serviciilor de cadastru şi publicitate imobiliară se suportă de beneficiar.

Art.2 :Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Instituţia Arhitectului Şef -Serviciul Banca de Date Urbane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art.3:Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnică;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciul Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- D-nei Găluşcan Lixandra;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Aprobat

PRIMAR


dr. ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL ADMINISTRARE IMOBILE

Nr. DP2011-004563 din 30.08.2011

REFERAT privind subapartamentarea imobilului situat în Timișoara,

Str. Gheorghe Doja nr. 3, ap.7

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, materialul întocmit de Direcția Patrimoniu, Biroul Administrare Imobile, privind subapartamentarea apartamentului nr. 7 din imobilul situat în Timișoara Str. Gheorghe Doja nr. 3, conform Documentației tehnice nr.61/2010, elaborată de PFA ing. Livius Lupulescu.

Apartamentul nr.7, situat la subsol, este înscris în C.F. nr. 412419-C1-U7-Timișoara, provenită prin conversia C.F. nr. 34289-Timișoara, cu nr. top. 12170/VII, proprietar Statul Român. Acesta este compus din șapte încăperi - boxe, astfel: Boxa nr.7/a, nr.top.12170/VII/a - situată la subsol, compusă din una încăpere boxa cu 0,89% p.c.i. și 6/754mp teren în folosință, proprietar Statul Român-în administrarea operativă a ICRAL Timișoara, inclusă în Contractul de vânzare-cumpărare nr.11244/23.12.1996 Gălușcan marin și Gălușcan Lixandra, Boxa nr.7/b, nr.top.12170/VII/b - situată la subsol, compusă din una încăpere boxa cu 0,65% p.c.i. și 5/754mp teren în folosință, proprietar Statul Român-în administrarea operativă a ICRAL Timișoara, dată spre închiriere lui Gălușcan Lixandra cu Contractul de închiriere nr.22/02.04.2010, Boxa nr.7/c nr.top.12170/VII/c -situată la subsol, compusă din două încăperi boxe cu 0,70% p.c.i. și 5/754mp teren în folosință, proprietar Statul Român-în administrarea operativă a ICRAL Timișoara, inclusă în Contractul de vânzare-cumpărare nr.14093/25.08.1997-Cosma Mircea și Cosma Paraschiva, Boxa nr.7/d nr.top.12170/VII/d - situată la subsol, compusă din două încăperi boxe cu 0,50% p.c.i. și 4/754mp teren în folosință, proprietar Statul Român-în administrarea operativă a ICRAL Timișoara, inclusă în Contractul de vânzare-cumpărare nr.13916/21.07.1997- Bărbieru Mircea Dan Constantin, Boxa nr.7/e nr.top.12170/VII/e -situată la subsol, compusă din una încăpere boxa cu 0,06% p.c.i. și 1/754mp teren în folosință, proprietar Statul Român-în administrarea operativă a ICRAL Timișoara. Terenul aferent este proprietatea Statului Român.

Conform adreselor Serviciul Juridic nr. DP2011-285 din 12.08.2011 și a Serviciului Administrare Fond Funciar nr. DP2011-285 din 19.08.2011, imobilul nu a fost revendicat pe cale administrativă și nici pe cale judecătorească. Conform Serviciului Administrare Patrimoniu și Baze Sportive nr. DP2011-285 din 10.08.2011, imobilul a fost revendicat emițându -se pentru soluționare Dispoziția nr.887/21.05.2003 și Dispoziția nr.3330/11.12.2007. Conform ultimei dispoziții s-au acordat despăgubiri pentru acest imobil.

Prin art. 84 alin. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară aprobat prin Ordinul nr. 633/13.10.2006 al Ministerului

Administrației si Internelor - Agenția Naționala de cadastru si Publicitate Imobiliara se prevede că „Modificările care intervin prin operațiuni de alipire ori prin cele de dezlipire a imobilelor se fac pe baza unor documentații cadastrale recepționate de biroul teritorial, cu consimțământul titularului, dat în formă autentică.”

Prin adresa cu nr. DP2011-004563 din 19.07.2011, d-na Gălușcan Lixandra, în calitate de coproprietar al imobilului situat în Timișoara, Str. Gheorghe Doja nr. 3, a solicitat promovarea unei hotărâri de consiliul local privind subapartamentarea apartamentului nr.7, conform Documentației cadastrale nr.61/2010, întocmită de PFA ing. Livius Lupulescu, anexată acesteia.

Având în vedere cele de mai sus,


Propunem:


Emiterea unei hotărâri de consiliu local care să aprobe:

Subapartamentarea imobilului situat în Timișoara, Str. Gheorghe Doja nr. 3, ap.7, înscris în C.F. nr. 412419-C1-U7- Timișoara, provenită prin conversia C.F. nr. 34289-Timișoara, cu nr. top. 12170/VII, compus din cinci boxe (respectiv șapte încăperi), în felul următor: Boxa nr 7/a, nr.top.12170/VII/a -o încăpere, Boxa nr 7/b, nr.top.12170/VII/b -o încăpere, Boxa nr 7/c, nr.top.12170/VII/c -două încăperi, Boxa nr 7/d, nr.top.12170/VII/d -două încăperi, Boxa nr 7/e, nr.top.12170/VII/e-o încăpere, conform Documentației nr. 61/2010, elaborată de PFA ing. Livius Lupulescu.


VICEPRIMAR


DIRECTOR


ing. Adrian Orza


ec. Martin Staia


INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF


ȘEF SERVICIU BANCA DE DATE URBANE


arh. Ciprian Silviu Cădariu


ing. Dan Robescu


ȘEF BIROU


ÎNTOCMIT


ing. Călin N. Pîrva


sing. Mircea Hărăbor


AVIZAT

ȘEF SERVICIU JURIDIC


Cod.FP53-01,ver1