Hotărârea nr. 306/2011

306/27.09.2011 privind unificarea şi dezmembrarea parcelelor de teren cu nr. topo 407/5/a/1, 412/1/d/1/1 şi nr. topo411/1/b/2/1/a cuprinse în CF nr. 409941 Timişoara (nr. CF vechi 1950 Freidorf) respectiv în CF nr. 412796 Timişoara (nr. CF vechi 1950 Freidorf) şi întabularea bălţii existente
Hotararea Consiliului Local 306/27.09.2011
privind unificarea şi dezmembrarea parcelelor de teren cu nr. topo 407/5/a/1, 412/1/d/1/1 şi nr. topo411/1/b/2/1/a cuprinse în CF nr. 409941 Timişoara (nr. CF vechi 1950 Freidorf) respectiv în CF nr. 412796 Timişoara (nr. CF vechi 1950 Freidorf) şi întabularea bălţii existente


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2011-17464/08.08.2011- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 260/29.06.2010 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Reconstrucţia ecologică a bălţii de pe strada Lămâiţa, Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată,
În conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă unificarea parcelelor de teren cu numerele topografice 407/5/a/1,412/1/d/1/1 în suprafaţă de 5693 m.p. şi 411/b/2/1/a în suprafaţă de 4732 m.p. cuprinse în CF nr. 409941 Timişoara (CF vechi nr. 1950 Freidorf) respectiv în CF nr. 412796 Timişoara (CF vechi nr. 1950 Freidorf) rezultând o singură parcelă topografică în suprafaţă de 10425 m.p. proprietatea Municipiului Timişoara -domeniul public.

Art. 2: Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafaţă de 10425 m.p. în parcele conform proiectului cadastral nr. 1807/2011, întocmit de SC Black Light SRL, care face parte integrantă din hotărâre, astfel :
a) o parcelă cu suprafaţa de 1207 m.p. ce devine teren pentru drum (Str. Ion Slavici);
b) o parcelă de teren cu suprafaţa de 9218 m.p. ce devine- teren cu baltă proprietatea Municipiului Timişoara - domeniul public.

Art. 3: În baza acestei hotărâri Serviciul Bancă de Date Urbane şi Cadastru va emite actele necesare operării în CF a unificării şi dezmembrării parcelelor de teren şi întabulării bălţii existente.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Instituţia Arhitectului Şef prin Serviciul Bancă de Date Urbane şi Cadastru, Direcţia de Patrimoniu şi Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementului Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

SE APROBĂ

PRIMAR

GHEORGHE CIUHANDU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

serviciUl BANCA DE DATE URBANĂ ȘI CADASTRU

SC 2011-17464/08.08.2011

REFERAT

privind unificarea și dezmembrarea parcelelor de teren cu nr. topo 407/5/a/1,412/1/d/1/1 și nr. topo 411/1/b/2/1/a cuprinse în CF nr. 409941 Timișoara (nr. CF vechi 1950 Feidorf) respective în CF nr. 412796 Timișoara (nr. CF vechi 1950 Freidorf) și întabularea bălții existene pe cele două parcele.

Se propune spre analiză Comisiilor nr.I, II, III, IV și V din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, materialul întocmit de Serviciul Banca de date Urbane și Cadastru din cadrul Instituției Arhitectului Șef, în baza cererii SC2011-1211/07.06.2011, depusă de DIRECTIA DE MEDIU, prin care se solicită unificarea parcelelor de teren cu nr. topo 407/5/a/1,412/1/d/1/1 și nr. topo 411/1/b/2/1/a cuprinse în CF nr. 409941 Timișoara (nr. CF vechi 1950 Feidorf) respectiv în CF nr. 412796 Timișoara (nr. CF vechi 1950 Freidorf) și întabularea bălții existene pe cele două parcele.

Parcelele de teren pentru care se solicită aprobarea unificării sunt alipite, formează o incintă delimitată de străzile Lămâiței, Ion Slavici, Eugen Cuteanu și zona de blocuri, sunt afectate în cea mai mare parte de o baltă și sunt proprietatea Municipiului Timișoara domeniul public.

Suprafața totală a celor două parcele de teren este de 10425 m.p. (parcela de teren cu nr. topo 407/5/a/1, 412/1/d/1/1 are suprafața de 5693 m.p., iar parcela de teren cu nr. topo 411/1/b/2/1/a are suprafața de 4732 m.p..

După unificarea celor două parcele de teren se va opera dezmembrarea terenului în două subparcele și anume : o subparcelă cu suprafață de 1207 m.p. de teren ce devine teren pentru drum (str. Ion Slavici) și o subparcelă în suprafață de 9218 m.p. de teren , care în urma întabulării bălții devine teren cu baltă.

Subparcela de teren în suprafață de 9218 m.p. cu baltă face obiectul Studiului de Fezabilitate privind Reconstrucția ecologică a bălții aprobat prin HCL nr. 260/29.06.2010.

Prin adresa SC nr. 2011-1211/14.06.2011 Serviciul Juridic confirmă că penru aceste parcele nu există litigii iar prin adresele UR 2011-1211/10.06.2011 Serviciul Administrare Fond Funciar și Serviciul Administrare Patrimoniu -Baze Sportive confirmă că pentru aceste parcele nu există cereri de revendicare.

Unificarea și dezmembrarea terenului în cauză se face în conformitate cu documentația cadastrală, întocmită de SC Black Light plansa nr. 1 din proiect nr. 1807/2011 prin emiterea Certificatului de Urbanism de către Serviciul B.D.U.C. din cadrul Instituției Arhitectului Șef.

ARHITECT ȘEF

CIPRIAN SILVIU CADARIU


DIRECTOR DIRECȚIA PATRIMONIU MARTIN STAIA

SEF SERVICIU B.D.U.C.

PT. ȘEF BIROU

CALIN PARVA


DAN ROBESCU

AVIZAT JURIDIC


Red./Dact./Ș.B./2 Ex.


ÎNTOCMIT

ȘTEFAN BRIHAC