Hotărârea nr. 304/2011

304/27.09.2011 privind atribuirea parcelelor în baza Listei de priorităţi aprobată cu Hotărârea Consiliului Local nr.384/26.10.2010 privind sprijinul acordat tinerilor între 18 şi 35 de ani pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
Hotararea Consiliului Local 304/27.09.2011
privind atribuirea parcelelor în baza Listei de priorităţi aprobată cu Hotărârea Consiliului Local nr.384/26.10.2010 privind sprijinul acordat tinerilor între 18 şi 35 de ani pentru construirea unei locuinţe proprietate personală


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011-156/01.09.01.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În prezenţa Comisiei pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003, numită prin Dispoziţia Primarului nr.2060 din 10.09.2009 şi modificată cu dispoziţia nr.1230 din 25.06.2010, primii 30 de clasaţi în ordinea punctajului obţinut pe Lista de priorităţi aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.384/26.10.2010, au optat pentru parcela dorită, întocmindu-se tabelele nr. SC2010-28744 din 02.12.2010 şi nr. SC2010-29966 din 14.12.2010 care constituie anexele nr.1 şi nr.2 ale proiectului de hotărâre;
În conformitate cu Procesul verbal de comisie nr. SC2011-12853 din 07.09.2011 al Comisiei pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003, s-a hotărât atribuirea a douăzeci şi şase de parcele, respectiv: nr.top.13880/4 nr.cad.413584, nr.top.13880/5 nr.cad.413585, nr.top.13880/6 nr.cad.413586, nr.top.13880/7 nr.cad.413587, nr.top.13880/8 nr.cad.413588, nr.top.13880/9 nr.cad.413589, nr.top.13880/10 nr.cad.413590, nr.top.13880/11 nr.cad.413591, nr.top.13880/12 nr.cad.413593, nr.top.13878/1 nr.cad.414241, nr.top.13878/2 nr.cad.414242, nr.top.13878/3 nr.cad.414243, nr.top.13878/4 nr.cad.414244, nr.top.13878/9 nr.cad.414249, nr.top.13878/10 nr.cad.414250, nr.top.13878/11 nr.cad.414251, nr.top.13875/1 nr.cad.413568, nr.top.13875/2 nr.cad.413569, nr.top.13875/3 nr.cad.413570, nr.top.13875/4 nr.cad.413571, nr.top.13875/5 nr.cad.413573, nr.top.13875/6 nr.cad.413574, nr.top.13875/7 nr.cad.413575, nr.top.13875/8 nr.cad.413576, nr.top.13875/9 nr.cad.413577, nr.top.13875/10 nr.cad.413578, din cele treizeci repartizate conform tabelelor mai sus amintite, urmând ca cele patru indisponibile, respectiv: nr.top.13878/5 nr.cad.414245, nr.top.13878/6 nr.cad.414246, nr.top.13878/7 nr.cad.414247, nr.top.13878/8 nr.cad.414248, să fie repartizate conform aceloraşi tabele, după refacerea traseului conductelor SC Colterm SA, în momentul în care devin libere de conducte.
Pe parcele se va institui de către proprietar servitute de trecere şi acces în cazul intervenţiilor în favoarea deţinătorilor de reţele edilitare.
În conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor între 18 şi 35 de ani pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă atribuirea parcelelor de teren, nr.top.13880/4 nr.cad.413584, nr.top.13880/5 nr.cad.413585, nr.top.13880/6 nr.cad.413586, nr.top.13880/7 nr.cad.413587, nr.top.13880/8 nr.cad.413588, nr.top.13880/9 nr.cad.413589, nr.top.13880/10 nr.cad.413590, nr.top.13880/11 nr.cad.413591, nr.top.13880/12 nr.cad.413593, nr.top.13878/1 nr.cad.414241, nr.top.13878/2 nr.cad.414242, nr.top.13878/3 nr.cad.414243, nr.top.13878/4 nr.cad.414244, nr.top.13878/9 nr.cad.414249, nr.top.13878/10 nr.cad.414250, nr.top.13878/11 nr.cad.414251, nr.top.13875/1 nr.cad.413568, nr.top.13875/2 nr.cad.413569, nr.top.13875/3 nr.cad.413570, nr.top.13875/4 nr.cad.413571, nr.top.13875/5 nr.cad.413573, nr.top.13875/6 nr.cad.413574, nr.top.13875/7 nr.cad.413575, nr.top.13875/8 nr.cad.413576, nr.top.13875/9 nr.cad.413577, nr.top.13875/10 nr.cad.413578, către tinerii între 18 şi 35 pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, în conformitate cu: Procesul verbal al Comisiei pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003 din 07.09.2011, Anexa nr.1 -Tabelul nr. SC2010-28744 din 02.12.2010 şi Anexa nr.2 -Tabelul nr. SC2010-29966 din 14.12.2010, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, iar parcelele nr.top.13878/5 nr.cad.414245, nr.top.13878/6 nr.cad.414246, nr.top.13878/7 nr.cad.414247, nr.top.13878/8 nr.cad.414248, să fie repartizate conform aceloraşi tabele, după refacerea traseului conductelor SC Colterm SA, în momentul în care devin libere de conducte , după refacerea traseului reţelei de conducte SC COLTERM SA.

Art.2: Pe parcele se va institui de către proprietar servitute de trecere şi acces în cazul intervenţiilor în favoarea deţinătorilor de reţele edilitare.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnică;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern; -
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.

Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

7^/><ex’cY  /9A. 2 .         r)r\ 3£9 c=//î<


BIROUL ADMINISTRARE IMOBILE

Nr^f^?/?..".            din

TABEL NOMINAL

Legea nr. 15/2003

în conformitate cu Anexa 1 la Hotărârii Consiliului Local nr.384 din 26.10.2010 cuprinzând opțiunile solicitanților, următorii după primii treizeci, clasați în ordinea punctajului obținut, pentru parcelele nerepartizale îe tabelul nominal nr. SC2010-28744 din 02.12.2010

Nr. crt.

Nume/Prenume solicitant

Punctaj

Numărul /Data cererii

Opțiune parcelă

Semnătură

Observații

Nr. topografic

Nr. cadastral

1.

Ladany-Horgos Dorian-

Bogdan

73

D72004-005749/ 28.09.2004

2.

Tîmplărescu Silvana

73

D72004-007166/30.11.2004

•• rH/iV---

3.

Frâncu Ciprian-Petru

77

D72005-002605/ 16.06.2005

2^3

COMISIA:

Președinte:

Gheorghe Ciuhandu - PrimarMembrii:


Ciprian Silviu Cădariu - Arhitect șef.

Nicușor Constantin Miuț -Director Direcția Patrimoniu

Radu Daniel Țoancă - Consilier Local

Constantin Ștefan Sandu - Consilier Local...

întocmit:    Mircea Hărăbor

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 384

din data: 26.10.2010

privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2010. în vederea repartizării parcelelor conform Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor între 18 și 35 de ani pentru construirea unei locuințe proprietate personală

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere Referatul nr.SC2010-22752/ 23.09.2010 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe. împuZlie Șl idAC, Comisiei pcilllli uczvuilcuc uiucuiisiiua.             idilOi'ituui Șl

patrimoniu. Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale. Comisiei pentru administrație locală, juridică.... ordine publică,, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură,. " ■ . știință,. învățământ, sănătate, protecție socială,, turism, ecologie, sport și culte din cadrul •• mu/. Consiliului Local al Municipiului Timișoara;                                          ■-/’■    =-!

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 167/28.04.2010 - privind dezlipirea'• \ -

’ parcelei cu nr. topo 13880 înscrisă în C.F. nr. 403486 Timișoara. în vederea atribuirii terenului conform Legii nr. 15/2003;                                                    - - ■

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 168 ,/28.04.2010 - privind dezlipirea -parcelei cu nr.topo 1387.8 înscrisă în C.F. nr. 403485 Timișoara în vederea atribuirii terenului conform Legii nr. 15/2003;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.169 / 28.04.2009 - privind dezlipirea parcelei cu nr. topo 13875 înscrisă în C.F. 403482 Timișoara. în suprafață totală de 1632 mp. în vederea atribuirii terenului conform Legii nr. 15/2003;

Având în vedere Procesul verbal nr. SC 2010 - 20941 din 03.09.2010 al Comisiei de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 15/2003;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor între 18 și 35 de ani pentru construirea unei locuințe proprietate personală;

In conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) și alin.9 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

In temeiul ari. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Se aprobă Lista de priorități pentru anul 2010, în vederea repartizării parcelelor de teren în ordinea punctajului conform Legii nr. 15/2003. tinerilor cu vârsta cuprinsă întrelS și 35 de ani pentru construirea unei locuințe proprietate personală, conform Anexei 1. care face

parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se resping un număr de 273 de solicitări depuse în baza Legii nr. 15/2003 pentru repartizarea de parcele de teren tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani pentru construirea unei locuințe proprietate personală,, cuprinse în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Instituției Prefectului - Județului Timiș;

 • - Primarului Municipiului Timișoara;

 • - Serviciului Juridic;

 • - Direcției Economice;

 • - Direcției Tehnice;

 • - Instituției Arhitectului Șef;

 • - Direcției Patrimoniu;

 • - Direcției Comunicare;

 • - Direcției de Mediu;

 • - Direcției Dezvoltare;

 • - Serviciul Audit Public Intern

 • - Biroului Control Intern m Managementul CuMă"’'

■ - Mass - media locale.

Anexa nr.l

la HCL nr. ~5&c( din         7c/0

LISTA DE PRIORITĂȚI

in vederea repartizării parcelelor, in or Jlinea punctajului, conform L15/2003, privind sprijinul acordat tii erilor intre 18 si 35 de ani

Nr. crt.


osar Total Puncte


Nume si prenume

Data

Nr. înregistrare Nr. i

1

Suba Mariana

16.05.2006

D72006-003

292

78

2

Ro^ojan Cosmin

10.09.2003

D82-7198

365

77

3

Dojzaru Laura Ramona

27.09.2004

D72004-005

1037

77

4

Petrovici Diana-Andreea (Simescu

29.09.2004

D72004-005

1047

77

5

Bula Subu Oana

03.12.2004

D82004-007

1092

77

6

Purdea Niculina-Florina

25.11.2009

DP2009-011

1523

77

7

Zambori Daniel

15.01.2010

DP2010-000

1528

77

8

Lapadatu Petruta

04.08.2003

D82-5817

228

76

9

Ciupa Rad Casian-Gabriel

04.08.2003

D82-5860

234

76

10

Tuduce Ioan Sorin

17.11.2003

D82-9020

548

76

11

Jiboc Iosif-Marius

24.09.2008

D72008-006

1481

76

12

Gottardi Alina

03.03.2004

D82-1406

784

75

13

Muntiu Marilena Loredana

24.05.2004

D82004-003

915

75

14

Pfeifer Codruța-Alina

19.01.2005

D82005-000

1121

75

15

Bobirci Victor-Claudiu

02.04.2007

D82007-001

1363

75

16

Dumitrescu Ramona-Cristina

05.03.2009

D72009-001

1505

75

17

Solovăstru Camelia

26.10.2009

DP2009-010

1521

75

18

Raicovici Flavius

23.02.2010

DP2010-001

1544

75

19

Tăpăla^ă Mioara-Gianina

14.09.2004

D72004-538

1013

74

20

Driha Adrian Ioan

17.06.2005

D72005-003

1185

74

Nr. ort. Nume si prenume


Nr. înregistrare Nr.


osar Total Puncte


Data

Sulea Mircea Alin

19.09.2003

D82-7634

Talaba Adrian-Romeo

23.09.2003

D82-7823

Banias Flavius Ovidiu

07.10.2003

D82-8254

Coroamă Lucian Norbcrt

05.11.2003

D82-8836

Tuduce Daniel Ovidiu

18.11.2003

D82-9055

Mirel Sorin-Marcel

05.02.2004

D72-126

Mircl Adina-Elena

05.02.2004

D72-1027

Ilie Cristina Alina

01.06.2004

D72004-434

Apostu Ciprian

10.09.2004

d72004-005

Reghis Ovidiu Lucian

23.09.2004

D82004-006

Ladanyi-Ilorgos Dorian- Bogdan

28.09.2004

D72004-005

Tîmplărescu Silvana

30.11.2004

D72004-007

Frâncu Ciprian Petru

16.06.2005

D82005-002

Știubca Ciprian-Florin

02.03.2006

D72006-001

Ardelean Amos-Ciprian

30.10.2007

D72007-005

Dăncscu Alexandru-Bogdan

12.05.2008

D72008-003

Gavrilă Oana-Ramona

19.12.2008

D82008-003

Radu Florin

29.12.2009

SC2009-032

Varga Claudiu-Ovidiu

13.01.2004

D82-48

Dragoi Alin Petru Cristian

24.02.2004

D72-1527

Cirstea Calin

27.02.2004

D72-1622

Bogdan Cristian Dan

09.08.2005

D82005-003

Căprariu Adrian Nicolae

19.05.2006

D72006-003

Cătănoiu Florin

27.06.2006

D82006-148

Miculaiciuc Ioan Claudiu

09.03.2007

D82007-000


410

73

430

73

482

73

535

73

552

73

702

73

703

73

928

73

011

73

026

73

040

73

090

73

184

73

274

73

395

73

456

73

496

73

526

73

611

72

72

755

72

201

72

293

72

304

72

357

72


MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU

COMISIA PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A PREVEDERILOR LEGII ni’. 15/2003

Nr. SC2011-12853 din 07.09.2011 '

PROCES VERBAL din data de 07.09.2011

al Comisiei pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

Au fost invitați: președintele comisiei domnul primar Gheorghe Ciuhandu și membrii comisiei : domnul arhitect șef Ciprian Silviu Cădariu, domnul director al Direcției Patrimoniu Martin Staia, domnul Consilier Local Radu Daniel Țoancă, domnul Consilier Local Constantin Ștefan Sandu.

Având în vedere necesitatea atribuirii parcelelor repartizate conform HCL nr.384 din 26.10.2010 coroborat cu prevederile Legii nr. 15/2003 Art.l alin.(l) și (3) și a Proceselor verbale nr.SC2010-28744 din 02.12.2010 și SC2010-29966 din 14.12.2010;

Având în vedere prezentarea făcută comisiei de către domnul director ec. Martin Staia prin care s-a adus la cunoștință membrilor comisiei faptul că în urma solicitării și ulterior emiterii Avizului Unic nr.l 15 din 22 2 /2011 cu condiții impuse de societățile care au gospodărie subterană și ulterior a adresei nr. UR2011-1226/08.08.2011 a Instituției Arhitectului Șef prin care ni se comunică, că pe patru parcele afectate de traseul rețelei de conducte ale SC Colterm SA nu se poate elibera autorizație de construire;

Comisia a hotărât ca pentru plenul din luna septembrie 2011 a Consiliului Local, Direcția

Patrimoniu să promoveze referatul și proiectul de hotărâre prin care să se atribuie douăzeci si sase de


parcele libere de sarcini, respectiv: nr.top. 13880/4 nr.cad.413584, nr.top. 13880/5


nr.top. 13880/6

nr.top. 13880/9

nr.top. 13 880/12

nr.top. 13 878/3

nr.top. 13878/10

nr.top. 13 875/2

nr.top. 13 875/5


nr.cad.413586,

nr.cad.413589,

nr.cad.413593, nr.cad.414243, nr.cad.414250, nr.cad.413569, nr.cad.413573,


nr.top. 13880/7

nr.top. 13880/10

nr.top. 13878/1

nr.top. 13 878/4

nr.top. 13878/11

nr.top. 13 875/3

nr.top. 13875/6


nr.cad.413587,

nr.cad.413590,

nr.cad.414241,

nr.cad.414244,

nr.cad.414251,

nr.cad.413570,

nr.cad.413574,


nr.top. 13880/8

nr.top. 13880/11

nr.top. 13878/2

nr.top. 13878/9

nr.top. 13875/1

nr.top. 13875/4

nr.top. 13875/7


nr.cad.413585,

nr.cad.413588,

nr.cad.413591,

nr.cad.414242,

nr.cad.414249,

nr.cad.413568,

nr.cad.413571,

nr.cad.413575,


nr.top. 13875/8 nr.cad.413576, nr.top. 13875/9 nr.cad.413577, nr.top.13875/10 nr.cad.413578, pentru care se pot elibera autorizații de construire, solicitanților din procesele verbale mai sus amintite.

Totodată comisia a hotărât ca celelalte patru parcele identificate cu nr.top. 13878/5 nr.cad.414245, nr.top. 13878/6 nr.cad.414246, nr.top. 13878/7 nr.cad.414247 și nr.top. 13878/8 nr.cad.414248, care sunt afectate de traseul de conducte al SC COlterm SA să fie atribuite prin hotărâre de Consiliu Local în momentul în care devin libere de sarcini.

Cele douăzeci și șase de parcelele se vor atribui în conformitate cu procesele verbale mai sus amintite.

Comisia este deacord.


Președinte:


Gheorghe Ciuhandu. Ay.Membrii:


Ciprian Silviu CădariuMartin Staia

Radu Daniel Țoancă.

Constantin Ștefan Sandu.,.

/Director Direcția Patrimoniu

<Consilier Local


întocmit:


Mircea Hărăbor


red/dact MH


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

BIROUL ADMINISTRARE IMOBILE

Nr. SC2010-28744 din 02.12.2010

TABEL NOMINAL

Legea nr. 15/2003

în conformitate cu Anexa 1

a Hotărârii Consiliului Local nr.384 din 26.10.2010

cuprinzând opțiunile primilor treizeci de solicitant clasați în ordinea punctajului obținut, pentru parcelele puse la dispoziție

Nr. crt.

Nume/Prenume solicitant

Punctaj

Numărul /Data cererii

Opțiune parcelă

Semnătură

Observații

Nr. topografic

Nr. cadastral

1.

Suba Mariana J

78

D72006-003172/ 16.05.2006

2.

Rogojan Cosmin \J

77

D82-7198/ 10.09.2003

Z/3 ‘ST o

3..

Dogaru Laura Ramona

77

D72004|-005702/ 27.09.2004

4/3 565

4..

Petrovici Diana-Andreea fostă Simescu J

77

D72004005812/ 29.09.2004

5.

Buta Subu Oana

77

D82004-007316/ 03.12.2004

i3^o (i'2-

4'3 S <?3

6..

Purdca Niculina-Florina

77

DP200^-011642/25.11.2009

tz

7.

Zambori Daniel       </

77

DP2010-000340/ 15.01.2010

4/4 ?$/

8..

Bălăci Petruța-Maria fostă

Lapadatu       tZ

76

D82-5817/ 04.08.2003

/3 &&&/$’

9.,

Ciupa Rad Casian-Gabriel

76

D82-5860/ 04.08.2003

4K5&b

10.

Tuduce Ioan Sorin     U

76

D82-9020/ 17.11.2003

4/3

11.

Jiboc Iosif-Marius

76

D72008-006081/24.09.2008

Ă&S&TT

12.

Gottardi Alina         /

75

D82-14D6/ 03.03.2004

4R S&ț-

/W-


13.

Muntiu Marilena Loredana

75

D82004-00317/ 24.05.2004

/-3 08'f/S

14.

Pfeifer Codruta-Alina

_________________________________________________________2_____________________________________

75

D8200țj-000190/19.01.2005

‘li'bS&j

^Ih//

15.

Bobirci Victor-Claudiu

•y

75

D8200î-001303/ 02.04.2007

_—

16.

Dumitrescu Ramona-Cristina

75

D72009-001875/ 05.03.2009

4/3 5f/

17.

Solovăstru Camelia

c/

75

DP2009-010263/ 26.10.2009

13 B&0//O

4/3

18.

Raicovici Flavius

75

DP2010-001939/ 23.02.2010

3

19.

Tăpălagă Mioara-Gianina

uZ

74

D7200|-5381/ 14.09.2004

4/35^/

z //

20.

Driha Adrian Ioan     u/

74

D72003-003384/ 17.06.2005

( Ep* z/^7

21.

Sulea Mircea Alin

■z

73

D82-7634/ 19.09.2003

Z3675/B

22.

Talaba Adrian-Romeo

73

D82-7823/ 23.09.2003

---------/---------

z z3s>e^7'

23.

Banias Flavius Ovidiu

73

D82-8254/ 07.10.2003

24.

Coroamă Lucian Norbert

73

D82-8836/ 05.11.2003

25.

Tuduce I eamSeM    / CwZq

73

D82-9020/ 17.11.2003

Z/2/ 250

rJ—

26.

Mirel Sorin-Marcel

73

D72-126/05.02.2004

/z/4'2i<5

27.

Mirel Adina-Elena

73

D72-1027/05.02.2004

28.

Ilie Cristina Alina

73

D7200<-4349/01.06.2004

4'9 7W

29.

Apostu Ciprian

73

D72004-005312/ 10.09.2004

f"3

30.

Reghis Ovidiu Lucian

73

D82004-006104/ 23.09.2004

4/4 ■24'V

pL/Tg&Vici &Z

COMISIA:

Președinte:

Gheorghe Ciuhandu - PrimarMembrii:


Ciprian Silviu Cădariu - Arhitect șef.Nicușor Constanții 1 Miuț -Director Direcția Patrimoniu


Radu Daniel Țoarcă - Consilier Local


Constantin Ștefan Sandu - Consilier Local


întocmit :    Mircea Hărăborred/dact MH