Hotărârea nr. 301/2011

301/27.09.2011 privind aprobarea amplasamentelor chioşcurilor şi a rulotelor, locaţiilor de comercializare a florilor, cărţilor, popcorn-ului, aparatelor de îngheţată, legumelor, fructelor, şi a modelelor de chioşcuri agreate, conform art. 20, art. 27 şi art. 39 din Regulamentul privind condiţiile de desfăşurare a activităţilor de comerţ stradal pe raza Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 139/19.04.2011
Hotararea Consiliului Local 301/27.09.2011
privind aprobarea amplasamentelor chioşcurilor şi a rulotelor, locaţiilor de comercializare a florilor, cărţilor, popcorn-ului, aparatelor de îngheţată, legumelor, fructelor, şi a modelelor de chioşcuri agreate, conform art. 20, art. 27 şi art. 39 din Regulamentul privind condiţiile de desfăşurare a activităţilor de comerţ stradal pe raza Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 139/19.04.2011


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-20660/19.09.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere art. 20 , art.27 şi art.39 din Regulamentul privind condiţiile de desfăşurare a activităţilor de comerţ stradal pe raza Municipiului Timişoara , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 139/19.04.2011;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Lista cu amplasamentele chioşcurilor şi a rulotelor, locaţiile pentru comercializarea florilor, cărţilor ,popcorn-ului, îngheţatei legumelor şi fructelor conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Lista cu modele agreate a chioşcurilor conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Instituţia Arhitectului Şef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.
Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

birou arhitectură adam


SCHEME de: organizare planimetrica

Unitate frigorifica exterioara

Spațiu servire / depozitare

Spațiu deservit cotele de gabarit pe inaltime sunt obligatorii, dimensiunile in plan suporta adaptari si corelări in funcție de locație si cerința utilizator, pastrand caracterul de "conținător" al chioșcului


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF SERVICIUL AUTORIZARE SI CONTROL CONSTRUCȚII


3 d . C o n s

e-mail:lnstitutiaarhitectuluisef@pHm


SC2011-20660/19.09.2011


Dr.ing.GNDU


REFERAT

Cu privire la adoptarea amplasamentelor chioșcurilor și

legumelor, fructelor, Hori lor, aparatelor de înghețată și a modelelor de chioșcuri agreate , conform art. 20 , art.27 și art. 39 din Regulamentul privind condițiile de desfășurare a activităților de comerț stradal pe raza Municipiului Timișoara, aprobat prin H.C.L. 139/19.04.2011


rulotelor , locațiilor de comercializare a cărților ,


Având în vedere prevederile art. 20 din Regulamentul privind condițiile de desfășurare a activităților de comerț stradal pe raza Municipiului Timișoara , aprobat prin H.C.L. 139/19.04.2011, potrivit căruia amplasamentele „I                                              ________T_.               A                                           __1

11 Iijnr.nuia                            tiv,î                     UV                                         yui        wLîl L-1 37 2 H :L-: ::

Municipiului Timișoara și vor fi adoptate prin Hotărâre a Consiliului Local,

Având în vedere prevederile art. 27 din Regulamentul privind condițiile de desfășurare a activităților de comerț stradal pe raza Municipiului Timișoara , aprobat prin H.C.L. 139/19.04.2011, potrivit căruia amplasamentele unde vor fi amplasate rulotele se stabilesc de către Instituția Arhitectului Șef din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și vor fi adoptate prin Hotărâre a Consiliului Local,

Având în vedere prevederile art.39 din Regulamentul privind condițiile de desfășurare a activităților de comerț stradal pe raza Municipiului Timișoara , aprobat prin H.C.L. 139/19.04.2011, potrivit căruia locațiile unde se pot comercializa cărțile , legumele, fructele, florile, aparatele de înghețată , se stabilesc de către Instituția Arhitectului Șef din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și vor fi adoptate prin Hotărâre a Consiliului Local,

Supunem spre adoptare Consiliului Local:

-Lista Anexă 1 cu amplasamentele a chioșcurilor și a rulotelor, locațiile pentru comercializarea : cărților , legumelor, fructei or,florilor, aparatelor de înghețată , stabilite de către Instituția Arhitectului Șef

Pentru locațiile chioșcurilor a fost solicitat și s-a obținut Avizul Unic favorabil .Lista este însoțită de extrase de carte funciară la zi pentru amplasamentele chioșcurilor și rulotelor conform conform H.C.L. 139/19.04.2011

-Lista Anexă 2 cu modele agreate a chioșcurilorARHITE F:

Arh. Cipi/ian/Șilviu CădariuSEE SERVICIU AUTORIZARE SI CONTROL CONSTRUCȚII: Ing. Kolozsi Terez


CONSILIER: Ing.Doina Giuțjgj
Red./Dact. C.C.

Dact. 2 exemplare


Pagina 1/1


a) AMPLASAMENTE PROPUSE PENTRU ACTIVITATEA DE COMERȚ STRADAL CU

CHIOȘCURI

Nr. crt.

Amplasament

CF/ TOP

Nr.amplasamente

1

Proclamația de la Timișoara

CF 402336

TOP 339

1

2

Stan Vidrigan-Calea BUZIASULUI

CF 409648

TOP 8541

1

3

Polona

CF2123, TOP 1057-1063/34-36; 1064-1071;

1076/1-2/2/1/1/1/1

1

4

MartJoan Stanciu colt cu Constantin Brailoiu( Stegarilor cu Naturii)

CF 33432

TOP

26546/1/1/1/1/1

1

5

Maresal Constantin Prezan colt Versului - LIDIA 75-77

CF 53721

TOP 29077

1

6

losif Bulbuca colt Cal.Martirilor 1989            (

L.Rebreanu/Calea Martirilor)

CF 19266

TOP

14165/2/1/1/1/1;

14165/2/1/1/1/4

1

7

B-dui Suduiui - COLT CU Aleea Aștrilor

CF 53759 top ti Î7 1/ t

8

Aștrilor

CF 53892 top 29257

1

9

Maresal AI.Averescu LIDIA

CF 407268 top 30339

1

10

Ion Barac (Ion Barac colt cu B-dul Dambovita)

CF 401383 top 16230/1/1/1/4

1

11

Dobrogea

CF 44288 top 28244

1

12

Gen.Ion Dragalina colt cu Republicii

CF 16897 top 17349; 17353-17356/1/3

1

13

Gheorghe Lazar/ Timiș

CF 403322 top 26146

1

14

Coriolan Brediceanu-Piata 700

CF 411228 top 1073

3

15

Coriolan Brediceanu-Piata 700

CF 411228 top 1073

4

16

Calea Buziasului- Complex comercial

CF 405856 top 28903/1/1/1

1

17

Piața Mocioni-Sinaia platou

CF 430294 top 17199

1

18

Calea Sagului/L.Rebreanu-PROFI

CF 415834 top 26274/1

1

19

Daliei/Lascar Catargiu

CF 412444 top 9383

1

20

Aleea Studenților

CF 412429 top 9440

2

22

Sf.Ap.Petru si Pavel( Borzesti) VIS A VIS DE PIAȚA NOUA

CF 404729

TOP 29861/1/1

1

23

Calea Buziasului colt cu Matei Mi Ho

CF 51465 top 28990

1

24

Aries colt cu Liviu Rebreanu

CF 413239 TOP 14164/2/1/1/1/1/1

/1

1

25

Mureș colt cu Calea Sagului

CF 140594 top 26299

1

26

Calea Buziasului colt cu 1 Decembrie

CF 409648

TOP 8541

1

31

întocmit:

consilier Cornelia Doina Giurgi

  • b) AMPLASAMENTE PROPUSE PENTRU ACTIVITATEA DE COMERȚ STRADAL CU RULOTA

Nr. crt.

Amplasament

CF/ TOP

Nr.amplasamente

1

Splaiul Tudor Vladimirescu- vis a vis de Regionala CFR

CF nr. 404929 (provenita din conversia CF 2) TOP 16952/1/1

1

2

Calea Sagului colt cu Ana Ipatescu

CF nr.413882 (provenita din conversia CF 116417) TOP 26404/1/1/1

1

3

General Dragalina, nr.37-39

CF419387 (provenita din conversia CF 8367) TOP 17359-17362/5

1

4

Surorile Martir Caceu-lntrarea cu FC.Ripensia

CF nr. 406491 (provenita din conversia CF 41489) TOP 27842/1

1

5

Calea Torontalului colt cu Ion Inculet

CF 407721 (provenita din conversia CF 6) TOP 23142/1/1

1

6

B-dul losif Bulbuca- giratie AEM

CF nr. 42U30u (proveriiia din conversia CF 53940) TOP 29305/2

1

7

Ion Barac (Ion Barac colt cu B-dul Dambovita)

CF 401383 (provenita din conversia CF 16342) TOP 16230/1/1/1/4

1

8

Andrei Saguna colt cu Baba Dochia

CF nr. 408592 (provenita din conversia CF 1517 TOP 6751

1

9

Aleea Studenților

CF 419849 (provenita din conversia CF 117455) , TOP 9498/2;      CF

409917 (provenita din conversia CF 117455) , TOP 9497/2

1

10

Polona nr.2

CF 415903 TOP 1057-1063/34-36; 1064-1071; 1076/1/2/2/1/1/1/1

1

10

întocmit:

consilier Cornelia Doina Giurgi

  • c) AMPLASAMENTE PROPUSE PENTRU ACTIVITATEA DE COMERȚ STRADAL CU FLORI

Nr. crt.

Amplasament

Nr.amplasamente

1

B-dul Republicii colt Gen.Ion Dragalina

1

2

Calea Buziasului

1

3

Spitalul Județean

1

4

Simion Barnutiu colt cu Dorobanți

1

5

Ana Ipatescu colt cu Calea Sagului

1

6

Cal.Torontalului platou ETTI

1

7

C.Porumbescu colt cu G Doja-langa școala si biserica

1

g

Aries-OMV- in fata la Casa Tineretului

_________1

9

Daliei

1

10

Aurelianus

1

11

Piața Traian-platou

1

12

Aleea CFR -Gara Mica

1

13

B-dul Revolutiei-platou Parcul Copiilor

1

14

Proclamația de la Timisoara-platou ceas floral Bega

1

15

Piața Victoriei -Lenau

1

16

Piața Mocioni-Sinaia platou

1

17

B-dul Dambovita-platou

1

18

Traian Grozavescu-Casa căsătoriilor

1

19

1 Decembrie - Sala Olimpia -vis a vis de statia RATT

1

20

Calea Sagului/ L.Rebreanu - parcare

1

20

întocmit:

consilier Cornelia Doina Giurgi

  • d) AMPLASAMENTE PROPUSE PENTRU

ACTIVITATEA DE COMERȚ STRADAL CU CÂRTI

Nr. crt.

Amplasament

Nr.amplasamente

1

Proclamația de la Timisoara-platou magazin Bega

1

2

str.1 Mai- intre Piața Libertății 2 si Sf.Gheorghe 1

1

3

Piața Huniade- MODEX

1

4

Piața Traian-platou

1

5

Brediceanu nr.2-Piata Libertății

1 1

1

5

întocmit:

consilier Cornelia Doina Giurgi

  • e) AMPLASAMENTE PROPUSE PENTRU

ACTIVITATEA DE COMERȚ STRADAL CU POPCORN

Nr. crt.

Amplasament

Nr.amplasamente

1

Cosminului -langa Gen.25 Parcul Adolescentei

1

2

Gen Dragalina colt cu B-dul Republicii

1

3

Mar.AI.Averescu/Drubeta

1

4

Piața Doina-platou

1

5

I.Barac colt cu Dambovita

1

6

Eternității langa statia 33

1

7

Aleea Chisodei langa Școala gen. 15

1

8

Turgheniev colt cu piața Balcescu

1

9

Mart.l.Stanciu-spre gang piața Giroc

1

10

Aries-langa NOVATIM Stadion

1

11

Regele Ferdinand sau magazin Profi-Calea Șagului

1

12

Brediceanu colt 1 Mai

1

13

Brediceanu nr.2

1

14

Brândușei nr.10

1

15

Brediceanu-Piața 700-statia RATT

1

16

Zborului nr.8

1

16

întocmit:

consilier Cornelia Doina Giurgi

  • f) AMPLASAMENTE PROPUSE PENTRU ACTIVITATEA DE COMERȚ STRADAL CU ÎNGHEȚATA

Nr. crt.

Amplasament

Nr.amplasamente

1

3 August 1919 intrare Parcul copiilor

1

2

B-dul Dambovita-platou complex comercial

1

3

Piața Balcescu

1

4

Piața Traian-platou

1

4

consilier Cornelia Doina Giurgi

  • g) AMPLASAMENTE PROPUSE PENTRU ACTIVITATEA DE COMERȚ STRADAL CU LEGUME FRUCTE

Nr. crt.

Amplasament

Nr.amplasamente

1

B-dul Liviu Rebreanu- Spitalul Județean

1

2

B-dul Dambovita -platou Oracol

1

3

Muzeul Satului

1

4

Polona nr.2

1

4

întocmit: