Hotărârea nr. 300/2011

300/27.09.2011 privind aprobarea Statului de functii, Organigramei si a Regulamentului de organizare si functionare pentru Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely
Hotararea Consiliului Local 300/27.09.2011
privind aprobarea Statului de functii, Organigramei si a Regulamentului de organizare si functionare pentru Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011 - 019829/19.09.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(a) si alin.(3) lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Statul de functii, Organigrama şi Regulamentul de organizare şi functionare pentru Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely, conform Anexelor nr.1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Timişoara

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY

ANEXA NR.2 la H.C.L. nr. _____/ ___________2011

Aprobat,


Dr.ing.Gheorghe Ciuhandu Primar

CONSILIUL LOCAL


AL MUN. TIMIȘOARA


CONSILIUL ARTISTIC


PRIMAR

DIRECTOR

1


CONSILIUL ADMINISTRATIV

DIRECTOR ADJUNCT


TEHNIC
TOTAL FUNCȚII din care:

128

Funcț ii de conducere

12

Total funcții de execuție

116

V

Oficiu Organizare scenă

13

1

12

Formație Muncitori

12

1

11


Avizat,

Balazs Attila

Președintele Consiliului Administrativ al Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2011 - 019829/19.09.2011

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

APROBAT

PRIMAR

Dr.ing.Gheorghe Ciuhandu

REFERAT

privind susținerea proiectului de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely

Având în vedere referatul Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely înregistrat cu numărul SC2011 -019829/07.09.2011 privind aprobarea statului de funcții, organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely; prevederile art.36 alin.(2) lit.a și alin.(3) lit.b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, propunem susținerea proiectului de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely, conform anexelor 1, 2, 3 și 4 prezentate de Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely.

Avizat juridic,


Șef Serviciu Resurse Umane, Rodica Aurelian

CONSILIUL LOCAL TIMIȘOARA

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY

Anexa nr. 3 a H.C.L. Nr.______/_________2011

Apropbat,


Gheorghe CIUHANDU

Primar


STAT DE FUNCȚII

>

Nr. crt.

Denumirea functiei gradul

(treapta)profesionala

NR. posturi

Nivel studii

Grad treapta profesionala

0

1.

2.

3.

4.

1

Director

1

S

II

2

Director adjunct

2

S

II

3

Contabil sef

1

S

II

4

Șef serviciu gr.II

4

S

II

5

Șef birou

2

S

II

6

Sef oficiu

1

S

II

7

Sef formație muncitori

1

M,G

II

8

Consultant artistic

1

S

IA

9

Secretar literar

2

S

I

10

Secretar literar

1

S

III

11

Secretar artistic

1

S

I

12

Referent de specialitate

3

S

I

13

Referent

1

SSD

I

14

Referent

1

S

III

15

Consilier juridic

1

S

IA

16

Secretar public relations

1

S

I

17

Secretar public relations

2

S

III

18

Impresar artistic

2

S

I

19

Impresar artistic

1

S

II

20

Referent

3

M

IA

21

Referent

3

M

I

22

Contabil

1

M

I

23

Grafician

1

S

I

24

Regizor artistic

2

S

I

25

Scenograf

1

S

I

26

Artist plastic

1

S

I

27

Coregraf

1

S

I

28

Maestru corepetitor

1

S

I

29

Maestru studii muzical

1

S

I

30

Actor

2

S

IA

31

Actor

14

S

I

32

Actor

14

S

II

33

Actor manuitor papusi

6

S

I

34

Actor

1

M

I

35

Operator imagine

2

S

I

36

Operator sunet

2

S

I

37

Operator sunet

1

S

II

38

Maestru lumini-sunet

2

M

I

39

Regizor scena culise

1

S

I

40

Regizor scena culise

2

S

II

41

Sufleur I

1

S

I

42

Munc.din activ spec.inst. de spec.

16

M,G

I

43

Munc.din activ spec.inst. de spec .

5

M,G

II

44

Ingrijitor

1

M,G

I

45

Recuziter

4

M

I

46

Iluminist scena

1

M

I

47

Butafor

1

M,G

I

Nr.

Denumirea funcției gradul

NR.

Nivel

Grad

crt.

(treapta)profesionala

posturi

studii

treapta profesionala

0

1.

2.

3.

4.

48

Sofer

2

M,G

I

49

Machior

1

M

I

50

Peruchier

1

M

I

51

Controlor bilete

1

M;G

52

Garderobier

1

M,G

53

Plasator

1

M,G

54

Supraveghetor sala

1

M;G

TOTAL GENERAL

128

Intocmit,

Horvath Iuliana Referent resurse umane

Avizat,

Balâzs Attila

Președintele Consiliului Administrativ al Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely

ANEXĂ nr.1                                                             Aprobat,

La Hotărârea nr.___/_________2011 _______________________

Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu Primar al Municipiului Timișoara

REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A

TEATRULUI MAGHIAR DE STAT „CSIKY GERGELY” DIN TIMIȘOARA

CAPITOULUL I.

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1.

Prezentul Regulament stabilește modul de organizare și funcționare a Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timișoara, denumit în continuare Teatrul, stabilește regulile de funcționare, normele de conduită, drepturile și obligațiile angajaților acesteia.

Articolul 2.

Denumirea, sediul și funcționarea Teatrului

 • (1) Denumirea Teatrului este TEATRUL MAGHIAR DE STAT „CSIKY GERGELY”. Sediul este în mun.Timișoara, str. Mărășești nr.2, cod poștal 300086.

 • (2) Teatrul se află sub autoritatea administrativă a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

 • (3) Teatrul a fost înființat prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1853 din 09.12.1957 și funcționează în condițiile legii ca instituție de spectacole, cu personalitate juridică proprie.

 • (4) Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara este instituție de spectacole de repertoriu.

Articolul 3.

Structura organizatorică

 • (1) Structura organizatorică, numărul de personal și bugetul se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în raport cu obligațiile sau cu programele stabilite, astfel încât să se asigure îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor și activităților specifice.

 • (2) Structura organizatorică a Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely cuprinde servicii, birouri și compartimente, constituite în conformitate cu organigrama, anexă la prezentul regulament., după cum urmează:

A. Conducerea:

 • 1. Conducerea Teatrului Maghiar de Stat “Csiky Gergely” este asigurată de:

 • •  Un Director

 • •  Un Director Adjunct Tehnic

 • •  Un Director Adjunct Artistic

 • •  Un Contabil Șef

 • 2. Consiliu administrativ cu rol deliberativ

Președinte- Directorul Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely Membrii:

 • -   reprezentatntul autorității administrației publice locale, numit de aceasta

 • -  reprezentantul ordonatorului de credite desemnat de acesta

 • -  Contabil Șef

 • -  Director Adjunct Artistic

 • -  Director Adjunct Tehnic

 • -   Consilierul Juridic

un reprezentant al salariaților/delegatul sindicatului.

3. Consiliul Artistic cu rol consultativ constituit prin decizia Directorului din personalul de specialitate artistică și un reprezentant al comunității.

B. Servicii, birouri, și alte compartimente:

1. Conducere

Director Adjunct Artistic

Director Adjunct Tehnic

Contabil Șef

Membrii conducerii subordonați Directorului

9

2. Biroul Administrativ de specialitate

Șef Birou

Consilier Juridic

Referent - inspector resurse umane

Referent - secretariat

Referent - curier

Referent- arhivar

Referent achiziții publice

Birou subordonat Directorului

3. Serviciul Secretariat Artistic Marketing și Impresariat

Șef Serviciu Secretar literar Secretar PR Secretar artistic Grafician Artist plastic Impresar artistic Vânzător bilete

Servicii subordonate Directorului Adjunct Artistic

4. Serviciu Creație Artistică

9

Șef Serviciu Actor

Actor mănuitor păpuși Actor- studii medii Consultant artistic

Regizor artistic Scenograf

Maestru de studii muzical Maestru corepetitor Coregraf

Sufleur - studii superioare

 • 5. Serviciul Întreținere -Producție

9                                          9

Șef Serviciu

Muncitor din activitate specifică instituției de spectacole (tâmplar, lăcătuș, croitor, pictor executant, cizmar, tapițer, sudor)

Butafor

Șofer- minibus

Șofer -autoutilitara Dacia

Îngrijitor

 • 6. Serviciu Tehnic Scenă

Șef Serviciu-

Regizor scenă culise

Operator lumini imagine

Operator sunet

Maestru sunet

Maestru lumini

Iluminist scenă

Servicii subordonate Directorului Adjunct Tehnic

7. Oficiu Organizare Scenă

Șef Oficiu —secretar platou

Peruchier

Machior

Recuziter

Muncitor din activitate specifică instituției de spectacole (costumier, mânuitor mont. decor) Controlor

Garderobier

Plasator

Saupraveghetor Sală

Oficiu subordonat Șefului Serviciu Tehnic Scenă

8. Formație muncitori

9

Șef formație

Muncitor din activitate specifică instituției de spectacole

Formație subordonat Șefului Oficiu Organizare Scenă

9. Birou Financiar- Contabil

Șef Birou

Contabil Referent- casier Referent- financiar Referent salarizare

Referent - evidenta magazia centrală Referent - achizitor

Birou subordonat Contabilului Șef al Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely

CAPITOLUL II.

ATRIBUȚII ȘI ACTIVITĂȚI SPECIFICE

Articolul 4.

Drepturile și obligațiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în continuare Autoritate:

 • (1) Autoritatea are, în principal, următoarele drepturi:

 • a) să efectueze anual evaluarea managementului, conform contractului de management, în condițiile legii;

 • b) să solicite Directorului prezentarea raportului de activitate, în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea situațiilor financiare anuale;

 • c) să diminueze sau să majoreze remunerația Directorului, în funcție de rezultatul fiecărei evaluări, raportat la obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contract de management;

 • d)  să reanalizeze sumele necesare realizării programului, în raport cu angajamentele propuse de Director în proiectul de management, și să negocieze anual programul minimal;

 • e) să negocieze anual remunerația Directorului;

 • f)  să verifice periodic, prin compartimentul specializat, condițiile prevăzute de legislație pentru încadrarea și păstrarea statutului de instituție de repertoriu.

 • (2) Autoritatea are, în principal, următoarele obligații:

 • a) să acorde Directorului toate drepturile care decurg din contractul de management și din lege;

 • b) să asigure instituției subvențiile bugetare necesare pentru plata remunerației Directorului, prevăzută din contractul de management;

 • c) să reanalizeze periodic sumele necesare realizării programelor, în raport cu valorile propuse în proiectul de management;

 • d) asigură Directorului, în limita prevederilor legale și ale contractului de management, deplină libertate în organizarea, gestionarea și conducerea activității instituției.

 • e) asigură Teatrului potrivit legii, bugetul necesar pentru remunerarea personalului și pentru realizarea și prezentarea cel puțin a producțiilor artistice din cadrul programului minimal.

 • f)  promovează hotărârile de consiliu referitoare la Teatru (aprobarea ROF-ului, aprobarea Organigramei și altele) în conformitate cu prevederile legale;

 • g) elaborează prin compartiment specializat, politica/strategia culturală locală, în baza legislației privind domeniul cultural, în conformitate cu politica guvernamentală în domeniul culturii respectiv obligația Teatrului să-și definească politica/misiunea și obiectivele organizaționale altfel încât să îndeplinească politica/strategia culturală locală, să respecte legislația specifică instituțiilor de spectacole cu urmărirea satisfacerii nevoilor comunității locale în care își desfășoară activitatea, etc.;

Articolul 5.

Teatrul îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) promovează cultura teatrală pentru publicul de Teatru, în general, și pentru minoritatea maghiară și publicul de expresie maghiară, în special;

 • b) promovează prin mijloace specifice artei teatrale valorile dramaturgiei universale și autohtone, precum și valorile culturii maghiare din România;

 • c) promovează cunoașterea fenomenului artistic din România în țară și străinătate;

 • d) contribuie la răspândirea și dezvoltarea valorilor artistice autentice.

 • e) elaborează propriile regulamente de organizare și funcționare, care se aprobă, potrivit legii, de către Autoritate.

Articolul 6.

Obiectul de activitate

 • (1) În exercitarea atribuțiilor din articolul precedent, Teatrul desfășoară următoarele activități și acțiuni specifice:

 • a) realizează spectacole de teatru profesionist atât pentru persoanele aparținând minorității maghiare

cât și pentru alți spectatori asigură montarea de spectacole de diverse facturi, pentru toate categoriile de spectatori;

 • b) organizează și participă la evenimente și acțiuni cultural artistice;

 • c) colaborează și realizează proiecte comune cu artiști și instituții din țară și străinătate;

 • d) participă la turnee, festivaluri și alte manifestări artistice organizate în țară și străinătate.

 • (2) după caz, în desfășurarea activităților prevăzute la alin. (1), Teatrul poate pune la dispoziția spectatorilor interesați servicii de traducere simultană în limba română.

 • (3) realizează activități de impresariere a propriilor producții artistice

 • (4) Teatrul are deplină autonomie în stabilirea și realizarea programelor proprii, în consens cu politicile culturale ale autorităților centrale sau locale, concepute pentru a răspunde nevoilor comunității.

 • (5) în desfășurarea activităților și acțiunilor specifice din alin.(1), Teatrul îndeplinește și activitate de transport rutier fără caracter comercial.

CAPITOLUL III.

CONDUCEREA, ORGANIZAREA ȘI PERSONALUL

Articolul 7.

Directorul

 • a) Directorul îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții principale:

 • 1) adoptă măsuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri și cheltuieli al instituției, pentru dezvoltarea și diversificarea surselor de venituri extrabugetare, în condițiile reglementărilor legale în vigoare;

 • 2) selectează, angajează, promovează, sancționează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;

 • 3) stabilește atribuțiile de serviciu pe compartimente ale personalului angajat, conform regulamentului de organizare și funcționare a instituției, precum și obligațiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate, aprobate prin fișele de post;

 • 4) încheie acte juridice de conservare, administrare sau dispoziție în numele și pe seama instituției, în condițiile legii;

 • 5) exercită drepturile și responsabilitățile care fac obiectul contractului de management în interesul Teatrului. Directorului îi sunt interzise orice activități și manifestări de natură să prejudicieze interesul și prestigiul Teatrului.

 • 6) păstrează cu rigurozitate confidențialitatea asupra datelor și informațiilor referitoare la activitatea instituției, care au un astfel de caracter sau care sunt stabilite ca având un astfel de caracter de către autoritate.

 • 7) realizează obligațiile asumate prin contractul de management potrivit termenilor și condițiilor acestuia și cu respectarea prevederilor legale.

 • 8) elaborează și propune spre aprobare autorității proiectul de buget al instituției;

 • 9) decide asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al instituției, conform prevederilor contractului de management, cu respectarea prevederilor legale, fiind ordonator de credite pentru bugetul acesteia;

 • 10) negociază clauzele contractelor de muncă, în condițiile legii;

 • 11) negociază clauzele contractelor încheiate conform prevederilor codului civil sau, după caz, conform legilor speciale;

 • 12) dispune, în funcție de rezultatele evaluării performanțelor profesionale ale salariaților, menținerea, diminuarea sau creșterea drepturilor salariale ale acestora, precum și alte măsuri legale ce se impun;

 • 13) reprezintă instituția în raporturile cu terții;

 • 14) încheie acte juridice în numele și pe seama instituției, în limitele de competență stabilite prin contractul de management.

 • 15) răspunde de elaborarea și ducerea la îndeplinire a strategiei artistice, în activitatea curentă și în perspectivă;

 • 16) avizează contul de încheiere a exercițiului bugetar ale Teatrului, și le supune aprobării Consiliului Administrativ, respectiv Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

 • 17) propune spre avizare Consiliului Administrativ și spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timișoara Regulamentului de Organizare și Funcționare cu Organigrama și Statul de funcții;

 • 18) propune spre aprobare Consiliului Administrativ Regulamentul de Ordine Interioară al Teatrului;

 • 19) urmărește și răspunde de îndeplinirea atribuțiilor stabilite, coordonează și controlează activitatea personalului angajat, precum și a colaboratorilor;

 • 20) aprobă listele de premiere ale salariatilor Teatruluii, ținând seama de criteriile legale care stau la baza acestor atribuiri de prime;

 • 21) decide asupra acordării premiilor salariaților pentru rezultate deosebite obținute în activitate;

 • 22) evaluează și acceptă ofertele de legate, donații sau sponsorizări;

 • 23) deleagă exercitarea atribuțiilor subordonaților direcți prin Dispoziții, Regulamentul de organizare și funcționare, respectiv prin fișele postului;

 • 24) alte competențe încredințate prin ordin/hotărâre a ordonatorului principal de credite al autorității.

 • b) Directorul este asistat în activitatea sa de următoarele organisme:

 • •  un Consiliu Administrativ- cu rol deliberativ

 • •  un Consiliu Artistic - cu rol consultativ

 • c) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Directorul poate fi ajutat de unul sau de doi Directori adjuncți, după caz, în funcție de specificul și complexitatea activității Teatrului, potrivit organigramei și statului de funcții aprobate de Autoritate.

 • d) Directorul poate îndeplini atribuții stabilite prin contractul de management, prin regulamentul de organizare și funcționare a Teatrului sau altele prevăzute de lege.

 • e) În exercitarea atribuțiilor sale Directorul emite dispoziții.

 • f) În exercitarea atribuției prevăzute la pct. 11), Directorul poate încheia contracte individuale de muncă pe durată determinată cu respectarea prevederilor din Codul muncii și, după caz, din legile speciale, fără ca durata acestora să depășească durata contractului de management.

 • g) Salariul de bază ale Directorului se stabilește în conformitate cu prevederile O.U.G.nr. 189/2008 cu modificările ulterioare.

Articolul 8.

Director Adjunct Artistic

 • (1) Directorul Adjunct Artistic este direct subordonat Directorului și face parte din conducerea Teatrului;

 • (2) Directorul Adjunct Artistic este numit de către Director prin dispoziție pe bază de concurs;

 • (3) Directorul Adjunct Artistic are următoarele atribuții principale:

 • a)  coordonează activitatea artistică a Teatrului și controlează respectarea strategiei artistice a Teatrului,

 • b) elaborează programul repertorial pe stagiune

 • c)  controlează evidența, întocmirea, întreținerea și arhivarea documentelor activității artistice

 • d) controlează coordonarea și monitorizearea relațiilor cu mass-media;

 • e)  inițiază și dezvoltă relațiile cu sponsorii;

 • f)  coordonează relațiile cu grupuri de specialitate din afara instituției - educatori, studenți, organizații non-profit; .

 • g) răspunde de imaginea promoțională a instituției și coordonează campaniile de promovare pentru producțiile proprii;

 • h) identifică proiectele instituției pentru participarea lor la licitații de proiecte în scopul obținerii finanțărilor nerambursabile

 • i)  răspunde de buna organizare și desfășurare a activității artistice cu ocazia turneelor și deplasărilor

 • j)  întocmește studii de prospectare a cerințelor “pieții culturale”, adună informații de care urmează a se ține seama la elaborarea programelor cultural-artistice ale Teatrului.

 • k) elaborează procedurile de lucru și de control intern pentru compartimentele din subordine potrivit Ordinului 946/2005 și înaintează spre aprobare Directorului

 • l)  stabilește atribuțiile angajațiilor din subordine în acord cu procedurile aprobate de către Director și comunică referentului de resurse umane în vederea actualizării fișelor posturilor.

Articolul 9.

Directorul Adjunct Tehnic

 • (1) Directorul Adjunct Tehnic este direct subordonat Directorului și face parte din conducerea instituției

 • (2) Directorul Adjunct Tehnic este numit de către Director prin dispoziție pe bază de concurs.

 • (3) În lipsa Directorului preia atribuțiile și competențele conducătorului instituției;

 • (4) Directorul Adjunct Tehnic îndeplinește următoarele atribuții:

 • a)  întocmește planurile de reparații curente, reparații capitale și investiții privind instalațiile, imobilul și interioarele acestuia, planifică în limitele fondurilor alocate aceste reparații, stabilind oportunitatea și prioritățile;

 • b) supune spre aprobare Consiliului Administrativ planurile de reparații curente, reparații capitale și de investiții, la începutul fiecărui an;

 • c) urmărește și ia măsuri pentru respectarea dispozițiilor legale cu privire la funcționarea în deplină siguranță a utilajelor și instalațiilor, răspunzând de îndeplinirea normelor ISCIR;

 • d) informează Directorul sau Consiliul Administrativ asupra deficiențelor constatate de organele de control (pompieri, poliție, securitatea și sănătatea munci ș.a.) și ia măsurile necesare pentru eliminarea acestor deficiențe;

 • e)  organizează și participă la recepționarea lucrărilor executate de terți, precum și a diferitelor instalațiilor tehnice;

 • f)  răspunde de activitatea destinată prevenirii și stingerii incendiilor, de securitate și sănătatea muncii potrivit normelor legale în vigoare;

 • g) asigură și ia măsuri pentru funcționarea în bune condiții a tuturor instalațiilor Teatrului, încălzire, ventilație și aer condiționat, apă și canal, electricitate, ascensoare, securitatea și sănătatea muncii, având grija planificării reviziilor tehnice și reparării oportune a acestora;

 • h) dispune și ia toate măsurile legale pentru paza și securitatea Teatrului;

 • i)  răspunde și îndrumă activitatea de sănătate și securitate în muncă în baza deciziei Directorului și a normelor legale;

 • j)  participă la întocmirea contractelor, verificarea devizelor, verificarea caietelor de sarcini, la precizarea, motivarea și susținerea poziției Teatrului la ședințele de consiliere privind lucrările executate sau care urmează a se efectua în cadrul Teatrului;

 • k) participă la procesul de pregătire și prezentarea spectacolelor cuprinse în repertoriul Teatrului, organizând activitatea atelierelor de producție, urmărind desfășurarea în bune condiții a procesului de producție de la lansare prin aprobarea devizelor și până la premiera spectacolului;

 • l)  răspunde de buna organizare și desfășurare a activității deservire scenă, a transportului și cazării, cu ocazia turneelor și deplasărilor;

 • m) elaborează procedurile de control intern pentru compartimentele din subordine potrivit Ordinului 946/2005 și înaintează spre aprobare Directorului

 • n) stabilește atribuțiile angajațiilor din subordine în acord cu procedurile aprobate de către Director și comunică referentului de resurse umane în vederea actualizării fișelor posturilor.

Articolul 10.

Contabilul Șef

 • (1) Contabilul Șef este subordonat direct Directorului, numit pe bază de concurs, prin dispoziția Directorului Teatrului aprobat de către ordonatorul principal de credite.

 • (2) Contabilul Șef indeplineste urmatoarele atributii :

 • a)  coordonează direct activitatea Serviciul financiar,

 • b) organizează și răspunde de efectuarea înregistrărilor financiar-contabile;

 • c)  organizează și răspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale patrimoniului Teatrului;

 • d) propune măsuri pentru îmbunătățirea activității financiar-contabile a Teatrului:

 • e) participă în mod nemijlocit la elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al Teatrului;

 • f)  asigură respectarea legislației în vigoare privind utilizarea și integritatea mijloacelor materiale și bănești ale Teatrului;

 • g) verifică corectitudinea sumelor solicitate în cererile de credite bugetare și încadrarea acestora în volumul creditelor aprobate;

 • h) verifică și avizează utilizarea judicioasă a resurselor financiare ale Teatrului;

 • i)  verifică și avizează contractele, convențiile și înțelegerile care angajează răspunderea patrimonială a Teatrului;

 • j)  elaborează proceduri de lucru pentru activitatea de aprovizionare, recepție și consum în acord cu prevederile legale și în funcție de specificitatea compartimentului aprovizionat a.î. să se asigure condiții corespunzătoare fiecărei activități din instituție.

1) coordonează activitatea magaziei centrale, va lua măsuri să comunice în scris gestionarului numele și funcția persoanelor în drept să semneze sau să vizeze actele de eliberare a bunurilor, precum și specimenele de semnătura ale acestora;

 • k) îndeplinește alte atribuții specifice funcției pe care o ocupă, potrivit legii.

 • l)  organizează controlul financiar preventiv propriu în cadrul Biroului Financiar, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 119/1999, cu modificările ulterioare, privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată. Persoana care exercită controlul financiar preventiv propriu nu trebuie să fie implicată, prin sarcinile de serviciu, în efectuarea operațiunii supuse controlului financiar preventiv propriu;

 • m) întocmește rapoarte lunare și anuale către Director pe baza criteriilor stabilite de HG 1301/2009

 • n) elaborează procedurile de control intern pentru compartimentele din subordine potrivit Ordinului 946/2005 și înaintează spre aprobare Directorului

 • o) stabilește atribuțiile angajațiilor din subordine în acord cu procedurile aprobate de către Director și comunică referentului de resurse umane în vederea actualizării fișelor posturilor.

 • (3) Contabilul Șef îndeplinește orice alte atribuții stabilite de către Director, potrivit legii si care sunt compatibile cu activitatea Serviciului Financiar din institutiile bugetare.

Articolul 11.

Consiliul Administrativ

 • (1) În cadrul Teatrului funcționează Consiliul Administrativ, cu rol deliberativ, este numit prin dispoziția Directorului.

 • (2) Consiliul Administrativ se întrunește ori de câte ori este nevoie pentru îndeplinirea atribuțiilor sale la convocarea președintelui sau la cererea a cel puțin patru membri ai Consiliului Administrativ.

 • (3) Convocarea membrilor se face cu cel putin 72 de ore înainte de ședință, exceptând situațiile de forță majoră justificate.

 • (4) Se va comunica ordinea de zi membrilor și aceștia vor avea acces la documentele privind problemele profesionale, economice, sociale sau culturale puse în discuție.

 • (5) Consiliul se întrunește în mod valabil în prezența președintelui și a cel puțin patru din membrii săi.

 • (6) Hotărârile Consiliului Administrativ se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, dar nu mai putin de jumătate plus unul din numărul total al membrilor;

 • (7) Consiliul Administrativ îndeplinește următoarele atribuții:

 • a)  analizează proiectele de hotărâri referitoare la activitatea artistică a Teatrului, cu luarea în considerare a avizelor acordate de Consiliul Artistic, și aprobarea sau, după caz, restituirea lor, însoțite de observații și propuneri motivate, în vederea modificării.

 • b) adoptă hotărâri în acord cu prevederile contractului de management al Directorului Teatrului.

 • c) analizează și aprobă proiectele de hotărâri în conformitate cu procedurile interne prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a Teatrului.

 • d) aprobă proiectele bugetului propriu și al contului de încheiere al exercițiului bugetar întocmit de contabilul șef;

 • e) aprobă Regulamentul de Ordine Interioară al Teatrului, la propunerea Directorului;

 • f)  propune Consiliului Local înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniu, altele decât bunurile imobile, precum și asupra concesionării sau închirierii de bunuri prin licitație publică, organizată în condițiile legii;

 • g) acordă consultanță cu privire la proiectul de buget propriu și al contului de încheiere a exercițiului bugetar

 • h) înaintează Directorului propruneri privitoare la Regulamentul de Ordine Interioară al Teatrului

 • i)  acordă consultanță cu privire la structura organizatorică, la organigrama și la statul de funcții;

 • j)  formulează propruneri pentru îmbunătățirea activității, pe care le prezintă Directorului.

 • k) formulează propuneri privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare;

 • l)  formulează recomandări cu privire la înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniu, altele decât bunurile imobile, precum și la concesionarea sau închirierea de bunuri prin licitație publică, organizată în condițiile legii;

Articolul 12

Consiliul Artistic

 • (1) În cadrul Teatrului funcționează Consiliul Artistic ca organ de specialitate cu rol consultativ înființat prin dispoziția Directorului, cu următoarele atribuții:

 • a) formulează propuneri privind strategia culturală a Teatrului, a programelor și proiectelor culturale;

 • b) avizează proiectul de repertoriu al Teatrului;

 • c) vizionează repetițiile spectacolelor în pregătire, face evaluarea calității acestora;

 • d) urmărește și analizează activitatea artistică din Teatru, semnalând conducerii Teatrului problemele constatate;

 • e) evaluează proiectele artistice ce au fost desfășurate, analizând nivelul de performanță artistică dobândită și formulând, după caz, propuneri de îmbunătățire a activității;

 • f)  acordă la solicitare asistență de specialitate în domeniul de activitate al Teatrului;

 • g) propune păstrarea sau scoaterea unor producții artistice din repertoriu;

 • h) avizează lista sarcinilor complementare pentru personalul artistic de specialitate;

 • i)  îndeplinește alte atribuții stabilite de conducerea Teatrului.

 • j)  veghează la menținerea calității artistice a reprezentațiilor și a prestigiului actorilor;

 • (3) Consiliul Artistic este format dintr-un număr de 7 - 9 membri, numiți prin decizia Directorului. La prima ședință Consiliul Artistic alege din rândul membrilor săi un președinte și un secretar.

 • (4) Consiliul Artistic se întrunește ori de câte ori este nevoie la convocarea președintelui său ori a Directorului Teatrului.

Articolul 13.

Organizarea

 • (1) Organizarea Teatrului, structura organizatorică și numărul de posturi sunt stabilite prin organigramă și stat de funcții aprobate de Autoritate.

 • (2) Atribuțiile corespunzătoare compartimentelor funcționale sunt cele stabilite prin Regulamentul de Organizare și funcționare aprobat de către autoritate..

 • (3) Atribuțiile corespunzătoare funcțiilor se stabilesc prin fișele posturilor aprobate de Director avizate de șefii ierarhici superiori .

 • (4) Instituția poate recurge la externalizarea, în condițiile legii, a unor servicii, inclusiv a celor tehnice, administrative și de producție;

 • (5) Sporul pentru condiții grele prevăzut de lege se acordă pentru suprasolicitarea neuropsihică, în funcție de numărul de repetiții generale și spectacole/concerte susținute în luna anterioară, după cum urmează:

 • a) actor, actor mânuitor păpuși, sufleur - până la 15% din salariul de bază;

 • b) regizor tehnic, regizor scenă culise, secretar platou, operator lumini, operator imagine - până la 10% din salariul de bază;

 • c) maestru sunet, maestru lumini, electrician iluminare scenă, muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole și concerte (tâmplar, costumier, mânuitor montator decor), recuziter, peruchier - până la 5% din salariul de bază.

 • (6) Sporurile, majorările și stimulentele prevăzute la alin. (5) se pot acorda numai în limitele bugetului aprobat.

Articolul 14.

Personalul

 • (1) Angajarea Directorului se face în urma organizării unui concurs de proiecte de management, prin contract de management conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 cu modificările ulterioare.

 • (2) Funcționarea Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gegely se asigură de către personalul artistic, tehnic și de către personalul administrativ care, de regulă, își desfășoară activitatea în baza contractelor individuale de muncă.

 • (3) Personalul este structurat pe funcții de conducere și de execuție pe categorii de activități: de specialitate și de deservire.

 • (4) Pentru realizarea producțiilor artistice, Teatrul poat utiliza personal artistic remunerat în baza unor contracte încheiate conform prevederilor legale privind dreptul de autor si drepturile conexe, precum si personal tehnic și administrativ remunerat pe baza unor contracte individuale de muncă cu timp parțial.

 • (5) Pe durata stagiunii, personalul artistic de specialitate angajat în Teatru poate încheia contracte conform prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe sau, după caz, poate cumula funcții în cadrul altor instituții sau companii de spectacole sau concerte, numai cu acordul Consiliului Administrativ.

 • (6) Pentru personalul Teatrului, contractele individuale de munca se pot încheia, potrivit legii, astfel:

 • a) pe durata nedeterminata, de regula;

 • b) pe durata determinata, inclusiv pe stagiune sau productie artistica.

 • (7) Încadrarea personalului din Teatru potrivit alin. (6) se face, de regulă, pe bază de concurs/examen organizate în condițiile legii.

 • (8) În cazul contractelor individuale de munca încheiate potrivit prevederilor alin. (6) lit. b), angajarea se poate face si în mod direct, prin acordul părților.

 • (9) Contractele individuale de munca încheiate pe durata nedeterminata înainte de intrarea în vigoare a O.G. 21/2007 pot fi modificate, prin acordul partilor, în contracte pe durată determinată.

 • (10) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sancționarea tuturor formelor de discriminare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 48/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, conditionarea ocuparii unei functii de specialitate artistica pe criterii de varsta, sex ori calitati fizice în Teatru se face conform specificului si intereselor Teatrului si nu constituie contraventie.

 • (11) In vederea asigurarii continuitatii actului artistic pe durata stagiunii, partile pot prevedea, în contractele individuale de munca încheiate în conformitate cu punctul 6 alin.b și punctul 8, clauze speciale privind conditiile de încetare a raporturilor de munca, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 • (12) Activitatea personalului artistic si tehnic din cadrul Teatrului se normeaza potrivit fisei postului.

 • (13) Programul de lucru al personalului artistic si tehnic din cadrul Teatrului este repartizat inegal, fiind specificat ca atare în contractul individual de munca.

 • (14) Pentru personalul artistic si tehnic din Teatru, zilele de sambata, duminica si, dupa caz, zilele de sarbatoare legala sunt considerate zile lucratoare, repausul saptamânal putând fi acordat în alte zile ale saptamânii.

 • (15) Zilele de repaus și zilele de sărbătoare legală care nu au putut fi acordate vor fi recuperate în lunile urmatoare, compensate potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, sau adăugate zilelor de concediu.

 • (16) Concediul anual de odihnă pentru personalul din Teatru se acorda, de regulă, în vacanța dintre stagiuni.

 • (17) Personalul are obligația să își realizeze sarcinile cu loialitate față de Teatru în conformitate cu fișa postului, să respecte disciplina și normele de comportament și totodată să-și acorde sprijin și să se suplinească în serviciu pentru îndeplinirea în bune condiții a atribuțiilor profesionale.

 • (18) Normele interne de organizare se stabilesc prin Regulamentul de Ordine Interioară.

 • (19) Acordarea drepturilor bănești sau de altă natură se face potrivit funcției și pregătirii profesionale, în condițiile și cu respectarea Codului Muncii, a legislației privitoare la salarizarea ori remunerarea personalului plătit din fonduri publice, respectiv a legilor speciale incidente instituțiilor publice de spectacole și concerte sau a altor acte normative aplicabile.

 • 20) Personalul angajat în baza unor contracte individuale de munca pe durata determinata, care nu are domiciliul în Timișoara si nu beneficiază de locuință de serviciu, poate primi din bugetul Teatrului o indemnizație lunară forfetară neimpozabilă, în cuantum de până la 50% din salariul mediu net pe economie, pentru a-si asigura cazarea.

 • 21) Personalul are obligația să aibă o conduită activă și preventivă;

Articolul 15.

Atribuțiile compartimentelor și subordonarea lor

1. Serviciul Secretariat Artistic-Marketing -Impresariat este subordonat direct Directorului Adjunct Artistic -condus de un Șef Serviciu

Acest serviciu îndeplinește funcția de documentare urmărind tendințele din domeniu precum și funcția de promovare a imaginii Teatrului, accentuarea rolului și renumelui pe plan local și regional:

 • •  elaborează strategia artistică a Teatrului,

 • •  întocmește programul repertorial pe stagiune

 • •  asigură evidența, întocmirea, întreținerea și arhivarea documentelor activității artistice

 • •  întocmește caietul program la indicația șefului ierarhic superior

 • •  întocmește și întreține fișele artistice

 • •  asigură coordonarea relațiilor cu mass-media; concepe și pune la dispoziția presei comunicate de presă și alte tipuri de materiale informative, furnizează răspunsurile la întrebările și anchetele jurnaliștilor, monitorizează materialele de presă referitoare la instituție;

 • •  mediatizează programul cultural al Teatrului prin presă, radio, televiziune și alte mijloace, anunțând la timp schimbările survenite;

 • •  organizează conferințele de presă ori de câte ori este necesar;

 • •  coordonează serviciile grafice și fotografice ale instituției;

 • •  menține relațiile cu sponsorii;

 • •  sprijină activitățile cu clienții și potențialii clienți prin activități de promovare a „pachetului" de produse culturale ale instituției;

 • •  coordonează tipăriturile instituției, incluzând: rapoarte anuale, declarații, pliante ale instituției și serviciilor sale;

 • •  coordonează relațiile cu grupuri de specialitate din afara instituției - educatori, studenți, organizații non-profit; .

 • •  asigură imaginea promoțională instituțională și sprijină campaniile de promovare pentru producțiile proprii;

 • •  identificarea grupurilor țintă pentru proiectele Teatrului atât ca public cât și sursă de venit.

 • •  întocmește studii de prospectare a cerințelor “pieții culturale” adună informații de care urmează a se ține seama la elaborarea programelor cultural artistice ale Teatrului

 • •  asigură activitatea de impresariat-organizare - difuzare spectacole

 • •  asigură un număr cât mai mare de spectatori la reprezentațiile Teatrului la sediu și în deplasări;

 • •  răspunde de instalarea și distribuirea materialelor publicitare ale spectacolelor Teatrului, precum și de adunarea materialelor publicitare care trebuie recuperate în deplasări și turnee (cu sprijinul muncitorilor de scenă), în conlucrare cu secretarul literar și secretarul relații publice;

 • •  șeful serviciului întocmește rapoarte lunare către Director pe baza criteriilor stabilite în modelul-cadru al raportului de activitate din HG 1301/2009

 • 2. Serviciul Creație Artistică este subordonat direct Directorului Adjunct Artistic, condus de către un Șef Serviciu. Acest serviciu îndeplinește funcția de consultanță, creație și interpretare artistică este compus din artiși consultanți, creatori (consultant artistic, regizor, scenograf, maestru studii canto, maestru corepetitor, coregraf,), artiști interpreți (actori, actor mânuit.păpuși,):

 • •  realizează spectacolul de Teatru într-un proces de creație individual-colectivă.

 • •  depune toate diligentele pentru păstrarea și ridicarea calității artistice a spectacolelor, începând cu premiera și apoi în toate reprezentațiile de la sediu, din deplasări sau turnee;

 • •  asigură punerea în scenă a spectacolelor stabilite, pentru repertoriul stagiunii Teatrului;

 • •  respectă orele de începere a repetițiilor și spectacolelor, prezentându-se înainte pentru orice alte preparative și valorificarea la maximum a orelor afectate pentru desfășurarea repetițiilor sau a altor acțiuni în care sunt implicați;

 • •  conlucrează cu Serviciul Secretariat Artistic-Marketing-Impresariat pentru susținerea programului cultural al Teatrului, anunțând la timp toate schimbările survenite în activitatea lor.

 • •  răspunde de respectarea regulilor de protecție a muncii și informează șeful ierarhic ori de câte ori consideră că acestea nu pot fi respectate în mânuirea accesoriilor de scenă;

 • 3.  Serviciul Tehnic Scenă este subordonat direct Directorului Adjunct Tehnic, condus de către un Șef Serviciu.

 • •  asigură asistența muncii de creație, sunt partenerii responsabili ai celor din Serviciul Creație Artistică și Serviciul Tehnic Scenă.

 • •  își aduce contribuția, prin activitățile specifice desfășurate, alături de personalul artistic, la realizarea spectacolelor și menținerea calității lor artistice, prin asigurarea sonorizării și luminii de sceniă.

 • •  se ocupa in mod direct de instalarea echipamentului de lumini, sunet, proiectii video, pentru fiecare spectacol și repetiții generale.

 • •  personalul din acest serviciu ia zilnic cunoștință de programul de repetiții, spectacole sau alte acțiuni programate pe Ordinul de lucru zilnic și participă la repetiții, spectacole și alte acțiuni ale Teatrului, atât la sediu, cât și în deplasări, turnee în țară sau străinătate;

 • •  respectă planul de montare al scenografiei

 • •  răspunde de respectarea regulilor de securitate și sănătate și informează șeful ierarhic superior ori de câte ori consideră că acestea nu pot fi respectate în exercitatea atribuțiilor de serviciu.

 • 4. Oficiu Organizare Scenă - condus de Șef Oficiu -secretar platou subordonat direct Șefului

Serviciului Tehnic Scenă

 • •  respectă planul de montare al scenografiei

 • •  răspunde de depozitarea corectă a bunurilor din gestiune.

 • •  răspunde de întreținerea și pregătirea costumelor și recuzitei pentru toate spectacolele.

 • •  răspunde de respectarea regulilor de securitate și sănătate și informează șeful ierarhic superior ori de câte ori consideră că acestea nu pot fi respectate în exercitatea atribuțiilor de serviciu;

 • •  asigură activitatea de primire a publicului

 • •  asigură activitatea de machior-peruchier conform indicațiilor regizorului și scenografului.

 • •  răspunde de respectarea regulilor de securitate și sănătate și informează șeful ierarhic superior ori de câte ori consideră că acestea nu pot fi respectate în exercitatea atribuțiilor de serviciu.

 • 5. Formație Muncitor - este condus de un Șef Formație, ce se află în subordinea Șefului Oficiu organizare scenă și are următoarele atribuții:

 • •  ia zilnic cunoștință de programul de repetiții, spectacole sau alte acțiuni programate pe Ordinul de lucru zilnic;

 • •   participă la repetiții, spectacole și alte acțiuni ale Teatrului, atât la sediu, cât și în deplasări, turnee în țară sau străinătate;

 • •  mânuiește decorul ca atribuție principală.

 • •  răspunde de depozitarea corectă a bunurilor din gestiune.

 • •  răspunde de respectarea regulilor de securitate și sănătate și informează șeful ierarhic superior ori de câte ori consideră că acestea nu pot fi respectate în exercitatea atribuțiilor de serviciu.

 • 6. Biroul Administrativ de Specialitate- condus de Șef Birou subordonat Directorului

 • •  șeful biroului întocmește rapoarte lunare și anuale către Director pe baza criteriilor stabilite de HG 1301/2009 privind evaluarea activității de management.

 • •  elaborează procedurile de control intern pentru compartimentele din subordine potrivit Ordinului 946/2005 și înaintează spre aprobare Directorului

 • •  stabilește atribuțiile angajațiilor din subordine în acord cu procedurile aprobate de către Director și comunică referentului de resurse umane în vederea actualizării fișelor posturilor.

 • a) Activitatea consilierului juridic se desfășoară conform prevederilor Legii nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic precum și a statutului profesiei de consilier juridic

 • b) Consilierul juridic reprezintă interesele instituției în fața instanțelor judecătorești sau arbitraj, pentru soluționarea cauzelor litigioase, pe baza împuternicirii date de către Directorul instituției.

 • c) Referentul de resurse umane

asigură organizarea și desfășurarea concursurilor pentru angajarea și promovarea în funcții a salariaților precum și emiterea dispoziților de desfacere a contractelor de muncă.

 • întocmește documentele în vederea recrutării, încadrării, promovării, sancționării salariaților sau a formelor legale de modificare sau desfacere a contractelor individuale de muncă, potrivit legii;

 • ține evidența muncii prin intermediul registrului general de evidență a salariaților (Revisal) în formă electronică conform legislației în vigoare;

 • verifică îndeplinirea condițiilor de pensionare și întocmeste dosarele de pensionare;

 • asigură secretariatul concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;

 • elaborează materiale de analiză, sinteză și statistică privind personalul, sporuri și alte drepturi salariale;

 • gestionază fișele posturilor și fișele anuale de evaluare a perfomanțelor profesionale individuale.

 • d) Referentul - secretariat

 • asigură asistență Directorul la toate programele din agenda sa întocmind documentațiile aferente

 • asigură comunicația bidirecțional dintre Director și/sau conducere și celelate compartimente funcționale

 • înregistrează, arhivează toate documentele oficiale ale Teatrului precum și documentele din circuitul intern

 • răspunde de registrul de intrare -ierșiri documente conform Ordinului nr. 946/2005

 • e) Referent Achiziții publice

 • f) Asigură și răspunde de derularea desfășurării procedurilor de achiziție publică conform normelor legale

7. Biroul Financiar Contabil este subordonat Contabilului Șef, condus de un Șef Birou (cu studii superioare de specialitate economică), are următoarele atribuții:

 • •  elaborează pe baza programului anual de activitate proiectul de buget și contul de încheiere al exercițiului bugetar al Teatrului și prezintă Consiliului Administrativ spre aprobare.

 • •  asigură întocmirea la timp și în conformitate cu dispozițiile legale a tuturor documentelor din circuitul financiar-contabil, achiziționarea, recepționarea și păstrarea bunurilor achiziționate

 • •   înregistrează cronologic și sistematic documentele contabile, prelucrează și păstrează informațiilor cu privire la situația patrimonială și rezultatele obținute;

 • •   asigură realizarea evidenței contabile conform capitolelor și subcapitolelor din clasificația bugetară, în cadrul contabilității, subvențiile, veniturile proprii, plățile de casă și cheltuielile efective, le structurează pe capitole și subcapitole de cheltuieli și, în cadrul acestora, pe articole și alineate, potrivit bugetului aprobat;

 • •   întocmirea trimestrială și anuală a bilanțului și dării de seamă contabile în structura și la termenele stabilite de Ministerul Culturii și Cultelor și Ministerul Finanțelor Publice;

 • •   răspunde de respectarea normelor legale cu privire la existența, integritatea și păstrarea bunurilor de orice fel, utilizarea mijloacelor materiale și bănești, efectuarea recepțiilor și plăților, inventarierilor, asigurarea și constituirea de garanții, obligațiile și răspunderile gestionarului, conducerea evidenței contabile și realizarea datelor înscrise în bilanțuri și conturi de execuție;

 • •   ține evidența angajării, ordonanțării și lichidării cheltuielilor;

 • •   întocmirea balanțelor de verificare și a bilanțurilor contabile

 • •   prelucrează datele furnizate prin inventarierea anuală, ține evidența mijloacelor fixe a obiectelor de inventar și a materialelor pe gestiuni;

 • •   pregătește pentru înregistrare, la organele competente, biletele și abonamentele care vor fi puse în vânzare

 • •   întocmește și depune la organele competente „cereri de înregistrare a biletelor și abonamentelor la spectacole ", răspunzând de buna gestionare a acestora până în momentul predării lor la Casa de bilete

 • •   întocmește zilnic evidența cantitativ-valorică a stocului de materiale, comparând lunar înregistrările sale cu datele de evidență contabilă;

 • •   primește materialele în magazie, verificând cantitățile înscrise în facturi, controlând dacă acestea corespund datelor înscrise în actele însoțitoare, identificând viciile aparente și semnând de primirea bunurilor;

asigură aprovizionarea cu materiale, în timp util;

8. Serviciul Întreținere - Producție este condus de către Șef Serviciu, subordonat direct Directorului Adjunct-Tehnic . Atribuțiile serviciului întreținere producție:

 • •  asigură fabricarea și întreținerea precum și adaptarea decorurilor și al costumelor, a recuzitei și a decorațiilor scenice,

 • •   asigură activitățile de întreținere și reparații.

 • •  participă, prin rotație, la acțiuni de curățenie și amenajări în jurul Teatrului

 • •  asigură activitățile complementare, transport , îngrijire săli, scene, birouri

 • •  răspunde de respectarea regulilor de securitate și sănătate și informează șeful ierarhic superior ori de câte ori consideră că acestea nu pot fi respectate în exercitatea atribuțiilor de serviciu.

CAPITOLUL IV

PATRIMONIUL ȘI BUGETUL

Articolul 16.

Patrimoniul

 • (1) Patrimoniul Teatrului este constituit din mijloace fixe și obiecte de inventar.

 • (2) Teatrul poate primi în administrare sau folosință și bunuri mobile și imobile din domeniul public sau privat, în condițiile legii.

 • (3) Sediul Teatrului este în Timișoara, str. Mărășești nr.2, în clădirea Palatului Culturii și dispune de două săli de spectacole (Sala Mare și Sala Studio). Teatrul mai poate primi în concesiune de la Primăria Timișoara săli de spectacole în Timișoara.

 • (4) Patrimoniul Teatrului poate fi îmbogățit prin achiziții, donații, sponsorizări, precum și prin preluarea în custodie sau transfer, cu acordul părților, de obiecte, materiale și alte bunuri, din partea unor instituții ale administrației publice centrale sau locale, a unor persoane juridice de drept public sau privat, ori persoane fizice, din țară sau străinătate, în condițiile legislației în vigoare. Liberalitățile de orice fel pot fi acceptate numai dacă nu sunt grevate de condiții ori sarcini care afectează autonomia instituției sau care sunt contrare obiectului său de activitate.

 • (5) Bunurile aflate în patrimoniul Teatrului se gestionează potrivit dispozițiilor legale în vigoare, conducerea Teatrului fiind obligată să aplice măsurile de protecție prevăzute de lege, în vederea protejării acestora.

Articolul 17.

Bugetul și finanțarea cheltuielilor.

 • (1) Bugetul propriu se aprobă prin hotărâre a Autorității.

 • (2) Finanțarea se face de la bugetul Autoritățiia în conformitate cu obiectivele și programele stabilite, precum și, în funcție de proiecte, din alte fonduri publice și din venituri extrabugetare, inclusiv donații și sponsorizări, în condițiile și cu respectarea legii.

 • (3) Finanțarea cheltuielilor necesare funcționării Teatrului se realizează astfel:

 • a) cheltuielile necesare realizării programului minimal anual prevăzut în contractul de management se acoperă integral din subvenții acordate de la bugetul autorității

 • b) cheltuielile necesare realizării proiectelor, altele decât cele din programul minimal, se acoperă din venituri proprii, din subvenții acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, precum și din alte surse;

 • c) cheltuielile de personal se asigură din subvenții acordate de la bugetul Autorității, după caz, precum și din venituri proprii; pentru stimularea personalului pot fi utilizate fonduri din venituri proprii, în condițiile legii;

 • d) cheltuielile necesare pentru întreținerea, reabilitarea și dezvoltarea bazei materiale se acoperă din subvenții acordate de la bugetul de stat, respectiv de la bugetele locale, după caz, din venituri proprii și din alte surse;

 • e) cota de venituri proprii, rezultate din exploatarea unor bunuri aflate în administrare, se poate reține în procentul maxim prevăzut de lege; sumele astfel determinate se gestionează în regim extrabugetar pentru necesitățile Teatrului, cu aprobarea Consiliului Administrativ.

 • (4) Instituțiile de spectacole sau concerte pot beneficia de bunuri materiale și fonduri bănești primite sub formă de servicii, donații și sponsorizări, cu respectarea dispozițiilor legale; liberalitățile de orice fel pot fi acceptate numai dacă nu sunt grevate de condiții ori sarcini care ar afecta autonomia culturală a Teatrului.

 • (5) Obligațiile de plată ale instituțiilor de spectacole sau concerte, rezultate din contractele încheiate conform prevederilor art. 13 alin. (4), se consideră cheltuieli aferente producțiilor artistice și se prevăd în bugetul de venituri și cheltuieli al Teatrului.

 • (6) Ministerul Culturii și Cultelor, alte autorități ale administrației publice centrale, precum și autoritățile administrației publice locale pot susține, material și financiar, singure sau în parteneriat, realizarea unor programe și proiecte culturale, inclusiv turnee în țară ori în străinătate, ale instituțiilor de spectacole sau concerte, indiferent de subordonarea acestora.

 • (7) Teatrul are cont propriu, organizează și conduce contabilitatea propriilor operațiuni financiare, conform reglementărilor legale.

CAPITOLUL V.

DISPOZIȚII FINALE

9

Articolul 18.

Antetul. Ștampila

 • (1) În antetul Teatrului se va folosi formula Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Allami Magyar Szmhâz, iar pe toate documentele se evidențiază “Instituția este finanțată de Consiliul Local al Municipiului Timișoara - A Temesvâri Csiky Gergely Szinhâz fenntartoja Temesvâr Onkormânyzata”.

 • (2) Ștampila va cuprinde inscripția „Consiliul Local al Municipiului Timișoara - Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely”.

Articolul 19.

Modificare

Orice modificare și completare a prezentului Regulament de Organizare și Funcționare va fi propusă de către Directorul Teatrului cu aprobarea Consiliului Administrativ, în vederea adoptării de către Consiliul Local al Mun. Timișoara.

Avizat,

Balâzs Attila

Președintele Consiliului Administrativ Al Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely