Hotărârea nr. 30/2011

30/25.01.2011 privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.
Hotararea Consiliului Local 30/25.01.2011
privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011- 1470/ 24.01.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 88/24.02.2009 - privind componenţa Consiliului de Administraţie la S.C. Administrarea Domeniului Public S.A., Hotărârea Consiliului Local nr. 81/23.02.2010 privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.88/24.02.2009, precum şi Hotărârea Consiliului Local nr.254/29.06.2010 - privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie la S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.;
Având în vedere Adresa nr. SC2011 -001273/20.01.2011 a Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat - Organizaţia Judeţeană Timiş;
Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 - privind societăţile comerciale, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, modificată;
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice a funcţionarilor publici şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit.a) şi alin.(3), lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică componenţa Consiliului de Administraţie al S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 88/24.02.2009, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 81/23.02.2010, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 254/29.06.2010, prin înlocuirea domnului Păcurar Angel cu domnul Radomir Gherman Iancu.

Art. 2: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 88/24.02.2009, ale Hotărârii Consiliului Local nr. 81/23.02.2010 şi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 254/29.06.2010 rămân neschimbate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Comunicare ;
- Direcţiei Dezvoltare ;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern ;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.;
- Domnului Păcurar Angel ;
- Domnului Radomir Gherman Iancu;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA                                               Se aprobă

JUDEȚUL TIMIȘ                                              Primar,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                              Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu

DIRECȚIA TEHNICĂ

serviCiul REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE

NR.________________________________________________________________________

Bd.C.D.Loga nr 1,300030 Timisoara,tel:+40256 490 635 e-mail:Primariatm@primaria.ro internetwww.primariatm.ro

REFERAT privind modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 88/24.02.2009 s-a aprobat componența Consiliului de Administrație la SC Administrarea Domeniului Public SA, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 81/23.02.2010 s-a aprobat modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 88/24.02.2009, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 250/29.06.2010 componența Consiliului de Administrație al S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. a fost iarăși modificată.

Prin adresa nr. 158/20.01.2011, Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat - Organizația Județeană Timiș a solicitat înlocuirea domnului Păcurar Angel cu domnul Radomir Gherman Iancu.

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990, privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, actualizată, de prevederile Legii nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice a funcționarilor publici și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, precum și de prevederile art. 36, alin. 3, litera c și art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;

Ținând cont de cele prezentate, propunem modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. prin înlocuirea domnului Păcurar Angel cu domnul Radomir Gherman Iancu.

VICEPRIMAR, SORIN GRINDEANU

DIRECTOR, ING. CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU, ING. ADRIAN COLOJOARĂ

AVIZAT JURIDIC,


CONSILIER, Jr. NASTASIA MIRCEA