Hotărârea nr. 3/2011

3/25.01.2011 privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 3/25.01.2011
privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2010-30101/21.12.2010 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
Având în vedere Adresa Ministerului Administraţiei şi Internelor-Direcţia Juridică, înregistrată cu nr.7149/26.05.2009 la Consiliul Judeţean Timiş, prin care se comunică o serie de reguli necesar a fi respectate în vederea promovării proiectelor de hotărâre ale Guvernului;
Având în vedere prevederile art. 36 alin.2 lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se însuşeşte apartenenţa la domeniul public al Municipiului Timişoara a bunurilor din Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se aprobă completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timişoara însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 245/19.10.1999, cu bunurile cuprinse în Anexa 1 la prezenta hotărâre.
Subliniem că pentru imobilele care fac obiectul prezentei hotărâri nu au fost înregistrate cereri de retrocedare formulate în baza Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, Serviciul Administrare Patrimoniu-Baze Sportive şi Instituţia Arhitectului Şef- Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT

INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

SERVICIU BANCA DE DATE URBANĂ ȘI CADASTRU        PRIMAR

SC2010- 30101 / 21.12.2010                    Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T pentru aprobarea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Timișoara

Instituția Arhitectului Șef- Serviciul Banca de Date Urbană și Cadastru a identificat un drum de exploatare cu nr. cadastral De 1272 și suprafața de 3333 mp, situat în municipiul Timișoara, zona Freidorf, în continuarea străzii Ioan Slavici, care nu a fost cuprins în Anexa nr. 2 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Timișoara atestată prin H.G. 977/2002, în Anexele nr. 1-23 la H.G. nr. 1016 / 2005 și în Anexa 1 la H.G.849/2009.

Suprafața de 260 mp din drumul menționat mai sus se suprapune pe parcela cu nr. top. 1037-1038, solicitată de d-na RADANOV ANA, căreia i s-a validat dreptul de proprietate asupra suprafeței de 22,89 ha de Comisia Județeană de Fond Funciar Timiș, în baza Legii 247/2005, pentru care s-a făcut o ofertă de teren pe alt amplasament. Oferta fiind refuzată, până în prezent nu s-a realizat punerea în posesie, așa cum rezultă din adresa Serviciului Administrare Fond Funciar nr. UR2010-15761/3.02.2010. Atașăm alăturat declarațiile notariale nr. 109/2.03.2010 și nr. 211/12.04.2010 ale d-lui BARABAS LUDOVIC mandatar al d-nei RADANOV ANA, prin care renunță în favoarea Primăriei Municipiului Timișoara la suprafața de 260 mp din totalul imobilului cu nr. top. 1037-1038 (numerotare făcută din vechiul plan Sarmeș), ocupată de drumul cu nr. cadastral DE 1272 (numerotare făcută după aplicarea Legii 18/1991).

Menționăm că nu au fost depuse solicitări de revendicare în baza Legii 10/2001 și nu există litigii asupra drumului cu nr. cadastral De 1272, așa cum rezultă din adresele Serviciului Administrare Imobile nr. SC2010-6036/26.03.2010, respectiv Serviciului Juridic nr. UR 6036/25.03.2010.

Având în vedere Legea 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, conform art. 3, aliniat (4), domeniul public al municipiului este alcătuit din bunuri de uz sau interes public. Conform art. 21, alin. (2) inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ- teritoriale se însușește de către consiliile locale.

Drumul propus pentru includerea în domeniul public al municipiului Timișoara nu este de natură a constitui domeniu public al statului sau al județului.

Propunem emiterea unei hotărâri a Consiliului Local prin care se aprobă completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Timișoara conform Anexei 1 care face parte integrantă din proiectul de hotărâre.

INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

ARHITECT ȘEF

Arh. CIPRIAN SILVIU CĂDARIU


SERVICIU BANCA DE DATE URBANĂ ȘI CADASTRU

ȘEF SERVICIU

Ing. DAN ROBESCU

CONSILIER Ing. DIANA ROF

AVIZAT

DIRECȚIA PATRIMONIU

DIRECTOR

Ec. NICUȘOR CONSTANTIN MIUȚ


SERVICIU ADMINISTRARE PATRIMONIU-BAZE SPORTIVE ȘEF SERVICIU

Ec. MARTIN STAIA


BIROU ADMINISTRARE IMOBILE ȘEF BIROU

Ing. CĂLIN PÂRVA


SERVICIUL JURIDIC

ȘEF SERVICIU Cons. Jr. MIRELA LASUSCHEVICI


Cod FP53-01, Ver.1

JUDEȚUL TȚȘ - MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Comisia speciala pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului TIMIȘOARA |


Anexa 1

Insusita de Consiliul Local

prin Hotararea nr............/


COMPLETARE LA INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBL1 TIMIȘOARAAL MUNICIPIULUI


Bunuri imobile

Nr. Cri.

C1d clasificare

1

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau dării în folosință

Valoare de inventar

Situația juridică Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

Adresa

Nr.CF.

Nr.Cad.

MP

0

2

3

4

5

6

4851

1.3|.l.

Drum de exploatare

ZonaFreidorf în continuarea străzii I. Slavici

De 1272

3333

1991

176649

Domeniu public al mun,Timișoara conf. H.C.L.      /2011

4852

1

Teren cu apă curgătoare

Canalul Bega

416892 (conversia de pe hârtie a C.F.6

Timișoara)

9509

39186

1924

Domeniu public al mun.Timișoara conf.

H.C.L.      /2011

ILVIU CĂDARIU

DIRECTOR PATRIMONIU Ec. CONSTANTIN NICUSOR1

ARH1TE

Arh. C

SEF SERVICIU ADMINISTRARE PATRIMONIU-BAZE SPORTIVE Ec. MARTIN STAIA