Hotărârea nr. 299/2011

299/27.09.2011 Privind modificarea Organigramei si a Statului de functii ale Directiei Fiscale a Muncipiului Timisoara
Hotararea Consiliului Local 299/27.09.2011
Privind modificarea Organigramei si a Statului de functii ale Directiei Fiscale a Muncipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. IF2011-008763/02.08.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul CIUHANDU GHEORGHE;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică,amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Decizia civilă nr. 1098 din 4 mai 2011, privind reintegrarea doamnei Beşliu Daniela Felicia pe postul deţinut anterior concedierii;
In conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată,
In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1:Se modifică Organigrama şi Statul de funcţii ale Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara, în conformitate cu Anexele nr. I şi II care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara,
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii:
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Anexa II

la HCL nr.......din.................

STATUL DE FUNCTII AL PERSONALULUI DIN CADRUL

DIRECTIEI FISCALE A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Nr.

Crt.

Denumirea functiei

Clasa

Gradul

profesional

Treapta de salarizare

Numar total de posturi

A. Funcții publice de conducere

1

Director executiv

I

1

2

Sef serviciu

I

5

3

Sef birou

I

3

Total funcții publice de conducere 9

B. Funcții publice de execuție

1

Consilier

I

superior

1

12

2

Consilier

I

principal

1

21

3

Consilier

I

principal

2

4

4

Consilier

I

asistent

1

34

5

Consilier

I

asistent

2

10

6

Consilier

I

asistent

3

3

7

Consilier juridic

I

principal

1

1

8

Consilier juridic

I

asistent

1

3

9

Consilier juridic

I

asistent

3

2

10

Referent

III

superior

1

19

11

Referent

III

principal

1

8

12

Referent

III

principal

2

1

13

Referent

III

asistent

1

8

14

Referent

III

asistent

2

2

Total funcții publice de execuție 128

Total funcții publice             137

C. Funcții personal conțracțual de conducere 1

1

Sef birou

I

2

1

D. Funcții personal conțracțual de execuție 7

1

Inspector de specialitate

I

2

2

2

Inspector de specialitate

II

3

1

3

Referent

I

2

2

4

Referent

II

3

2

Toțal funcții personal conțracțual 8

TOTAL GENERAL 145

DIRECTOR EXECUTIV, EC. BODO ADRIAN

I—‘ •

3R O M Â N I A Judetul Timis Municipiul Timisoara Directia Fiscala a Municipiului Timisoara Timisoara, B-dul. M.Eminescu, nr. 2B, C.I.F. 21666630, Tel. 0256408100, Fax. 0256408191, www.dfmt.ro

Nr. IF-008763/02.08.2011

APROBAT

PRIMAR

DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara

Având în vedere faptul că, prin HCL nr. 332/2010 pentru modificarea organigramei Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara s-a desființat postul de inspector cu studii medii (personal contractual) din cadrul Compartimentului Administrativ al Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara, fapt ce a avut ca urmare concedierea D-nei Beșliu Daniela Felicia, prin Decizia Directorului Executiv al Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara nr. 491/22.10.2010,

Având în vedere decizia civilă nr. 1098 din 4 mai 2011, privind reintegrarea doamnei Beșliu Daniela Felicia pe postul deținut anterior concedierii,

Având în vedere modificarea denumirii Compartimentului Administrativ în Compartimentul Administrativ și Arhivă, prin HCL nr. 332/2010,

PROPUNEM:

1. Modificarea Organigramei și a Statului de Functii ale Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara, in conformitate cu ANEXELE I și II, care fac parte integrantă din prezentul referat.

DIRECTOR EXECUTIV EC. ADRIAN BODO

AVIZAT JURIDIC

C.J. GABRIELA ALBU

Cod FP 53 - 01 ver.1