Hotărârea nr. 297/2011

297/03.08.2011 privind propunerea de transmitere a imobilului Cinematograful Capitol si Gradina de Vara Capitol din domeniul privat al Statului si din administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor Romaniafilm, in domeniul public al Municipiului Timisoara si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara
Hotararea Consiliului Local 297/03.08.2011
privind propunerea de transmitere a imobilului Cinematograful Capitol si Gradina de Vara Capitol din domeniul privat al Statului si din administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor Romaniafilm, in domeniul public al Municipiului Timisoara si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-17130/03.08.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avind in vedere Anexa 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.47/2011-privind reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi grădini de spectacol cinematografic, precum şi a altor imobile;
Tinind seama de prevederile Legii nr.24/2000- privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, precum si ale Legii nr.213/1998- privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se solicită Ministerului Culturii si Patrimoniului National, promovarea unui Proiect de Hotarire de Guvern, privind transmiterea imobilului Cinematograful Capitol si Gradina de Vara Capitol, situata in Municipiul Timisoara str.C.D.Loga nr.2, din proprietatea privata a Statului Roman si administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor Romaniafilm, in proprietatea publica a Municipiului Timisoara si administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara.
Planul de situatie a imobilului Cinematograful Capitol si Gradina de Vara Capitol, face parte integranta din prezenta hotarire.

Art. 2: Predarea-primirea imobilului se va face pe baza unui proces verbal incheiat intre Municipiul Timisoara si Ministerul Culturii si Patrimoniului National- Regia Autonoma de Distributie si Exploatare a Filmelor Româniafilm, dupa intrarea in vigoare a Hotaririi de Guvern ce va fi data in acest sens.
Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara să semneze acest proces verbal de predare-primire.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Compartimentul Control Intern;
- Biroul Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMANIA

APROBAT

PRIMARx


GHEORG


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU

NR^ 'M/

REFERAT privind propunerea de transmitere a imobilului Cinematograful Capitol si Gradina de Vara Capitol din domeniul privat al Statului si din administrarea Regiei Autonome de Distribuție si Exploatare a Filmelor Romaniafilm, in domeniul public al Municipului Timișoara si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Cinematograful Capitol situat in Municipiul Timișoara, Bv. C.D. Loga nr.2 a fost preluat in domeniul public al Municipiului Timișoara si in administrarea consiliului local prin proces-verbal de predare- primire încheiat la data de 16.01.2007 intre RADEF Romaniafîlm si Primăria Municipiului Timișoara, in baza HG nr. 1792/2006.

Prin OG nr.39/2005- privind cinematografia sălile si grădinile de spectacol cinematografic situate in Municipiul Timișoara, prevăzute in anexa la respectiva ordonanța, au trecut din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome de Distribuție si Exploatare a Filmelor „Romaniafilm” in domeniul public al Municipiului Timișoara si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Prin urmare, deși Cinematograful Capitol fusese deja preluat de Municipiul Timișoara, prin procesul verbal mai sus amintit incheiat in baza HG nr. 1792/2006, acesta a fost inclus si in anexa la OG nr.39/2005.

Conform pct.5 al art.II din OG nr.39 preluarea cinematografelor urma a se face prin protocol de predare-primire incheiat intre cele doua parti, primarul unității administrativ-teritoriale beneficiare și reprezentantul mandatat de către conducerea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor «România-Film».

In acest sens au fost făcute mai multe demersuri la RADEF pentru a ne preda imobilele, demersuri ramase fara nici un rezultat. Dat fiind faptul că termenul de încheiere a protocoalelor de predare-primire a fost de 6 luni de la data de 30.12.2008, dată la care a intrat în vigoare Legea nr. 303/2008, am solicitat acționarea în instanță a Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor „România Film”- București pentru obligarea la încheierea protocolului de predare primire a sălilor și grădinilor de spectacol cinematografic situate în Municipiul Timișoara prevăzute în anexa la Ordonanța Guvernului nr. 39/2005, pe calea ordonanței președințiale.

A fost deschisa în acest sens acțiune în instanță, nefinalizat pina in prezent, cu termen la data de 15.09.2011

In anul 2011 a fost emisa OUG nr.47/2011, care a avut la baza motivarea ca majoritatea autoritarilor publice locale nu au întreprins masuri legale si procedurale pentru preluarea acestor imobile in domeniul public al unitarilor administrativ teritoriale respective. In consecința, prin aceasta ordonanța s-a stabilit la art.l ca pentru sălile si grădinile de spectacol cinematografic împreuna cu terenurile si bunurile mobile aferente, aflate in domeniul privat al statului si in administrarea RADEF si cuprinse in Anexa 1 la aceasta ordonanța, nu mai pot fi încheiate protocoale intre primarul unitarii administrativ teritoriale si RADEF.

In anexa 1 la OUG nr.47/2011 la pozițiile 117 si 119 figurează Cinematograful Capitol si Gradina de Vara Capitol, deși Cinematograful Capitol a fost deja preluat prin proces verbal de predare-primire asa cum am aratat mai sus in anul 2007, in baza HG nr. 1792/2006, si mai mult s-au făcut o serie de demersuri pentru încheierea protocoalelor si in baza OG nr.3 9/2005.

Arătăm, de asemenea, ca prin HCL nr.73/27.03.2007 a fost aprobata schimbarea denumirii imobilului din Cinematograful Capitol in Sala Capitol si a fost atribuit acest imobil in folosința gratuita către Filarmonica Banatul.

Menționam faptul ca Filarmonica „Banatul” din Timișoara a fost înființată la 17.04.1947, și desfășoară urmoarele activități: promovează arta muzicală româneasca și universală, stabilește strategia repertorială a stagiunilor, reprezintă arta românească în străinătate, promovează tinere talente, iar la data de 27.01.2004, conform H.C.L. Timișoara nr.3, Filarmonica „Banatul" Timișoara a trecut sub autoritatea Consiliului Local Timișoara.

Filarmonica Banatul, de asemenea, pentru buna desfășurare a activitatii in acest imobil a făcut la acesta si o serie de lucrări de reabilitare si modernizare, precum si la instalațiile de încălzire.

Avind in vedere aceste aspecte propunem a se solicita de carte consiliul local, Ministerului Culturii si Patrimoniului National, promovarea unui Proiect de Hotarire de Guvern, privind transmiterea imobilelor Cinematograful Capitol si Gradina de Vara Capitol, situate in Municipiul Timișoara Bv, C.D.Loga nr.2, din proprietatea privata a Statului Roman si administrarea Regiei Autonome de Distribuție si Exploatare a Filmelor “Romaniafilm”, in proprietatea publica a Municipiului Timișoara si administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.SEF SERVICIU BDU

I / // -'4 zi ;DAN ROPE^Gtr/]


DIRECȚIA COMUNICAREAVIZAT JURIDIC

MIREL^ LMfeW[CI