Hotărârea nr. 296/2011

296/03.08.2011 privind exercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara la intenţia de înstrăinare a imobilului din str. Abrud nr. 19 fostă Piaţa Detunata nr. 6, în care funcţionează Grădiniţa PP nr. 16 din Timişoara
Hotararea Consiliului Local 296/03.08.2011
privind exercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara la intenţia de înstrăinare a imobilului din str. Abrud nr. 19 fostă Piaţa Detunata nr. 6, în care funcţionează Grădiniţa PP nr. 16 din Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-16681/01.08.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. DP2011-4688/25.07.2011 si SC2011-16103/25.07.2011 a doamnei Plettlinger Gertrude Medarda director delegat al Grădiniţei PP nr. 16 din str. Abrud nr. 19 Timişoara;
Având în vedere notificarea nr. 103/22.07.2011 a Biroului Executor Judecătoresc Jurchescu Cristian-Mihai;
În baza art. 17 alin 1 din Legea nr. 10/2001 republicată, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;
În baza art. 112 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), d), alin. (6) lit. a) pct.1, şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara, îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă - Grădiniţa PP nr. 16, situată în imobilul din str. Abrud nr.19, fostă Piaţa Detunata nr. 6.

Art. 2: Se împuterniceşte Comisia de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 350/2008, modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2009 şi prin Hotărârea Consiliului Local nr. 379/2010, să negocieze cu numitii Schreyer Ivan, Schreyer Dana şi Schreyer Sapir Rony cumpărarea imobilul din str. Abrud nr.19 fostă Piaţa Detunata nr. 6, în care funcţionează Grădiniţa PP nr. 16. Extrasul de carte funciara pentru imobilul supus negocierii, nu mai vechi de treizeci de zile, va fi prezentat la negociere.

Art. 3: Se împuterniceşte Comisia de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, să negocieze cu proprietarii încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la imobilul din str. Abrud nr.19 fostă Piaţa Detunata nr. 6 în momentul în care există disponibil bugetar.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, constituita in baza Hotărârii Consiliului Local nr. 350/2008, modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2009 şi prin Hotărârea Consiliului Local nr. 379/2010 şi Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Schreyer Ivan, Schreyer Dana şi Schreyer Sapir Rony;
- d-lui Marincu Irinel Ionel;
- Grădiniţa PP nr. 16 Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                         APROBAT,

DIRECȚIA PATRIMONIU                          PRIMAR

SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU B.S.

BIROUL ADMINISTRARE IMOBILE         Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

Nr. SC2011-16681/01.08.2011

REFERAT privind exercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara la intenția de înstrăinare a imobilului din str. Abrud nr. 19 în care funcționează Grădinița PP nr. 16 din Timișoara.

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara adresa nr. SC2011-016104/25.07.2011 prin care d-na Plettlinger Gertrude Medarda director delegat al Grădiniței PP nr. 16 din str. Abrud nr. 19 fostă Piața Detunata nr. 6 din Timișoara, ne aduce la cunoștință faptul că prin notificarea nr. 103/22.07.2011 a Executorului Judecătoresc Jurchescu Cristian - Mihai le-a fost comunicată intenția de vânzare a imobilului în care funcționează în prezent Grădinița PP nr. 16. Totodată, ne informează că termenul acordat în baza Legii 10/2001 privind dreptul de preemțiune expiră la data de 22.10.2011, adică la începutul anului școlar 20112012, venind cu rugămintea de a fi sprijiniți în găsirea unei soluții viabile pentru desfășurarea în continuare a procesului instructiv-educativ.

Având în vedere Extrasul din Procesul Verbal al Ședinței Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 350/2008, modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2009 și prin Hotărârea Consiliului Local nr. 379/2010, Direcția Patrimoniu este însărcinată a promova materialul în plenul Consiliului Local.

În baza art. 17 alin 1 din Legea nr. 10/2001 republicată, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, locatarii imobilelor ocupate de unități și instituții de învățământ din sistemul de stat (grădinițe, școli, licee, colegii, școli profesionale, școli postliceale, instituții de învățământ superior), au drept de preemțiune la cumpărarea acestora.

În baza art. 112 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, “terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale”.

Având în vedere cele de mai sus;

Propunem,

Consiliului Local al Municipiului Timișoara, să își exercite dreptul de preemțiune privitor la cumpărarea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință - Grădinița PP nr. 16, situată în imobilul din str. Abrud nr.19 fostă Piața Detunata nr.6. Să împuternicească Comisia de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 350/2008, modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2009 și prin Hotărârea Consiliului Local nr. 379/2010, să negocieze cu numitii Schreyer Ivan, Schreyer Dana și Schreyer Sapir Rony cumpărarea imobilul din str. Abrud nr.19, fostă Detunata nr. 6 și totodată să împuternicească comisia mai sus menționată să negocieze cu proprietarii încheierea contractului în momentul în care există disponibil bugetar.

VICEPRIMAR,

Ing. Adrian Orza


AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC


DIRECTIA PATRIMONIU pt. DIRECTOR Ec. Martin Staia

Ș EF BIROU,

Ing. Călin N. Pîrva

FP 53-01 VER 1