Hotărârea nr. 295/2011

295/03.08.2011 privind închirierea imobilului situat în Timişoara, str. Martir Leontina Bînciu nr. 5, fostă str. Ocsko Terezia fostă str. Narciselor, înscris 405657 Timişoara, CF vechi nr. 133760 cu nr. top 125 , în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu program prelungit nr. 19
Hotararea Consiliului Local 295/03.08.2011
privind închirierea imobilului situat în Timişoara, str. Martir Leontina Bînciu nr. 5, fostă str. Ocsko Terezia fostă str. Narciselor, înscris 405657 Timişoara, CF vechi nr. 133760 cu nr. top 125 , în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu program prelungit nr. 19


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. DP2011-3540/01.08.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 1661/15.06.2006, emisă în baza Legii nr. 10/2001.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 457/20.12.2010 prinvind împuternicirea Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara constituita in baza Hotărârii Consiliului Local nr. 350/2008, modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2009 şi prin Hotărârea Consiliului Local nr. 379/2010 să negocieze cu noul proprietar chiria pentru folosinţa imobilului situat în Timişoara, str. Martir Leontina Bînciu nr. 5, fostă str. Ocsko Terezia fostă str. Narciselor, imobil cu destinaţia de grădiniţă;
Având în vedere Oferta din 11.05.2011 şi Oferta cu nr. DP2011-3540/07.06.2011 a proprietarului Krivinyi Nikolaus privind închirierea imobilului - grădiniţă, situat în Timişoara, str. Martir Leontina Bînciu nr. 5, fostă str. Ocsko Terezia fostă str. Narciselor;
Având în vedere extrasele din Procesele - Verbale de şedinţă ale Comisiei de negociere cu terţi a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 25.05.2011 şi din data de 28.07.2011;
Ţinând seama de prevederile art. 3 şi art. 5 din Legea bugetului de stat nr. 286/28.12.2010 şi prevederile art. 103 alin. (2) şi art. 104 alin. (2) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/05.01.2011;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) şi alin. (6) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă închirierea imobilului situat în Timişoara str. Martir Leontina Bînciu nr. 5, fostă str. Ocsko Terezia fostă str. Narciselor înscris în CF nr. 405657 Timişoara, CF vechi nr. 133760 cu nr. top 125, cu destinaţia de unitate de învăţământ - Grădiniţa cu program prelungit nr. 19, proprietatea dl. Krivinyi Nikolaus la o chirie lunară de 17.402,45 lei/lună (echivalentul a 4100 euro/lună la data negocierii - 28.07.2011), pe o perioadă de un an, cu posibilitatea prelungirii acestuia pe încă un an în aceleaşi condiţii, conform extrasului din Procesul - Verbal al şedinţei din data de 28.07.2011 al Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara constituită in baza Hotărârii Consiliului Local nr. 350/2008, modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2009 şi prin Hotărârea Consiliului Local nr. 379/2010, Proces - Verbal care face parte din prezenta hotărâre;

Art. 2: Modalitatea privind condiţiile de închiriere se va stabili printr-un contract de închiriere, încheiat între proprietarul imobilului şi Grădiniţa cu program prelungit nr. 19 în calitate de utilizator, contract care va fi avizat de Direcţia Economică şi Ordonatorul de credite. Plata chiriei se va efectua din cap. 65 "învăţământ", respectiv, cod indicator 65.02.03.01 "Învăţământ preşcolar ", Titlul II Bunuri şi servicii.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică - Serviciul Învăţământ din cadrul Primariei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Domnului Krivinyi Nikolaus prin avocat Alexandra Răzvan -Mihalcea
- Grădiniţei cu program prelungit nr. 19;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Comisia de negociere cu terții

Constituită în baza H.C.L. nr. 379/2010

EXTRAS DIN PROCESUL - VERBAL AL ȘEDINȚEI DIN 28.07.2011

Prezenți : Dl. viceprimar Orza, d-na cons. Popa Rado van, dl. cons. Pau, d-na Lasuschevici, dl. Chiș, d-na Haracicu ;

Absenți : d-na Junie, dl. cons. Jichici, dl. Cădariu

Din partea executivului: Dl. Staia, dl. Robescu -----------------------------------omis cele de omis----------------------------------------------- 1. Oferta dl. Nikolaus Krivinyi referitoare la închirierea imobilului din Timișoara, str. Narciselor nr. 5, Grădinița PP 19; -------------------------------omis cele de omis-------------------------------------

Prezentă d-na av. Alexandra Răzvan -Mihalcea - împuternicita proprietarului imobilului și doamna Daniela Tochera - directoarea Grădiniței nr. 19,

DL. Vice Orza: Doamna avocat, am analizat noua oferta și suntem de acord cu chiria lunară de 4100 euro, pe durata de 1 an, dar cu posibilitatea prelungirii contactului de închiriere în aceleași condiții, deci cu aceeași chirie pe încă 1 an. Sunteți de acord?

D-na av. Răzvan -Mihalcea: Voi transmite proprietarului oferta dvs.

Dl. Vice Orza. Daca dânsul este de acord, Direcția Patrimoniu va întocmi contractul de închiriere cu aceste clauze și proiectul de hotărâre pentru a fi introdus în plenul consiliului local.

D-na av. Răzvan -Mihalcea: Voi transmite un extras din procesul-verbal proprietarului și aș dori să primesc draftul contractul de închiriere al imobilului.

Dl. Vice: Dacă proprietarul este de acord, vom urgenta toate procedurile pentru a introduce proiectul de hotărâre în ședința din 3 august. -----------------------------------omis cețe omjs-----------------------------------

președinte; a/v'<\

/e-         - ’a1l

VICEPRIMAR ADRIAN ORZA

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Comisia de negociere cu terții Constituită în baza H.C.L. nr. 379/2010

EXTRAS DIN PROCESUL - VERBAL AL ȘEDINȚEI DIN 28.07.2011

Prezenți : Dl. viceprimar Orza, d-na cons. Popa Rado van, dl. cons. Pau. d-na Lasuschevici, dl. Chiș, d-na Haracicu ;

Absenți : d-na Junie, dl. cons. Jichici, dl. Cădariu

Din partea executivului: DL Staia, dl. Robescu -----------------------------------omis cele de omis----------------------------------------------- 1. Oferta dl. Nikolaus Krivinyi referitoare la închirierea imobilului din Timișoara, str. Narciselor nr. 5, Grădinița PP 19; -------------------------------omis cele de omis-------------------------------------

Prezentă d-na av. Alexandra Răzvan -Mihalcea - împuternicita proprietarului imobilului și doamna Daniela Tochera - directoarea Grădiniței nr. 19,

DL. Vice Orza: Doamna avocat, am analizat noua oferta și suntem de acord cu chiria lunară de 4100 euro, pe durata de 1 an, dar cu posibilitatea prelungirii contactului de închiriere în aceleași condiții, deci cu aceeași chirie pe încă 1 an. Sunteți de acord?

D-na av. Răzvan -Mihalcea: Voi transmite proprietarului oferta dvs.

Dl. Vice Orza. Daca dânsul este de acord, Direcția Patrimoniu va întocmi contractul de închiriere cu aceste clauze și proiectul de hotărâre pentru a fi introdus în plenul consiliului local.

D-na av. Răzvan -Mihalcea: Voi transmite un extras din procesul-verb al proprietarului și aș dori să primesc draftul contractul de închiriere al imobilului.

Dl. Vice: Dacă proprietarul este de acord, vom urgenta toate procedurile pentru a introduce proiectul de hotărâre în ședința din 3 august. -----------------------------------omis ce]e omis-----------------------------------

PREȘEDINTE,'aa5'N /s          'ț\

I C. tv • .fa î j / q I

VICEPRIMAR ADRIAN ORZA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Aprobat PRIMAR ,


DIRECȚIA PATRIMONIU birouL ADMINISTRARE IMOBILE

NR DP2011-3540/01.08.2011                             Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu

REFERAT

Privind închirierea imobilului situat în Timișoara , str. Martir Leontina Bînciu nr.5, fostă str. Ocsko Terezia fostă str. Narciselor , înscris în CF nr. 405657 Timișoara cu nr. top 125 , în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu program prelungit nr. 19

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, materialul întocmit de Direcția Patrimoniu, Biroul Administrare Imobile și Direcția Economică, urmare a extrasului din Procesul verbal din data de 28.07.2011 al Comisiei de negociere cu terții, împuternicită prin HCL nr.457/20.12.2010 să negocieze chiria cu proprietarul imobilului situat în Timișoara , str. Martir Leontina Bînciu nr. 5, fostă str.Ocsko Terezia fostă str. Narciselor, imobil cu destinația de unitate de învățământ în care funcționează Grădinița cu program prelungit nr. 19.

Imobilul construcție și teren situat în Timișoara str. Martir Leontina Bînciu nr.5, fostă str.Ocsko Terezia fostă str. Narciselor înscris în CF nr.405657 CF vechi nr. 133760 Timișoara cu nr. top 125 a fost retrocedat dl. Krivinyi Nikolaus cu Dispoziția nr. 1661/15.06.2006, emisă în baza Legii nr. 10/2001.

Conform art. 16 alin 1 din Legea nr. 10/2001 titularul dreptului de proprietate a respectat obligația de a menține afectațiunea de interes public - grădiniță, pe o perioadă de 5 ani de la data emiteri dispoziției de restituire, adică 15.06.2006- 15.06.2011, fără a percepe o chirie prevăzută de HG 1888/2006 modificată și completată prin HG. nr.343/2007.

Prin HCL nr.457/20.12.2010 a fost împuternicită Comisia de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara,constituita în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 350/2008 modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2009 și prin Hotărârea Consiliului Local nr.379/2010 să negocieze cu noul proprietar chiria pentru folosința imobilului ca unitate de învățământ - grădiniță.

Proprietarul imobilului Krivinyi Nikolaus prin avocat Alexandra Răzvan -Mihalcea, în 11.05.2011 a făcut oferta de închiriere a imobilului cu o chirie lunară de 4.300 euro/lună pe o perioadă de 1(un) an.

Conform extrasului din procesul verbal nr. SC20011-11142/25.05.2011 Comisia de negociere a propus închirierea imobilului pe o perioadă de 5 ani, cu o chirie de 3900euro/lună. Reprezentanta proprietarului, avocat Alexandra Răzvan -Mihalcea a motivat că nu are mandat de a negocia o altă chirie.

Prin adresa cu nr. DP2011-3540/07.06.2011. proprietarul imobilului a înaintat a doua ofertă de a închiria imobilul pe termen de un an la o chirie de 4100 euro/lună. cu posibilitatea prelungiri acestuia.

Conform extrasului din procesul verbal al Comisiei de negociere cu terții, din data de 28.07.2011 a fost negociată închirierea imobilului cu o chirie lunară de 4100euro/lună pe durata de un an , dar cu posibilitatea prelungirii contractului de închiriere în aceleași condiții pe încă un an.

Conform adresei Direcției Economice nr.DP2011-3540/02.08.2011, achitarea chirilor pentru unitățile de învățământ sunt prevăzute de art. 3 și art. 5 din Legea bugetului de stat nr.286/28.12.2010 , art. 3 , precum și de art. 103 alin 2 și art.104 alin. 2 lit. „d” din Legea educației naționale nr.1/05.01.2011.

Plata chiriei se va efectua din cap 65 “învățământ” respectiv cod indicator 65.02.03.01 “Învățământ preșcolar “, Titlul II Bunuri și servicii.

Avînd în vedere cele de mai sus,

Propunem:

Emiterea unei Hotărâri de Consiliul Local care să aprobe închirierea imobilului situat în Timișoara str. Martir Leontina Bînciu nr. 5, fostă str.Ocsko Terezia fostă str. Narciselor înscris în CF nr. 405657 Timișoara, CF vechi nr. 133760, cu nr. top 125 , cu destinația de unitate de învățământ - Grădinița cu program prelungit nr. 19, proprietatea dl. Krivinyi Nikolaus la o chirie lunară de 17.402,45 lei/lună (echivalentul a 4100euro/lună la data negocierii - 28.07.2011), pe o perioadă un an , cu posibilitatea prelungirii acestuia pe încă un an în aceleași condiții , conform extrasului din

’          Cod.FP53-01, ver1 Procesul verbal din ședința din data de 28.07.2011 al Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara constituita in baza Hotărârii Consiliului Local nr. 350/2008 modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2009 și prin Hotărârea Consiliului Local nr.379/2010, care face parte din hotărâre.

2. Modalitatea privind condițiile de închiriere se vor stabili printr-un contract de închiriere , încheiat între proprietarul imobilului și Grădinița cu program prelungit nr.19 în calitate de utilizator, contract care va fi avizat de Direcția Economică și Ordonatorul de credite. Plata chiriei se va efectua din cap 65 “învățământ” respectiv cod indicator 65.02.03.01 “Învățământ preșcolar “, Titlul II Bunuri și servicii.

VICEPRIMAR,

Ing. Adrian Orza

DIRECTOR, DIRECȚIA ECONOMICĂ Ec. Smaranda Haracicu

PT. DIRECTOR, DIRECȚIA PATRIMONIU Ec. Martin Staia

ÎNTOCMIT,

Ing. Ciucur Ioana

Avizat Serviciul Juridic, Jr. Mirela Lasuschevici


Cod.FP53-01, ver1