Hotărârea nr. 294/2011

294/03.08.2011 privind împuternicirea Primarului Municipiului Timişoara pentru semnarea documentelor de licitaţie pentru depozitul de deşeuri nepericuloase în comuna Ghizela
Hotararea Consiliului Local 294/03.08.2011
privind împuternicirea Primarului Municipiului Timişoara pentru semnarea documentelor de licitaţie pentru depozitul de deşeuri nepericuloase în comuna Ghizela


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-17020/02.08.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş (ADID) şi Documentul de Poziţie Privind Modul de Implementare a Proiectului "Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Timiş";
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. e) şi alin. (7) lit. c) şi art. 11 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se împuterniceşte domnul GHEORGHE CIUHANDU, Primarul Municipiului Timişoara, să semneze documenetele de licitaţie pentru concesionarea serviciului de operare a depozitului de deşeuri nepericuloase din comuna Ghizela, judeţul Timiş, din cadrul Proiectului "Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Timiş".

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Gestiune Deşeuri din cadrul Serviciului Avize Mediu Urban din Primăria Municipiului Timişoara..

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţia Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA                                  APROBAT

JUDEȚUL TIMIȘ                                   PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE MEDIU                      DR.ING.GHEORGHE CIUHANDU

SERVICIUL AVIZE MEDIU URBAN

SC2011_-_17020_/02.08.2011______________________________________________________________

REFERAT

privind împuternicirea Primarului Municipiului Timișoara pentru semnarea documentelor de licitație pentru depozitul de deșeuri nepericuloase în comuna Ghizela

Prin Hotărârea nr.457/20.12.2005 Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat asocierea cu alte consilii locale ale municipiilor, orașelor și comunelor județului Timiș și cu Consiliul județean Timiș pentru promovarea proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Timiș” în vederea finanțării din Fondurile de Coeziune ale uniunii Europene.

Prin Hotărârea nr.95/24.02.2009 Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat Statutul-cadru și Actul constitutiv-cadru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, iar prin Hotărârea nr.258/30.06.2009 a fost împuternicit Primarul Municipiului Timișoara să să semneze Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș.

De asemenea, prin Hotărârea nr.212/14.06.2011 Consiliul Local al Municipiului Timișoara a mandatat pe Primarul Municipiului Timișoara să semneze Documentul de Poziție Privind Modul de Implementare a Proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Timiș”.

Având în vedere cele expuse mai sus propunem împuternicirea primarului municipiului Timișoara pentru semnarea documentelor de licitație pentru concesionarea serviciului de operare a depozitului de deșeuri nepericuloase din comuna Ghizela, județul Timiș, din cadrul Proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Timiș”.

VICEPRIMAR

ADRIAN ORZA


DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA DE MEDIU VASILE CIUPA

PT. ȘEF SERVICIU AVIZE MEDIU URBAN

CONSILIER


ADINA BUMBU


MARINELA TOPOR

AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC

Red/Dact.A.B


cod FP53-01 ver.1