Hotărârea nr. 293/2011

293/03.08.2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 249/12.07.2011 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi Podul Lung Timişoara", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"
Hotararea Consiliului Local 293/03.08.2011
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 249/12.07.2011 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi Podul Lung Timişoara", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-16670/01.08.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 137/27.04.2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara;
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr. 7/17.05.2010;
În baza Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie şi a Ordinul nr. 276/mai 2009 privind "modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobate prin ordinul MDRT nr. 863/2008";
Având în vedere Hotârea Consiliului Local nr. 249/12.07.2011 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi Podul Lung Timişoara", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
În conformitate cu Ordinul nr. 863/2008 al MDRT pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutul-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";
În conformitate cu Ordinul nr. 1360/1938/2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere" - Programul Operaţional Regional 2007-2013, s-a solicitat revizuirea cererii de finanţare;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 249/12.07.2011, articol care va avea următorul conţinut:
"Art. 3: Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 123.688,64 lei, alcătuită din:
a) contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 83.286,03 lei;
b) contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 40.402,61 lei".

Art. 2: Se înlocuieşte Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 249/12.07.2011 privind indicatorii tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi Podul Lung Timişoara" str. Cornelia Salcianu nr. 17, TIMIŞOARA" - documentaţie tehnico-economică elaborată de către S.C. SUBCONTROL S.R.L., în cadrul contractului de prestare de servicii nr. 136/30.07.2010 cu Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3: Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 249/12.07.2011 rămân neschimbate.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Proiecte cu Finanţare Internaţională;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Poliţia Locală Timişoara;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

Se aprobă,

PRIMAR

Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DEZVOLTARE

Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională

Nr. 2011-16670/01.08.2011 ’

REFERAT

privind modificarea HCL 249/12.07.2011 privind aprobarea proiectului “ Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități Podul Lung Timișoara", a Documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. -„Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere”

Proiectul „Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități Podul Lung Timișoara ” se găsește la poziția 34 din Lista de proiecte prioritare din Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Timișoara, documente aprobate prin hotărârea nr. 137/27.04.2010 a Consiliul Local al Municipiului Timișoara și avizate prin Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr. 14/31.03.2011.

Proiectul se încadrează în categoria de operațiuni c) Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuințelor sociale și îmbunătățirea serviciilor sociale și este inclus în Planul Integrat de Dezvoltare al “Polului de creștere Timișoara” în cadrul obiectivului 3. Realizarea unui mediu social intercultural coeziv și stabil, favorabil progresului politica 3.3. Creșterea performanțelor serviciilor de sănătate și asistență socială, programul 3.3.3. Crearea la nivelul polului a unei rețele de servicii sociale, echilibrat distribuite și accesibile tuturor categoriilor sociale

Prin HCL 249/12.07.2011 Consiliul Local Timisoara a aprobat proiectul Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități Podul Lung Timișoara”, documentația tehnico-economică și analiza cost beneficiu, indicatorii tehnico-economici precum și contribuția proprie a Municipiului Timișoara la cofinanțarea proiectului.

Conform art. 3 din HCL 249/12.07.2011 se prevede : ,, Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Timișoara la cofinanțarea proiectului din bugetul local cu suma de 123.688,63 lei, alcătuită din:

 • a) contribuția Municipiului Timișoara la cheltuieli eligibile reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 83.286,02 lei;

 • b)  contribuția Municipiului Timișoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 40.402,61 lei.

Proiectul a fost depus spre verificare la ADR Vest iar în urma verificării s-a solicitat corecția contribuției bugetului local - categoria cheltuieli eligibile de la valoarea de 83.286,02 lei la 83.286,03 lei ceea ce determină majorarea contribuției bugetului local de la 123.688,63 lei la 123.688,64 lei.

Majorarea de 0,01 lei rezultă din modul de calcul al contribuției bugetului local cu 3 zecimale rotunjite la superior la 2 zecimale, adică costuri eligibile 4.164.301,34 x 2%= 83.286,026 ceea ce prin rotunjire la 2 zecimale înseamnă 83.286,03 lei.

Având în vedere cele menționate mai sus,

Propunem spre aprobare următoarele:

 • 1. Modificarea art.3, din HCL nr. 249/12.07.2011, pentru aprobarea proiectului “ Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități Podul Lung Timișoara", a Documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere” articol care va avea următorul conținut:

,,Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Timișoara la cofinanțarea proiectului din bugetul local cu suma de 123.688,64 lei, alcătuită din:

 • a) contribuția Municipiului Timișoara la cheltuieli eligibile reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 83.286,03 lei;

 • b) contribuția Municipiului Timișoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 40.402,61 lei.’’

 • 2. Înlocuirea Anexei la HCL 249/12.07.2011 privind indicatorii tehnico-economici ai investiției ,,Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități Podul Lung Timișoara" str. Cornelia Salcianu nr.17, TIMIȘOARA - documentație tehnico economică elaborată de către S.C. SUBCONTROL S.R.L., în cadrul contractului de prestare de servicii nr. 136/30.07.2010 cu Anexa la prezenta hotărâre.

 • 3. Restul articolelor din HCL nr.249/12.07.2011, rămân neschimbate.

  Director Direcția Dezvoltare

  Arh. Aurelia Junie


  Director Direcția Economică

  Ec. Smaranda Haracicu


Șef Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională

Ec. Cristina Scutariu

Avizat juridic

Cons. Juridic Mirela Lasuschevici

Anexa la HCL nr........................

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

REABILITAREA, CENTRULUI DE ZI PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI ,,PODUL LUNG”str.

Cornelia Salcianu nr.17, TIMIȘOARA - documentație tehnico economică elaborată de către S.C.

SUBCONTROL S.R.L., în cadrul contractului de prestare de servicii nr. 136/30.07.2010

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (T.V.A. inclusă) : din care: C + M (T.V.A. inclusă) :

5.204.016,48 lei

3.806.238,09 lei


SURSE DE FINANȚARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile):

4.081.015,31 lei

123.688,64 lei


 • - Asistență financiară nerambursabilă (F.E.D.R + Buget de stat)

 • - Buget local

STRUCTURA DE COST

4.164.301,34 lei

40.402,61 lei

999.312,53 lei

989.709,39 lei

9.603,14 lei

5.204.016,48 lei

123.688,64 lei(fara TVA)

83.286,03 lei

40.402,61 lei

4.081.015,31 lei


Costuri eligibile

Costuri neeligibile

TVA din care:

TVA cheltuieli eligibile

TVA cheltuieli neeligibile

TOTAL PROIECT (T.V.A. inclusă)

Contribuția proprie din Bugetul Local (eligibile și neeligibile):

Contribuție Buget Local - cheltuieli eligibile fără TVA:

Contribuție Buget Local - cheltuieli neeligibile fără TVA:

Asistență financiară nerambursabilă solicitată:

Sumă totală(cheltuieli eligibile și neeligibile) alocată în Bugetul Local al Municipiului Timișoara:

123.688,64 + 999.312,53 (TVA aferentă proiectului) + 2.720.676 (avans execuție) = 3.843.677,17 lei

TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum și avansul necesar execuției vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, conform legislației în vigoare în condițiile rambursării/decontărilor ulterioare.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 12 luni

DATE TEHNICE PROPUSE:

Regimul de înălțime:

Spartial+P+1E

Suprafața construita:

1072 mp

Suprafața desfășurata:

2375 mp (din care: Sd Subsol=112mp; SdPodul

Lung=1795mp; SdGrad=385,49mp; SdCentrala termica=64,76mp)

•   Suprafața utilă totală:

1925 mp

 • •  POT = 21,72%

 • •  CUT = 2,18

LUCRĂRI DE INTERVENȚII PROPUSE:

- consolidarea structurii de rezistență, reabilitarea termica a anvelopei clădirii, igienizarea subsolului, recompartimentarea funcțională, înlocuirea tâmplăriei exterioare și interioare, refacerea finisajelor clădirii, refacerea sistematizării exterioare, refacerea instalațiilor clădirii - sanitare, încălzire, incendiu, electrice

Director executiv Direcția Dezvoltare Arh. Aurelia Junie

Șef Serviciul Investiții Ing. Gabriela Bica