Hotărârea nr. 292/2011

292/03.08.2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Timişoara nr. 6/2011 privind atribuirea directa prin contract de concesiune către S.C. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A. a unor suprafeţe de teren în vederea amenajării unor parcări subterane
Hotararea Consiliului Local 292/03.08.2011
privind modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Timişoara nr. 6/2011 privind atribuirea directa prin contract de concesiune către S.C. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A. a unor suprafeţe de teren în vederea amenajării unor parcări subterane


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-16583/29.07.2011 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 241/11.11.2003 privind aprobarea Regulamentului de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în sistem TELPARK în Municipiul Timisoara;
Având în vedere Hotarârea Guvernului României nr. 955/15.07.2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
Având în vedere art. 59 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;
În baza Hotarârii Consiliului Local nr. 200/18.11.1997 - privind reorganizarea Regiei Autonome "URBIS" ca societate pe actiuni S.C. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A.;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 6/2011 privind atribuirea directa prin contract de concesiune catre S.C. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A. a unor suprafeţe de teren în vederea amenajarii unor parcări subterane;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit. (c) si alin. (5) lit. (a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifica articolul 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 6/2011, care va avea următorul cuprins:
,"Se prelungeşte termenul pentru semnarea contractului de asociere cu încă 12 luni de la data adoptării prezentei hotărâri, în caz contrar contractul de concesiune va înceta de drept".
Se completează art.2, alin 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 6/2011 cu o nouă locaţie:
"- Zona Piaţa Victoriei, identificarea din punct de vedere tehnic şi juridic a suprafeţelor intră în atribuţiile executivului".

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C Administrarea Domeniului Public S.A. Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Tehnice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROBAT PRIMAR

Dr. ing.GheorgheCiuhanduJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA TEHNICĂ

serviCiul REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE

BIROUL TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI SC2011-

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Timișoara nr. 6/2011 privind atribuirea directa prin contract de concesiune către S.C. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A. a unor suprafețe de teren în vederea amenajării unor parcări subterane

Prin Hotărâre nr. 6/2011 Consiliul Local al Municipiului Timișoara a hotărât atribuirea directă, prin contract de concesiune, către SC Administrarea Domeniului Public SA, pe o perioadă de 49 de ani, a unor suprafețe de teren în vederea realizării unor parcări subterane.

Concesiunea terenurilor este condiționată de semnarea contractului de asociere în participațiune în termen de 6 luni de la data adoptării hotărârii.

Comisia de negociere a contractelor de asociere în participațiune, ce se vor încheia de către SC Administrarea Domeniului Public SA cu alte societăți comerciale în vederea construirii și exploatării de parcări în municipiul Timișoara, numită în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 459/15.12.2009, a aprobat Caietul de sarcini și modelul Contractului de asociere în participațiune. De asemenea, Comisia a stabilit datele limită de depunere a ofertelor pentru selecția partenerului și negocierea contractului de asociere în participațiune pentru realizarea și exploatarea de parcări publice.

În urma mai multor ședințe Comisia a constatat că nu au fost depuse oferte. Ca atare la ședința din data de 19.07.2011 s-a hotărât prelungirea termenului prevăzut la art. 4 din HCL nr. 6/2011 cu încă 12 luni.

Ținând cont de cele mai sus prezentate propunem modificarea art. 4 din HCL nr. 6/2011 cu următoarul conținut: ,,Se prelungește termenul pentru semnarea contractului de asociere cu încă 12 luni de la data adoptarii prezentei hotarâri, în caz contrar contractul de concesiune va fi nul de drept”.

VICEPRIMAR,

SORIN GRINDEANU

DIRECTOR,

ING. CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU, ING. ADRIAN COLOJOARĂ


DIRECTOR DIRECȚIA PATRIMONIU

EC. MARTIN STAIA

CONSILIER,

Jr. NASTASIA MIRCEA

AVIZAT JURIDIC,