Hotărârea nr. 291/2011

291/03.08.2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 459/15.12.2009 - privind numirea membrilor Comisiei de negociere a contractelor de asociere în participaţiune, ce se vor încheia de către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. cu alte societăţi comerciale, în vederea construirii şi exploatării de parcări în Municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 291/03.08.2011
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 459/15.12.2009 - privind numirea membrilor Comisiei de negociere a contractelor de asociere în participaţiune, ce se vor încheia de către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. cu alte societăţi comerciale, în vederea construirii şi exploatării de parcări în Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011- 16584/29.07.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si al Comisiei pentru cultura, ştiinţa, învăţământ, sănătate, protecţie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 459/2009 privind numirea membrilor Comisiei de negociere a contractelor de asociere în participaţiune, ce se vor încheia de către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A cu alte societăţi comerciale, în vederea construirii si exploatării de parcări în Municipiul Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică şi se completează componenţa Comisiei de negociere a contractelor de asociere în participaţiune, ce se vor încheia de către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A cu alte societăţi comerciale, în vederea construirii şi exploatării de parcări în Municipiul Timişoara, cuprinsă în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 459/2009, astfel:
- domnul Nicuşor Miuţ se înlocuieşte cu domnul Martin Staia;
- se includ în componenta Comisiei: - domnul Traian Stoia - consilier local ;
- domnul Ciprian Jichici - consilier local;
- domnul Silviu Sarafolean - consilier local;
- domnul Sorin Grindeanu - viceprimar.

Art. 2: După art.1 al Hotărârii Consiliului Local nr.459/2009 se va introduce un nou art. 2, cu următorul cuprins:
"Art. 2: Toate locaţiile prevăzute în Studiul Veltona care cuprinde 300 de locaţii disponibile pentru parcaje supra şi subterane vor fi puse la dispoziţia potenţialilor investitori , la solicitarea acestora. Formele de asociere posibile cu investitorii sunt:
a) -parteneriat public-privat cu municipalitatea;
b) -asociere cu S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. şi eventual alte forme de asociere conforme cu legislaţia română în vigoare.
Investiţiile în parcaje se vor face exclusiv de către investitori , urmând ca aceştia să-şi recupereze investiţia şi să facă profit din exploatarea parcărilor pe o perioadă care va fi cuprinsă în contract, perioada fiind între 20 şi 30 de ani, maxim 30 de ani, în funcţie de mărimea investiţiei. "
Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 459/2009 rămân neschimbate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C Administrarea Domeniului Public S.A. Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţia Arhitectului Şef;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Tehnice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROBAT PRIMAR

Dr. ing.GheorgheCiuhanduJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA TEHNICĂ

serviCiul REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE

SC2011-

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: wwwprimariatm.ro

REFERAT

privind modificarea și completarea componenței Comisiei de negociere a contractelor de asociere în participațiune, ce se vor încheia de către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A cu alte societăți comerciale, în vederea construirii și exploatării de parcări în Municipiul Timișoara, numită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 459/2009

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 459/2009 s-au numit membrii Comisiei de negociere a contractelor de asociere în participațiune, ce se vor încheia de către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A cu alte societăți comerciale, în vederea construirii și exploatării de parcări în Municipiul Timișoara, cu următoarea componență:

 • 1. ec. Nicusor Miut - Director Directia de Patrimoniu - Primaria Municipiului Timisoara;

 • 2. ec. Liviu Barbu - Director General S.C Administrarea Domeniului Public S.A.;

 • 3. ec. Angelica Lazi - Director Economic S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.;

 • 4. Florin Baias - avocat al SC Administrarea Domeniului Public S.A.;

 • 5. Radu Toanca - consilier local;

 • 6. Ovidiu Ciuhandu -consilier local;

 • 7. Ciprian Bogdan - consilier local;

 • 8. Simion Mosiu - consilier local;

 • 9. Valentin Moldovan - consilier local.

Comisia de negociere întrunită în data de 19.07.2011 a propus completarea acesteia cu următorii membrii: dl. Stoia Traian - Consilier Local și dl. Sorin Grindeanu - viceprimar.

Ținând cont de cele mai sus prezentate, precum și de încetarea raportului de serviciu a domnului Nicușor Miuț, propunem modificarea și completarea componenței Comisiei de negociere a contractelor de asociere în participațiune, ce se vor încheia de către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A cu alte societăți comerciale, în vederea construirii și exploatării de parcări în Municipiul Timișoara, cuprinsă în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 459/2009, astfel:

 • - domnul Nicușor Miuț se înlocuiește cu domnul Martin Staia;

 • - se includ în componenta Comisiei domnul Stoia Traian - consilier local și domnul Sorin Grindeanu -viceprimar.

VICEPRIMAR,

SORIN GRINDEANU

DIRECTOR,


ȘEF SERVICIU,

ING. CULIȚĂ CHIȘ


ING. ADRIAN COLOJOARĂ


CONSILIER,

Jr. NASTASIA MIRCEA

AVIZAT JURIDIC,