Hotărârea nr. 289/2011

289/03.08.2011 privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Trafic management şi supraveghere video", a documentaţiei tehnico-economice şi a analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"
Hotararea Consiliului Local 289/03.08.2011
privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Trafic management şi supraveghere video", a documentaţiei tehnico-economice şi a analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-16865/01.08.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.137/27.04.2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara;
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr.7/17.05.2010;
În baza Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Luând în considerare "Instrucţiunile de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" aprobate prin Ordinul nr. 863/02.07.2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului);
În conformitate cu Ordinul nr. 276/2009 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea de Guvern nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobate prin ordinul MDRT nr.863/2008;
În conformitate cu Ordinul comun nr. 3296/07.11.2008 al Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ordinul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană", axa prioritară "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
Luând în considerare Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2548/2009;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a) şi d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă proiectul "Trafic management şi supraveghere video", în valoare totală de 43.762.900,14 lei (T.V.A. inclusă), în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1.- "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere".

Art. 2: Se aprobă documentaţia tehnico-economică şi analiza cost-beneficiu în vederea realizării proiectului "Trafic management şi supraveghere video" elaborate de către S.C. Smart Telecom Consulting S.R.L., cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă contribuţia proprie a municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 735.667,57 lei (fără T.V.A.), alcătuită din:
a) contribuţia municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 705.549,89 lei;
b) contribuţia municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 30.117,68 lei.

Art. 4: (1) Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 25.741.260,35 lei, alcătuită din:
a) T.V.A. aferentă proiectului în sumă de 8.455.288,13 lei;
b) avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 17.285.972,22 lei.
(2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi avansul necesar execuţiei vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontării ulterioare.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Anexa la H.C.L. nr....................

INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI “Trafic management și supraveghere video

conform documentației elaborate de către S.C. Smart Telecom Consulting S.R.L.

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (T.V.A. inclusă).........................43.762.900,14

din care: C + M (T.V.A. inclusă)...............................................................................4.506.428,20 lei

SURSE DE FINANȚARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile):

 • - Asistență financiară nerambursabilă (F.E.D.R.+Buget de stat)...................... 34.571.944,44

 • - Buget local (2%)..........................................................................................................705.549,89

STRUCTURA DE COST

Costuri eligibile......................................................................................................35.277.494,33 lei

Costuri neeligibile..........................................................................................................30.117,68 lei

T.V.A.........................................................................................................................8.455.288,13

TOTAL PROIECT (T.V.A. inclusă)....................................................................43.762.900,14

Contribuția proprie din Bugetul Local al Municipiului Timișoara.....................735.667,57 lei (fără T.V.A.)

Contribuție Buget Local - cheltuieli eligibile fără TVA.........................................705.549,89

Contribuție Buget Local - cheltuieli neeligibile fără TVA........................................30.117,68

Asistență financiară nerambursabilă solicitată.......................................34.571.944,44 lei

Sumă totală alocată în Bugetul Local al Municipiului Timișoara:

735.667,57 lei + 8.455.288,13 lei (TVA aferentă proiectului) + 17.285.972,22 lei (avans execuție) = =26.476.927,92 lei

T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum și avansul necesar execuției vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, conform legislației în vigoare în condițiile rambursării/decontării ulterioare.

Durata de implementare a proiectului: 12 luni

Indicatori (în unități fizice):

Sistem integrat de management al traficului rutier                     1 unitate

Sistem de supraveghere video al intersecțiilor                           1 unitate

Centru integrat de comandă și monitorizare a traficului                1 unitate

Intersecții sincronizate adaptiv                                          134 buc.

Intersecții semaforizate                                                 134 buc.

Camere video                                                  230 buc.

DIRECTOR, ING. CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU R.T.U.,

ING. ADRIAN COLOJOARĂ

ROMÂNIA                                           Aprobat

JUDEȚUL TIMIȘ                                            Primar,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                           Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu

DIRECȚIA TEHNICĂ

serviCiul REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE

NR. SC2011-16865/01.08.2011____________________________________________________

Bd.C.D.Loga nr 1,300030 Timisoara,tel:+40256 490 635 e-mail:Primariatm@primaria.ro internetwww.primariatm.ro

REFERAT

privind aprobarea proiectului complex de investiții "Trafic management și supraveghere video", a documentației tehnico-economice și a analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin

Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creștere"

Proiectul “Trafic management și supraveghere video” este inclus în Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Timișoara și se încadrează în obiectivul Dezvoltarea unei infrastructuri tehnice integrate, complexe și flexibile, politica Interconectarea teritorială și creșterea accesibilității polului, programul Asigurarea mobilității și securității în trafic.

Este cunoscut faptul că transportul rutier și pietonal în Municipiul Timișoara cu impact atât asupra cetățenilor municipiului cât și asupra celor din arealul de influență, este afectat de diferite incidente/ambuteiaje, atât datorită numărului mare de vehicule, dar și datorită insuficientelor amenajări pe diferite zone ale infrastructurii rutiere.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea fluxului rutier si a siguranței cetățeanului în Municipiul Timișoara prin implementarea unui sistem cu control adaptiv de management al traficului urban și supraveghere video care să permită atingerea următoarelor obiective specifice:

 • -   Modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare;

 • -   Dotarea zonelor identificate cu risc de infracționalitate sau zone rutiere periculoase cu un număr de 230 echipamente noi de supraveghere;

 • -   Îmbunătățirea condițiilor de siguranță rutieră în Municipiul Timișoara;

 • -   Creșterea siguranței cetățenilor în spațiul public, datorită unui sistem modern, operativ și totodată discret de supraveghere video;

 • -   Crearea unui Centru de Comandă și Control unic, pentru coordonarea activităților de management trafic și supraveghere video care să răspundă cerințelor viitoare de dezvoltare a municipiului Timișoara;

 • -   Reducerea timpului de deplasare în oraș și implicit a consumului de combustibil și a emisiilor de noxe;

 • -   Creșterea încrederii, satisfacției călătorilor pentru transportul în comun și implicit creșterea numărului de persoane care utilizează mijloacele de transport în comun;

 • -   Creșterea siguranței cetățenilor și reducerea ratei criminalității;

 • -   Furnizarea de informații participanților la trafic despre condițiile de trafic curente anterior pornirii și în timpul deplasării acestora, pentru ca ei să poată adapta durata deplasării, modul de deplasare și selecția rutei dorite în funcție de condițiile de trafic actuale;

 • -   Creșterea disciplinei în trafic și aderarea la legislația cu privire la trafic, în scopul îmbunătățirii siguranței vehiculelor și autovehiculelor în trafic.

Astfel, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creștere" pentru proiectul „Trafic management și supraveghere video” propunem aprobarea întregului proiect precum și a cheltuielilor legate de acesta ce revin municipiului Timișoara.

Având în vedere cele menționate mai sus,


Propunem spre aprobare următoarele:


 • 1. Proiectul "Trafic management și supraveghere video", în valoare totală de 43.762.900,14 lei (TVA inclusă), în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1.- "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creștere".

 • 2. Documentația tehnico-economică și Analiza cost-beneficiu în vederea realizării proiectului " Trafic management și supraveghere video" elaborate de către S.C. Smart Telecom Consulting S.R.L., cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuți în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 3. Contribuția proprie a municipiului Timișoara la cofinanțarea proiectului din bugetul local cu suma de 735.667,57 lei, alcătuită din:

 • a) contribuția municipiului Timișoara la cheltuieli eligibile reprezentând minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 705.549,89 lei;

 • b) contribuția municipiului Timișoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 30.117,68 lei.

 • 4. (1) Alocarea din bugetul local a sumei de 25.741.260,35 lei, alcătuită din:

 • a) T.V.A. aferentă proiectului în sumă de 8.455.288,13 lei;

 • b) avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 17.285.972,22 lei.


(2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum și avansul necesar execuției vor fi


rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, conform legislației în vigoare în condițiile rambursării/decontării ulterioare.


VICEPRIMAR, SORIN GRINDEANU


DIRECTOR D.E., EC. SMARANDA HARACICU


DIRECTOR D.T., ING. CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU R.T.U., ING. ADRIAN COLOJOARĂ


CONSILIER B.T.S.C., ING. LIDIA VÎLCEANU


AVIZAT JURIDIC,