Hotărârea nr. 288/2011

288/03.08.2011 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea cantinei de ajutor social Timişoara pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"
Hotararea Consiliului Local 288/03.08.2011
privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea cantinei de ajutor social Timişoara pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 14161/01.07.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.137/27.04.2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara;
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr.14/31.03.2011;
În baza Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Luând în considerare Ordinul nr. 863 din 2 iulie 2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";
În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1938/29.04.2011 şi Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană", axa prioritară "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerul Finanţelor Publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2), lit. b), alin. (4), lit. a) şi d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală , republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Cantinei de Ajutor Social Timişoara pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost" în valoare totală de 3.994.333,55 lei (T.V.A. inclusă), în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere".

Art. 2: Se aprobă Documentaţia tehnico-economică şi Analiza cost-beneficiu în vederea realizării proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Cantinei de Ajutor Social Timişoara pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost", elaborate de către S.C. "BAU PROIECT" S.R.L., cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa la prezena hotărâre.

Art. 3: Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 64.557,45 lei, reprezentând 2% din cheltuielile eligibile.

Art. 4: (1) Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2.348.118,73 lei, alcătuită din:
a) T.V.A. aferent proiectului în sumă de 766.461,35 lei;
b) avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 1.581.657,38 lei.
(2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum şi avansul necesar implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Anexa la HCL nr........................

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI ,,REABILITAREA,MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL TIMIȘOARA PENTRU DEZVOLTAREA UNUI CENTRU SOCIAL DE URGENȚĂ PENTRU

PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST ” - documentație tehnico economică elaborată

de către S.C. ”BAU PROIECT” S.R.L., în baza contractului de prestare de servicii nr. 4/21.01.2011 și a actului adițional nr.1/03.06.2011

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (T.V.A. inclusă) : 3.994.333,55 lei

din care -valoarea Devizului General (TVA inclusă):             3.964.573,55 lei

SURSE DE FINANȚARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile):

 • - Asistență financiară nerambursabilă (F.E.D.R + Buget de stat):     3.163.314,75 lei

 • - Buget local:                                                                64.557,45 lei

STRUCTURA DE COST

3.227.872,20 lei

0,00 lei

766.461,35 lei

766.461,35 lei

0,00 lei

3.994.333,55 lei


Costuri eligibile:

Costuri neeligibile:         .

TVA      din care:

TVA cheltuieli eligibile:

TVA cheltuieli neeligibile:

TOTAL PROIECT (T.V.A. inclusă):

Contribuția proprie din Bugetul Local (eligibile și neeligibile):     64.557,45 lei (fară TVA)

Contribuție Buget Local - cheltuieli eligibile fără TVA:                64.557,45 lei

Contribuție Buget Local - cheltuieli neeligibile fără TVA:                   0,00 lei

Asistență financiară nerambursabilă solicitată:                  3.163.314,75 lei

Sumă totală(cheltuieli eligibile și neeligibile) alocată în Bugetul Local al Municipiului Timișoara:

64.557,45 lei + 766.461,35 lei (TVA aferentă proiectului) + 1.581.657,38 lei (avans execuție) =2.412.676,18 lei

TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum și avansul necesar execuției vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, conform legislației în vigoare în condițiile rambursării/decontărilor ulterioare.

DURATA DE EXECUȚIE - 12 luni

9

LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PROPUSE:

-consolidarea structurii de rezistență, reabilitarea termică a clădirii, recompartimentarea funcțională, înlocuirea tâmplăriei exterioare și interioare, supraetajarea corpului 1 de clădire , construcția unui corp nou în dreptul cantinei sociale, extinderea instalațiilor sanitare și termice etc.

Director executiv Direcția Dezvoltare Arh. Aurelia Junie

Consilier

Ing. Ionel Băruța


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DEZVOLTARE Serviciul investiții

Nr. SC2011 - 14161/01.07.2011

Se aprobă,

PRIMAR

Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

privind aprobarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea cantinei de ajutor social Timișoara pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost”, a Documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere

Obiectivul strategic al Programului Operațional Regional constă în sprijinirea unei dezvoltări economico-sociale durabile și echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor și resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creștere, îmbunătățirea mediului de afaceri și a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României locuri atractive pentru investiții.

Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere” are ca scop creșterea calității vieții și crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum și prin dezvoltarea serviciilor de sprijinire a afacerilor și a antreprenoriatului.

În contextul crizei economice mondiale, există riscul accentuării polarizării sociale și apariției unor grupuri defavorizate de populație pentru care trebuie susținute servicii sociale care se adresează persoanelor vulnerabile precum rromilor, copiilor abandonați, familiilor monoparentale etc.

Oportune în acest context sunt: susținerea logistică a ONG-urilor care implementează proiecte vizând crearea de servicii sociale alternative; înființarea de Centre sociale pentru diferite categorii de persoane defavorizate; înființarea unei rețele de servicii de sprijin, asistență la domiciliu, teleasistență, informare, consultanță, transport la domiciliu, servicii de îngrijire comunitară, hot-line și intervenție de urgență, accentuarea programelor educaționale cu conținut civic, inclusiv încurajarea voluntariatului și a inițiativelor asociative.

Obiectivul specific al proiectului este creșterea calității serviciilor sociale acordate persoanelor aflate în dificultate (cu probleme socio-economice și medicale deosebite - conform Legii 208/1997 privind cantinele de ajutor social a Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, actualizată și a OG 68/2003 privind Serviciile Sociale), în special a persoanelor fără adăpost, aflate pe stradă care au vârsta peste 18 ani și care, conform legislației pot fi beneficiari ai cantinei de ajutor social. Prin dezvoltarea centrului de urgență pentru persoane fără adăpost se va asigura igiena personală, acces la servirea mesei (mic dejun, prânz și cină), găzduire, consiliere și suport specializat (social, psihologic, medical primar) în vederea reintegrării în societate și familie precum și reducerea riscului de marginalizare și excluziune socială.

In vederea realizării acestui obiectiv se intenționează atragerea de fonduri europene, astfel în Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Timișoara a fost inclus proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea cantinei de ajutor social Timișoara pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost”, ce urmează a fi depus în cadrul Programul Operațional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere, în vederea finanțării. Fondurile structurale constituie, așadar, o oportunitate în găsirea surselor financiare necesare pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost”.

Prin demararea activităților prevăzute în proiect se va reabilita Cantina de Ajutor Social a Primăriei Municipiului Timișoara și Centrul de zi pentru persoane vârstnice astfel încât noul Centru Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost creat să corespundă nevoilor actuale și viitoare ale persoanelor aflate în situații socio-economice deosebite.

Atribuțiile generale ale noului centrului vor fi :

 • •   Prestarea de servicii sociale persoanelor aflate în situații economico-sociale deosebite inclusiv a celor lipsiți de sprijin familial sau care trăiesc în stradă;

 • •   pregătirea și distribuirea către beneficiari a hranei zilnice în limita alocației de 8,5 lei/zi/persoană;

 • •   consilierea, informarea și susținerea beneficiarilor în rezolvarea problemelor sociale astfel încât să se reducă riscul de marginalizare și excluziune socială;

 • •   acordarea de servicii sociale, inclusiv găzduire persoanelor aflate în stradă în vederea reducerii riscului de excludere si marginalizare socială.

Proiectul ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea cantinei de ajutor social Timișoara pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost”, se găsește la poziția 33 din Lista de proiecte prioritare din Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Timișoara, documente aprobate prin hotărârea nr. 137/27.04.2010 a Consiliul Local al Municipiului Timișoara și avizate prin Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr. 14/31.03.2011.

Proiectul se încadrează în categoria de operațiuni c) Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuințelor sociale și îmbunătățirea serviciilor sociale și este inclus în Planul Integrat de Dezvoltare al “Polului de creștere Timișoara” în cadrul obiectivului 3. Realizarea unui mediu social intercultural coeziv și stabil, favorabil progresului politica 3.3. Creșterea performanțelor serviciilor de sănătate și asistență socială, programul 3.3.3. Crearea la nivelul polului a unei rețele de servicii sociale, echilibrat distribuite și accesibile tuturor categoriilor sociale

Drept urmare, propunem spre aprobare proiectul ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea cantinei de ajutor social Timișoara pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost” documentația tehnico-economică, elaborată de către S.C.”BAU PROIECT”S.R.L, în baza contractului de prestare de servicii nr. 4/21.01.2011 și a actului adițional nr.1/03.06.2011, contribuția proprie a Municipiului Timișoara la cofinanțarea proiectului, precum și alocarea în bugetul local a T.V.A. aferentă proiectului - condiție pentru recuperarea acesteia - precum și a unui avans, estimat a acoperi primele 6 luni de implementare, având în vedere condițiile rambursării în cazul proiectelor finanțate din fonduri structurale, cu mențiunea că T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum și avansul necesar implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, conform legislației în vigoare în condițiile rambursării/decontărilor ulterioare.

Având în vedere cele menționate mai sus,


Propunem spre aprobare următoarele:

 • 1. Proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea cantinei de ajutor social Timișoara pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost ” în valoare totală de 3.994.333,55 lei (T.V.A. inclusă), în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere”.

 • 2. Documentația tehnico-economică și Analiza cost-beneficiu în vederea realizării proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea cantinei de ajutor social Timișoara pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost”, elaborate de către S.C.,, BAU PROIECT” S.R.L., cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuți în Anexa la prezentul referat.

 • 3. Contribuția proprie a Municipiului Timișoara la cofinanțarea proiectului din bugetul local cu suma de 64.557,45 lei reprezentând 2% din cheltuielile eligibile.

 • 4. (1) Alocarea din bugetul local a sumei de 2.348.118,73 lei, alcătuită din:

 • a) T.V.A. aferent proiectului în sumă de 766.461,35 lei;

 • b) avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 1.581.657,38 lei.

(2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum și avansul necesar implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, conform legislației în vigoare în condițiile rambursării/decontărilor ulterioare.

Director executiv Direcția Dezvoltare

Director executiv Direcția Economică

Arh. Aurelia JUNIE


Ec. Smaranda HARACICU

Șef Serviciul Investiții Ing. Gabriela BICA

Întocmit,

Ing. Ionel BĂRUȚA


Avizat juridic,

Mirela LASUSCHIEVICI