Hotărârea nr. 287/2011

287/26.07.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 85/29.03.2011 privind comasarea Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr. Dumitru Popescu Timisoara cu Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara
Hotararea Consiliului Local 287/26.07.2011
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 85/29.03.2011 privind comasarea Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr. Dumitru Popescu Timisoara cu Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011 - 15958/22.07.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa Ministerului Administraţiei şi Internelor nr.20921/2011 înregistrată cu nr.CP2011 - 566/18.07.2011;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 85/29.03.2011 privind comasarea Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Dr. Dumitru Popescu Timişoara cu Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(d), alin.(6) lit.(a) pct.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aproba comasarea Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr. Dumitru Popescu Timisoara cu Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, desfiinţarea Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr. Dumitru Popescu Timisoara şi reorganizarea Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara prin înfiinţarea unei secţii de Obstetrică Ginecologie.

Art.2: Patrimoniul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr. Dumitru Popescu Timisoara, stabilit pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării-preluării, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie întocmite pe fiecare sursă de finanţare şi celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului potrivit normelor în vigoare, se preia de Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara prin protocol de predare - preluare.

Art.3: (1) Personalul de specialitate medico - sanitar şi auxiliar sanitar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr. Dumitru Popescu Timisoara se preia de către Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă.
(2) Personalul tehnico economic - administrativ şi de întreţinere care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr. Dumitru Popescu Timisoara se preia de către Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă, cu respectarea normativelor de personal.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr. Dumitru Popescu Timisoara si Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr. Dumitru Popescu Timisoara;
- Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara;
- Ministerului Sănătăţii;
- Ministerului Administraţiei şi Internelor;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.