Hotărârea nr. 286/2011

286/26.07.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.355/28.09.2010 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al municipiului Timişoara", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"
Hotararea Consiliului Local 286/26.07.2011
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.355/28.09.2010 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al municipiului Timişoara", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-15634/19.07.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 355/28.09.2010 - privind aprobarea proiectului "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al municipiului Timişoara", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform Hotărârii Consiliului Local nr.137/27.04.2010 privind aprobarea "Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara";
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr.7/17.05.2010;
În baza Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie şi a Ordinullui nr.276/mai 2009 privind "modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobate prin ordinul MDRT nr.863/2008";
În conformitate cu Ordinul nr. 863/2008 al MDRT pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea de Guvern nr.28/2008 privind aprobarea conţinutul-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";
În conformitate cu Ordinul nr.1360/1938/2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere" - Programul Operaţional Regional 2007-2013, s-a solicitat revizuirea cererii de finanţare;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2), lit. b), alin. 4, lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.355/28.09.2010, articol care va avea următorul conţinut:
"Se aprobă valoarea totală estimată a proiectului în sumă de 65.588.177,70 lei (inclusiv T.V.A.) şi alocarea în bugetul local a:
ˇ sumei de 1.763.791,48 Lei (fără T.V.A), reprezentând contribuţia proprie a Municipiului Timişoara alcătuită din:
- contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuielile eligibile reprezentând minimum 2% din valoarea eligibilă a proiectului în sumă de 1.045.753,47 Lei;
- contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuieli neeligibile aferente proiectului în sumă de 718.038,01 Lei.
ˇ sumei de 12.582.466,32 Lei reprezentând TVA pentru cheltuieli eligibile şi neeligibile. Taxa pe valoarea adăugată plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului va fi rambursată de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.
ˇ precum şi a sumei de 10.150.000 Lei, reprezentând avansul necesar implementării optime a proiectului. Suma se va recupera, prin decont, la terminarea lucrărilor aferente proiectului".

Art. 2: Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr.355/28.09.2010 rămân neschimbate.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Proiecte cu Finanţare Internaţională;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

Se aprobă,

PRIMAR

Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DEZVOLTARE

Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională

Nr. SC2011- 15634/19.07.2011

REFERAT

privind modificarea și completarea HCL nr.355/28.09.2010 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al municipiului Timișoara”, a documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere.

Prin HG nr. 998/2008 Municipiul Timișoara, a fost desemnat unul dintre cei 7 poli naționali de creștere în care se realizează cu prioritate investiții din programele cu finanțare comunitară și națională în vederea asigurării creșterii economice și creării de locuri de muncă.

În vederea atingerii acestui scop se pleacă de la ideea că pentru a obține o dezvoltare teritorială echilibrată a țării și pentru a evita creșterea disparităților interne, investițiile trebuie concentrate în acele orașe care acționează ca poli regionali și/ sau locali de creștere și iradiază dezvoltare în zonele adiacente, cu care acestea au legături intense și a căror dezvoltare este dependentă de aceste orașe.

În acest sens, Polul de creștere Timișoara reprezintă zona - capabilă de a răspândi dezvoltare economică în întreaga regiune de vest a României - cuprinzând Municipiul Timișoara (centrul urban polarizator) și arealul de influență al acestuia, care include 14 comune: (Becicherecu Mic, Bucovăț, Dudeștii Noi, Dumbrăvița, Ghiroda, Giarmata, Giroc, Moșnița Nouă, Orțișoara, Pișchia, Remetea Mare, Săcălaz, Sînmihaiu Român, Șag).

Pentru încurajarea dezvoltării polilor de creștere au fost alocate fonduri nerambursabile prin Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere” a Programului Operațional Regional (POR) al cărui obiectiv general îl reprezintă creșterea calității vieții și crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum și prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor și a antreprenoriatului.

Pentru accesarea fondurilor nerambursabile prin Axa prioritară 1, Municipiul Timișoara a elaborat Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de creștere Timișoara (PID), care împreună cu lista proiectelor prioritare au fost avizate de către Comitetului de Management pentru Coordonarea instrumentelor structurale (C.M.C.) prin Decizia nr. 7 din data de 17.05.2010.

PID este un document de planificare pe termen mediu a dezvoltării Polului de creștere Timișoara care, pe baza analizei diagnostic, propune strategia de dezvoltare pe termen mediu și planul de acțiune pentru implementarea acesteia. Planul de acțiune cuprinde proiecte a căror realizare au un impact major în atingerea obiectivelor strategice.

Dorința generală desprinsă din PID este dezvoltarea unei zone moderne si atractive, cu un confort urban unitar la nivelul polului, plăcută atât pentru locuitorii ei, cât și pentru turiști, oamenii de afaceri si investitori, dinamice din punct de vedere economic, iar scopul final este îmbunătățirea calității vieții locuitorilor.

Concentrarea populației, a principalelor activități economice și culturale ale regiunii în Timișoara, precum și faptul că orașul este un important nod de transport multimodal conferă acestuia rolul de principal centru polarizator, nu numai al zonei sale de influență, ci și al întregii regiuni de vest a României. Nivelul de dezvoltare al regiunii vest este direct influențat de gradul și dinamica de dezvoltare a Timișoarei, prin multitudinea de funcții de grad superior pe care orașul, ca nucleu al polului le îndeplinește, acesta acționând ca centru de creștere economică.

Zona din vecinătatea orașului - zona de influență - este direct influențată de dezvoltarea centrului urban Timișoara, dar în același timp poate contribui la dezvoltarea acestuia prin preluarea unora din funcțiile urbane (loisir, recreere, producție, etc). Din acest motiv putem vorbi de un areal polarizator extins - Polul de Creștere Timișoara - care prin concentrarea de măsuri, proiecte și fonduri poate contribui la accelerarea procesului de dezvoltare economică regională.

Însă, pentru asigurarea dezvoltării economice durabile, dinamice și competitive este necesară, în primul rând, realizarea unei infrastructuri publice urbane adecvate (inclusiv tehnico-edilitară) și asigurarea infrastructurii de transport și de mobilitate a populației.

Centrul istoric al orașului - Cartierul Cetate constituie este cea mai reprezentativă zonă a orașului, definitorie atât pentru oraș, cât și pentru regiune, cu încărcătură istorică.

Zona de intervenție a proiectului aflată în Cartierul Istoric Cetate cuprinde 4 piețe publice: Piața Unirii, Piața Libertății, Piața Sf. Gheorghe, Piața Țarcului și 10 străzi: Str. Sergent C-tin Mușat, Str. Vasile Alecsandri - pe tronsonul dintre Piața Unirii și Piața Libertății, Str. Lucian Blaga -tronsonul dintre Piața Libertății și Piața Huniade, Str. Florimund Mercy - integral, Str. Francesco Grisselini - integral, Str. Radu Negru - integral, Str. Fără Nume - integral, Str. General Praporgescu - integral, Str. Enrico Carusso - integral, Str. Eugeniu de Savoya - integral.

Situația din zona de intervenție a proiectului se prezintă astfel:

 • •   Străzile și piețele ce fac obiectul zonei de intervenție a proiectului se confruntă astăzi cu efectele trecerii timpului și intensificarea ritmului vieții, iar trama stradală existentă, identică dimensional cu cea a orașului edificat în secolul XVIII, modernizată ulterior în etape succesive, a devenit improprie traficului contemporan și funcționării adecvate a zonei;

 • •  Rețelele de utilități tehnico-edilitare sunt învechite, depășite atât din punct de vedere tehnic cât și al capacității, rețelele de telecomunicații sunt poziționate aerian, cablurile sunt vechi, cu durata de exploatare normată depășită și capacitatea necorespunzătoare solicitărilor sunt amplasate pe fațadele clădirilor. Iluminatul stradal este insuficient și nu asigură gradul necesar de siguranță al unei zone de interes istoric în timp ce iluminatul artistic și cel festiv nu există.

Având în vedere importanța zonei, efectele trecerii timpului și intensificării ritmului de viață a populației, degradarea infrastructurii stradale existente, starea avansată de degradare a rețelelor de utilități, gradul de poluare ridicat din centrul istoric, se impun aplicare unor măsuri urgente de intervenție prin care să se asigure creșterea gradului de confort urban al comunității locale.

Proiectul este inclus în lista de proiecte din Planul Integrat de Dezvoltare al “Polului de creștere Timișoara” și se încadrează în Obiectivul 4 „Realizarea unui habitat ecologic, confortabil și atractiv”, Politica 4.1 „Dezvoltarea unei zone urbane unitare, coerente și moderne pe întreg teritoriul polului de creștere”, Programul 4.1.2 „Creșterea calității spatiilor publice centrale ale municipiului Timișoara, nucleul Polului de creștere”.

Obiectivul general al proiectului constă în reabilitarea infrastructurii publice urbane în municipiul Timișoara - nucleul Polului de creștere - în vederea stimulării dezvoltării socio-economice durabile și a creșterii calității vieții locuitorilor din această zonă.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

 • •  Reabilitarea, modernizarea și reorganizarea spațiilor publice (4 piețe și 10 străzi) din centrul istoric al Municipiului Timișoara - Cartierul istoric Cetate, în vederea îmbunătățirii confortului urban și a creșterii mobilității populației.

 • •  Decongestionarea și fluidizarea circulației auto, velo, în special încurajarea traficului pietonal în spațiile publice (4 piețe și 10 străzi) din centrul istoric al Municipiului Timișoara .

Pe perioada de implementare a proiectului, se propune reabilitarea, modernizarea și reorganizarea piețelor și străzilor descrise mai sus, în concordanță cu necesitățile impuse de ritmul de viață și de mobilitate a populației, dar și cu specificul cartierului istoric din care zona de intervenție propusă face parte, respectiv Situl Urban Cartierul Cetatea Timișoara, avându-se în vedere revenirea, respectiv conservarea caracterului istoric al zonei, folosirea elementelor stilistice și a materialelor care exprimă acest caracter, obținându-se aprox. 45.930 mp de spații publice urbane de calitate, cu rețele de utilități asigurate.

Fondurile Structurale constituie o oportunitate în găsirea de surse financiare necesare pentru reabilitarea spațiilor publice din cadrul ansamblului istoric Cartierul Cetate cu fondul său arhitectural foarte valoros. Astfel, Municipiul Timișoara dorește să atragă fonduri nerambursabile prin intermediul Axei prioritare 1 ”Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor”, Domeniul major de intervenție: 1.1 ”Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: ”Poli de creștere”, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, în vederea realizării proiectului “Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al municipiului Timișoara”.

Prin HCL nr.355/28.09.2010 s-a aprobat proiectul "Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al municipiului Timișoara" iar la art.3 se prevede : “Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de 69.070.932,45 Lei (inclusiv T.V.A), alocarea în bugetul local a:

 • 1 - sumei de 1.704.418,97 Lei (fără T.V.A), reprezentând contribuția proprie a Municipiului Timișoara alcătuită din:

 • - contribuția Municipiului Timișoara la cheltuielile eligibile reprezentând minimum 2% din valoarea eligibilă a proiectului în sumă de 1.104.418,97 Lei;

 • -  contribuția Municipiului Timișoara reprezentând cheltuieli neeligibile aferente proiectului în sumă de 600.000 Lei.

 • 2 - suma de 13.249.983,71 Lei reprezentând TVA pentru cheltuieli eligibile și neeligibile. Taxa pe valoarea adăugată plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului va fi rambursată de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, conform legislației în vigoare în condițiile rambursării/decontărilor ulterioare.

 • 3 - precum și a sumei de 10.150.000 Lei, reprezentând avansul necesar implementării optime a proiectului. Suma se va recupera, prin decont, la terminarea lucrărilor aferente proiectului.”

Prin adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională nr.6597/09.05.2011 și a adresei nr.7696/06.07.2011, ca urmare a notei Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional nr.47800/28.06.2011 pentru aplicarea Ordinului nr.1360/1938/2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere” - Programul Operațional Regional 20072013, s-a solicitat revizuirea cererii de finanțare .

Având în vedere cele menționate mai sus,

Propunem următoarele:

1. Aprobarea modificării art.3 din HCL nr.355/28.09.2010, pentru aprobarea proiectului „Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al municipiului Timișoara”, a documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere, articol care va avea următorul conținut: „Se aprobă valoarea totală estimată a proiectului în sumă de 65.588.177,70 lei (inclusiv T.V.A.) și alocarea în bugetul local a:

 • •  sumei de 1.763.791,48Lei (fără T.V.A), reprezentând contribuția proprie a Municipiului Timișoara alcătuită din:

 • - contribuția Municipiului Timișoara la cheltuielile eligibile reprezentând minimum 2% din valoarea eligibilă a proiectului în sumă de 1.045.753,47Lei;

 • -  contribuția Municipiului Timișoara reprezentând cheltuieli neeligibile aferente proiectului în sumă de 718.038,01 Lei.

 • •  sumei de 12.582.466,32Lei reprezentând TVA pentru cheltuieli eligibile și neeligibile. Taxa pe valoarea adăugată plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului va fi rambursată de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, conform legislației în vigoare în condițiile rambursării/decontărilor ulterioare.

 • •  precum și a sumei de 10.150.000Lei, reprezentând avansul necesar implementării optime a proiectului. Suma se va recupera, prin decont, la terminarea lucrărilor aferente proiectului”.

2. Restul articolelor din HCL nr.355/28.09.2010, rămân neschimbate și se vor renumerota corespunzător.

Director Direcția Economică

Ec. Smaranda Haracicu


Director Direcția Dezvoltare

Arh. Aurelia Junie


Șef Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională

Ec. Cristina Scutariu

Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională

Ec. Adriana Deaconu

Avizat juridic

Cons. Juridic Mirela Lasuschevici