Hotărârea nr. 285/2011

285/26.07.2011 privind alocarea sumei de 87.000 lei în vederea participării Municipiului Timişoara la evenimentul "Ruga Bănăţeană la Dijon" dedicat promovării Municipiului Timişoara şi Regiunii Banat la Dijon, în Burgundia, Franţa
Hotararea Consiliului Local 285/26.07.2011
privind alocarea sumei de 87.000 lei în vederea participării Municipiului Timişoara la evenimentul "Ruga Bănăţeană la Dijon" dedicat promovării Municipiului Timişoara şi Regiunii Banat la Dijon, în Burgundia, Franţa


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-15220/13.07.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere invitaţia de la Asociaţia Culturală Franco-Română din Dijon, Franţa, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CDD2011-126/13.07.2011;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin.2 lit. b) şi lit. e), alin. 4 lit. a) şi alin.7 lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă alocarea sumei de 87.000 lei din bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor implicate de participarea Municipiului Timişoara la "Ruga Bănăţeană la Dijon", Franţa, în luna septembrie 2011, conform estimării din Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: După eveniment, Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara se obligă să prezinte Consiliului Local al Municipiului Timişoara o informare privind efectuarea cheltuielilor.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art.3:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.