Hotărârea nr. 283/2011

283/26.07.2011 privind aprobarea organizării unei şedinţe comune a Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi a Consiliul Local al oraşului înfrăţit Szeged din Ungaria în a doua jumătate a anului 2011 la Timişoara şi alocarea sumei de 42.000 lei de la bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor prilejuite de vizita Consiliului Local al Municipiului Szeged la Timişoara
Hotararea Consiliului Local 283/26.07.2011
privind aprobarea organizării unei şedinţe comune a Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi a Consiliul Local al oraşului înfrăţit Szeged din Ungaria în a doua jumătate a anului 2011 la Timişoara şi alocarea sumei de 42.000 lei de la bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor prilejuite de vizita Consiliului Local al Municipiului Szeged la Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-15218/13.07.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Protocolului de Înfrăţire între oraşul Szeged (Ungaria) şi oraşul Timişoara (România) din 27 ianuarie 1998;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2) lit. b) şi lit. e), alin. (4) lit. a) şi alin.(7) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă organizarea unei şedinţe comune a Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi a Consiliului Local al oraşului înfrăţit Szeged din Ungaria la Timişoara în cursul anului 2011.

Art. 2: Se aprobă alocarea sumei de 42.000 lei de la bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor prilejuite de vizita la Timişoara a Consiliului Local al oraşului Szeged.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Instituţiei Arhitectului Şef;
-Direcţiei Tehnice;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Poliţia Locală;
-Biroului Managementul Calităţii;
-Compartimentului Control Intern;
-Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.