Hotărârea nr. 282/2011

282/26.07.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire locuinţe colective cu funcţiuni complementare la parter P+2E+M/Er", str.Uzinei nr. 13, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 282/26.07.2011
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire locuinţe colective cu funcţiuni complementare la parter P+2E+M/Er", str.Uzinei nr. 13, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2011-013710/12.07.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 10/09.12.2008 şi Avizul Favorabil nr.20/16.12.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Construire locuinţe colective cu funcţiuni complementare la parter P+2E+M/Er", str.Uzinei nr. 13, Timişoara, având ca beneficiar pe IOVANOVICI CEDOMIR, întocmit conform Proiectului nr.312/03/2008, realizat de S.C. VEST ARHITECT S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime a construcţiei propuse de maxim P+2E+M/Er, sub rezerva dotării în mod obligatoriu cu acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 30%, coeficientul de utilizare al terenului CUT maxim de 1,2, spaţii verzi minim 25% din suprafaţa totală a parcelei.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr.410325, având nr.cadastral 410325, fiind proprietatea lui IOVANOVICI CEDOMIR.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Instituţia Arhitectului Şef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Tehnice;
-Instituţiei Arhitectului Şef
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Compartimentului Control Intern;
-Biroului Managementul Calităţii;
-D-lui. Iovanovici Cedomir;
-S.C. VEST ARHITECT S.R.L.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

---------10.1

0

?

?

1-------------------------------------------------------------------------------------

r

§

i

o o co

u


VE ST ARHITECT

S.C. "VEST ARHITECT" S.R.L.

Timișoara, Str. Tigrului nr. 40 tel./fax.: 0724942442 cristina_vestarhitect@yahoo.com

J 35/1219/2003, C.U.I. RO 15451165

Sef proiect:

arh. CRISTINA BABESCU

Proiectat:

arh. CRISTINA BABESCU

Desenat:

arh. CRISTINA BABESCU

Verificat:

arh. CRISTINA BABESCU


Beneficiar:

IOVANOVICI CEDOMIR Str. Uzinei nr. 13

Nr. pr.:

312/03/08

Denumire proiect:

Imobil locuinte multifamiliale cu functiuni complementare la parter

Str. Uzinei nr. 13

Faza:

P.U.Z.

Scara:

1:500

Denumire plansa:

REGLEMENTARI URBANISTICE

- zonificare functionala cvartal studiat -

Data:

oct. 2010

Plansa numarul:

U 03BILANT TERITO

7'x.JUU.242----------------1

)RțAU- circula

tia terenurilor

\         ^Parcelele: 4347,4348 SUprafa

ta: 841 mp

1 J       Situatia existenta'"'^ /

Situatia propusa

Proprietate privata      841 mp

1UU%

Proprietate privata      841 mp

1UU%


Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.


JUDE Ț UL TIMI Ș MUNICIPIUL TIMI Ș OARA INSTITU Ț IA ARHITECTULUI Ș EF BIROUL DEZVOLTARE URBAN Ă Ș I AVIZARE PUZ/PUD

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 email:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro,internet:www. primariatm.ro

Nr. UR2011-013710/12.07.2011

SE APROBA, P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire locuințe colective cu funcțiuni complementare la parter P+2E+M/Er”, str.Uzinei nr.13 , Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2011-013710/07.07.2011, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire locuințe colective cu funcțiuni complementare la parter P+2E+M/Er”, str.Uzinei nr.13, Timișoara;

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr.10/09.12.2008 și de Avizul Favorabil nr. 20/16.12.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism,

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 419/14.02.2011.

Documentația Planului Urbanistic Zonal “Construire locuințe colective cu funcțiuni complementare la parter P+2E+M/Er”, str.Uzinei nr.13, Timișoara, beneficiar IOVANOVICI CEDOMIR, proiectant S.C.VEST ARHITECT S.R..L., a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începand cu luna iunie 2010, iar în cadrul dezbaterii publice din data de 8 iulie 2010, organizată în baza Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D./P.U.Z și a legislației în vigoare cu privire la amenajarea teritoriului și urbanismului, nu au fost înregistrate sesizări cu privire la această documentație;

Conform procedurii prevazută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului documentația PUZ “Construire locuințe colective cu funcțiuni complementare la parter P+2E+M/Er”, str.Uzinei nr.13, Timișoara, se încadreaza în etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 64 din HCL nr. 140/2011), implicarea și consultarea publicului în aceasta etapă, se va face în baza Dispoziției Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aproabarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 transparența decizională în administrația publică;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației Planului Urbanistic Zonal “Construire locuințe colective cu funcțiuni complementare la parter P+2E+M/Er”, str.Uzinei nr.13, Timișoara . Planul Urbanistic Zonal “Construire locuințe colective cu funcțiuni complementare la parter P+2E+M/Er”, str.Uzinei nr.13, Timișoara este elaborat de proiectantul S.C. VEST ARHITECT S.R.L., proiect nr. 312/03/2008, la cererea beneficiarului IOVANOVICI CEDOMIR.

Terenul studiat în cadrul P.U.Z. este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în nord-estul municipiului Timișoara, pe malul râului Bega, în UTR 33, prevăzut prin PUG Timișoara, ca “zonă de locuințe și funcțiuni complementare, subzonă rezidențială existentă cu locuințe mici ,P-P+2E”


JUDE Ț UL TIMI Ș MUNICIPIUL TIMI Ș OARA INSTITU Ț IA ARHITECTULUI Ș EF BIROUL DEZVOLTARE URBAN Ă Ș I AVIZARE PUZ/PUD

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 email:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro,internet:www. primariatm.ro

Prin prezentul Planului Urbanistic Zonal “Construire locuințe colective cu funcțiuni complementare la parter P+2E+M/Er”, str.Uzinei nr.13, Timișoara , nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Terenul propus pentru construire în suprafață totală de 841 mp, este înscris în CF nr. 410325 Timișoara, nr.CF vechi: Nr.3339, având nr.cadastral 410325 , fiind proprietatea beneficiarului IOVANOVICI CEDOMIR .

Prin documentația prezentată se propune amplasarea unui imobil P+2E+M/Er, de locuințe colective și funcțiuni complementare la parter .

Accesul auto pentru parcajele din incinta parcelei se va face din str.Uzinei, conform avizului Comisiei de Circulație nr.DT2011-001544 și DT 2011-001553 /09.06.2011 .

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002 si prelungit cu HCL 139/2007.

Indicii propuși pe parcela proprie sunt:

POTmaxim propus = 30 %

CUT maxim propus = 1,2

Regimul de înălțime maxim a construcției propuse = P+2E+M/Er

Spatii verzi min. 25 % conform Avizului Agenției Regionale pentru Protecția Mediului Timișoara, nr. 5403/27.10.2010

Sunt prevăzute bransamente la rețelele edilitare existente în zonă, pentru a deservi obiectivul propus. Se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile necesare în conformitate cu legislația în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planului Urbanistic Zonal “Construire locuințe colective cu funcțiuni complementare la parter P+2E+M/Er”, str.Uzinei nr.13, Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 5 ani, perioadă în care trebuie demarate investițiile prevăzute în documentație.

Având în vedere Referatul de specialitate al Instituției Arhitectului Șef, lăsăm la aprecierea Consiliului Local oportunitatea realizării acestui obiectiv.

SEF BIROU

Arh. Emilian Sorin CIURARIU


ARHITECT SEF

Arh. Ciprian Silviu CADARIU

CONSILIER

Ing. Gabriella POSTELNICU

AVIZAT JURIDIC,

ARHITECT

MEMORIU DE URBANISM

Proiect nr.312/03/2008

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

Denumirea lucrării:

PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER

P+2E+M/Er

Adresa lucrării:

Timișoara str. Uzinei nr. 13

Nr. Proiect:

312/03/2008

Inițiator:

IOVANOVICI CEDOMIR

Elaborator:

S.C. VEST ARHITECT S.R.L.

Data elaborării:

martie 2008

Faza de proiectare:

P.U.Z.

ARHITECT

 • 1.2. OBIECTUL PUZ

SOLICITĂRI ALE TEMEI - PROGRAM

Prezenta documentație are ca obiect studierea posibilităților de amplasare a unui imobil P+2E+M/Er in municipiului Timișoara, pe str. Uzinei, nr. 13, avand ca destinatie locuinte colective cu functiuni complementare la parter .

Teren se află în intravilanului municipiului Timișoara, în proprietarea d-lui IOVANOVICI CEDOMIR, avand cartea funciara cu nr. 3339, nr. Cad. 4347, respectiv 4348, cu suprafata de 391 mp respectiv 450 mp.

Obiectivele principale propuse pentru această lucrare sunt:

 • - reglementarea gradului de constructibilitate a terenului;

 • - rezolvarea acceselor carosabile.

Terenul pentru care se elaborează prezenta documentație în fază de Plan Urbanistic Zonal, are o suprafață totala de 841 mp și este identificat astfel:

 • - proprietari:

IOVANOVICI CEDOMIR - 841 mp

 • - teren:

CF. nr. 3638

nr. Top. 4347 - Curte - 391 mp

nr. Top. 4348 - Gradina in str. Uzinei nr. 13 - 450 mp

PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂȚI, PENTRU ZONA STUDIATĂ:

Conform intențiilor conturate prin Planul Urbanistic General al localității Timisoara, în P.U.Z.-ul aprobat prin H.C.L. 27/2010 și datorita locatiei terenului, solutia propusa completeaza cerintele de dezvoltare ale malurilor raului Bega si dorinta de creeare a unor zone de interes.

Certificatele de urbanism eliberate de Primaria Municipiului Timisoara pentru alte terenuri înscrise în această zonă, confirmă intențiile de punere in valoare a constructiilor de-alungul raului si de reabilitarea lor.

 • 1.3. SURSE DOCUMENTARE

LISTA STUDIILOR ȘI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR PUD

Pentru întocmirea acestei documentații s-au consultat:

 • -  P.U.G. Timișoara;

 • -  P.U.Z. aprobat prin H.C.L. 27/2010;

 • -  conținutul cadru al documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului aprobat prin Ordinul nr. 91/1991 și cu Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul - cadru al planului urbanistic zonal aprobat cu Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.

ARHITECT

În urma analizării documentațiilor mai sus menționate, se pot trage următoarele concluzii generale:

Diverse zone ale orașului Timișoara au beneficiat în ultimul timp de ample schimbări în ceea ce privește spațiile verzi, drumurile și dotările, urmărindu-se ridicarea zonelor respective la standarde obligatoriu de atins pentru satisfacerea cetățenilor.

Intenția de a elabora P.U.Z. - str. Uzinei nr. 13 corespunde nevoilor zonei studiate fara a afecta vecinatatiile.

LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU PUZ

Există o cerere foarte mare pentru locuinte colective si spatii comerciale, în diverse zone ale orașului, această soluție aducand un plus de dezvoltare atat orasului cat si zonei respective.

De asemenea, functiunile complementare la parter vor deservi un areal mai mare, in zona studiata neexistand functiuni comerciale sau servicii, calitatea zonei va creste si se va dezvolta.

Paralel cu întocmirea acestei documentații s-au solicitat avize de la toți deținătorii J                                                                                                                        J                J

de gospodării subterane terenul, nefiind traversat de nici o retea care ar putea crea un impediment in intocmirea P.U.Z.. De asemenea s-au solicitat acordurile notariale de la vecinii direct afectati pentru functiunea propusa si regimul de inaltime.

DATE STATISTICE

Nu e cazul.

 • 2. Stadiul actual al dezvoltării

  • 2.1. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

 • POZIȚIA ZONEI FAȚĂ DE INTRAVILANUL LOCALITĂȚII

Terenul studiat se află in nord-estul municipiului Timisoara, pe malul raului Bega in apropierea arterei de acces in oras dinspre orasul Lugoj.

Terenul se află în UTR 33.

 • RELAȚIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA SUB ASPECTUL POZIȚIEI, ACCESIBILITĂȚII, COOPERĂRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUȚII DE INTERES GENERAL, ETC.;

Terenul cu suprafata de S= 841 mp se afla pe malul raului Bega, str. Uzinei, nr. 13.

 • 2.2. CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII DEJA ELABORATE

Zona pentru care se întocmește Planul Urbanistic Zonal este situată in nord-estul municipiului Timisoara.

ARHITECT

Din concluziile generale ale Planului Urbanistic General menționăm:

 • - poziția terenului ii conferă o așezare importanta;

 • - zona respectiva se propune spre reconversie ridicand astfel nivelul zonei cat si

al orasului.

Din P.U.Z. -ul aprobat prin H.C.L. 27/2010, menționăm:

 • -  pentru zona studiată a fost propus un regim maxim de înălțime P+2E+Er;

 • -  sunt acceptate imobile de locuințe colective;

 • -  sunt acceptate funcțiuni complementare, cu condiția ca ele să nu afecteze mediu.

Zona studiată în cadrul Planului Urbanistic Zonal, cu o suprafață de 841 mp, are următoarele caracteristici dominante:

 • - existența unui element valoros de cadru natural prin amplasarea pe malul raului Bega, în teritoriul administrativ Timișoara;

 • 2.3. CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII ELABORATE CONCOMITENT CU P.U.Z.

Paralel cu întocmirea acestei documentații s-au solicitat avize de la toți deținătorii

J                                                                                                                         J                J

de gospodării subterane din zonă.

Pentru operațiile privind realizarea accesului auto, s-a prezentat situația existentă și cea propusă la Comisiei de Circulație a municipiului Timișoara, obtinandu-se aviz favorabil.

Pe tot parcursul elaborării documentației de față, s-au făcut repetate consultări împreună cu factorii de decizie ai Direcției de Urbanism ai Primăriei municipiului Timișoara.

 • 2.4. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE ORGANIZARE URBANISTICĂ: RELIEFUL, REȚEAUA HIDROGRAFICĂ, CLIMA, CONDIȚII GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE

Terenul are o suprafață relativ plană, astfel amplasamentul nu prezintă potențial de alunecare, deci are asigurată stabilitatea generală.

Platforma menționată face parte din punct de vedere geomorfologic din câmpia joasă denumită Câmpia Banatului. Astfel zona menționată se încadrează în complexul aluvionar a cărui geomorfologie se datorează influenței apelor curgătoare, care au dus la transportarea și depunerea de particule fine (din diverse roci), provenite prin dezagregarea rocilor de bază.

Suprafața relativ netedă a câmpiei a imprimat apelor curgătoare și a celor în retragere, cursuri rătăcitoare cu numeroase brațe și zone mlăștinoase, ceea ce a dus la depuneri de particule cu dimensiuni și fragmente de la foarte fine (argile coloidale) la particule de prafuri și nisipuri, care prin asanarea apelor s-a ajuns la straturi în genere separate în funcție de mărimea fragmentelor de bază.

mici.


În asemenea situații, stratificația poate să se schimbe pe distanțe uneori

ARHITECT

Geologic. Zona se caracterizează prin existența în partea superioară a formațiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcătuit din argile, prafuri, nisipuri și pietrișuri cu extindere la peste 11 m adâncime. Fundamentul cristalin-granitic se află la cca. 1.400 -1.700 m adâncime și este străbătut de o rețea densă de microfalii (fracturi).

Seismicitatea. Din punct de vedere seismic, normativul P100/92 încadrează amplasamentul studiat în zona “D” cu o perioadă de colț Tc = 1,0 sec. Și un coeficient seismic ks = 0,16, echivalentul gradului de intensitate seismică 7,5MKS față de care se va aplica sporul corespunzător clasei de importanță a construcției în cauză.

Adâncimea maximă de îngheț este stabilită conform STAS 6054-77 de 0,70m.

Cu ocazia realizării sondajelor de adâncime s-a constatat că nivelul apelor subterane apare la cota de -2,50m (în sondajele S1 și S2). Conform buletinelor de analiză al apei, rezultă că apa nu este agresivă față de betoane, având un conținut de 53,2mg/dm3 cloruri și 134,4 mg/dm3 sulfați.

 • 2.5. CIRCULAȚIA

 • ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFĂȘURAREA ÎN CADRUL ZONEI A CIRCULAȚIEI RUTIERE

Strada Uzinei nu este o artera intens circulata, dar pentru fluidizarea traficului se propune amenajarea a 16 locuri de parcare in incinta si realizare unui acces auto avizat de comisia de circulatie.

 • CAPACITĂȚI DE TRANSPORT, GREUTĂȚI ÎN FLUENȚA CIRCULAȚIEI, INCOMODĂRI ÎNTRE TIPURILE DE CIRCULAȚIE, NECESITĂȚI DE MODERNIZARE A TRASEELOR EXISTENTE ȘI DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI, INTERSECȚII CU PROBLEME, PRIORITĂȚI

In clipa de fata parcajele se pot realiza doar pe carosabil gatuind astfel circulatia autovehiculelor pe aceasta strada.

 • 2.6. OCUPAREA TERENURILOR

 • PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCȚIUNILOR CE OCUPĂ ZONA STUDIATĂ

In momentul de fata terenul studiat nu este ocupat de nici o constructie

 • RELAȚIONĂRI ÎNTRE FUNCȚIUNI

Conform prevederilor P.U.G., zona este una de locuinte fiind amplasate in apropierea uzinei de apa.

 • GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT

Zona detaliată în P.U.Z. are o suprafață de 841 mp, terenul se afla in intravilanul municipiului Timișoara. P.O.T.-ul maxim admis pentru zona rezidențială studiată este de 40%. Procentul de ocupare al parcelei existent este de 0%

ARHITECT

 • ASPECTE CALITATIVE ALE FONDULUI CONSTRUIT

În zona aferentă terenului studiat se afla o construcție cu regim de inaltime parter care nu mai corespunde cerintelor estetice si functiunale ale beneficiarilor.

ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU ZONELE VECINE

In zona nu exista servicii.

 • ASIGURAREA CU SPAȚII VERZI

De-alungul strazii Uzinei, pe malul raului exista spatii verzi neamenajate.

 • EXISTENȚA UNOR RISCURI NATURALE ÎN ZONA STUDIATĂ SAU ÎN ZONELE ÎNVECINATE

Nu exista.

 • PRINCIPALELE DISFUNCȚIONALITĂȚI

- actualmente pe teren nu exista nici o constructie.

 • 2.7.ECHIPAREA EDILITARĂ

 • 1. Căi de comunicație

În prezent pe terenul studiat nu exita un acces auto, nu are amenajate alei carosabile în incintă.

 • 2. Alimentare cu apa si canalizare - situația existenta

In zona studiata in PUZ exista retele de apa-canal aflate in administratia R.A.A.C. AQUATIM. Pe terenul studiat sunt realizate racorduri la apă și canal, care ajungeau până la constructia care a existat pe teren.

 • 3. Alimentarea cu gaze naturale

Conform avizului E-ON GAZ, nu există rețele de gaz în zonă care să afecteze terenul studiat. Terenul este racordat la rețeaua de distribuție a gazelor naturale.

 • 4. Alimentarea cu energie electrică

Conform avizului emis de SC ENEL ELECTRICA SA pe amplasamentul studiat nu există linii de alimentare cu energie electrică care sa afecteze terenul studiat dar exista bransament .

 • 5. Telefonizare

Conform avizului emis de ROMTELECOM SA amplasamentul nu este afectat de rețele de telefonie, strada avand posibilitatea de alegere a diverselor surse de telefonie.

 • 6. Rețea de televiziune în cablu

Pe teren există rețea urbană de televiziune în cablu.

ARHITECT

 • 2.8. PROBLEME DE MEDIU

 • RELAȚIA CADRUL NATURAL - CADRUL CONSTRUIT

Terenul este in prezent teren cu casa.

În acest moment și în viitorul apropiat, necesitatea de a se asigura zone de servicii complementare este în continuă creștere.

Ținând cont de faptul ca Timisoara duce lipsa acuta de spatii verzi, se va realiza un balans optim între suprafețele ocupate de construcții și cele vegetale, zona de parcaje din interiorul incintei studiate fiind realizata din pavaje inierbate asigurandu-se deopotriva si spatii verzi suplimentare.

 • EVIDENȚIEREA RISCURILOR NATURALE ȘI ANTROPICE

Nu este cazul.

 • MARCAREA PUNCTELOR ȘI TRASEELOR DIN SISTEMUL CĂILOR DE COMUNICAȚII ȘI DIN CATEGORIILE ECHIPĂRII EDILITARE, CE prezintă Riscuri pentru zonă

Nu este cazul.

 • EVIDENȚIEREA VALORILOR DE PATRIMONIU CE NECESITĂ PROTECȚIE

Nu este cazul.

 • EVIDENȚIEREA POTENȚIALULUI BALNEAR ȘI TURISTIC

Nu e cazul.

 • 2.9. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Cerințele autorităților locale, precum și punctele de vedere ale factorilor interesați cu privire la organizarea viitoare a zonei luate în studiu au fost următoarele:

 • -  reconversia zonei din zona de locuire in zona de locuinte si servicii pentru a raspunde cererii din zona pentru comert si birouri;

 • - cooperarea proprietarilor din zonă în ideea generării unei zone dezvoltate armonios,

 • - asigurarea utilităților necesare dezvoltării zonei într-o variantă de echipare centralizată.

 • 3. Propuneri de dezvoltare urbanistică

3.1.CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Abordarea studiului acestei zone a fost precedată de studierea și actualizarea elementelor operate în ultimii ani în zonă.

Unul din scopurile propuse ale documentației de față este și transformarea zonei in zona de locuinte colective si functiuni complementare deoarece este este amplasata pe malul raului Bega.

ARHITECT

 • 3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Se propune construrea unei clădiri de locuințe colective cu spatii pentru sevicii si comerț la parter cu obligativitatea propunerii unui minim 20% din suprafață de spații verzi.

 • 3.4. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

Zona de locuințe propusă în cadrul prezentei documentații este amplasată in estul orasului Timisoara, pe malul raului Bega.

Deoarece la parterul cladirii se propun spatii pentru sevicii si comert in incinta se propun 16 locuri de parcare pentru ca stationarea autovehiculelor sa nu ingreuneze circulatia rutiera a zonei.

 • 3.5.ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI CARACTERISTICI ’

Intervenția urbanistica propusa, are drept scop crearea unei cladiri care se preteaza mai bine situatie create de faptul ca terenul se afla pe o artera principala a orasului:

 • -       asigurarea accesului pe teren;

 • -       rezervarea suprafețelor de teren pentru spații verzi ;

 • -       asigurarea cooperării proprietarilor de terenuri din zona, în vederea realizării unei zone de servicii si functiuni complementare, valorificandu-se potentialul zonei;

Funcțiunile propuse în imobilul P+2E+Er sunt următoarele:

 • 1. La parter:         2 apartamente, 1 spațiu pentru comert si servicii;

 • 2. La etajele 1 si 2:   3 apartamente/nivel;

 • 3. La etajul retras: 2 apartamente;

Stabilirea acestor propuneri s-a făcut în concordanță cu prevederile P.U.G. Timișoara și corelat cu celelalte intervenții din zonă.

BILANT TERITORIAL

SUPRAFEȚE TEREN

SITUAȚIA EXISTENTĂ mp

SITUATIA PROPUSA mp

locuinta

-

252 (max 30%)

gradina

-

210 (min 25%)

Parcare inierbata

-

182

Platforme betonate(dalaj)

-

197

TOTAL

841

841 = 100%

ARHITECT

 • •  Alimentarea cu energie electrica

Construcția propusa va fi bransata la rețeaua de energie electrica a localitatii Timișoara. Toate aceste lucrări se execută de firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrări pe baza proiectelor elaborate de ENEL - ELECTRICA BANAT SA.

 • •  Telecomunicații

ROMTELECOM-ul sau alți operatori de telecomunicații vor realiza branșamente individuale la locuințe și celelalte spatii.

 • •  Rețea TVC

Operatorii de specialitate vor realiza branșamente de cabluri TV individuale la locuințe și celelalte spatii.

În proiectare și execuție se vor respecta toate normele și normativele in vigoare.

 • •  Alimentarea cu gaze naturale

Eventualele extinderi ale rețelelor de gaze naturale existente se vor face ținând seama de solicitările beneficiarilor și în urma obținerii cotei de gaze naturale de la DISTRIGAZ-NORD Timișoara.

 • •  Gospodărie comunală

Colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va face pe teren si va fi colectata de RETIM.

3.7.PROTECȚIA MEDIULUI

Dezvoltarea durabilă a așezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice, estetice și accentuiază caracterul de globalitate a problematicii mediului.

Raportul mediu natural - mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă și contribiue la dezvoltarea celui din urmă.

Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și creează disconfort și va permite valorificarea potențialului natural și a sitului construit.

• Prin regulamentul de urbanism se prevede plantarea a cel puțin a unui arbore la o suprafață de 150 mp de parcelă construibilă.

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENȚIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTĂRÂRII 1076 din 08/07/2004)

 • 1. Caracteristicile planurilor și programelor cu privire în special la :

 • 1.a. Soluțiile de urbanism propuse creează suportul pentru activități viitoare. Fiind P.U.Z. pentru schimbare de destinatie din zona de locuinte in zona de servicii si locuinte, zona va avea nevoie de parcaje asigurate pe teren,

 • 1.d. Propunerile documentației de urbanism de schimbare de functiune nu afectează mediul, fiind P.U.Z. - spatii pentru servicii si locuinte care nu

ARHITECT

folosesc substanțe toxice sau care afecteaza mediul. În zona respectivă nu se desfășoară activități industriale și nu se utilizează substanțe poluante care să afecteze mediul.

 • 1. e. Prin canalizare și alimentare cu apă în sistem centralizat, soluția ce se

propune este conformă cu normelor europene actuale.

 • 2. Caracteristicile efectelor și ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special la :

 • 2.a. Propunerile promovate prin documentația de față nu produc niște efecte ireversibile. Se creaza locuri de muncă prin serviciile create, se realizează locuințe noi, spații verzi aferente, parcaje.

 • 2.b. Nu e cazul.

 • 2.c. Nu se produc efecte transfrontaliere.

2.d. Nu e cazul.

2.e. Nu există riscuri pentru sănătatea umană.

2.f. Nu e cazul.

2.f.i. - nu sunt zone naturale speciale și nici patrimoniu natural care să fie afectat.

2.f.ii - nu e cazul. Nu se depășesc standardele și valorile limită de calitate a mediului .

2.f.iii - nu e cazul.

2.g. Nu e cazul.

 • 4. Concluzii - măsuri în continuare

 • •  Înscrierea amenajării și dezvoltării urbanistice propuse a zonei în prevederile PUG

Elaborarea P.U.Z. s-a efectuat în concordanță cu cu conținutul cadru al documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului aprobat prin Ordinul nr. 91/1991 și cu Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul - cadru al planului urbanistic zonal aprobat cu Ordinul nr. 176/N/2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.

Arealul studiat, este inclus într-un plan urbanistic zonal . Conform intențiilor deja conturate în propunerile conținute în acesta, zona studiată se înscrie din punct de vedere al zonificării funcționale în zonă de locuire cu funcțiuni complementare și servicii.

 • •  Categorii principale de intervenții care să susțină materializarea programului de dezvoltare

nu este cazul.

Întocmit,

Ec. Arh. Cristina Babescu


PLAN URBANISTIC ZONAL

Locuinte multifamiliale P+2E+M/Er, Str. Uzinei 13

VE ST

Incadrare in zona si in P.U.G.

ARHITECT
VE

ST

ARHITECT

S.C. "VEST ARHITECT” S.R.L.

Timisoara, Str. Tigrului nr. 40 tel./fax.: 0724942442 cristina_vestarhitect@yahoo.com J 35/1219/2003, C.U.I. RO 15451165

Beneficiar:

IOVANOVICI CEDOMIR

Str. Uzinei nr. 13

Nr. pr.:

312/03/08

Denumire proiect:

Imobil locuinte multifamiliale cu functiuni complementare la parter

Str. Uzinei nr. 13

Faza:

P.U.Z.

Sef proiect:

arh. CRISTINA BABESCU

Scara:

1:5000

1:10000

Denumire plansa:

INCADRARE IN ZONA SI IN P.U.G.

Proiectat:

arh. CRISTINA BABESCU

Desenat:

arh. CRISTINA BABESCU

Data:

apr. 2008

Verificat:

arh. CRISTINA BABESCU

Plansa numarul:

U 01


h/l= 290 / 404 (0.12mp)                                                                         Allplan 2009


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. Str. Uzinei nr. 13

 • I.     DISPOZIȚII GENERALE

 • 1. Rolul regulamentului local de urbanism

 • 2.  Baza legală a elaborării

 • 3. Domeniu de aplicare

 • II.    REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

 • 4.  Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit

 • 5.  Reguli cu privire la siguranța în construcții și la apărarea interesului public

 • 6. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

 • 7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

 • 8.  Reguli cu privire la echiparea edilitară

 • 9. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții

 • 10. Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri

 • III. ZONIFICAREA FUNCTIONALA

 • 11. Zone și subzone funcționale

 • IV.   PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR FUNCȚIONALE

L     - Zona rezidențială

P - Zona pentru spații verzi amenajate, perdele de protecție

C - Căi de comunicație

 • I. DISPOZIȚII GENERALE

 • 1. Rolul regulamentului local de urbanism

  • 1.1. Regulamentul local de urbanism (R.L.U.) aferent P.U.Z. este o documentație cu caracter

de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare și utilizare a construcțiilor pe întreg teritoriul studiat. Prescripțiile cuprinse în prezentul Regulament (permisiuni și restricții) sunt obligatorii la autorizarea executării construcțiilor în limitele teritoriului care face obiectul P.U.Z.

 • 1.2. Prezentul regulament local de urbanism explicitează și detaliază prevederile cu caracter

de reglementare ale Planului Urbanistic Zonal.

 • 1.3. Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administrației publice

locale și a fost aprobat pe baza avizelor obținute în conformitate cu prevederile Legii nr. 50, republicată în 1996, de către Consiliul Local Timișoara cu nr................ din

 • 1.4. Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat se va face numai în condițiile în

care modificările nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism; aprobarea unor modificări ale Planului Urbanistic Zonal și implicit ale Regulamentului local de urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare - aprobare pe care a urmat-o și documentația inițială.

 • 1.5. Dacă prin prevederile unor documentații pentru părți componente ale teritoriului studiat se

schimbă concepția generală care a stat la baza Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului Local de Urbanism aprobat, este necesară elaborarea din nou a acestei documentații, conform prevederilor legale.

 • 2.  Baza legală

  • 2.1. La baza elaborării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal

stă: Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor (republicată), Legea fondului funciar nr. 18/1991 (republicată), Legea administrației publice locale nr. 69/1991 (republicată), Legea privind circulația juridică a terenurilor nr. 54/1998, Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică nr. 33/1994, Legea privind calitatea în construcții nr. 10/1995 (republicată), Legea privind protecția mediului nr. 137/1995 (republicată), Legea privind regimul juridic al drumurilor nr. 82/1998 pemtru aprobarea O.G. 43/1997, Legea apelor nr. 107/1996, Legea privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia nr. 213/1998, Codul Civil, Ordinul ministrului Sănătății nr. 536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă și a recomandărilor privind modul de viață al populației, Regulamentul General de Urbanism aprobat cu H.G. nr. 525/27.06.1996, H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, și Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. - indicativ GM-010-2000 aprobat prin ordinul MLPaT nr. 176/N/16.08.2000.

Regulamentul local de Urbanism al P.UZ. detaliază prevederile reglementărilor cuprinse în P.U.G. Timișoara și prescripțiile R.L.U. aferente acestuia pentru zona studiată.

 • 3.  Domeniul de aplicare

  • 3.1. În baza prezentei documentații de urbanism se va putea ridica interdicția de construire

instituită până la elaborarea P.U.Z.

 • 3.2. Planul Urbanistic Zonal „Imobil locuinte c olective si functiuni complementare la parter

P+2E+M/Er” - Timisoara, se va integra în Planul Urbanistic General Timișoara.

II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

 • 4. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit

  • 4.1. Terenul cuprins în P.U.Z. își schimbă funcțiunea conform planșei REGLEMENTĂRI și se

supune prevederilor art. 4 din R.G.U. cu privire la autorizarea constructiilor pe terenurile din intravilanul Municipiului Timisoara.

 • 4.2. Autorizarea și executarea construcțiilor va avea în vedere posibilitatea existenței în sol a

unor repere arheologice ale trecutului orașului Timișoara. In cazul în care, pe parcursul lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, fundații, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramice, etc.), constructorul este obligat să sisteze lucrările, să ia măsuri de pază și să anunțe emitentul autorizației. Reluarea lucrărilor se va face numai cu acordul organelor de specialitate.

 • 4.3. Aspectul exterior al clădirilor:

 • •  Autorizația de construire poate fi refuzată dacă o construcție prin situare, arhitectură, dimensiuni și aspect exterior este în măsură să aducă prejudicii caracterului și intereselor vecinătăților, siturilor, peisajelor naturale sau urbane.

 • •   Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea.

 • •   Culorile utilizate pe fațade se va face respectând principiul unității cromatice a unei unități spațiale (stradă, piațetă); vor fi folosite culori din aceeași gamă cromatică sau combinații cromatice echilibrate-contraste complementare. Caracterul de unitate a culorilor se va aplica de la culorile fațadelor până la cele ale învelitorilor și celorlalte elemente exterioare (împrejmuiri, etc.).

 • •   Sunt interzise imitațiile stilistice.

 • •   Materialele pentru finisaj vor fi de bună calitate, cu rezistență mare în timp și specifice cadrului arhitectural de tip urban. Este interzisă utilizarea lor improprie.

 • •   Materialele de construcție destinate a fi acoperite nu pot fi lăsate aparente în exteriorul clădirii sau pe împrejmuiri.

 • •  Tipul și poziția acoperișului reprezintă un element ce dă unitate unei zone. Este preferabil să existe același tip de acoperiș într-o subzonă spațială, iar acesta să aibă parametrii comuni pentru fiecare obiect ce face parte din subzona respectivă.

 • •  Împrejmuirile vor trebui să participe la ameliorarea aspectului exterior atât prin alegerea materialelor și esențelor vegetale, cât și prin calitatea execuției.

 • •  Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosinței propuse și în concordanță stilistică cu caracterul arhitectural al zonei în care se amplaseazâ. Volumul și poziția acestora nu va stânjeni traficul auto sau pietonal.

 • 4.4. Extinderile, supraetajările, acoperirile cu șarpantă ale unor construcții existente pot fi

autorizate cu următoarele condiții:

• Nu este cazul

 • 4.5. Autorizarea și executarea construcțiilor va avea în vedere păstrarea calității mediului

natural și al echilibrului ecologic.

 • 5. Reguli cu privire la siguranța în construcții și la apărarea interesului public

  • 5.1. Toate categoriile de construcții pot fi autorizate doar cu respectarea prevederilor Legii nr.

10/1995 republicată privind calitatea în construcții.

 • 5.2. Protecția față de poluare și alte riscuri - Pentru construirea clădirilor și instalațiilor în zonă

se vor lua măsuri pentru evitarea poluării mediului și de diminuare a altor riscuri.

 • 5.3. Suprafețele necesare sau disponibile ce vor fi ocupate de obiectivele de utilitate publică

propuse (rețeaua de drumuri) și asupra cârora se istituie servituți de utilitate publică se vor stabili prin Studii de specialitate.

 • 6.  Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

  • 6.1.   Aliniamentul este limita dintre domeniul public și domeniul privat.

Construcțiile vor fi amplasate la o retragere fixa de 2,00 m

 • 6.2.   Amplasarea construcțiilor unele în raport cu altele pe aceeași parcelă:

 • 1. Fronturile vor fi menținute în ordin discontinuu, la străzi și în interiorul parcelelor.

 • 2. Construcțiile vor fi cuplate.

 • 6.3.   Amplasarea construcțiilor în raport cu limitele dintre parcele:

 • 1.  Constructiile pot fi amplasate cu calcan pe o limită laterală. Distanta minima față de limitele laterale, in cazul in care constructiile nu sunt amplasate cu calcan, este de minim 2,00 m.

 • 2.  Distanța minimă de la o construcție până la limita separatoare posterioară este egală cu înălțimea construcției, dar minimum 10 m.

 • 6.4.   Amplasarea construcțiilor în raport cu căile de circulație se va face cu respectarea distanțelor minime obligatorii, în funcție de intensitatea traficului și de categoria străzii.

 • 6.5.   Igiena și confortul urban se realizează prin respectarea normelor de însorire și iluminat natural. Autorizarea executării construcțiilor se face în condițiile respectării art. 11 din Ordinul 536/1997 al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației.

 • 6.6.   Amplasarea construcțiilor noi se va face cu respectarea distanțelor minime obligatorii față de drumul public, în funcție de intensitatea traficului și categoria străzii (conform STAS 10009-88 referitor la limite admisibile ale nivelului de zgomot).

 • 7.  Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

  • 7.1.    Orice construcție trebuie să fie accesibilă printr-un drum public având caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărarea contra incendiilor și protecției civile.

Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilitati de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinatiei constructiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permita interventia mijloacelor de stingere a incendiilor.

 • 7.2.   Accesele pietonale trebuie prevăzute pentru toate construcțiile și amenajările de orice fel. Zonarea funcțională a teritoriului trebuie să asigure corelarea diferitelor categorii de accese carosabile, accese pietonale și parcaje, corespunzător funcțiilor și caracterului urbanistic al zonei. Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor de orice fel este permisă numai daca se asigura accese pietonale, potrivit importantei si destinatiei constructiei.

 • 7.3.    Execuția străzilor și a lucrărilor de sistematizare se va face după caz, în etape de investiție, pe baza unui program corelat cu programul de construcții și instalații, respectându-se prevederile tehnice de execuție din normative și standarde.

 • 7.4.   Pentru drumurile ce se termină în fundături este necesară amenajarea acestora în așa fel încât să permită întoarcerea vehiculelor ce asigură securitatea zonei.

 • 7.5.    Staționarea vehiculelor corespunzătoare utilizării construcțiilor trebuie să fie asigurată în afara spațiilor publice.

Autorizația de construire poate fi refuzată în situația imposibilității rezolvării staționării autovehiculelor necesare pentru funcțiunea respectivă.

Este interzisă transformarea spațiilor verzi de aliniament în spații pentru parcaje.

Suprafețele de staționare necesare vor fi stabilite în P.U.Z. cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 și a normativelor în vigoare.

 • 8.  Reguli cu privire la echiparea edilitară

  • 8.1.   Prevederile Regulamentului general de urbanism, elaborat în conformitate cu normele în vigoare, au ca scop, prin obligația asigurării echipării tehnico-edilitare a noilor construcții, creșterea confortului în localitate.

Racordarea la rețelele tehnico edilitare existente

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței posibilității de racord la rețelele existente sau, în cazul în care nu există posibilitate, se vor avea în vedere următoarele posibilități:

 • ■  se vor realiza soluții de echipare în sistem individual, cu respectarea normelor sanitare și de protecție a mediului;

 • ■   beneficiarul se obligă sa racordeze construcția la rețeaua centralizată, atunci când aceasta se va executa.

Realizarea de rețele tehnico-edilitare:

 • ■   extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, în condițiile contractelor încheiate cu furnizorii de utilitati;

 • ■  lucrările de racordare și de branșare la rețeaua publică se suportă în întregime de investitor sau beneficiar.

 • 8.2.    Conform legislației în vigoare, retelele edilitare publice aparțin domeniului public.

 • 9.   Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții

  • 9.1. Pentru a fi construibil, un teren trebuie să fie accesibil printr-un drum public având

caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărarea contra incendiilor și protecției civile. Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea prevederilor articolelor privind ocuparea terenului din R.G.U.

 • 10. Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri

  • 10.1.  Suprafața spațiilor verzi și plantate se va stabili în corelare cu normele de igienă și protecția mediului. Se va ține seama de mărimea și funcțiunea dominantă a zonei, în care este amplasată construcția.

  • 10.2.  Amenajarea spațiilor publice, realizarea spațiilor verzi șia mobilierului urban se va realiza numai pe bază de documentații de specialitate aprobate, a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire, eliberate conform Legii nr. 50/1991.

  • 10.3.  Orice proiect de construire atrage după sine obligația de a trata terenul neconstruit și neamenajat cu spații verzi și de a planta minimum un arbore la fiecare 150 mp de teren neconstruit. Se va trata ca spațiu verde cel puțin 25% din suprafața totală a terenului.

  • 10.4.  Se vor amenaja plantații de protecție, în special de-a lungul căilor publice.

 • III.   ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ

 • 11. Zone și subzone funcționale

 • a)   Zonele funcționale s-au stabilit conform cerințelor documentației și sunt puse în evidență în planșa REGLEMENTĂRI din P.U.Z.

 • b)   In vederea asigurării compatibilității funcțiunilor, autorizarea executării construcțiilor se face pe baza analizei raportului între construcția propusă și structura funcțională a zonei.

Pentru integrarea în zonă a construcțiilor noi se va ține seama de Normele de Igienă aprobate cu ordinul Ministerului Sănătății nr. 536/1997 art. 3-5, art. 7-11, art. 13-15.

 • c)   Subzonele funcționale sunt subdiviziuni ale zonelor funcționale cu funcțiuni specializate.

 • d)  Zona studiată în P.U.Z., care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism are următoarele subzone funcționale, fiecare zonă fiind reprezentată printr-o culoare în planșa de Reglementări urbanistice: zonă rezidențială

 • IV. PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR FUNCȚIONALE

Din punct de vedere funcțional, zona este împărțită astfel:

L    - ZONA REZI DENȚIALĂ

În cadrul acestei zone, este prevăzută următoarea subzonă funcțională:

Lm    - Exclusiv rezidențială cu locuințe pentru maxim 2 familii;

Li      - Exclusiv rezidențială cu locuințe colective.

Pentru fiecare zonă funcțională, prevederile Regulamentului cuprind reglementări specifice, care se subordonează prevederilor din R.G.U. și R.L.U.

L - ZONA REZIDENȚIALĂ

1. Generalități

Art. 1. Tipuri de subzone funcționale:

Lm - subzona rezidentiala propusa cu locuinte cu regim de inaltime până la P+1E+M;

Li - subzona rezidentiala propusa cu locuinte cu regim de inaltime până la P+2E+M/Er;

conform planșei de reglementări urbanistice.

Art. 2. Funcțiunea dominantă a zonei invecinate este locuirea, fiind compusă din locuințe individuale P-P+2E. Functiunile complementare existenta este constituita din spatii comerciale amplasate în garajele locuințelor existente. Functiunea dominanta a zonei studiate este locuirea.

Art. 2. Funcțiuni complementare admise ale zonei:

 • - instituții publice și servicii;

 • - spații verzi amenajate;

 • - accese carosabile, pietonale, piste bicicliști, parcaje, garaje;

 • - rețele tehnico-edilitare și construcții aferente.

 • 2. Utilizarea funcțională a terenurilor din cadrul zonei:

Art. 4. Utilizări permise:

 • 1) locuințe individuale cu funcțiuni complementare la parter P+1E+M în subzona Lm;

 • 2) locuinte colective cu functiuni complementare la parter P - P+2E+M/Er în subzona Li;

 • 3)  construcții cu funcțiune de comerț, alimentație publică, servicii, sănătate, cu condiția ca ele să fie mici ca amploare, integrate în structurile propuse și subordonate funcțiunii generice;

 • 4)  sedii de firmă;

 • 5)  construcții pentru circulația auto, staționări auto și circulație pietonală;

 • 6)  amenajări de spații verzi, pentru sport, recreere și protecție, locuri de joacă pentru copii, instalații tehnico-edilitare necesare zonei

Art. 5. Utilizări permise cu condiții:

 • -   nu e cazul.

Art. 6. Interdicții temporare:

 • -   nu e cazul.

Art. 7. Interdicții definitive (permanente):

 • 7)  construcții cu funcțiune industrială, de depozitare, comerț en-gros, creșterea animalelor;

 • 8)  construcții pentru echipare cu instalații tehnologice;

 • 9)  parcelări de terenuri cu destinație industrială și comercială;

 • 10) depozite de deșeuri.

 • 3. Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor

Art. 8. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii:

 • a) Amplasarea fa ță de frontul stradal:

Autorizarea construcțiilor se va realiza respectând un aliniament al volumului principal al clădirii, astfel:

 • - construcțiile vor fi amplasate cu o retragere fixă de 3,50 m pentru subzona funcțională Lm;

 • - construcțiile vor fi amplasate cu o retragere fixă de 2,00 m pentru subzona funcțională Li;

 • - aliniamentul teraselor și balcoanelor la frontul stradal nu trebuie să depașească aliniamentul

stradal.

 • b) Amplasarea față de limitele laterale ale parcelei se va face respectând condițiile:

Clădirea va avea obligatoriu asigurat un acces auto pe parcelă, având minimum 3,50 m lățime.

Terasele și balcoanele în interiorul parcelei pot depăși aliniamentul parterului, cu condiția amplasării acestora la minim 3,00 m față de cota terenului sistematizat și cu respectarea Codului Civil.

 • c) Amplasarea a construcțiilor față de punctele cardinale:

 • - se va asigura însorirea tuturor încăperilor de locuit pe o durată de minimum 1 % ore zilnic.

 • d) Amplasarea construcțiilor față de limitele de fund ale parcelelor va respecta următoarele condiții:

- minim 10,00 m față de limita de fund a parcelei;

Art. 9. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii:

Este obligatorie realizarea unui acces auto și asigurarea a cel puțin unui parcaj pe fiecare apartament. La numarul de apartamente se va adauga un spor de 15%.

Art. 10. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară:

Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordarii de noi consumatori la retele existente de apa, la instalatiile de canalizare si de energie electrica.

Pentru celelalte categorii de constructii se poate deroga de la prevederile de mai sus, cu avizul organelor administratiei publice competente, daca beneficiarul se obliga sa prelungeasca reteaua existenta, atunci cand aceasta are capacitatea necesara, sau se obliga fie sa mareasca capacitatea retelelor publice existente, fie sa construiasca noi retele.

Extinderile de retele sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se realizeaza de catre investitor sau beneficiar, partial sau in intregime, dupa caz, in conditiile contractelor incheiate cu consiliile locale.

Lucrarile de racordare si de bransare la reteaua edilitara publica se suporta in intregime de investitor sau de beneficiar.

Art. 11. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și construcțiilor Nu e cazul.

Art. 12. Inălțimea construcțiilor

Regimul de înălțime maxim a construcțiilor este stabilit la P+1E+M pentru subzona functionala Lm.

Regimul de înălțime maxim a construcțiilor este stabilit la P+2E+M/Er pentru subzona functionala Li.

Art. 13. Procentul de ocupare al terenului

Procentul maxim de ocupare al terenului este stabilit la 40% pentru subzona funcțională Lm.

Procentul maxim de ocupare al terenului este stabilit la 30% pentru subzona funcțională Li.

Coeficientul de utilizare al terenului este stabilit la 1,20 pentru toate subzonele funcționale.

Întocmit,

Ec. Arh. Cristina Babescu


Str. Lalelelor


GD


Str. Uzinei


PARCUL UZINEI


pLanuRBAn


tifamiliale P+tic Zonal VE

+M/Er, Str. Uzinei 13            |


tenta


FUNCTIUNE


LIMITE


ARHITECT


Zona de locuinte existenta

Zona de locuinte cu servicii si comert Zone verzi amenajate, de aliniament/protectie Strazi cu imbracaminte definitiva Acces auto, parcaje Trotuare, alei pietonale

Zona de implantare a constructiilor


Limita cvartal studiat

Limita cadastrala a parcelelor studiate

Limita parcelei studiate


SIMBOLURI


Numar stradal Cote de nivel


VE

S.C. "VEST ARHITECT" S.R.L.

Timisoara, Str. Tigrului nr. 40 tel./fax.: 0724942442

cristina_vestarhitect@yahoo.com

J 35/1219/2003, C.U.I. RO 15451165

Beneficiar:

IOVANOVICI CEDOMIR

Str. Uzinei nr. 13

Nr. pr.:

312/03/08

ST

ARHITECT

Denumire proiect:

Imobil locuinte multifamiliale cu functiuni complementare la parter

Str. Uzinei nr. 13

Faza:

P.U.Z.

Sef proiect:

arh. CRISTINA BABESCU

Scara:

1:500

Denumire plansa:

SITUATIA EXISTENTA

Proiectat:

arh. CRISTINA BABESCU

Desenat:

arh. CRISTINA BABESCU

Data:

apr. 2008

Verificat:

arh. CRISTINA BABESCU

Plansa numarul:

U 02


Allplan 2009