Hotărârea nr. 281/2011

281/26.07.2011 privind respingerea Planului Urbanistic Zonal "Zona locuinte colective", str. Vasia Vasilescu nr. 2, Timisoara, (fosta str. Laurentiu Nicoara, CF nr. 5149 - Freidorf, CF nr. 5074 - Freidorf )
Hotararea Consiliului Local 281/26.07.2011
privind respingerea Planului Urbanistic Zonal "Zona locuinte colective", str. Vasia Vasilescu nr. 2, Timisoara, (fosta str. Laurentiu Nicoara, CF nr. 5149 - Freidorf, CF nr. 5074 - Freidorf )


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2011-013328/14.07.2011- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socialî, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Procesul Verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 26.07.2011;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 140/2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 04/11.02.2009 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 69/24.02.2009 şi Avizul Favorabil nr. 09/PV-09.09.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere faptul că Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona locuinte colective", str. Vasia Vasilescu nr. 2, Timisoara, (fosta str. Laurentiu Nicoara, CF nr. 5149 - Freidorf, CF nr. 5074 - Freidorf ), nu a întrunit condiţiile impuse de prevederile art.45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se respinge Planul Urbanistic Zonal ,"Zona locuinte colective", str. Vasia Vasilescu nr. 2, Timisoara (fosta str. Laurentiu Nicoara, CF nr. 5149 - Freidorf, CF nr. 5074 - Freidorf), având ca beneficiari pe IRIMIES GHEORGHE si IRIMIES SIMONA LUCIA, întocmit conform Proiectului nr. 110/2009, realizat de S.C. MODULUS ARHITECT S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Tehnice;
-Institutiei Arhitectului Sef ;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Compartimentului Control Intern;
-Biroului Managementul Calităţii;
-Beneficiarilor IRIMIES GHEORGHE si IRIMIES SIMONA LUCIA;
-Proiectantului S.C. MODULUS ARHITECT S.R.L.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

B d . Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341

e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Nr. UR2011-013328/14.07.2011


SE APROBA, P R I M A R Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


REFERAT

pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal „Zona locuinte colective”, str. Vasia Vasilescu nr. 2, Timișoara, (fosta str. Laurentiu Nicoara, CF nr. 5149 - Freidorf, CF nr. 5074 - Freidorf )

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2011-013328/01.07.2011, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona locuinte colective”, str. Vasia Vasilescu nr. 2, Timisoara, (fosta str. Laurentiu Nicoara, CF nr. 5149 - Freidorf, CF nr. 5074 - Freidorf );

Ținând cont de Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 04/11.02.2009 aprobat prin H.C.L. 69/24.02.2009 și de Avizul Favorabil nr. 09/PV-09.09.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2820/29.06.2010 prelungit pana la 29.06.2012 precum si Avizul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului nr. 3241 din 17.05.2011;

Documentația PUZ ,,Zona locuinte colective”, str. Vasia Vasilescu nr. 2, Timisoara, (fosta str. Laurentiu Nicoara, CF nr. 5149 - Freidorf, CF nr. 5074 - Freidorf), a fost afisata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara in luna octombrie 2009, in luna septembrie 2010 si in luna iulie 2011, in vederea informarii si consultarii populatiei, iar în cadrul celor doua dezbateri publice din data de 29 octombrie 2009 respectiv din data de 16 septembrie 2010, organizate în baza Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D./P.U.Z și a legislației în vigoare cu privire la amenajarea teritoriului și urbanismului, au  fost sesizări din partea vecinilor din zona, care se opun acestei investii, asa cum rezulta din Procesele Verbale atasate;

Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului documentatia PUZ ,,Zona locuinte colective”, str. Vasia Vasilescu nr. 2, Timisoara, fosta str. Laurentiu Nicoara, CF nr. 5149 - Freidorf, CF nr. 5074 - Freidorf), se incadreaza in etapa aprobarii PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 64 din HCL nr. 140/2011), implicarea si consultarea publicului in aceasta etapa, se va face in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aproabarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 transparenta decizionala in administratia publica;

Avand in vedere cele de mai sus, propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Plan Urbanistic Zonal "Zona locuinte colective”, str. Vasia Vasilescu nr. 2, Timisoara (fosta str. Laurentiu Nicoara, CF nr. 5149 -Freidorf, CF nr. 5074 - Freidorf );.

Documentatia Plan Urbanistic Zonal "Zona locuinte colective”, str. Vasia Vasilescu nr. 2, Timisoara, (fosta str. Laurentiu Nicoara, CF nr. 5149 - Freidorf, CF nr. 5074 - Freidorf ), este elaborata de S.C. MODULUS ARHITECT S.R.L., proiect nr. 110/2009, la cererea beneficiarului IRIMIES GHEORGHE si IRIMIES SIMONA LUCIA.

B d . Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341

e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic Zonal "Zona locuințe colective”, str. Vasia Vasilescu nr. 2, Timisoara, (fosta str. Laurentiu Nicoara, CF nr. 5149 - Freidorf, CF nr. 5074 - Freidorf ), este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în partea de sud - vest a orașului, in UTR 52, fiind delimitat la nord-est de teren cu casa in regim P+M, la sud - est de terenuri cu case in regim de P-M - P+1E+M situate pe Intrarea Johny Weissmuler, la nord- vest de str. Vasia Vasilescu (fosta str. Laurentiu Nicoara) si la sud-vest de teren cu imobil in regim de P+2E+M.

Conform PUG Timișoara, aprobat cu H.C.L. 157/2002 prelungit cu H.C.L. 139/2007 si în conformitate cu PUZ "Vasia Vasilescu (Paul Constantinescu) - Lacului " - Timișoara aprobat cu H.C.L. 184 din 29.07.2003, pentru acest amplasament a fost propusa funcțiunea de zona de locuinte pentru maxim 2 familii si functiuni complementare in regim de P+P+2E, partial afectata de zona de protectie a liniei C.F.R. cu respectarea conditiilor impuse de Comisia Sucursalei Regionale CF Timisoara, asa cum rezulta din Procesul Verbal incheiat in data de 13.07.2011, la sediul Serviciului Cadastru din cadrul Sucursalei CF Timisoara.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zona locuinte colective”, str. Vasia Vasilescu nr. 2, Timisoara, (fosta str. Laurentiu Nicoara, CF nr. 5149 - Freidorf, CF nr. 5074 - Freidorf ), nu se incalca prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului.

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Terenul studiat, în suprafață totală de 2.151 mp, este inscris in C.F. nr. 429527 - Timisoara (CF vechi nr. 5149 - Freidorf), nr. top 455/b/1/1/4/1, 455/b/1/1/4/2, teren intravilan si C.F. nr. 429529 - Timisoara (CF vechi nr. 5074 - Freidorf), nr. top. 455/b/1/1/4/3, proprietari fiind IRIMIES GHEORGHE si IRIMIES SIMONA LUCIA.

La elaborarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal "Zona locuinte colective”, str. Vasia Vasilescu nr. 2, Timisoara, (fosta str. Laurentiu Nicoara, CF nr. 5149 - Freidorf, CF nr. 5074 - Freidorf ), s-a tinut cont de planurile urbanistice aprobate in zona si anume: PUZ - "Vasia Vasilescu (Paul Constantinescu) - Lacului, Timisoara", aprobat cu H.C.L. nr. 184 din 29.07.2003, PUD - „Lotizare teren in vederea construirii de locuinte -str. Vasia Vasilescu, Timisoara” aprobat prin H.C.L. nr. 89 din 30.03.2004 si PUZ „Locuinte collective si functiuni complementare, str. Nicolae Andreescu - str. Vasia Vasilescu (Laurentiu Nicoara), Timișoara, aprobat prin H.C.L. nr. 273/29.06.2010.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zona locuinte colective”, str. Vasia Vasilescu nr. 2, Timisoara, (fosta str. Laurentiu Nicoara, CF nr. 5149 - Freidorf, CF nr. 5074 - Freidorf ), se propune se propune realizarea imobil cu functiunea de locuire colectiva in regim de maxim S+P+2E+M(Er), ce va fi compus dintr-un numar maxim de 38 de apartamente, pentru care se vor asigura 44 locuri de parcare.

Accesul auto pentru parcajele realizate in incinta parcelei (cu posibilitate de întoarcere pe parcela) se va face din str. Vasia Vasilescu (fosta Laurentiu Nicoara), în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr. DT2011-001785/30.06.2011.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit cu HCL nr. 139/2007.

Autorizatia de Construire se va emite doar după ce suprafetele de teren afectate de drumuri vor deveni domeniul public.

Indicii propuși prin documentație sunt:

POT max = 35 %

B d . Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341

e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

CUT max = 1,40

Regim de inaltime max. S+P+2E+M(Er)

Spatii verzi min 28,68% - conform Avizului Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului nr. 3241 din 17.05.2011.

Se vor respecta condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic Zonal "Zona locuințe colective”, str. Vasia Vasilescu nr. 2, Timisoara, (fosta str. Laurentiu Nicoara, CF nr. 5149 - Freidorf, CF nr. 5074 - Freidorf), se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 5 ani, perioadă în care trebuie demarate investițiile prevăzute în documentație.

Având în vedere Referatul de specialitate al Instituției Arhitectului Șef și de Raportul de informare si consultare a publicului, lăsăm la aprecierea Consiliului Local al Municipiului Timișoara oportunitatea realizării acestui obiectiv.

INSTITUTIA ARHITECTULUI SEF, Arh. Ciprian Silviu CADARIU

SEF BIROU,

CONSILIER,

Ing. Liliana IOVAN


Arh. Emilian Sorin CIURARIU

AVIZAT JURIDIC,

Red/Dact - L.I. - 2ex

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.


ROMÂNIA

JUDE Ț UL TIMI Ș MUNICIPIUL TIMIȘOARA INSTITU Ț IA ARHITECTULUI Ș EF BIROUL DEZVOLTARE URBAN Ă Ș I AVIZARE PUZ/PUD

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 4 0 8 3 4 1 e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Nr. UR2011-013328/13.07.2011

RAPORT DE INFORMARE SI CONSULTARE A PUBLICULUI

privind avizarea documentației Plan Urbanistic Zonal "Zona locuințe colective”, str. Vasia Vasilescu nr. 2, Timișoara, (fosta str. Laurentiu Nicoara, CF nr. 5149

- Freidorf, CF nr. 5074 - Freidorf)

Avand in vedere cererea inregistrata cu nr. UR2011-013328/01.07.2011, prin care se solicita inaintarea in plenul Consiliului Local al municipiului Timisoara a documentatiei Plan Urbanistic Zonal "Zona locuinte colective”, str. Vasia Vasilescu nr. 2, Timisoara (fosta str. Laurentiu Nicoara, CF nr. 5149 -Freidorf, CF nr. 5074 - Freidorf);

Ținând cont de Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 04/11.02.2009 aprobat prin H.C.L. 69/24.02.2009 și de Avizul Favorabil nr. 09/PV-09.09.2010.03.2011 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism;

Avand in vedere ORDINUL nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism: ,,ART. 3 Pentru documentațiile aflate în curs de elaborare sau avizare, autoritățile administrației publice locale competente vor asigura informarea și consultarea publicului afectat de propunerile planurilor înainte de supunerea spre dezbaterea consiliului județean/local/Consiliului General al Municipiului București, în funcție de etapa în care se află, fără a relua integral întreaga procedură ”;

si conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului:

Documentatia PUZ "Zona locuinte colective”, str. Vasia Vasilescu nr. 2, Timisoara, (fosta str. Laurentiu Nicoara, CF nr. 5149 - Freidorf, CF nr. 5074 -Freidorf), se incadreaza in Etapa 3 - etapa aprobarii PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 64 din HCL nr. 140/2011), informarea si consultarea publicului se va face in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aproabarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 transparenta decizionala in administratia publica.

Arhitect Sef

Arh. Ciprian Silviu CADARIU

SEF BIROU

Arh. Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER

Ing. Liliana IOVAN


Red/dact. L.I. - 2 ex