Hotărârea nr. 279/2011

279/26.07.2011 privind radierea unor poziţii din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.245/1999 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 279/26.07.2011
privind radierea unor poziţii din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.245/1999 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-14870/11.07.2011al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.245/1999 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2011-5758/22.03.2011 şi Adresa cu nr. SC2011-13150 a Consiliul Judeţean Timiş;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 867/2002 privind trecerea din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al judeţelor şi în administrarea consililor judeţene respective;
Având în vedere Protocolul de predare - primire nr. 570/24.01.2003, încheiat între Spitalul Clinic Judeţean şi Consiliul Judeţean Timiş.
Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998- privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor,aprobate prin Hotărâre Guvernului nr. 548/1999;
În conformitate cu prevederile art.36 alin 2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă radierea din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Timişoara, a următoarelor poziţii:
- poziţia nr. 18- Spitalul Bega, bv. V Babeş nr. 12, înscris în CF nr.10,top nr.9844, 9845, atestat în domeniul public al Municipiului Timişoara prin Hotărârea Guvernului României nr. 977/2002 - Anexa nr.2. la nr. curent 12.
- poziţia nr. 21 - Clinica de Psihiatrie, str. I. Văcărescu nr.21, înscris în CF.nr.8096, top nr.17037, atestat în domeniul public al Municipiului Timişoara prin Hotărârea Guvernului României nr. 977/2002 - Anexa nr.2. la nr. curent 15.
- poziţia nr. 22. - Firam str. Balanţei nr. 3, înscrisă în CF nr.33434, top nr.26597, atestat în domeniul public al Municipiului Timişoara prin Hotărârea Guvernului României nr. 977/2002 - Anexa nr.2. la nr. curent 16
- poziţia nr. 23 - Policlinica I Stomatologie, str. V Babeş nr. 21, înscrisă în CF 16961 top nr. 9553, atestat în domeniul public al Municipiului Timişoara prin Hotărârea Guvernului României nr. 977/2002 - Anexa nr.2. la nr. curent 17.
- poziţia 26 - Centru Medical de Specialitate str. L Rebreanu nr.156, înscrisă în CF nr.33435,top nr.26599, atestat în domeniul public al Municipiului Timişoara prin Hotărârea Guvernului României nr. 977/2002 - Anexa nr.2. la nr. curent 20.
- poziţia nr. 31.- Centru de Diagnostic pentru Copii, str. Păltiniş nr. 5, înscris în CF nr. 5577, top nr.9842, atestat în domeniul public al Municipiului Timişoara prin Hotărârea Guvernului României nr. 977/2002 - Anexa nr.2. la nr. curent 25.
- poziţia nr. 32 - Centru II de Specialitate, str. I. Văcărescu nr.23, înscris în CF nr. înscris în CF. nr. 9388, top nr. 17038, atestat în domeniul public al Municipiului Timişoara prin Hotărârea Guvernului României nr. 977/2002 - Anexa nr.2. la nr. curent 26.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timişoara.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.