Hotărârea nr. 277/2011

277/26.07.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru lucrarea "Reabilitare constructii, instalatii si extindere la sala OLIMPIA"din TIMISOARA, Aleea F.C.Ripensia nr. 7
Hotararea Consiliului Local 277/26.07.2011
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru lucrarea "Reabilitare constructii, instalatii si extindere la sala OLIMPIA"din TIMISOARA, Aleea F.C.Ripensia nr. 7


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-14922/11.07.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr.28/09.01.2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) şi (d) şi alin.6, lit. (a), pct.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate privind lucrarea "Reabilitare constructii, instalatii si extindere sala OLIMPIA" Timisoara, în valoare de 10.106.800 lei întocmit de SC’ PRODAO-ING"SRL cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa 1 care face parte integrantă din proiectul de hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare ;
- Direcţiei Dezvoltare ;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern ;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locală.Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ANEXĂ LA HOTĂRÎREA NR..........

Indicatori Tehnico- economici pentru realizarea investiției „REABILITARE CONSTRUCȚII, INSTALAȚII si EXTINDERE sala OLIMPIA”TIMISOARA.

DEVIZUL GENERAL REABILITARE CONSTRUCTII, INSTALATII si EXTINDERE sala OLIMPIA, TIMIȘOARA

  • 1  Valoarea totala a investiției : 10.106.800lei (inclusiv TVA)

  • 2  Esalonarea investitiei : 24 luni

  • 3  Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 24 luni

Pt. DIRECTOR

pt   ȘEF SERVICIU

Ing. Lucian Ciobanu


Ec Martin Staia

Intocmit

Ec. Pascu Burtic

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

APROBAT PRIMAR

dr.ing.Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA PATRIMONIU serviCiul- ADMINISTRARE

PATRIMONIU-BAZE SPORTIVE BIROUL TEHNIC

NR. SC2011-14922/11.07.2011

REFERAT

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru lucrarea “Reabilitare constriictii,instalatii si extindere la sala OLIMPIA”din TIMIȘOARA, Aleea F.C.Ripensia nr. 7

Sala OLIMPIA este situata la limita zonei centrale, in vecinatatea caminelor studentesti, a Universitatii” Tibiscum” si a zonei de locuinte Olimpia.

Constructia este realizata in anii 1968, fara subsol, avind fundatiile,stilpii si planseul din beton armat, structura acoperisului fiind din grinzi metalice spatiale.Peretii de compartimentare si cei exteriori sint din caramida plina in grosime de 25 si 37.5 cm.

Invelitoarea constructiei este realizata di membrane hidroizolante aplicata pe planseu din beton armat. Valoarea de inventar a cladirii este de 317.258 lei.

In prezent constructia beneficiaza de toate utilitatile existente in zona: apa potabila si menajera,canalizare,record la reteaua de termoficare si de electricitate,record telephonic si cablu TV.

Sala “OLIMPIA” functioneaza in imobilul inscris in CF nr.416905 cu nr. Top 26614/1 in suprafata totala de 7952 mp.

Datorita capacitatii si amplasamentului sala “Olimpia” este usor accesibila din toate colturile orasului, a gazduit unele din cele mai importante evenimente sportive si artistice la nivel local, national si international.

Datorita vechimii constructiei precum si datorita influentei in timp a factorilor externi care au actionat asupra imobilului, structura de rezistenta a fost afectata si prezinta pericol, astfel incit se impune realizarea unei documentatii tehnice necesara expertizarii si auditului energetic pe baza caruia sa se poata intocmii o documentatie de avizare a lucrarilor de intrventii, proiect tehnic, detalii de executie. Conform Hotaririi nr. 28 din 9 ianuarie 2008” privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii” in vederea interventiei pentru reabilitarea salii OLIMPIA.

Aceste lucrari sint necesare pentru alinierea la standardele europene a criteriilor de functionare a salii de sport.

In acest sens se propune si o extindere a salii ,cu birouri, lucrare ce se va executa pe verticala, peste terasa existenta din fatada posterioara si pentru care in prealabil se va intocmii si aproba o documentatie urbanistica in conformitate cu prevederile Legii 350/2001 modificata.

Pentru executarea reabilitarii se propune:

-schimbarea timplariei si a geamurilor de la fatada principala, inlocuindu-se cu un perete tip cortina, pe structura metalica cu timplarie de aluminiu si geam termopan, precum si inlocuirea intrarilor laterale;

-se va avea in vedere: grupuri sanitare,vestiare,garderopa pentru spectatori,camera pastrare obiecte retinute de organele de paza,spatii tehnice, reamenajare tribune,tinind cont de reabilitarile executate pina in prezent(reparatii teren joc,vestiare,sauna);

-crearea unui sistem de climatizare, ventilatie;

-modernizarea sistemului de sonorizare,instalatii electrice(prin dimensionarea numarului de comsumatori), instalatie de iluminat, modernizare PT existent cu instalatie de gaz;

-amenajare sala de forta;

-creare sistem de acces cu respectarea prevederilor Legii 4/2008;

-retea date voce;

-sistem wireless;

-sistem de supraveghere video;

-refacere acoperis;

-reabilitarea inelului de alimentare in caz de incendiu;

-se va avea in vedere dotarile necesare obiectivului( locuri de parcare, zone verzi, acces intrari);

Eșalonarea investiției : 2011-2012

Durata de realizare a investiției: 24 luni

P r o p u n e m:

  • 1. Aprobarea Studiului de Fezabilitate privind lucrarea «Reabilitare construcții, instalații si extindere sala OLIMPIA » Timișoara, în valoare de 10.106.800 lei întocmit de SC’ PRODAO-ING”SRL cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa la prezentul .

  • 2. Realizarea lucrărilor pe parcursul anilor 2011 - 2012.

  • 3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta Consiliului Local în vederea aprobării Studiului de Fezabilitate al investitiei.

VICEPRIMAR,

Ing. Adrian Orza

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR

Ec. Smaranda Haraciu

pt. DIRECTOR,

ec. Martin Staia

pt. ȘEF SERVICIU, ing. Lucian Ciobanu

Avizat:

SERVICIUL JURIDIC

ANEXĂ LA HOTĂRÎREA NR..........

Indicatori Tehnico- economici pentru realizarea investiției „REABILITARE CONSTRUCȚII, INSTALAȚII si EXTINDERE sala OLIMPIA”TIMISOARA.

DEVIZUL GENERAL REABILITARE CONSTRUCTII, INSTALATII si EXTINDERE sala OLIMPIA, TIMIȘOARA

  • 1  Valoarea totala a investiției : 10.106.800lei (inclusiv TVA)

  • 2  Esalonarea investitiei : 24 luni

  • 3  Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 24 luni

Pt. DIRECTOR

pt   ȘEF SERVICIU

Ing. Lucian Ciobanu


Ec Martin Staia