Hotărârea nr. 275/2011

275/26.07.2011 privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în Municipiul Timişoara - zona de nord
Hotararea Consiliului Local 275/26.07.2011
privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în Municipiul Timişoara - zona de nord


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011- 15189 /13.07.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Contractul de concesiune nr. SC 2005-18129 din 21.10.2005 încheiat cu S.C. ELBA S.A. în Zona de Nord faţă de Canalul Bega, având obiectul extindere, modernizare şi întreţinere iluminat public.
Având în vedere prevederile Legii nr.13/2007 privind energia electrica si art.8 alin.(1), din Legea nr. 230/2006 - legea serviciului de iluminat public;
Având în vedere avizele Comisiei Tehnico-Economice nr.168, 169, 170, 171, 172, 173 şi 174 din 12.07.2011;
În conformitate cu prevederile art.36, alin.2 lit. (b), (c), şi (d) alin. 4 lit. d şi alin.6 lit.(a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă realizarea lucrărilor de extindere reţele de iluminat public în cadrul Contractului de concesiune a Serviciului de Iluminat Public SC 2005-18129 din 21.10.2005 cu S.C. Elba S.A. în Zona de Nord fata de Canalul Bega conform Studiilor de fezabilitate nr. 1/2011, nr. 2/2011, nr. 3/2011, nr. 4/2011, nr. 5/2011, nr. 6/2011 şi nr. 7/2011 întocmite de către SC ELBA SA.
Lucrările sunt cuprinse în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico economici ai lucrărilor prevăzute în art.1, sunt cuprinse în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Finanţarea lucrărilor prevăzute la art.1 se face din bugetul local, fără a se depăşi valoarea prevazută în contractul de concesiune.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţeaza Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotarare se comunică :
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Tehnică;
-Instituţiei Arhitectului Şef;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Serviciului Juridic;
-Compartimentului Control Intern;
-Biroului Managementului Calităţii;
-Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ANEXA 2

- SF lucrarea nr. 1/2011: Extindere rețea de iluminat public în zona de blocuri Calea

Sever Bocu nr. 31

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

 • 1. Denumirea investiției : Extindere rețea de iluminat public în zona de blocuri Calea Sever Bocu nr. 31, lucrarea nr. 1/2011;

 • 2. Amplasamentul : Intravilan Municipiul Timișoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:

 • a. tensiunea de utilizare: 0.4 kV

 • b. natura rețelelor electrice : subterane;

 • c. secțiunea conductoarelor:

- pentru cablu : ACYABY 4x16 mmp;

 • d. tipul stâlp: stâlpi de beton tip SCP10001, stâlpi metalici SL1

4. Lungimea rețelelor electrice:

 • a. LES j.t. : 900 m

 • 5. Durata de realizare a investiției : 6 luni de la emiterea Autorizației de Construire

6. Indicatori tehnico-economici:

 • a. valoarea de finanțare ( fără TVA ) 137.755,70 lei adică 39.919,90 EURO

(1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din

contractul SC2005-18129 din 21.10.2005.)

- SF lucrarea nr. 2/2011: Extindere rețea de iluminat public în zona str. A. Rubinstein, str. A Pop, str. E. Neumann, str. A. Demian

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

9

 • 1. Denumirea investiției : Extindere rețea de iluminat public în zona str. A. Rubinstein, str. A Pop, str. E. Neumann, str. A. Demian, lucrarea nr. 2/2011;

 • 2. Amplasamentul : Intravilan Municipiul Timișoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:

 • a. tensiunea de utilizare: 0,4 kV

 • b. natura rețelelor electrice : subterane

 • c. secțiunea conductoarelor:

 • -  pentru cablu : ACYABY 4x16 mmp, ACYABY 3x35+16 mmp, ACYABY 3x50+25mmp;

 • -  tipul stâlp: stâlpi de beton SCP10001, stâlpi metalici SL1

4. Lungimea rețelelor electrice:

 • a. LES j.t. : 1.570 m

 • 5. Durata de realizare a investiției : 6 luni de la emiterea Autorizației de Construire

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanțare ( fără TVA ) : 244.472,90 lei adică 70.845,30 EURO

(1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18129 din 21.10.2005.)

- SF lucrarea nr. 3/2011: Extindere rețea de iluminat public public în careuri de blocuri zona str. Silistra, str. C-tin cel Mare, str. Ion Ionescu de la Brad și str. Holdelor

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

 • 1. Denumirea investiției : Extindere rețea de iluminat public public în careuri de blocuri zona str. Silistra, str. C-tin cel Mare, str. Ion Ionescu de la Brad și str. Holdelor, lucrarea nr. 3/2011;

 • 2. Amplasamentul :   Intravilan Municipiul Timișoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:

 • a. tensiunea de utilizare: 0,4 kV

 • b. natura rețelelor electrice : subterane

 • c. secțiunea conductoarelor:

- pentru cablu : ACYABY 4x16 mmp;

 • d. tipul stâlp : stâlpi de beton SCP10001, stâlpi metalici SL1

4. Lungimea rețelelor electrice :

a. LES j.t. : 800 m

 • 5. Durata de realizare a investiției : 6 luni de la emiterea Autorizației de Construire

6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanțare ( fără TVA ) : 155.978,60 lei adică 45.200,70 EURO

(1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18129 din 21.10.2005.)

- SF lucrarea nr. 4/2011: Extindere rețea de iluminat public pe Aleea Pădurea Verde

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

9

 • 1. Denumirea investiției : Extindere rețea de iluminat public Aleea Pădurea Verde, lucrarea nr. 4/2011;

 • 2. Amplasamentul : Intravilan Municipiul Timișoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:

 • a. tensiunea de utilizare: 0,4 kV

 • b. natura rețelelor electrice : subterane

 • c. secțiunea conductoarelor:

- pentru cablu: ACYABY 4x16 mmp;

 • d. tipul stâlp: stâlpi de beton SCP10001

4. Lungimea rețelelor electrice:

a. LES j.t. : 400 m

 • 5. Durata de realizare a investiției : 6 luni de la emiterea Autorizației de Construire

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanțare ( fără TVA ) : 48.051,90 lei adică 13.924,90 EURO

(1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18129 din 21.10.2005.)

- SF lucrarea nr. 5/2011: Extindere rețea de iluminat public în zona Bogdănești între str. Acad. A. Baltazar - str. Bârzava și str. Semicerc - str. Taborului

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

 • 1. Denumirea investiției : Extindere rețea de iluminat public în zona Bogdănești între str. Acad. A. Baltazar - str. Bârzava și str. Semicerc - str. Taborului, lucrarea nr. 5/2011;

 • 2. Amplasamentul :   Intravilan Municipiul Timișoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:

 • a. tensiunea de utilizare: 0.4 kV

 • b. natura rețelelor electrice : subterane;

 • e.  secțiunea conductoarelor:

- pentru cablu : ACYABY 4x16 mmp, ACYABY 3x35+16 mmp;

 • f.  tipul stâlp: stâlpi de beton tip SCP10001

4. Lungimea rețelelor electrice:

b. LES j.t. : 2.120 m

 • 5. Durata de realizare a investiției : 6 luni de la emiterea Autorizației de Construire

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanțare ( fără TVA ) 317.080,50 lei adică 91.886,10 EURO

(1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18129 din 21.10.2005.)

- SF lucrarea nr.6/2011: Extindere rețea de iluminat public în zona blocuri Balta Verde

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

9

 • 1. Denumirea investiției : Extindere rețea de iluminat public în zona blocuri Balta Verde, lucrarea nr. 6/2011;

 • 2. Amplasamentul : Intravilan Municipiul Timișoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:

 • a. tensiunea de utilizare: 0.4 kV

 • b. natura rețelelor electrice : subterane;

 • g.  secțiunea conductoarelor:

- pentru cablu : ACYABY 4x16 mmp;

 • h.  tipul stâlp: stâlpi de beton tip SCP10001, , stâlpi metalici SL1

4. Lungimea rețelelor electrice:

 • c.  LES j.t. : 280 m

 • 5. Durata de realizare a investiției : 6 luni de la emiterea Autorizației de Construire

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanțare ( fără TVA ) 47.003,20 lei adică 13.621,00 EURO

(1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18129 din 21.10.2005.)

- SF lucrarea nr.7/2011: Extindere rețea de iluminat public în zona Circumvalațiunii - Aleea Ionel Perlea

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

 • 1. Denumirea investiției : Extindere rețea de iluminat public în zona Circumvalațiunii - Aleea Ionel Perlea, lucrarea nr. 7/2011;

 • 2. Amplasamentul :   Intravilan Municipiul Timișoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:

 • a. tensiunea de utilizare: 0.4 kV

 • b. natura rețelelor electrice : subterane;

 • i.  secțiunea conductoarelor:

- pentru cablu : ACYABY 4x16 mmp, ACYABY 3x35+16 mmp;

 • j.  tipul stâlp: stâlpi de beton tip SCP10001, , stâlpi metalici SL1

4. Lungimea rețelelor electrice:

 • d. LES j.t. : 1.369 m

 • 5. Durata de realizare a investiției : 6 luni de la emiterea Autorizației de Construire

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanțare ( fără TVA ) 245.719,10 lei adică 71.206,40 EURO

(1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul

SC2005-18129 din 21.10.2005.)

Șef Serviciu,

Ioan Zubașcu


Compartimentul luminat Public, Dănuț Pobega

ANEXA 1

Lista cu lucrările de extindere rețele de iluminat public prevăzute:

EXTINDERI REȚELE DE ILUMINAT PUBLIC, ZONA DE NORD:

 • - SF lucrarea nr. 1/2011: Extindere rețea de iluminat public în zona de blocuri Calea Sever Bocu nr. 31

 • - SF lucrarea nr. 2/2011: Extindere rețea de iluminat public în zona str. A. Rubinstein, str. A Pop, str. E. Neumann, str. A. Demian

 • - SF lucrarea nr. 3/2011: Extindere rețea de iluminat public în careuri de blocuri zona str. Silistra, str. C-tin cel Mare, str. Ion Ionescu de la Brad și str.Holdelor

 • - SF lucrarea nr. 4/2011: Extindere rețea de iluminat public pe Aleea Pădurea Verde

 • - SF lucrarea nr. 5/2011: Extindere rețea de iluminat public în zona Bogdănești între str. Acad. A. Baltazar - str. Bârzava și str. Semicerc - str. Taborului

 • - SF lucrarea nr. 6/2011: Extindere rețea de iluminat public în zona blocuri Balta Verde

 • - SF lucrarea nr. 7/2011: Extindere rețea de iluminat public în zona Circumvalațiunii - Aleea Ionel Perlea

  Șef Serviciu,

  Ioan Zubașcu


Compartimentul Iluminat Public, Dănuț Pobega

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ                                 Se aprobă,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                    PRIMAR

PRIMĂRIA                       GHEORGHE CIUHANDU

Bv. C.D. Loga nr.1

Nr. SC2011-15189/13.07.2011

REFERAT privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în municipiul Timișoara - zona de nord

În conformitate cu Ordonanța 42/2003 prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 139 din 29.03.2005 s-a hotărât concesionarea Serviciul de Iluminat Public. Ca urmare, prin licitație publică deschisă serviciul a fost concesionat încheindu-se contractul de concesiune SC 2005-18129 din 21.10.2005 cu S.C. ELBA S.A. în Zona de Nord față de Canalul Bega, având obiectul extindere, modernizare și întreținere iluminat public.

Având în vedere cele de mai sus precum și solicitările cetățenilor propunem aprobarea realizării următoarelor lucrări de investiții în cadrul contractului mai sus menționat din fondurile bugetului alocat pentru Compartimentul Iluminat Public aferent contractului de concesiune SC2005-18129 din 21.10.2005.

Menționăm că valoarea lucrărilor de iluminat arhitectural, modernizare și extindere a sistemului de iluminat public pe partea de nord a Municipiului conform contractului mai sus menționat este de 23.047.762 lei fără TVA adică 6.678.962 euro fără TVA, iar valoarea totală a lucrărilor propuse care rezultă din studiile de fezabilitate este de 1.196.061,90 lei fără TVA adică 346604,30 euro fără TVA (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18129 din 21.10.2005).

EXTINDERI REȚELE DE ILUMINAT PUBLIC, ZONA DE NORD:

 • - SF lucrarea nr. 1/2011: Extindere rețea de iluminat public în zona de blocuri Calea Sever Bocu

nr. 31

 • - SF lucrarea nr. 2/2011: Extindere rețea de iluminat public în zona str. A. Rubinstein, str. A Pop, str. E. Neumann, str. A. Demian

 • - SF lucrarea nr. 3/2011: Extindere rețea de iluminat public în careuri de blocuri zona str. Silistra, str. C-tin cel Mare, str. Ion Ionescu de la Brad și str.Holdelor

 • - SF lucrarea nr. 4/2011: Extindere rețea de iluminat public pe Aleea Pădurea Verde

 • - SF lucrarea nr. 5/2011: Extindere rețea de iluminat public în zona Bogdăneștilor între str. Acad. A. Baltazar - str. Bârzazava și str. Semicerc - str. Taborului

 • - SF lucrarea nr. 6/2011: Extindere rețea de iluminat public în zona de blocuri Balta Verde

 • - SF lucrarea nr. 7/2011: Extindere rețea de iluminat public în zona Circumvalațiunii - Aleea Ionel Perlea

  Viceprimar, Sorin Grindeanu


Director Direcția Tehnică, Culiță Chiș

Director Eonomic,

Șef Serviciu, Ioan Zubașcu


Smaranda Haracicu

Juridic,

Compartimentul Iluminat Public, Dănuț Pobega