Hotărârea nr. 273/2011

273/26.07.2011 privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitului pe clădire şi teren datorat de asociaţii şi fundaţii
Hotararea Consiliului Local 273/26.07.2011
privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitului pe clădire şi teren datorat de asociaţii şi fundaţii


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. IF2011-008001/18.07.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 125 alin. (1) şi alin. (2) litera "d" din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală, republicată şi modificată;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1050/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba procedura de acordare a scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitului/taxă pe clădire şi/sau teren, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care nu desfăşoară activităţi economice, în conformitate cu Anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;
- Consiliului Concurenţei;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.