Hotărârea nr. 272/2011

272/26.07.2011 privind închirierea Sălii Olimpia în vederea desfăşurării unui concert Cesaria Evora
Hotararea Consiliului Local 272/26.07.2011
privind închirierea Sălii Olimpia în vederea desfăşurării unui concert Cesaria Evora


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 15251/14.07.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. SC2011-15232/13.07.2011 a Asociaţiei Culturale Sunet Ambianţă Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit. (c) şi art. 124 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă închirierea, conform tarifelor în vigoare, către Asociaţia Culturală Sunet Ambianţă Timişoara a Sălii Olimpia pentru desfăşurarea unui concert Cesaria Evora în data de 03.10.2011 între orele 07,00 - 24,00.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează, Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Asociaţiei Culturale Sunet Ambianta Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.