Hotărârea nr. 271/2011

271/26.07.2011 privind alocarea către Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" a sumelor necesare implementării proiectului "Screeningul bolilor metabolice la nou-născut şi diagnosticul molecular al bolilor cu trasmitere ereditară:realizarea infrastructurii şi colaborării euro-regionale (SCREENGEN)", Cod HURO 0802/008 AF, aprobat spre finanţare în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră - Ungaria-România 2007-2013, pe Axa prioritară 2.Întărirea coeziunii sociale şi economice în zona de frontieră, Domeniul major de intervenţie 2.4. Protejarea sănătăţii şi prevenirea ameninţărilor comune, 2.4.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru protejarea sănătătii şi prevenirea ameninţărilor comune
Hotararea Consiliului Local 271/26.07.2011
privind alocarea către Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" a sumelor necesare implementării proiectului "Screeningul bolilor metabolice la nou-născut şi diagnosticul molecular al bolilor cu trasmitere ereditară:realizarea infrastructurii şi colaborării euro-regionale (SCREENGEN)", Cod HURO 0802/008 AF, aprobat spre finanţare în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră - Ungaria-România 2007-2013, pe Axa prioritară 2.Întărirea coeziunii sociale şi economice în zona de frontieră, Domeniul major de intervenţie 2.4. Protejarea sănătăţii şi prevenirea ameninţărilor comune, 2.4.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru protejarea sănătătii şi prevenirea ameninţărilor comune


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 14998/11.07.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, săsătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
În baza Ordinului nr. 2.548/25.08.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Luând în considerare Adresa de la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu", cu nr. de ieşire 7969/07.07.2011, înregistrată la Primăria Muncipiului Timişoara cu nr. SC2011- 14724/07.07.2011;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.2 lit. (b) şi alin.4 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1:Aprobarea alocării în bugetul local al Municipiului Timişoara a sumei reprezentând contribuţia proprie a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" (partener 1) pentru implementarea proiectului "Screeningul bolilor metabolice la nou-născut şi diagnosticul molecular al bolilor cu trasmitere ereditară: realizarea infrastructurii şi colaborării euro-regionale (SCREENGEN)", Cod HURO 0802/008, în valoare de 67.972,68 lei, reprezentând echivalentul în lei a sumei de 15.867,38 Euro, la cursul de schimb BNR din data de 12.07.2011(1 euro=4,2838);

Art.2: Aprobarea alocării în bugetul local al Municipiului Timişoara, cu titlu de avans rambursabil, a sumei reprezentând bugetul prezumat pe perioada 1 mai -1 noiembrie 2011 pentru derularea proiectului "Screeningul bolilor metabolice la nou-născut şi diagnosticul molecular al bolilor cu trasmitere ereditară: realizarea infrastructurii şi colaborării euro-regionale (SCREENGEN)", Cod HURO 0802/008 (conform adresei 7969/7.07.2011 a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu", înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2011-14724/7.07.2011, prevăzută în Anexa la referat), în valoare de 645.740 lei, reprezentând echivalentul în lei a sumei de 150.740 Euro, la cursul de schimb BNR din data de 12.07.2011(1 euro=4,2838).

Art.3: Suma prevăzută la art. 2 va fi recuperată la finalul proiectului.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu";
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.