Hotărârea nr. 269/2011

269/26.07.2011 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a Spaţiului Comercial 1, în suprafaţă de 51,7 mp., la preţul de 90.000 euro, situat în imobilul din Timişoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr.3
Hotararea Consiliului Local 269/26.07.2011
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a Spaţiului Comercial 1, în suprafaţă de 51,7 mp., la preţul de 90.000 euro, situat în imobilul din Timişoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr.3


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011 - 15032 din 12.07.2011, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr.DP2011-3941 din 23.06.2011, înregistrată la Direcţia Patrimoniu de către domnul Bîndariu Ioan-Gheorghe, prin care solicită ca Primăria Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune, la intenţia de înstrăinare a Spaţiului Comercial 1, în suprafaţă de 51,7 mp., înscris în C.F. nr.403073-C1-U5 (conversie a C.F. nr.149295-Timişoara), nr. topo.12157/VIII, situat în imobilul din B-dul 16 Decembrie 1989 nr.3;
Având în vedere adresa nr.1208 din 15.06.2011, emisă de către Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a Judeţului Timiş;
Având în vedere adresa nr.SC2011-6528 din 05.07.2011 a Direcţiei Dezvoltare, Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitare Cartiere Istorice din Timişoara;
Având în vedere adresa nr.SC2011-3013 din 15.06.2011 a Direcţiei Economice, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara, nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea Spaţiului Comercial 1, în suprafaţă de 51,7 mp., înscris în C.F. nr. 403073-C1-U5 (conversie a C.F. nr.149295-Timişoara), nr. topo.12157/VIII, la preţul de 90.000 euro, situat în imobilul din Timişoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr.3, proprietar Bîndariu Ioan-Gheorghe.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, prin Biroul Administrare Imobile din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Doamnului Bîndariu Ioan-Gheorghe;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA

NR. SC2011-15032 din 12.07.2011

APROBAT:

PRIMAR,

Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a Spațiului Comercial 1, în suprafață de 51,7 mp., la prețul de 90.000 euro, situat în imobilul din Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr.3.

Direcția Patrimoniu prin Biroul Administrare Imobile :

Având în vedere adresa nr.DP2011-3941 din 23.06.2011, înregistrată la Direcția Patrimoniu de către domnul Bîndariu Ioan-Gheorghe, prin care solicită ca Primăria Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune, la intenția de înstrăinare a Spațiului Comercial 1, în suprafață de 51,7 mp., înscris în C.F. nr.403073-C1-U5 (conversie a C.F. nr.149295-Timișoara), nr. topo.12157/VIII, la prețul de 90.000 euro, situat în imobilul din B-dul 16 Decembrie 1989 nr.3;

Având în vedere adresa nr.1208 din 15.06.2011, emisă de către Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a județului Timiș, prin care ne comunică, că nu își exercită dreptul de preemțiune, asupra Spațiului Comercial 1, situat în imobilul din B-dul 16 Decembrie 1989 nr.3, imobil inclus în Situl urban ”Vechiul cartier Iosefin” Timișoara, cod TM-s-B-06098, poz.63, în Lista Monumentelor Istorice-2010;

Având în vedere adresa nr.SC2011-6528 din 05.07.2011, primită de la Direcția Dezvoltare, Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitare Cartiere Istorice din Timișoara, prin care ne comunică, că nu își exercită dreptul de preemțiune asupra Spațiului Comercial 1, situat în imobilul din B-dul 16 Decembrie 1989 nr.3;

Având în vedere adresa nr.SC2011-3013 din 15.06.2011, primită de la Direcția Economică, prin care ne comunică, că nu există prevederi bugetare, în bugetul aprobat pe anul 2011, în ceea ce privește exercitarea dreptului de preemțiune;

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune privitor la cumpărarea Spațiului Comercial 1, în suprafață de 51,7 mp., înscris în C.F. nr. 403073-C1-U5 (conversie a C.F. nr.149295-Timișoara), nr. topo.12157/VIII, la prețul de 90.000 euro, situat în imobilul din Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr.3, proprietar Bîndariu Ioan-Gheorghe.

p. DIRECTOR, Ec. Martin Staia

ȘEF BIROU ADMINISTRARE IMOBILE, Ing. Călin-Nicușor Pîrva

AVIZAT:

SERVICIUL JURIDIC,