Hotărârea nr. 268/2011

268/26.07.2011 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a boxelor nr.7 şi 8, în suprafaţă de 63,23 mp., la preţul de 5.000 euro, situate în imobilul din Piaţa Unirii nr.6
Hotararea Consiliului Local 268/26.07.2011
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a boxelor nr.7 şi 8, în suprafaţă de 63,23 mp., la preţul de 5.000 euro, situate în imobilul din Piaţa Unirii nr.6


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011- 15033/12.07.2011, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr.304/17.06.2011, înregistrată la Direcţia Patrimoniu cu nr.DP2011-3740 din 17.06.2011, a doamnei Nebela Adriana-Maria, reprezentantă a Biroului Notarului Public "NEBELA ADRIANA-MARIA", prin care solicită ca Primăria Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune, la intenţia de înstrăinare a boxelor nr.7 şi 8, înscrise în C.F. nr.404987-C1-U5-Timişoara, (conversie a C.F. nr.137397-Timişoara, nr. topo.419/III/A, situate în imobilul din piaţa Unirii nr.6;
Având în vedere Adresa nr.913 din 09.05.2011, emisă de către Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a Judeţului Timiş;
Având în vedere Adresa nr.SC2011-6528 din 05.07.2011, primită de la Direcţia Dezvoltare, Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitare Cartiere Istorice din Timişoara;
Având în vedere Adresa nr.SC2011-3013 din 15.06.2011, primită de la Direcţia Economică, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara, nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea boxelor nr.7 şi 8, în suprafaţă de 63,23 mp., la preţul de 5.000 euro, înscrise în C.F. nr.404987-C1-U5(conversie a C.F. nr.137397-Timişoara, nr. topo.419/III/A, situate în imobilul din Piaţa Unirii nr.6, proprietar Biroul Notarului Public "NEBELA ADRIANA-MARIA".
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, prin Biroul Administrare Imobile din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroul Notarului Public "NEBELA ADRIANA-MARIA";
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA

NR. SC2011-15033 din 12.07.2011

APROBAT:

PRIMAR,

Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a boxelor nr.7 și 8, în suprafață de 63,23 mp., la prețul de 5.000 euro, situate în imobilul din piața Unirii nr.6.

Direcția Patrimoniu prin Biroul Administrare Imobile :

Având în vedere adresa nr.304/17.06.2011, înregistrată la Direcția Patrimoniu cu nr.DP2011-3740 din 17.06.2011, de către doamna Nebela Adriana-Maria, reprezentantă a Biroului Notarului Public ”NEBELA ADRIANA-MARIA”, prin care solicită ca Primăria municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune, la intenția de înstrăinare a boxelor nr.7 și 8, în suprafață de 63,23 mp., la prețul de 5.000 euro, înscrise în C.F. nr.404987-C1-U5(conversie a C.F. nr.137397-Timișoara, nr. topo.419/III/A, situate în imobilul din piața Unirii nr.6;

Având în vedere adresa nr.913 din 09.05.2011, emisă de către Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a județului Timiș, prin care ne comunică, că nu își exercită dreptul de preemțiune asupra boxelor, situate în imobilul din piața Unirii nr.6, imobil inclus în situl urban ”Cartierul Cetatea Timișoara”, cod TM-II-s-A-06095, poz.60, în Lista Monumentelor Istorice-2004;

Având în vedere adresa nr.SC2011-6528 din 05.07.2011, primită de la Direcția Dezvoltare, Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitare Cartiere Istorice din Timișoara, prin care ne comunică, că nu își exercită dreptul de preemțiune asupra boxelor nr.7 și 8, situate în imobilul din piața Unirii nr.6;

Având în vedere adresa nr.SC2011-3013 din 15.06.2011, primită de la Direcția Economică, prin care ne comunică, că nu există prevederi bugetare, în bugetul aprobat pe anul 2011, în ceea ce privește exercitarea dreptului de preemțiune;

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune privitor la cumpărarea boxelor nr.7 și 8, în suprafață de 63,23 mp., la prețul de 5.000 euro, înscrise în C.F. nr.404987-C1-U5(conversie a C.F. nr.137397-Timișoara, nr. topo.419/III/A, situate în imobilul din piața Unirii nr.6, proprietar Biroul Notarului Public ”NEBELA ADRIANA-MARIA”.

p. DIRECTOR, Ec. Martin Staia

ȘEF BIROU ADMINISTRARE IMOBILE, Ing. Călin-Nicușor Pîrva

AVIZAT:

SERVICIUL JURIDIC,