Hotărârea nr. 267/2011

267/26.07.2011 privind investiţiile de peste un milion de euro
Hotararea Consiliului Local 267/26.07.2011
privind investiţiile de peste un milion de euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere propunerea domnului consilier Stoia Traian cu nr. SC2011-014552/ 06.07.2011;
Având în vedere Adresele nr.:
- SC2011- 14552/13.07.2011, a Direcţiei Dezvoltare - Serviciul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană;
- SC2011 - 14552/13.07.2011, a Direcţiei Tehnice;
- SC2011 - 14552/12.07.2011 , a Direcţiei Comunicare - Biroul Relaţii Publice, Învăţământ, Cultură;
- SC2011 - 14552/13.07.2011, a Direcţiei de Mediu - Serviciul Avize Mediu Urban;
- SC2011 - 14552/13.07.2011, a Direcţiei Economice;
- SC2011 - 14551/15.07.2011, a Instituţiei Arhitectului Şef - Serviciul Autorizare şi Control Construcţii;
- SC2011 - 14552/13.07.2011, a Direcţiei Patrimoniu - Birou Administrare Imobile, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Investiţiile de peste un milion de euro amplasate pe raza Municipiului Timişoara vor primi toate avizele necesare derularii investiţiei, pe care Primaria Municipiului Timişoara le are in competenţă de a le elibera, în cel mult 7 zile lucrătoare din momentul depunerii cererii, în condiţiile în care documentaţiile aferente sunt complete şi legale.

Art. 2: Cu executarea prezentei hotarâri se împuternicesc toate Direcţiile care conform legii trebuie sa elibereze avizele pentru derularea unei investiţii.

Art. 3: Întârzierile de orice natură vor fi sancţionate disciplinar şi pecuniar conform legii şi vor duce automat la calificative diminuate.

Art. 4: În condiţiile de mai sus, după 7 zile lucrătoare în care avizele nu au fost acordate, se consideră solicitarea de avize ca fiind acceptată tacit.

Art. 5: Sub incidenţa acestei hotărâri cad şi documentaţiile complete pentru autorizaţiile de construire pentru investiţiile de peste un milion de euro.

Art. 6: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Banca de Date Urbane şi Cadastru;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI VEZI NOTA