Hotărârea nr. 264/2011

264/26.07.2011 privind alipirea parcelei cu nr. top 5545/2 inscrisa in C.F. nr. 423115 Timisoara cu parcela cu nr. topo 5545/1 inscrisa in C.F. nr. 401381 Timisoara şi apoi dezlipirea din parcela nou creata in urma unificarii a terenului in suprafata de 719 mp din Piaţa Badea Cârţan , in vederea atribuirii catre Parohia Ortodoxă Fabric Est Timişoara
Hotararea Consiliului Local 264/26.07.2011
privind alipirea parcelei cu nr. top 5545/2 inscrisa in C.F. nr. 423115 Timisoara cu parcela cu nr. topo 5545/1 inscrisa in C.F. nr. 401381 Timisoara şi apoi dezlipirea din parcela nou creata in urma unificarii a terenului in suprafata de 719 mp din Piaţa Badea Cârţan , in vederea atribuirii catre Parohia Ortodoxă Fabric Est Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.UR2011 - 11569/13.07.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare Cererea depusă de Arhiepiscopia Ortodoxă a Timişoarei, Parohia Timişoara - Calea Lugojului cu nr. UR -11569/07.06.2011;
Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă alipirea parcelei cu nr. topo 5545/1 în suprafaţă de 14165 mp, teren proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara, cu parcela cu nr.topo 5545/2 în suprafaţă de 500 mp teren proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara (atribită deja conform Hotărârii Consiliului Local nr.46/1996), rezultând parcela cu nr.topo nou în suprafaţă de 14665 mp, teren proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.2: Se aprobă dezlipirea parcelei de mai sus în suprafaţă de 14665 mp în două parcele astfel:
- parcela cu nr.topo nou în suprafaţă de 13946 mp teren proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara.
- parcela cu nr.topo nou în suprafaţă de 719 mp teren proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara.
Alipirea şi dezlipirea terenului, se va face conform Proiectului întocmit de SC GAUSS SRL din 2011.
Cheltuielile pentru notarea operaţiilor cadastrale la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară vor fi suportate de către Parohia Ortodoxă Română Timişoara Fabric Est .

Art.3: Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.46/01.10.1996 - privind atribuirea unei suprafeţe de teren pentru realizarea unei biserici Parohiei Ortodoxe Române Timişoara Est..

Art.4: Se atribuie în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei parcela nr.topo nou, în suprafaţă de 719 mp, în favoarea Parohiei Ortodoxe Române Timişoara Fabric Est, pentru construirea unei biserici şi a turnului clopotniţă, din Piaţa Badea Cârţan.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Instituţia Arhitectului Şef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Parohiei Ortodoxe Române Timişoara Fabric Est
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMANIA                                 SE APROBĂ

JUDEȚUL TIMIȘ                                PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                  dr.ing.GHEORGHE CIUHANDU

INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

serviciUl BANCA DE DATE URBANĂ ȘI CADASTRU

UR2011-11569/13.07.2011

REFERAT

privind alipirea parcelei cu nr. top 5545/2 inscrisa in CF 423115 Timișoara cu parcela cu nr. topo 5545/1 inscrisa in CF 401381 Timișoara și apoi dezlipirea din parcela nou creata in urma unificarii a terenului in suprafața 719 mp din Piața Badea Cârțan in vederea atribuirii catre Parohia Ortodoxă Fabric Est Timișoara

Se propune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, materialul întocmit de Instituția Arhitectului Șef, Serviciul Banca de Date Urbană și Cadastru ca urmare a cererii depuse de Arhiepiscopia Ortodoxă a Timișoarei, Parohia Timișoara, Calea Lugojului cu nr.11569/07.06.2011.

Conform HCL nr.46/01.10.1996 s-a atribuit în folosință gratuită, pe durata existenței construcției, terenul în suprafață de 500 mp situat în Timișoara, Piața Badea Cârțan, înscris în Cf nr.423115(CF vechi 114604, adus din CF nr.2 Timișoara, cu nr.topo 5545/2, Parohiei Ortodoxe Române Timișoara Fabric Est, pentru construirea unei biserici.

În prezent lucrările de construcție a bisericii sunt finalizate, însă poziționarea în teren a acesteia s-a făcut din eroare pe ambele parcele parcele. In vederea reglementarii situatiei juridice a terenului pe care este amplasata biserica in vedrea inscrierii acesteia in cartea funciara se impune suplimentarea suprafetei de teren atribuite anterior. Este necesară obținerea autorizației de construire pentru turnul clopotniță care nu mai poate fi edificat pe vechiul amplasament.

Pentru buna desfățurare a activităților bisericești și pentru construirea turnului clopotniță Parohia Ortodoxă Română Timișoara Fabric Est solicită atribuirea în folosință gratuită pe durata existenței construcției, în completarea suprafeței de 500 mp(atribuiți conform HCL nr.46/1996), a unei suprafețe de 219 mp teren din parcela cu nr.topo 5545/1 înscrisă în CF nr.401381, CF vechi nr.2 Timișoara, în suprafață totală de 14165 mp, proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara.

Conform adreselor de la Serviciul Juridic cu nr. UR2011-11569/23.06.2011, de la Serviciul Administrare Fond Funciar nr. . UR2011-11569/22.06.2011, și de la Serviciul Administrare Imobile nr. . UR2011-11569/.28.06.2011., ni se aduce la cunoștință că asupra acestui imobil nu există litigii și nici cereri de revendicare.

Se propune alipirea parcelei cu nr. topo 5545/1 în suprafață de 14165 mp, teren proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara, cu parcela cu nr.topo 5545/2 în suprafață de 500 mp teren proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara(atribuită deja conform HCL nr.46/1996), rezultând parcela cu nr.topo nou în suprafață de 14665 mp teren proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara.

Se propune dezlipirea parcelei de mai sus în suprafață de 14665 mp în două parcele astfel:

 • - parcela cu nr.topo nou în suprafață de 13946 mp teren proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara;

 • - parcela cu nr.topo nou în suprafață de 719 mp teren proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara.

  Se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.46/01.10.1996.

  Se propune atribuirea în folosință gratuită, pe durata existenței construcției a parcelei nr.topo nou, cu suprafața de 719 mp, în favoarea Parohiaei Ortodoxe Române Timișoara Fabric Est, pentru construirea unei biserici și a turnului clopotniță, din Piața Badea Cârțan..

  Alipirea și dezlipirea terenului, se va face conform proiectului întocmit de SC GAUSS SRL din 2011.Cheltuielile pentru notarea operațiilor cadastrale la OCPI vor fi suportate de către Parohia Ortodoxă Română Timișoara Fabric Est .

  După analizarea celor mai sus prezentate, de către comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara, se va aviza documentația de dezlipire a terenului mai sus menționat, iar apoi se vor face demersurile pentru înscrierea operațiilor cadastrale în cartea funciară.


  ARHITECT ȘEF

  ARH.CIPRIAN SILVIU CADARIU


  SEF SERVICIU B.D.U.

  ING.DAN ROBESCU


  PT.DIRECTOR DIR.PATRIMONIU

  EC.MARTIN STAIA


  ȘEF SERV.ADM. .IMOBILE


  CONSILIER

  ING.LIGIA BĂLĂNESCU


  AVIZAT JURIDIC JR.


  Red.Dact.L.B./2EX.


  FP 53-01,Ve r.1


OPIS

anexa la proiectele de Hotărâri ale Consiliului Local

Direcția:

Instituția Arhitectului Șef

Serviciul / Biroul:

Serviciul Banca de Date Urbană și Cadastru

Referat privind:

alipirea parcelei cu nr. top 5545/2 inscrisa in CF 423115 Timisoara cu parcela cu nr. topo 5545/1 inscrisa in CF 401381 Timisoara și apoi dezlipirea din parcela nou creata in urma unificarii a terenului in suprafata 719 mp din Piața Badea Cârțan in vederea atribuirii catre Parohia Ortodoxă Fabric Est Timișoara

Număr de înregistrare:

UR2011-11569/13.07.2011

Proiect de hotărâre:

da

Anexe:

da

Nr. file:

21

Predat

Primit (B.C.I.M.C)         Data / Ora

Predat

Primit (B.A.E.D.C.L.)      Data / Ora

COD FP 53 - 10 Ver. 1