Hotărârea nr. 262/2011

262/26.07.2011 privind atribuirea în administrare fără plată Consiliului Judeţean Timiş a tronsonului de drum de pe str. Colonel Enescu (între strada Paris şi strada Sf. Ioan)
Hotararea Consiliului Local 262/26.07.2011
privind atribuirea în administrare fără plată Consiliului Judeţean Timiş a tronsonului de drum de pe str. Colonel Enescu (între strada Paris şi strada Sf. Ioan)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 13570/24.06.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr. 6970/02.06.2011 a Consiliului Judeţean Timiş prin care solicită atribuirea în administrare a parcelei situată pe strada Colonel Ion Enescu (tronsonul dintre strada Paris şi strada Sf. Ioan) pentru execuţia căilor de acces către parcările de la subsolul clădirii propuse pentru investiţie în cadrul proiectului "Centrul judeţean multifuncţional pentru susţinerea afacerilor Timişoara";
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit. c), alin.(5) lit.a) şi art.123 alin.1din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă atribuirea în administrare fără plată Consiliului Judeţean Timiş pe o perioadă de 10 ani, a terenului în suprafaţă de 1.609 mp, înscris în CF nr. 416876 Municipiul Timişoara, cu nr.top.1088, reprezentând parcela situată pe strada Colonel Ion Enescu (tronsonul dintre strada Paris şi strada Sf. Ioan), cu înscrierea dreptului de administrare în cartea funciară, pentru execuţia căilor de acces către parcările de la subsolul clădirii propuse pentru investiţie în cadrul proiectului "Centrul judeţean multifuncţional pentru susţinerea afacerilor Timişoara".

Art. 2: Terenul prevăzut la art.1 nu îşi va modifica destinaţia de drum de utilitate publică.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, Instituţia Arhitectului Şef şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.