Hotărârea nr. 26/2011

26/25.01.2011 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică
Hotararea Consiliului Local 26/25.01.2011
privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2011 -232/06.01.2011 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara - domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sanatate, protecţie sociala, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
Având în vedere prevederile art. 28 şi art. 29 din Legea Poliţiei Locale nr. 155 /22.07.2010;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) , alin.(3) lit. b) şi alin.(9), din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă constituirea, la nivelul Consiliului Local al Municipiului Timişoara, a Comisiei Locale de Ordine Publică, denumită în continuare comisia locală, organism cu rol consultativ, în următoarea componenţă:

Preşedinte: - Gheorghe Ciuhandu- Primarul Municipiului Timişoara;
Membri: - Comisar şef Sabin Bogoşel - Şeful Poliţie Municipiului Timişoara;
- Ioan Cojocari - Secretarul Municipiului Timişoara;
- Doru Spătaru - Director executiv al Poliţiei Locale Timişoara;
- Radu Ţoancă - consilier local;
- Silviu Sarafolean - consilier local;
- Ovidiu Ciuhandu - consilier local;

Art.2: Modul de funţionare a comisiei locale se va stabili prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia care va fi aprobat de Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Art.3: Comisia locală are următoarele atribuţii:
a) asigură cooperarea dintre instituţiile şi serviciile publice cu atribuţii în domeniul ordinii şi al siguranţei publice la nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
b) avizează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
c) elaborează proiectul planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, pe care îl actualizează anual;
d) analizează periodic activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice la nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi face propuneri pentru soluţionarea deficienţelor constatate şi pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social;
e) evaluează cerinţele specifice şi face propuneri privind necesarul de personal al poliţiei locale;
f) prezintă autorităţii deliberative rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
În baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autorităţilor administraţiei publice locale iniţierea unor proiecte de hotărâri prin care să se prevină faptele care afectează climatul social.

Art.4: Secretariatul comisiei locale va fi asigurat de persoane cu atribuţii în acest sens din aparatul de specialitate a primarului.

Art.5: Comisia locală se reuneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali.

Art.6: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se revoca:
- Hotărârea Consiliului Local nr. 229/30.05.2006 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 347/29.07.2008 privind modificarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică.

Art.7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.
Art.8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Poliţiei Municipiului Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI